Thông báo số 136/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
83
lượt xem
7
download

Thông báo số 136/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 136/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 136/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 136/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG OÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH Ngày 5 tháng 4 năm 2009 t i Tr s Chính ph , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã làm vi c v i Ban Bí thư Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Cùng d bu i làm vi c có các Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Sinh Hùng, Ph m Gia Khiêm, Nguy n Thi n Nhân, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , B trư ng B N i v và lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giao thông v n t i, Giáo d c và ào t o, Qu c phòng, y ban Dân t c. Sau khi nghe ng chí Võ Văn Thư ng, Bí thư th nh t Ban Ch p hành Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh báo cáo m t s v n v công tác oàn và phong trào thanh thi u nhi; k t qu oàn tham gia phát tri n kinh t - xã h i th i gian qua, m t s xu t, ki n ngh năm 2009 và ý ki n phát bi u c a các Phó Th tư ng Chính ph , lãnh o các B , Th tư ng Chính ph ã k t lu n như sau: I. Trong năm qua, trong i u ki n t nư c g p nhi u khó khăn, nhưng các c p b oàn và oàn viên thanh niên c nư c ã k th a và phát huy truy n th ng c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, năng ng và sáng t o t ch c các phong trào ngày càng phong phú, thi t th c óng góp tích c c vào thành t u chung c a t nư c. Vai trò c a thanh niên ngày càng ư c kh ng nh rõ hơn trong xã h i; oàn ã k p th i tham mưu cho Chính ph nhi u chính sách, cơ ch i v i thanh niên, như qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên, tham gia th c hi n có hi u qu nhi u d án quan tr ng như d y ngh , gi i quy t vi c làm cho thanh niên, ch ng ph i h p v i a phương xây d ng thí i m D án “Trung tâm h tr thanh niên công nhân và lao ng tr ”… Công tác giáo d c chính tr tư tư ng cho thanh niên có nhi u chuy n bi n tích c c v i n i dung phong phú, hình th c a d ng, nh m b i dư ng lý tư ng, truy n th ng cách m ng, o c, l i s ng cho thanh thi u nhi; công tác t ch c, oàn k t, t p h p thanh niên ngày càng ư c c ng c và m r ng. Các phong trào thi ua do oàn phát ng ư c ông o thanh niên hư ng ng tham gia như “5 xung kích phát tri n kinh t - xã h i và b o v T qu c” và “4 ng hành v i than niên l p thân, l p nghi p”…th c s có hi u qu , i vào chi u sâu, g n v i các ho t ng kinh t , xã h i; c bi t ã oàn k t, t p h p ư c ông o thanh niên Vi t Nam, th h tr Vi t Nam tích c c tham gia các ho t ng c a oàn cũng như các phong trào chung c a t nư c. Ho t ng c a oàn trên các lĩnh v c ã c vũ và phát huy tính năng ng,
  2. sáng t o và s c tr c a thanh niên, kh ng nh vai trò xung kích c a tu i tr trong vi c tham gia phát tri n kinh t - xã h i. Thay m t Chính ph , Th tư ng Chính ph ghi nh n, ánh giá cao công tác oàn và phong trào thanh thi u nhi và bi u dương n l c c a các c p b oàn và thanh niên, tu i tr Vi t Nam trong th i gian qua. Tuy nhiên, lãnh o Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các c p b oàn c n kh c ph c các t n t i, y u kém trong công tác oàn, c bi t là t ch c và phong trào oàn Thanh niên t i cơ s , vùng nông thôn; tăng cư ng công tác qu n lý n i dung các báo c a oàn, v i nhi m v tr ng tâm là giáo d c nh n th c chính tr , b i dư ng lý tư ng cách m ng cao p cho thanh niên, nh t là h c sinh, sinh viên; bi u dương, tôn vinh các i n hình thanh niên tiên ti n l p thân, l p nghi p trong các lĩnh v c, a bàn; cung c p thông tin, tuyên truy n v các ho t ng, phong trào c a thanh niên ang th c hi n trên c nư c. Bư c vào năm 2009, n n kinh t nư c ta ti p t c g p nhi u khó khăn, thách th c, Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh c n quán tri t các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, th hi n trong các Ngh quy t c a ng, Qu c h i và c a Chính ph t ch c tri n khai hi u qu các công tác, phong trào oàn g n v i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, nh m phát huy vai trò, ti m năng sáng t o, xung kích c a thanh niên, óng góp thi t th c vào s nghi p chung. Tăng cư ng công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, lý tư ng cách m ng, l i s ng văn hóa trong thanh thi u niên, ti p t c làm t t công tác v n ng thanh thi u niên “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, coi ây là nhi m v chính tr cơ b n, xuyên su t, có ý nghĩa chi n lư c c a oàn Thanh niên. Tích c c tham gia xây d ng ng, chính quy n và các oàn th nhân dân, chú tr ng xây d ng t ch c oàn, i ngũ cán b oàn trong s ch, v ng m nh, Ny m nh vi c oàn k t, t p h p thanh thi u niên, c bi t là thanh thi u niên cơ s , vùng nông thôn, thanh niên Vi t Nam nư c ngoài. Ch ng ph i h p v i các cơ quan, ban, ngành, a phương trong các ho t ng phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i, gi gìn tr t t an toàn giao thông và tr t t an toàn xã h i; c bi t trong th i gian t i, t ch c oàn các c p c n tích c c tham gia ào t o ngu n nhân l c tr có ch t lư ng cao, ng th i chú tr ng h tr thanh niên h c ngh và t o vi c làm, Ny m nh phong trào ưa khoa h c công ngh vào s n xu t áp ng yêu c u phát tri n và h i nh p c a t nư c. II. NH NG KI N NGHN, XU T 1. V vi c ban hành Ngh nh v t ch c và chính sách i v i thanh niên xung phong: Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph trình Chính ph ban hành. 2. V sơ k t giai o n 1 th c hi n Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2010: y ban Qu c gia v thanh niên Vi t Nam hoàn thi n báo cáo sơ k t giai o n 1 th c hi n Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2010 g i các t nh, thành ph , b , ngành; ng th i chuNn b t ng k t th c hi n Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam vào năm 2010, xây d ng d th o Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2020, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.
  3. 3. ng ý v nguyên t c vi c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh l p d án quy ho ch xây d ng o Thanh niên toàn qu c. Trung ương oàn ánh giá hi u qu kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng t i o Thanh niên B ch Long V và o Thanh niên C n C . Trên cơ s ó, ch trì, th ng nh t v i các B , ngành, a phương liên quan v k ho ch ti n hành kh o sát l a ch n các o phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các o Vi t Nam và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên các o c a t ng a phương, l p d án c th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Các ho t ng h tr oàn Thanh niên Nhân dân Cách m ng Lào. - D án xây d ng Làng H u ngh Thanh niên biên gi i Lào – Vi t: ng ý v nguyên t c. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ch trì, ph i h p v i T p oàn Cao su Vi t Nam, B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Ngo i giao và Trung ương oàn Thanh niên Nhân dân Cách m ng Lào rà soát l i quy mô, l p D án chi ti t u tư xây d ng thí i m Làng H u ngh Thanh niên biên gi i Lào – Vi t g n k t v i các ho t ng tr ng cao su, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh làm vi c v i B K ho ch và u tư th ng nh t v i phía Lào b sung D án này vào danh m c s d ng v n vi n tr c a Chính ph Vi t Nam dành cho Chính ph Lào giai o n 2006 – 2010. - D án xây d ng Cung H u ngh Thanh niên Lào – Vi t: Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B K ho ch và u tư, B Xây d ng và các B liên quan nghiên c u làm rõ m c ích, yêu c u, ph m vi, quy mô, n i dung ho t ng và kh năng ngân sách c a ta, nh m b o m ây là m t công trình văn hóa h u ngh Thanh niên t n t i lâu dài cho các th h mai sau, có ý nghĩa v chính tr , văn hóa, xã h i, là nơi h p tác giao lưu gi a oàn Thanh niên và tu i tr hai nư c, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 5. D án m r ng m t s Làng Thanh niên l p nghi p t i các t nh Hà Giang, B c K n, Tuyên Quang, Ninh Thu n. ng ý v nguyên t c. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ti n hành sơ k t ánh giá hi u qu c a D án 18 Làng Thanh niên l p nghi p d c ư ng H Chí Minh giai o n 2006 – 2010, báo cáo Th tư ng Chính ph ; trên cơ s ó, ch trì, ph i h p v i các b , ngành và a phương liên quan xây d ng D án m r ng m t s Làng Thanh niên l p nghi p, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 6. ng ý Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, H i C u Thanh niên Xung phong Vi t Nam t ch c t ng k t 10 năm th c hi n Quy t nh s 104/1999/Q -TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i c u thanh niên xung phong ã hoàn thành nhi m v trong kháng chi n.
  4. 7. Quy ho ch và xây d ng m ng lư i nhà văn hóa thi u nhi c p huy n: Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i B Xây d ng, B Văn hóa, Th thao và Du l ch nghiên c u làm rõ thêm v n này theo hư ng phù h p v i quy ho ch, quy chuNn nông thôn m i mà B Xây d ng ang ch trì xây d ng; l ng ghép h t ng văn hóa thông tin t i cơ s . 8. ng ý v nguyên t c vi c Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh tham gia các chương trình, d án th c hi n Ngh quy t s 30a/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. a) Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ch trì, ph i h p v i B N i v và các B , ngành liên quan xây d ng D án t ch c các i trí th c tr , công ch c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi và ch , chính sách i v i trí th c tr , công ch c tr tình nguy n, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i B N i v xây d ng D án thí i m tuy n ch n các trí th c tr ưu tú dư i 26 tu i, có trình i h c, ưu tiên nh ng cán b ang công tác t i cơ s tăng cư ng thêm 600 Phó ch t ch y ban nhân dân c p xã cho 61 huy n nghèo trong c nư c, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. c) Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh ph i h p v i B Xây d ng, B Giao thông v n t i và các B , ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n chương trình xây d ng h t ng cơ s và nhà cho h gia ình t i 61 huy n nghèo. Văn phòng Chính ph thông báo Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các B , ngành, cơ quan, a phương liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng CP, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - y ban Văn hóa, Giáo d c, Thanh niên, Thi u niên & Nhi ng Nguy n Xuân Phúc c a Qu c h i; - TW oàn TNCS H Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : TKBT, KTTH, KGVX, KTN, TCCV, NC, C ng TT T; - Lưu: VT, TH (4)
Đồng bộ tài khoản