Thông báo số 1838/TB-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Thông báo số 1838/TB-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1838/TB-BNV về kết quả buổi làm việc giữa Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Nội vụ với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1838/TB-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1838/TB-BNV Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO K T QU BU I LÀM VI C GI A T CÔNG TÁC TH C HI N ÁN 30 C A B N I V V I T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH Ngày 17 tháng 6 năm 2009, T công tác th c hi n án 30 v ơn gi n hóa th t c hành chính c a B N i v ã có bu i làm vi c v i T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (TCTCT) trao i, th ng nh t v danh m c các th t c hành chính thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B N i v c n th ng kê. Tham d cu c h p có i di n c a TCTCT, i di n 6 ơn v thu c và tr c thu c B N i v có m t s th t c hành chính c n th ng kê b sung là v T ch c – Biên ch , V T ch c phi Chính ph , V Công ch c, Viên ch c, Ban Tôn giáo Chính ph , Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c và các thành viên T Công tác th c hi n án 30 c a B N i v . I. TÌNH HÌNH TH NG KÊ TH T C HÀNH CHÍNH T I B N IV H i ngh ã ki m i m tình hình th c hi n th ng kê th t c hành chính và kh ng nh, v cơ b n B N i v ã hoàn thành vi c th ng kê theo úng yêu c u c a TCTCT. Tuy nhiên, vi c th ng kê còn thi u các th t c hành chính sau ây: 1. Th t c hành chính th c hi n c pB : - Th t c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th h i, chia tách, sáp nh p h p nh t và i tên qu ; thi tuy n vào ng ch công ch c, viên ch c; khai thác, b o qu n tài li u lưu tr qu c gia cho các cá nhân và t ch c; thành l p m i, t ch c l i, gi i th t ch c s nghi p. 2. Th t c hành chính th c hi n c p t nh: - Các th t c v thi ua khen thư ng; thành l p h i, t ch c phi Chính ph ; th t c v thi tuy n công ch c, viên ch c; thành l p m i, gi i th t ch c s nghi p. 3. Th t c hành chính th c hi n c p huy n, xã: Th t c v Thi ua, khen thư ng; khen thư ng t xu t; thành l p m i, gi i th t ch c s nghi p. làm rõ v các th t c hành chính trên, i di n lãnh o các ơn v có liên quan ã phát bi u, k t qu cho th y: - V cơ b n, các ơn v nh t trí v i danh m c các th t c hành chính ư c quy nh trong các văn b n do B N i v tham mưu xây d ng, ban hành theo th ng kê c a TCTCT. - Các th t c hành chính th c hi n c p B các ơn v ã g i n TCTCT theo úng yêu c u là Th t c v thi tuy n công ch c, viên ch c; Th t c v Thi ua, khen thư ng; khen thư ng t xu t; Th t c thành l p h i, t ch c phi Chính ph . Các th t c cùng lo i c p t nh, huy n, xã các ơn v chưa th ng kê vào Bi u m u 1 do các th t c này ư c áp d ng chung cho t t c các c p, ch khác v cơ quan th c hi n th t c hành chính.
  2. Tuy nhiên, theo yêu c u c a TCTCT thì trên ph n m m máy xén phân lo i các th t c theo các c p th c hi n. Do ó, các th t c trên v n ph i tách ra riêng nh p vào ph n m m máy xén. T công tác th c hi n án 30 c a B N i v s g i b sung các th t c này th c hi n các c p t nh, huy n, xã. II. H I NGHN Ã TH NG NH T CÁC VI C C N LÀM PH I LÀM TI P HOÀN THI N G P VI C TH NG KÊ TH T C HÀNH CHÍNH NHƯ SAU - Các th t c hành chính mà các ơn v ph i th ng kê và g i b sung cho T Công tác th c hi n án 30 c a B g i TCTCT là: C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c: Th t c c p b n sao, ch ng th c và Th t c ph c v ct i phòng c th c hi n c p B . V T ch c phi chính ph : Th t c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th h i và Th t c chia tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th qu th c hi n c p B và c p t nh. V T ch c – Biên ch : Th t c thành l p m i, t ch c l i, gi i th t ch c s nghi p th c hi n c p B và c p t nh, c p huy n, c p xã. V Công ch c – Viên ch c: Th t c v thi tuy n công ch c, viên ch c th c hi n c p t nh. Ban Thi ua – Khen thư ng trung ương: Th t c v thi ua, khen thư ng c p t nh, th t c v thi ua khen thư ng, khen thư ng t xu t c p huy n, c p xã. Ban Tôn giáo Chính ph : ã có danh m c 30 th t c nhưng chưa có bi u m u 1 và các m u t khai, m u ơn. Hi n nay, B N i v (C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c) chưa ban hành th t c v b o qu n tài li u lưu tr qu c gia cho các cá nhân và t ch c, quy trình b o qu n tài li u th c hi n t i các Trung tâm Lưu tr c a C c ch là quy trình hành chính n i b , không ph i là th t c hành chính. III. H I NGHN TH NG NH T K T LU N - Các ơn v liên quan (6 ơn v ) khNn trương th ng kê, b sung và g i y danh m c các th t c hành chính th c hi n các c p B , t nh, huy n, xã v T Công tác th c hi n án 30 c a B ( ng chí Phùng Doãn Hưng – chuyên viên V C i cách hành chính, thành viên chuyên trách), ch m nh t vào 10h sáng th 6 ngày 19 tháng 6 năm 2009. Các ơn v có danh m c th t c hành chính b sung th ng kê th t c theo Bi u m u 1, kèm theo t khai, m u ơn … (n u có) g i v T Công tác th c hi n án 30 c a B ( ng chí Phùng Doãn Hưng – Chuyên viên V C i cách hành chính, thành viên chuyên trách), ch m nh t vào 10h sáng th 2 ngày 22 tháng 6 năm 2009, ng th i g i file i n t v a ch Phungdoanhung@moha.gov.vn. - Các thành viên chuyên trách T công tác án 30 c a B t ng h p, g i danh m c các th t c hành chính ã ư c rà soát và các th t c hành chính m i phát sinh c a B N i v g i TCTCT, ch m nh t vào chi u th 6, ngày 19/6/2009, sau ó g i k t qu th ng kê các th t c hành chính này theo Bi u m u 1 v i y t khai, m u ơn v TCTCT, ch m nh t vào th năm ngày 25/6/2009 t ng h p. - Các ng chí thành viên chuyên trách T Công tác th c hi n án 30 c a B ch ng ph i h p v i TCTCT và các ơn v liên quan, k p th i ch nh s a nh ng n i dung chưa phù h p, hoàn thành t t nhi m v th c hi n án 30 c a B theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph . - Các thành viên khác trong T Công tác th c hi n án 30 c a B có trách nhi m h tr , h p tác v i các thành viên chuyên trách th c hi n nhi m v .
  3. Trên ây là n i dung cơ b n c a cu c h p v i TCTCT ti p t c hoàn thi n giai o n I c a án 30. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ơn v và cá nhân có liên quan bi t, th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: T TRƯ NG T CÔNG TÁC TH C HI N - 06 ơn v tham d h i ngh ( th c hi n); ÁN 30 C A B - Các thành viên T án 30 ( th c hi n); - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Nguy n Duy Thăng ( báo cáo); - Lưu VT, thành viên chuyên trách (02). Nguy n Xuân Bình
Đồng bộ tài khoản