Thông báo số 194/TB-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo số 194/TB-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 194/TB-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 194/TB-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 194/TB-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 và Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của UBND Thành phố về việc phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2004 – 2009; Để tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND Thành phố như sau: I. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ: 1. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo: a. Bổ sung theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội. b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ủy quyền cho: - Phó Chủ tịch Thường trực Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi chỉ đạo, xem xét phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế kiến trúc công trình thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; - Phó Chủ tịch Hoàng Mạnh Hiển theo dõi, tổng hợp thường xuyên tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách; - Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng theo dõi và chỉ đạo các công việc thường xuyên trong công tác đối ngoại; - Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh chỉ đạo một số công việc trong công tác tư pháp, nội vụ. 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Phí Thái Bình: - Phụ trách toàn diện lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý trật tự xây dựng (trừ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang đô thị do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi phụ trách); - Chỉ đạo, quản lý đầu tư xây dựng các công trình, dự án: Công trình công cộng, dân dụng, dịch vụ, công trình hỗn hợp; triển khai dự án, xây dựng công trình tại địa điểm di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm; cải tạo chung cư cũ; các dự án, công trình nhà ở bao gồm cả nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở tái định cư phục vụ cho công tác di dân giải phóng mặt bằng; xây dựng nghĩa trang;
  2. - Chỉ đạo việc quản lý nhà và bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 60, 61 của Chính phủ và quy định của Thành phố; - Trưởng Ban chỉ đạo về chính sách xây dựng, phát triển nhà ở; Chủ tịch Hội đồng giải quyết tồn tại về nhà ở chính sách (Hội đồng 297); - Chỉ đạo, xem xét phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết, thống kê kiến trúc công trình thuộc lĩnh vực được phân phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố. 3. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng: - Theo dõi và chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Nội; - Làm Trưởng Ban chỉ đạo xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; - Chỉ đạo việc xây dựng các công trình, dự án sản xuất công nghiệp, bao gồm cả những công trình, dự án gây ô nhiễm môi trường phải di dời từ nội thành, các khu dân cư đến địa điểm mới. 4. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh: - Quản lý phân phối quỹ nhà tái định cư, di dân giải phóng mặt bằng; - Theo dõi, chỉ đạo công tác tôn giáo; - Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền một số công việc trong công tác tư pháp, nội vụ; 5. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi: - Phụ trách các lĩnh vực công tác: Giao thông – vận tải; hạ tầng kỹ thuật đô thị; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố; - Chỉ đạo các chương trình, dự án chỉnh trang đô thị; - Xử lý nước thải, rác thải đô thị; - Phòng chống lụt bão, úng ngập khu vực nội thành; - Chỉ đạo, xem xét phê duyệt một số đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế kiến trúc công trình thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố. 6. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trịnh Duy Hùng: Chỉ đạo, quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 7. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Thị Thanh Hằng: Theo dõi và chỉ đạo các công việc thường xuyên trong công tác đối ngoại. 8. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đào Văn Bình: Chỉ đạo, theo dõi công tác dân tộc
  3. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đang chỉ đạo giải quyết những dự án đầu tư, xây dựng theo lĩnh vực được phân công tại quyết định 299/QĐ-UBND ngày 15/08/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố, tiếp tục chỉ đạo, giải quyết theo đúng quy định của Pháp luật. Những dự án đầu tư xây dựng mới phát sinh, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, thực hiện theo đúng lĩnh vực phân công tại thông báo này. 2. Việc chỉ đạo đầu tư xây dựng các công trình, dự án, giới thiệu địa điểm và chấp thuận địa điểm đầu tư thực hiện theo đúng quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 3. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ vào phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15/08/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố và những nội dung công việc được điều chỉnh, bổ sung theo thông báo này để chỉ đạo, điều hành lĩnh vực công tác được giao; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để chỉ đạo giải quyết. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Chính phủ, Thủ tướng CP (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo); - TT Thành ủy, TTHĐND TP (để báo cáo); Nguyễn Thế Thảo - Các đ/c thành viên UBND TP; - Đoàn ĐBQH, UBMT TQ và các ĐT TP; - VP Thành ủy và các ban, cơ quan thuộc TU; - TAND, VKSND TP; - Các sở, cơ quan thuộc UBND TP; - TT.HĐND, UBND các quận, huyện; - CVP, PVP và các phòng CV; - Lưu: VT
Đồng bộ tài khoản