Thông báo số 21/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
4
download

Thông báo số 21/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 21/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết thực hiện quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 21/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 21/TB-VPCP Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N CH O C A PHÓ TH TƯ NG NGUY N THI N NHÂN T I H I NGHN SƠ K T TH C HI N QUY T NNH S 157/2007/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V TÍN D NG IV I H C SINH, SINH VIÊN Ngày 28 tháng 01 năm 2008, t i Th ô Hà N i, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ã ch trì H i ngh sơ k t th c hi n Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên. Tham d H i ngh có i di n lãnh o: B Tài chính, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng- Thương binh và Xã h i, Văn phòng Chính ph , Trư ng i h c Lâm nghi p, Trư ng Cao ng kinh t Công nghi p, Trư ng Cao ng ngh B c Giang, Ngân hàng Chính sách Xã h i các t nh và Giám c chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã h i, thành ph : Phú Th , B c Giang, Ngh An, k L k, Long An, Bà R a-Vũng Tàu, Hà N i, thành ph H Chí Minh, S Giao d ch. Sau khi nghe Ngân hàng Chính sách Xã h i báo cáo k t qu 3 tháng tri n khai th c hi n Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên; báo cáo c a B Tài chính, B Giáo d c và ào t o, B Lao ng-Thương binh và Xã h i; ý ki n c a các trư ng i h c, cao ng, d y ngh , và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã h i, Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Bi u dương và ánh giá cao n l c c a các B , ngành, cơ quan, trư ng h c, cơ s ào t o ngh và a phương, c bi t là s c g ng c a i ngũ cán b Ngân hàng Chính sách Xã h i, trong th i gian ng n sau 3 tháng, k t ngày Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 v tín d ng i v i h c sinh, sinh viên, ã ch ng, ph i h p t ch c tri n khai th c hi n t t chương trình i v i h c sinh, sinh viên, c th : a) V ngu n v n: trong quý IV năm 2007, B Tài chính ã chuy n cho Ngân hàng Chính sách Xã h i 2.500 t ng cho vay theo chương trình này. b) V cho vay: - Doanh s cho vay t 01 tháng 10 năm 2007 n 31 tháng 12 năm 2007 t 2.505 t ng; v i 596 nghìn h c sinh, sinh viên ư c vay v n trong kỳ.
  2. - T ng dư n cho vay h c sinh, sinh viên t 2.803 t ng, v i 630 nghìn h c sinh, sinh viên ang vay v n. Trong ó, cho vay sinh viên i h c, cao ng chi m 68%, trung c p 24%, h c ngh trên 1 năm 6% và h c ngh dư i 1 năm là 2%. V cơ b n, Ngân hàng Chính sách Xã h i ã tri n khai cho vay k p th i, úng i tư ng, b o m không có h c sinh, sinh viên nào ph i b h c vì không có ti n i h c. c) V công tác ki m tra vi c th c hi n Quy t nh s 157/2007/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph : các B , ngành và Ngân hàng Chính sách Xã h i ã th c hi n vi c ki m tra t i 64 t nh, thành ph v i 2.901 xã và 44 nghìn h vay v n ư c ki m tra. Trong ó, có 1% h vay có sai sót, ch y u là sai sót v i tư ng ngư i vay không thu c di n ư c vay v n theo quy nh c a Chính ph . T t c các trư ng h p sai sót này, Ngân hàng Chính sách Xã h i ã kiên quy t và có k ho ch x lý thu h i n , rút tên h vay ra kh i danh sách ư c vay. t ư c nh ng k t qu nêu trên là nh có s ng tình ng h c a nhân dân, cơ ch , chính sách phù h p, s lãnh o, ch o quy t li t và sâu sát c a h th ng chính tr t Trung ương t i các a phương. Trong quá trình th c hi n ã có s ph i h p ch t ch gi a các B , ngành, cơ quan, nhà trư ng, a phương và Ngân hàng Chính sách Xã h i k p th i x lý, gi i quy t các khó khăn, vư ng m c n y sinh. 2. V m t b n ch , t n t i: bên c nh nh ng k t qu t ư c, vi c th c hi n chương trình còn có t n t i, thi u sót c n rút kinh nghi m, c th : 1% s h vay v n y ban nhân dân xác nh n sai i tư ng th hư ng theo quy nh, 0,02% h vay s d ng v n vay chưa úng m c ích; s ph i k t h p gi a Ngân hàng Chính sách Xã h i và nhà trư ng trong vi c thông tin v tình hình h c sinh, sinh viên vay v n chưa có s th ng nh t. II. M T S CÔNG VI C C N T P TRUNG CH O TH C HI N 1. V ngu n v n cho vay i v i h c sinh, sinh viên b o m ngu n v n cho vay i v i h c sinh, sinh viên có hoàn c nh khó khăn; giao B Tài chính b sung phương án v ngu n v n cho vay năm 2008 theo ngh c a Ngân hàng Chính sách Xã h i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh trong cu c h p Thư ng tr c Chính ph kỳ t i. Trư c m t, có ngu n v n cho h c sinh, sinh viên vay h c kỳ II năm h c 2007 - 2008, B Tài chính ch o Kho b c Nhà nư c chuy n 1.000 t ng ti n nhàn r i cho Ngân hàng Chính sách Xã h i vào u tháng 2 năm 2008. 2. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có công văn ch o y ban nhân dân a phương v vi c xác nh n h gia ình vay v n chi phí h c t p cho h c sinh, sinh viên ph i úng i tư ng quy nh c a Chính ph . 3. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành, ơn v , y ban nhân dân t nh, thành ph có phương án ch o các trư ng i h c (tương ương i h c), cao ng, trung c p chuyên nghi p và các cơ s ào t o ngh tr c thu c th c hi n vi c: yêu c u h c sinh, sinh viên làm cam k t vi c tr n vay Ngân hàng Chính sách Xã h i trư c khi t t nghi p ra trư ng và khi có vi c làm c n thông báo cho Ngân hàng Chính sách Xã h i cơ quan, ơn v tuy n d ng vào làm vi c.
  3. 4. Ngân hàng Chính sách Xã h i thông báo cho nhà trư ng, cơ s ào t o v k t qu cho vay t ng h c sinh, sinh viên và ngư c l i nhà trư ng, cơ s ào t o thông báo cho Ngân hàng Chính sách Xã h i nh ng trư ng h p h c sinh sinh viên ã ư c vay v n nhưng chưa óng h c phí k p th i. làm ư c vi c này c n có ph n m m h tr ; giao Ngân hàng Chính sách Xã h i ph i h p cùng B Giáo d c và ào t o xây d ng tài nghiên c u khoa h c "Xây d ng ph n m m theo dõi tình hình vay n c a h c sinh, sinh viên và ư c s d ng kinh phí nghiên c u khoa h c h tr . 5. T i các a phương c n t ch c sơ k t, ánh giá k t qu th c hi n chương trình. Giao Trư ng ban i di n H i ng qu n tr Ngân hàng chính sách Xã h i t nh, thành ph ch trì cùng v i S Giáo d c và ào t o, S Tài chính, S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c H i ngh này trong quý I năm 2008. 6. Ngân hàng Chính sách Xã h i c n có thông báo tóm t t v k t qu th c hi n chương trình này, nêu rõ nh ng t n t i thi u sót g i y ban nhân dân các c p, B , ngành liên quan bi t và ch n ch nh. Vi c cho vay ào t o ngh i v i h c sinh các trư ng Cao ng ngh , trung c p ngh , sơ c p ngh và các l p d y ngh ng n h n có th ư c th c hi n vào nhi u th i i m trong năm. 7. ài Truy n hình Vi t Nam b trí th i lư ng chương trình cho B Tài chính và Ngân hàng Chính sách Xã h i giao lưu tr c tuy n v i i di n th y, cô giáo và h c sinh, sinh viên m t s trư ng, cơ s ào t o vào u Xuân 2008. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph và các ơn v liên quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó TTg CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các B : TC, L -TB&XH, GD& T, KH& T; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Kho b c Nhà nư c; Nguy n Xuân Phúc - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các V : VX, KG, TH, TTBC; - Lưu: VT, KTTH (4b). A.100
Đồng bộ tài khoản