Thông báo số 314/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Thông báo số 314/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 314/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 314/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 314/TB-VPCP Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V VI C X LÝ VI PH M PHÁP LU T V B O V MÔI TRƯ NG I V I CÔNG TY C PH N H U H N VEDAN VI T NAM Ngày 02 tháng 11 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Thư ng tr c Chính ph ã h p dư i s ch trì c a Th tư ng Nguy n T n Dũng bàn vi c x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng i v i Công ty C ph n h u h n Vedan Vi t Nam (sau ây g i là Công ty Vedan). Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B , cơ quan: Tài nguyên và Môi trư ng, Công an, Tư pháp, K ho ch và u tư, Tài chính, Văn phòng Chính ph và y ban nhân dân t nh ng Nai. Sau khi nghe báo cáo c a B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân t nh ng Nai, B Tư pháp, ý ki n phát bi u c a các Phó Th tư ng và c a các i bi u d h p, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. Công ty Vedan vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng có t ch c, c ý, kéo dài, tái ph m nhi u l n, có nh ng hành vi ư c che y tinh vi, gây ô nhi m môi trư ng r t nghiêm tr ng i v i lưu v c sông Th V i, nh hư ng x u n s c kho , i s ng c a nhân dân trong khu v c. Vi c x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng i v i Công ty Vedan ph i ti n hành kiên quy t, tri t , nghiêm minh và có bư c i thích h p; b o m t ư c m c tiêu là Công ty Vedan ch m d t vi c x ch t th i không t tiêu chuNn quy nh vào ngu n nư c, ng th i ph i ti n hành x lý, kh c ph c ư c h u qu ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng do Công ty gây ra và duy trì ư c s n xu t, kinh doanh, gi i quy t vi c làm, b o m quy n l i cho ngư i lao ng. 2. vi c x lý t hi u qu , yêu c u y ban nhân dân t nh ng Nai v i ch c năng qu n lý nhà nư c trên a bàn ch trì (ph i h p ch t ch v i B Tài nguyên và Môi trư ng - cơ quan qu n lý nhà nư c ngành, lĩnh v c và B Công an) t ch c th c hi n nghiêm hai quy t nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng v x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng i v i Công ty Vedan (Quy t nh s 1999/Q -BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2008 v vi c ình ch hi u l c Gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c c a Công ty C ph n h u h n Vedan Vi t Nam; Quy t nh s 131/Q -XPHC ngày 06 tháng 10 năm 2008 x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng i v i Công ty C ph n h u h n Vedan Vi t Nam). y ban nhân dân t nh ng Nai ch o các cơ quan ch c năng t ch c giám sát ch t ch Công ty Vedan trong vi c tri n khai, th c hi n các n i dung c a hai quy t nh x lý nêu trên; ch cho phép Công ty này th i ra môi trư ng nư c th i, d ch th i l ng ã x lý t tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng và ch ư c v n hành s n xu t theo công su t tương ng ó.
  2. 3. Trong trư ng h p Công ty Vedan không ch p hành y hai quy t nh x lý nêu trên, ti p t c gây ô nhi m môi trư ng lưu v c sông Th V i, Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai căn c vào thNm quy n ra quy t nh x lý i v i Công ty này hình th c cao hơn theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng như: t m th i ình ch ho t ng s n xu t c a Công ty cho n khi th c hi n xong bi n pháp b o v môi trư ng c n thi t; bu c di d i cơ s n v trí xa khu dân cư và phù h p v i s c ch u t i c a môi trư ng; c m ho t ng;... 4. B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân t nh ng Nai c n nghiêm túc ki m i m rút kinh nghi m v vi c thi u s ph i h p ch t ch gi a b qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c v i a phương qu n lý nhà nư c trên a bàn, lãnh th Công ty Vedan vi ph m nghiêm tr ng, kéo dài, gây b c xúc trong nhân dân và thi u ch ng, th ng nh t trong vi c ban hành và t ch c th c hi n các quy t nh x lý vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng i v i Công ty Vedan; báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph trong tháng 11 năm 2008 . 5. công tác b o v môi trư ng t hi u qu t t hơn, Th tư ng Chính ph giao các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Tư pháp, Công an, Thanh tra Chính ph t ch c rà soát, nghiên c u và xu t v i Chính ph xem xét ban hành theo thNm quy n ho c trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i s a i, b sung các quy nh c a Lu t B o v môi trư ng, Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, B lu t Hình s , Lu t Thanh tra và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan nh m b o m tính th ng nh t, ng b , hi u l c, hi u qu c a h th ng pháp lu t trong lĩnh v c b o v môi trư ng. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , y ban nhân dân t nh ng Nai và các cơ quan bi t, th c hi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : TN&MT, CA, TP, KH& T, TC, CT, NN&PTNT; - UBND các t nh: ng Nai, Bà R a-Vũng Tàu và thành ph H Chí Minh; Nguy n Xuân Phúc - Văn phòng Qu c h i; - y ban KHCN&MT c a Qu c h i; - T ng c c Môi trư ng, 67 Nguy n Du, Hà N i; - C c C nh sát môi trư ng, T ng c c C nh sát, 499 Nguy n Trãi, qu n Thanh Xuân, Hà N i; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, KGVX (5). 60
Đồng bộ tài khoản