Thông báo số 328/TB-VTLTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
5
download

Thông báo số 328/TB-VTLTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 328/TB-VTLTNN về việc kết quả hội nghị tổng kết công tác văn thư lưu trữ địa phương sau 7 năm thi hành Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 328/TB-VTLTNN

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR VI T NAM NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 328/TB-VTLTNN Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO K T QU H I NGHN T NG K T CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TR NA PHƯƠNG SAU 7 NĂM THI HÀNH PHÁP L NH LƯU TR QU C GIA VÀ 1 NĂM TH C HI N CH THN S 05/2007/CT-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH ư cs ng ý c a B N i v , trong hai ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2008 t i thành ph Buôn Ma Thu t t nh k L k, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c ã t ch c H i ngh t ng k t công tác văn thư, lưu tr a phương sau 7 năm thi hành Pháp l nh Lưu tr qu c gia và 1 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . Tham d H i ngh có 232 i bi u n t 59 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i di n c a m t s cơ quan Trung ương. T i tham d H i ngh có ông YDHĂM ÊNUÔL - Phó Ch t ch UBND t nh ăk Lăk. I. THÀNH PH N THAM D H I NGHN 1. V phía các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - H i ngh l n này có s tham gia 41 i bi u là Lãnh o Văn phòng UBND các t nh, thành ph ; - 91 i bi u là Lãnh o Trung tâm Lưu tr t nh và Phòng Hành chính - T ch c thu c Văn phòng UBND các t nh, thành ph ; có 29 i bi u là Giám c, Phó Giám c S N i v các t nh, 26 i bi u là trư ng, phó các phòng ban thu c S N i v các t nh; - i di n Lãnh o m t s cơ quan t nh k L k: Văn phòng T nh u ; oàn i bi u Qu c h i t nh; Văn phòng H ND t nh; Văn phòng UBND t nh; các s , ngành và huy n, thành ph thu c t nh k L k; - Và các cán b làm văn thư, lưu tr c a các t nh, thành ph . 2. V phía các cơ quan trung ương - i di n Cơ quan B N i v mi n Trung; - i di n Trư ng i h c Khoa h c xã h i và Nhân văn TP. H Chí Minh; Trư ng Cao ng Văn thư, Lưu tr Trung ương I;
  2. - i di n C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c có C c trư ng Tr n Hoàng và các Phó C c trư ng cùng i di n các phòng, ban ch c năng; các Trung tâm Lưu tr Qu c gia; Trung tâm Tin h c; Trung tâm B o hi m tài li u lưu tr qu c gia; Trung tâm Tu b ph c ch tài li u lưu tr ; Trư ng Trung h c Văn thư- Lưu tr trung ương II; T p chí Văn thư - Lưu tr Vi t Nam. II. N I DUNG H I NGHN Ông YDHĂM ÊNUÔL - Phó Ch t ch UBND t nh kL k c di n văn chào m ng H i ngh . Sau khi nghe Lãnh o C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c trình bày “Báo cáo k t qu th c hi n công tác văn thư, lưu tr a phương sau 7 năm thi hành Pháp l nh lưu tr qu c gia và 01 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr ”, H i ngh ã nghe 10 ý ki n tham lu n c a i bi u các t nh Yên Bái, Thái Nguyên, Qu ng Nam, à N ng, Bình Phư c, Lai Châu, k L k, ng Nai, B c Liêu và B c Ninh. Các ý ki n t p trung vào nh ng v n sau: 1. Nh t trí cao v i “Báo cáo k t qu th c hi n công tác văn thư, lưu tr a phương sau 7 năm thi hành Pháp l nh lưu tr qu c gia và 01 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr ” ư c trình bày t i H i ngh . K t qu n i b t trong vi c thi hành Pháp l nh lưu tr qu c gia 7 năm qua và 01 năm th c hi n Ch th s 05 c a Th tư ng Chính ph ư c th hi n rõ các m t như: - H th ng văn b n quy ph m pháp lu t ư c ban hành tương i y ã t o cơ s pháp lý cho vi c th c hi n các ho t ng văn thư, lưu tr th ng nh t t Trung ương n a phương, ã t o i u ki n cho vi c ch o công tác văn thư, lưu tr t ư c nh ng k t qu thi t th c như: t ch c văn thư, lưu tr a phương, c bi t là Trung tâm Lưu tr t nh ư c ki n toàn; biên ch lưu tr chuyên trách ư c b sung; ào t o b i dư ng cán b chuyên môn ư c chú tr ng; cơ s v t ch t và kinh phí cho lưu tr ư c tăng cư ng… - Công tác thu th p b sung tài li u lưu tr ư c Ny m nh; kho tàng và trang thi t b b o qu n tài li u lưu tr ư c u tư nhi u hơn; nhi u t nh ã gi i quy t ư c m t kh i lư ng r t l n tài li u tích ng t n ng nhi u năm nay. Công tác ph c v khai thác, s d ng tài li u lưu tr ngày càng ư c chú tr ng, a d ng v hình th c ph c v và phong phú v lo i hình tài li u, công tác ph c v khai thác ã ph n nào áp ng ư c nhu c u c a xã h i… 2. Các ý ki n cũng ph n nh nh ng khó khăn vư ng m c a phương trong tình hình hi n nay, t p trung các v n như: - T ch c b máy văn thư, lưu tr a phương chưa ư c pháp lu t quy nh th ng nh t và n nh; - Biên ch văn thư, lưu tr , nh t là biên ch chuyên trách cho lưu tr c p huy n chưa ư c chú ý gi i quy t;
  3. - Kinh phí dành cho xây d ng kho lưu tr chuyên d ng, ch nh lý tài li u tích ng chưa ư c u tư tho áng; - Th c hi n các ch nghi p v văn thư, lưu tr như l p h sơ hi n hành, thu th p, b o qu n, t ch c s d ng… còn g p nhi u khó khăn; - Vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác lưu tr còn m c th p; - Ch ph c p trách nhi m i v i lãnh o Trung tâm Lưu tr t nh chưa ư c hư ng d n rõ ràng, th ng nh t; ch c h i i v i ngư i làm văn thư, lưu tr chưa ư c th c hi n tri t . 3. V phương hư ng nhi m v tr ng tâm trong th i gian t i, H i ngh ch ot p trung vào nh ng n i dung chính sau ây: a) Trên cơ s t ng k t th c ti n và h th ng hoá các quy nh c a pháp lu t hi n hành, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c c n nghiên c u trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n D án xây d ng Lu t Lưu tr , ng th i xây d ng Ngh nh X lý vi ph m hành chính trong công tác văn thư, lưu tr ; Thông tư Hư ng d n v gi i m t tài li u lưu tr ; Thông tư Hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v công tác n i v a phương (ph n văn thư, lưu tr )…, nh m hoàn thi n h th ng pháp lu t v văn thư, lưu tr ; b) Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c thi hành pháp lu t v văn thư, lưu tr và hư ng d n nghi p v ; duy trì t ch c ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr và Ny m nh công tác thi ua, khen thư ng; c) K p th i tham mưu cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ban hành, i u ch nh, b sung các ch ãi ng i v i cán b , công ch c văn thư, lưu tr ; d) Các t nh, thành ph c ng c , ki n toàn h th ng t ch c văn thư, lưu tr a phương; ti p t c tăng cư ng các bi n pháp ôn c, ki m tra, hư ng d n, ch o vi c th c hi n công tác văn thư và lưu tr các cơ quan a phương; tăng cư ng u tư cơ s v t ch t áp ng các yêu c u cơ b n c a ho t ng lưu tr , ph n u n năm 2010 các t nh u có kho lưu tr chuyên d ng và hoàn thành nhi m v gi i quy t tình tr ng tài li u tích ng hi n nay s , ban, ngành và các c p a phương; Ny m nh th c hi n vi c thu th p, b o qu n và t ch c s d ng tài li u lưu tr các c p, các ngành trong t nh. 4. H i ngh ã ph bi n n i dung Thông tư s 09/2007/TT-BNV ngày ngày 26 tháng 11 năm 2007 c a B N i v Hư ng d n v kho lưu tr chuyên d ng; hư ng d n v t ch c b máy qu n lý nhà nư c và n i dung công tác qu n lý nhà nhà nư c trong lĩnh v c văn thư, lưu tr a phương. 5. H i ngh cũng ã nghe “Báo cáo t ng k t ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr a phương trong 2 năm 2006-2007”. K t qu ã có 3 t nh ư c nh n C thi ua, 9 t nh ư c nh n B ng khen c a B N i v và 24 t nh ư c nh n Gi y khen c a C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c qua t ki m tra chéo năm 2007.
  4. H i ngh công tác văn thư, lưu tr a phương năm 2008 t ch c t i thành ph Buôn Ma Thu t t nh k L k ã thành công t t p./. C C TRƯ NG Nơi nh n: - UBND các tinh, thành ph tr c thu c TW; - S N i v các t nh, thành ph tr c thu c TW; - B trư ng B N i v ( b/c); - Lãnh o C c (04); - Website C c VTLTNN; Tr n Hoàng - Lưu: VT, NV P.
Đồng bộ tài khoản