Thông báo số 383/TB-VTLTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Thông báo số 383/TB-VTLTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 383/TB-VTLTNN về việc kết quả Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình công tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các bộ, ngành Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 383/TB-VTLTNN

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C VĂN THƯ VÀ LƯU NAM TR NHÀ NƯ C c l p - T do - H nh phú ----- ------- S : 383/TB-VTLTNN Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2008 THÔNG BÁO K T QU H I NGHN SƠ K T 01 NĂM TH C HI N CH THN S 05/2007/CT- TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH VÀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR T 2001 N NAY T I CÁC B , NGÀNH TRUNG ƯƠNG ư cs ng ý c a B N i v , ngày 24 tháng 4 năm 2008 t i qu n sơn, thành ph H i Phòng, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c ã t ch c H i ngh sơ k t 01 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph và tình hình công tác văn thư, lưu tr t 2001 n nay t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91 (sau ây g i là các B , ngành trung ương). H i ngh ã ư c vinh d ón ti p bà Nguy n Th Nghĩa, U vên Ban Thương v Thành u , Phó Ch t ch H ND thành ph H i Phòng. Thành ph n tham d H i ngh g m: 135 i bi u t các B , ngành trung ương và i di n m t s cơ quan t i thành ph H i Phòng, trong ó: - i bi u các B , ngành trung ương g m: 92 i bi u c a 42/52 cơ quan ư c tri u t p (22 B , cơ quan ngang B ; 07 cơ quan thu c Chính ph ; 13 t p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91), trong ó có: 21 Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; 42 Trư ng, Phó phòng ph trách công tác văn thư, lưu tr ; 29 cán b tr c ti p làm công tác văn thư, lưu tr . - Lãnh o C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c, lãnh o và m t s cán b chuyên môn các phòng, ban và ơn v tr c thu c. Sau khi nghe i di n lãnh o C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c trình bày d th o Báo cáo sơ k t 01 năm th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph và tình hình công tác văn thư, lưu tr t 2001 n nay t i các B , ngành trung ương, ã có 4 tham lu n và phát bi u ý ki n t i H i ngh . Nhìn chung, các tham lu n và phát bi u ý ki n u nh t trí v i nh n xét, ánh giá trong d th o Báo cáo c a C c v nh ng k t qu t ư c; ưu i m, t n t i trong vi c th c hi n Ch th và tình hình công tác văn thư, lưu tr t 2001 n nay t i các B , ngành trung ương và phương hư ng, nhi m v trong th i gian t i. Ngoài ra, các i bi u cũng trao i nh ng kinh nghi p t t, trình bày nh ng khó khăn, vư ng m c trong vi c thi hành các văn b n t i cơ quan, ơn v mình và xu t m t s ki n ngh v qu n lý, ch o công tác này i v i các B , ngành trung ương nói chung, trong vi c
  2. th c hi n Ch th , các vaă b n quy ph m pháp lu và văn b n hư ng d n khác nói riêng, C th như sau: - Xây d ng nh m c biên ch , tiêu chuNn ch c danh, ng ch, b c lương và ph c p trách nhi m làm công tác văn thư, lưu tr , c biet là cán b làm công tác văn thư trong các cơ quan; - Tăng cư ng các l p b i dư ng thi nâng ng ch, b c, b i dư ng v nghi p v cho cán b làm công tác văn thư, lưu tr ; - Nghiên c u s a i Thông tư s 21/2005/TT-BNV ngày 01/02/2005 c a B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a t ch c văn thư, lưu tr B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân cho phù h p v i th c t ; - Xây d ng nh m c chi cho công tác văn thư, lưu tr các cơ quan có căn c trình d toán hàng năm; - S a i và i u ch nh cho phù h p v i các tiêu chí và i m trong ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr … Trong chương trình H i ngh , C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c còn t ch c t ng k t ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr c a các B , ngành trung ương năm 2006 – 2007. K t qu , ã có 2 t p th là Văn phòng B Qu c phòng, Văn phòng T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam ư c t ng C thi ua c a B N i v ; 6 t p th ư c t ng B ng khen c a B N i v và 14 t p th ư c t ng Gi y khen c a C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c. Ngoài ra, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c còn t ch c gi i thi u Thông tư s 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 hư ng d n v kho lưu tr chuyên d ng. công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương ti p t c phát tri n, trong th i gian t i, C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c ngh lãnh o các B , ngành trung ương ti p t c quan tâm ch o, t ch c th c hi n t t Pháp l nh Lưu tr qu c gia, Ch th c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n thi hành cùng v i các nhi m v công tác văn thư, lưu tr c a B , ngành mình, căn c phương hư ng, nhi m v chung ư c ra t i d th o Báo cáo. H i ngh sơ k t 01 năm th c hi n Ch th s 05/2007/CT-TTG c a Th tư ng và tình hình công tác văn thư, lưu tr t 2001 n nay t i các B , ngành trung ương ã t ư c nh ng m c tiêu ra. C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c xin thông báo m t s n i dung và k t qu c a H i ngh các cơ quan bi t và có k ho ch tri n khai th c hi n./. Q. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Cp; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c;
  3. - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; Vũ Th Minh Hương - T p oàn kinh t nhà nưwcs và t ng công ty 91; - Lãnh o c c (03); - Các ơn v thu c và tr c thu c C c; - Website C c VT & LTNN; - Lưu: VT, NVTW (02)
Đồng bộ tài khoản