Thông báo số 469/TB-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
3
download

Thông báo số 469/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 469/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà về giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 469/TB-VP

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc VĂN PHÒNG -------- ------- S : 469/TB-VP TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N CH O C A PHÓ CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH NGUY N THN THU HÀ V GI I QUY T CH CHO CÁN B , CÔNG CH C NGH HƯU TRƯ C TU I THEO NGHN NNH S 132/2007/N -CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH TINH GI N BIÊN CH Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th Thu Hà ã ch trì cu c h p v gi i quy t ch cho cán b , công ch c ngh hưu trư c tu i theo Ngh nh s 132/2007/N -CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi m biên ch . Tham d cu c h p có i di n: Ban T ch c Thành y, S N i v , S Tài chính, B o hi m Xã h i thành ph , S Lao ng-Thương binh và Xã h i và Văn phòng y ban nhân dân thành ph . Sau khi nghe S N i v báo cáo v tình hình có liên quan n vi c gi i quy t ch t chính sách cho cán b công ch c ngh hưu trư c tu i theo Ngh nh 132/2007/N -CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi m biên ch và ý ki n c a các thành viên d h p; Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th Thu Hà k t lu n ch o như sau: 1. Th ng nh t theo ngh c a S N i v , giao Th trư ng các S - ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có liên quan, căn c vào danh sách cán b , công ch c ngh hưu trư c tu i theo Ngh nh 132/2007/N -CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph v chính sách tinh gi m biên ch ã ư c S N i v duy t (danh sách 102 ngư i) gi i quy t chi ti n lương và ph c p (n u có) c a s cán b , công ch c này trong th i gian ch B o hi m Xã h i thành ph quy t nh l p h sơ hư ng ch lương hưu. Ngu n chi t kho n kinh phí khoán ã giao cho s - ngành, qu n - huy n hàng năm. 2. T nay tr i Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n ch quy t nh gi i quy t cho cán b , công ch c ngh hưu trư c tu i khi có phê duy t c a S N i v ; giao S N i v ph i h p v i B o hi m Xã h i thành ph hư ng d n các cơ quan ơn v l p h sơ, th t c ngh hưu theo úng quy nh. Văn phòng y ban nhân dân thành ph thông báo n i dung k t lu n c a Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Nguy n Th Thu Hà n các cơ quan, ơn v liên quan bi t th c hi n./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Thư ng tr c Thành y; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y; - Các thành viên d h p; - S ngành thành ph ; Trương Th Minh Hương - UBND qu n-huy n; - VPUB: CPVP, các Phòng CV; - Lưu: VT, (VX/Nh) MH.
Đồng bộ tài khoản