Thông báo số 54/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 54/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 54/TB-BGDĐT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long tại hội nghị thi và tuyển sinh năm 2009 qua cầu truyền hình tại Thái Nguyên, Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 54/TB-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 54/TB-BGD T Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C BÀNH TI N LONG T I H I NGHN THI VÀ TUY N SINH NĂM 2009 QUA C U TRUY N HÌNH T I THÁI NGUYÊN, HÀ N I, VINH, À N NG, TP. H CHÍ MINH VÀ C N THƠ (Ngày 17 tháng 01 năm 2009) V i tinh th n làm vi c khNn trương, nghiêm túc, H i ngh thi và tuy n sinh năm 2009 ư c t ch c qua c u truy n hình ng th i t i 6 a i m: Thái Nguyên, Hà N i, Vinh, à N ng, TP. H Chí Minh và C n Thơ ã hoàn thành chương trình và t m c tiêu ra. Tham d H i ngh có 617 ơn v v i 1.332 i bi u i di n các B , Ban, ngành, các oàn th , hi p h i, các i h c, h c vi n, các trư ng i h c ( H), cao ng (C ), trung c p chuyên nghi p (TCCN) và i di n các s giáo d c và ào t o trên toàn qu c, trong ó t i u c u Thái Nguyên có 153 i bi u, Hà N i có 504 i bi u; Vinh có 97 i bi u, à N ng có 150 i bi u; TP. H Chí Minh có 320 i bi u và u c u C n Thơ có 108 i bi u. H i ngh ã nghe báo cáo tóm t t t ng k t công tác thi và tuy n sinh năm 2008, phương hư ng nhi m v công tác thi và tuy n sinh năm 2009 c a lãnh o B ; báo cáo k t qu công tác thanh tra thi và tuy n sinh năm 2008 và 17 ý ki n phát bi u tr c ti p c a các i bi u t i 6 u c u truy n hình: Thái Nguyên, Hà N i, Vinh, à N ng, Tp. H Chí Minh và C n Thơ, không k các ý ki n gi i áp c a các C c, V và Thanh tra. Nhìn chung, các ý ki n th o lu n c a i bi u c 6 u c u u th ng nh t cao v i các d th o báo cáo c a B và kh ng nh s thành công, tính nghiêm túc c a các kỳ thi và tuy n sinh năm 2008, cũng như phương hư ng, nhi m v công tác thi và tuy n sinh năm 2009. Trên cơ s các ý ki n th o lu n, Th trư ng thư ng tr c Bành Ti n Long ã k t lu n như sau: I. V ÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI VÀ TUY N SINH NĂM 2008 1. Năm 2008 - là năm th hai, ngành giáo d c th c hi n Ch th s 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v “ch ng tiêu c c và kh c ph c b nh thành tích trong giáo d c” và cu c v n ng “Hai không”, toàn ngành ã ph i h p ch t ch , c ng v i s giúp m t cách tích c c và có hi u qu c a các B , Ban, ngành, các hi p h i, các t ch c oàn th Trung ương, các c p chính quy n a
  2. phương, các kỳ thi t t nghi p THPT, BT THPT, thi ch n h c sinh gi i qu c gia, thi Olympic qu c t và khu v c, thi tuy n sinh H, C và TCCN ã di n ra trong tr t t , an toàn, úng quy ch và nghiêm túc nh t t trư c n nay, ư c dư lu n xã h i hoan nghênh và ánh giá t t. 2. Hai kỳ thi t t nghi p THPT, BTTHPT l n 1 và l n 2 năm 2008 v cơ b n ã ư c t ch c úng k ho ch, úng quy ch và an toàn, nghiêm túc. Vi c t ch c t t các kỳ thi v i t l thí sinh d thi, t l t t nghi p cao hơn, gi m áng k các tiêu c c, sai ph m trong thi c , là b ng ch ng th c t kh ng nh Ch th c a Th tư ng Chính ph và cu c v n ng “Hai không” cùng v i nh ng gi i pháp tích c c ã tác ng m nh m , làm thay i sâu s c nh n th c v thi c c a toàn ngành và toàn xã h i, ánh d u bư c chuy n bi n rõ r t, ng th i t o ni m hy v ng, tin tư ng i v i ch trương i m i ki m tra, ánh giá, thi c c a B GD T, t ng bư c áp ng yêu c u c a t nư c trong th i kỳ phát tri n và h i nh p. K t qu n i b t nh t là, t l h c sinh t t nghi p THPT c hai kỳ thi l n 1 và l n 2 t 86,04% (tăng 5,66% so v i năm 2007) và t l h c sinh t t nghi p BT THPT c hai kỳ thi l n 1 và l n 2 t 64,65% (tăng 18,39% so v i năm 2007). 3. Công tác chuNn b cho các kỳ thi và tuy n sinh năm 2008 ư c tri n khai s m, chu áo và k lư ng, b o m các i u ki n c n thi t, do v y các kỳ thi và tuy n sinh năm 2008 ã ư c t ch c úng k ho ch, úng l ch trình; ánh d u bư c chuy n bi n m nh m trong l trình i m i toàn di n công tác thi và tuy n sinh. c bi t, rút kinh nghi m công tác t ch c thi t kỳ thi năm 2007, i v i kỳ thi t t nghi p THPT, BT THPT năm 2008, công tác t ch c thi ã có nh ng kinh nghi m và ch n ch nh mang tính t phá, vì v y, k t qu thi m b o khách quan, chính xác, ph n ánh sát th c ch t ch t lư ng giáo d c ph thông. 4. thi các môn Ngo i ng , V t lí, Hoá h c và Sinh h c ư c ra theo hình th c tr c nghi m 100%. thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, có tác d ng tích c c làm gi m tình tr ng h c l ch, h c t , d y thêm, h c thêm, luy n thi tràn lan, góp ph n i m i cách d y và h c b c THPT. Hi n tư ng in n, mua bán phao thi, quay cóp, gian l n ã gi m h n so v i các năm trư c. thi các kỳ thi t t nghi p THPT và tuy n sinh không có sai sót c v n i dung và hình th c. thi ã t ư c v cơ b n yêu c u ánh giá úng trình h c sinh, m b o c p b ng t t nghi p THPT và l a ch n tuy n sinh i h c, cao ng. 5. Công tác thanh tra, ki m tra và giám sát kỳ thi t t nghi p THPT, BT THPT ư c tăng cư ng hơn nhi u so v i các năm trư c. B Giáo d c và ào t o ã i u ng hơn 8.000 cán b , gi ng viên c a các trư ng H, C làm nhi m v thanh tra, giám sát trong t t c các khâu c a công tác thi, k cương trư ng thi ư c tăng cư ng, k lu t phòng thi ch t ch hơn, ã có tác d ng tích c c trong vi c ngăn ch n, h n ch các hi n tư ng gian l n, tiêu c c trong kỳ thi, vì v y kỳ thi ư c dư lu n xã h i ánh giá t t, hoan nghênh và ng tình ng h . 6. Vi c ch m thi, xét ch n h c sinh gi i qu c gia, Olympic qu c t , xét tuy n vào i h c, cao ng, TCCN nhìn chung ư c th c hi n nhanh g n, nghiêm túc, úng quy ch . Các vư ng m c n y sinh trong quá trình ch m thi, xét k t qu t t nghi p, xét ch n h c sinh gi i, xét tuy n H, C , TCCN ã ư c B hư ng d n các ơn v x lý k p th i, d t i m.
  3. 7. Thành tích c a các oàn d thi Olympic qu c t năm 2008 có ti n b vư t b c, nh t là ch t lư ng, s huy chương các lo i u nhi u hơn so v i các năm trư c. Các oàn h c sinh Vi t Nam tham d các Olympic qu c t các môn văn hóa (Toán, V t lí, Hóa h c, Sinh h c, Tin h c) năm 2008 u t k t qu áng khích l : 23 thí sinh thu c 5 i tuy n tham gia d thi u o t gi i. S Huy chương c a năm 2008 nhi u hơn năm 2007 là 2 Huy chương; trong ó, s gi i cao nhi u hơn h n so v i năm 2007 và các năm trư c. c bi t, năm 2008 l n u tiên, i tuy n qu c gia Vi t Nam o t Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic V t lí Châu Á. 8. Năm 2008, Vi t Nam là nư c ch nhà Olympic V t lí qu c t l n th 39 (IPhO 2008). Dư i s ch o sâu sát c a Th tư ng Chính ph , B Giáo và ào t o cùng các b , ngành h u quan, các a phương Hà N i, Qu ng Ninh, Ninh Bình ã ph i h p t ch c thành công IPhO 2008, di n ra t ngày 20/7 n ngày 29/7/2008 v i 82 nư c và vùng lãnh th tham gia, l i d u n sâu m trong lòng b n bè qu c t , ư c dư lu n trong nư c và th gi i ánh giá cao. Th tư ng Chính ph ã t ng b ng khen cho 14 t p th và cá nhân có nhi u óng góp tích c c cho kỳ thi. 9. Tuy nhiên, công tác thi và tuy n sinh năm 2008 v n còn m t s h n ch , y u kém, c th là: - Trên ph m vi toàn qu c, v n còn hi n tư ng tung tin th t thi t, nhi u thông tin v thi, làm nh hư ng t i tâm lý c a ph huynh và h c sinh, gây b c xúc trong dư lu n xã h i. - Quy trình in sao thi t t nghi p THPT t i m t s a phương, m t s cơ s in sao thi tuy n sinh cao ng còn chưa ch t ch , không úng quy trình, như: thi u thi và thi thi u trang t i Bà R a-Vũng Tàu, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Hà Tây; nh m thi môn Văn t i trư ng C M thu t trang trí ng Nai. - Gian l n trong thi c còn x y ra t i m t s a phương như: thi h t i H i Phòng, Khánh Hoà và B c Giang. c bi t là s c cư p thi trong bu i thi môn Toán t i H i ng coi thi Trung tâm GDTX huy n Ho ng Hoá và i m thi t t i trư ng THCS Ho ng Quỳ, t nh Thanh Hoá. - Vi c phân công cán b giám sát trong oàn thanh tra c a B t i m t s H i ng coi thi t t nghi p THPT, BT THPT chưa rõ ràng; cán b thanh tra chưa bám sát v trí, chưa phát huy h t trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy ch . - Cán b coi thi chưa làm tròn trách nhi m, làm vi c riêng trong lúc coi thi, thí sinh s d ng tài li u, s d ng i n tho i di ng trong lúc ang thi; ho c ký tên vào gi y thi và gi y nháp trư c khi phát cho thí sinh. - M t s trư ng H, C v n nh n h sơ ăng kí xét tuy n tr c ti p c a thí sinh t i trư ng, th m chí nh n trư c th i gian quy nh, gây tâm lí không t t t i thí sinh. - M t s trư ng v n d ng i u 33 Quy ch tuy n sinh H, C h chính quy trái quy nh (trư ng H Trà Vinh, H Yersin, H Qu ng Bình,…); có trư ng nóng v i h i m trúng tuy n nguy n v ng I, không nh ng sai quy nh mà còn d n n xáo tr n công tác tuy n sinh c a c h th ng.
  4. Các h n ch , y u kém trên c a công tác thi và tuy n sinh năm 2008 c n ư c nghiêm túc ki m i m, rút kinh nghi m cho kỳ thi và tuy n sinh năm 2009. II. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CÔNG TÁC THI VÀ TUY N SINH NĂM 2009 1. Toàn ngành ti p t c th c hi n nghiêm túc Ch th s 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v ch ng tiêu c c và kh c ph c b nh thành tích trong giáo d c; cu c v n ng Hai không “Nói không v i tiêu c c trong thi c và b nh thành tích trong giáo d c”, các kỳ thi và tuy n sinh năm 2009 ph i ư c t ch c tr t t , an toàn, nghiêm túc, công b ng, gi m b t n ng n , t n kém; m b o cho k t qu thi ph n ánh úng, khách quan ch t lư ng d y và h c, t o ti n v ng ch c cho vi c ti p t c th c hi n l trình i m i công tác thi và tuy n sinh theo hư ng ti n t i m t kỳ thi THPT qu c gia. 2. i v i kỳ thi t t nghi p THPT và BT THPT: a) T ch c thi theo c m: Trên a bàn m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c cho h c sinh l p 12 ho c thí sinh t do thi theo các c m trư ng. M i c m có ít nh t 3 trư ng THPT (ho c 3 trung tâm giáo d c thư ng xuyên), có th thành l p H i ng h n h p 2 trư ng THPT và 2 trung tâm GDTX , t p trung v thành ph , th xã, th tr n nơi có i u ki n t t hơn t ch c thi. M i c m trư ng thành l p m t H i ng coi thi. M i a i m thi b trí 1 phó Ch t ch H i ng làm trư ng i m thi. Trư ng h p c bi t, nh ng trư ng vùng xa, vùng cao, h i o i l i khó khăn, không th t ch c thi theo c m, ho c ch t ch c ư c 2 trư ng/1 c m, các s giáo d c và ào t o báo cáo, xin ý ki n ch o c a B . Trong m i H i ng coi thi, danh sách thí sinh ư c l p theo 3 ban: Ban Khoa h c T nhiên, Ban Khoa h c Xã h i và Nhân văn, Ban Cơ b n; trong t ng ban, l i x p l n lư t các Ngo i ng ; cu i cùng tên thí sinh ư c x p theo th t a, b, c,..., sau ó m i x p l n lư t vào các phòng thi. Nh ng phòng thi cu i cùng có th ư c x p ghép các ban v i nhau. b) i u ch nh ch c năng, nhi m v c a l c lư ng thanh tra c a B và giám th ngoài phòng thi; phân rõ trách nhi m và ph m vi ho t ng c a thanh tra c a B và giám th ngoài phòng thi: - Ch có thanh tra c a B làm nhi m v giám sát hành lang và xung quanh phòng thi; - Giám th ngoài phòng thi th c hi n các nhi m v do Ch t ch H i ng phân công, khu v c bên ngoài, không n m trong ph m vi hành lang phòng thi và h tr thanh tra khi c n thi t. B GD T căn c tình hình c th , b trí s lư ng thanh tra c a B t i các c m thi. c) Huy ng giám th t trư ng H, C tham gia coi thi trong phòng thi: B GD& T huy ng giám th t trư ng H, C coi thi trong phòng thi, nh t là nh ng nơi không th t ch c thi theo c m ho c ch t ch c c m thi có 2 trư ng.
  5. d) i chéo bài thi t lu n gi a các t nh ch m thi: Th c hi n i chéo bài thi gi a các t nh lân c n nhau ch m: T nh A ch m bài cho t nh B, t nh B ch m bài cho t nh C…(nh ng t nh l n có nhi u thí sinh d thi có th s ch m thi cho m t s t nh nh có ít thí sinh). B GD T quy t nh c th vi c i chéo bài thi gi a các t nh. Năm h c 2009 không t ch c kỳ thi t t nghi p THPT, BT THPT l n 2. 3. i v i kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy năm 2009: V cơ b n công tác thi tuy n sinh H, C năm 2009 v n gi n nh theo gi i pháp 3 chung như năm 2008, có m t s i m m i sau: a) Khung i m ưu tiên theo i tư ng và khu v c tuy n sinh ( i v i các trư ng óng t i các vùng dân t c thi u s và các trư ng ư c giao nhi m v ào t o ngu n nhân l c cho a phương). - i v i các trư ng óng t i vùng dân t c thi u s , m c chênh l ch i m trúng tuy n gi a các nhóm i tư ng ư c phép l n hơn 1,0 i m, nhưng không quá 1,5 i m, s thí sinh trúng tuy n là ngư i dân t c thi u s t t l c n thi t; - i v i các trư ng ư c giao ch tiêu tuy n sinh ào t o theo a ch s d ng và các trư ng có nhi m v ào t o nhân l c cho a phương, m c chênh l ch i m trúng tuy n gi a các khu v c ư c phép l n hơn 0,5 i m, nhưng không quá 1,0 i m tuy n ch tiêu ã ư c giao. b) C u trúc thi tuy n sinh H, C theo thi chung c a B Giáo d c và ào t o: thi ư c ra theo chương trình THPT hi n hành, ch y u là chương trình l p 12. - i v i các môn: Toán, V t lí, Hoá h c, Sinh h c, Ng văn, L ch s , a lí, thi m i môn g m 2 ph n: Ph n chung cho t t c thí sinh, ra theo n i dung gi ng nhau gi a chương trình chuNn và chương trình nâng cao; Ph n riêng ra theo t ng chương trình: chương trình chuNn và chương trình nâng cao. Thí sinh ch ư c ch n m t ph n riêng thích h p làm bài; thí sinh nào làm c hai ph n riêng thì bài làm b coi là ph m quy, c 2 ph n riêng u không ư c ch m. Ch ch m i m ph n chung. - i v i các môn Ngo i ng : thi m i môn ch có ph n chung dành cho t t c thí sinh, ra theo n i dung gi ng nhau gi a chương trình chuNn và chương trình nâng cao, không có ph n riêng. c) Các s giáo d c và ào t o, các trư ng i h c, cao ng nh t thi t ph i s d ng chương trình máy tính tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o (b n quy n c a V Giáo d c i h c) m b o s th ng nh t trong toàn h th ng, không s d ng b t c ph n m m nào khác. Vi c nh p li u h sơ ăng ký d thi c a thí sinh ph i m b o chính xác, tuy t i không ư c nh m l n, sai sót. Gi y ch ng nh n k t qu thi i h c, cao ng theo thi chung c a B Giáo d c và ào t o s 1 và s 2, Phi u báo i m ph i th ng nh t v i m u ã thi t k , không ư c thay i và ph i i n y thông tin c n thi t theo quy nh c a Quy ch tuy n sinh hi n hành.
  6. d) Tuy n sinh ào t o theo a ch s d ng: Ch tiêu tuy n sinh ào t o theo a ch s d ng n m trong t ng ch tiêu ư c phê duy t. Các trư ng công b công khai v ch tiêu, ngành ngh ào t o, a ch s d ng trong cu n “Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy năm 2009”; ch tuy n sinh ào t o theo a ch s d ng b ng hình th c xét tuy n nh ng thí sinh ã d thi i h c, cao ng theo thi chung c a B Giáo d c và ào t o. e) Các trư ng H, C ngoài công l p, công b công khai m c thu h c phí hàng tháng (ho c năm h c ho c c khoá h c) i v i khoá tuy n sinh năm 2009 trong cu n ‘‘Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh H, C h chính quy năm 2009’’. Thông tin v lo i hình trư ng cũng ư c làm rõ trong cu n ‘‘Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh H, C h chính quy năm 2009’’. g) B Giáo d c và ào t o phát hành s m cu n “Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c, cao ng h chính quy năm 2009” t o i u ki n cho thí sinh ch ng và có y thông tin khai và n p h sơ ăng ký d thi tuy n sinh i h c, cao ng. 4. i v i kỳ thi tuy n sinh trung c p chuyên nghi p năm 2009: V cơ b n công tác thi tuy n sinh TCCN năm 2009 ư c th c hi n như năm 2008 và có i u ch nh, b sung m t s n i dung cho phù h p, c th như sau: a) Năm 2009, các cơ s ào t o ti p t c áp d ng các quy nh t i Quy t nh s 639/Q -BGD T ngày 07/02/2007 c a B trư ng B GD T xác nh ch tiêu ào t o TCCN. Các trư ng vi ph m Quy ch tuy n TCCN và các quy nh hi n hành v ào t o TCCN năm 2008, B GD T s xem xét và i u ch nh gi m ch tiêu ào t o TCCN năm 2009 ho c có th không giao ch tiêu ào t o TCCN năm 2009 . b) Ch tiêu ào t o TCCN năm 2009 i v i các trư ng i h c nh t là các trư ng không có truy n th ng ào t o TCCN s i u ch nh theo hư ng gi m d n t 2009 n năm 2012 m i năm gi m t 15% n 20%, các trư ng t p trung vào nhi m v chính là ào t o b c H và S H. Ngoài ra, vi c xác nh ch tiêu ào t o TCCN còn căn c vào các h p ng ào t o theo a ch áp ng nhu c u c a các cơ quan, doanh nghi p s d ng lao ng. c) Năm 2009, vi c tuy n sinh TCCN ti p t c th c hi n theo hình th c xét tuy n (không t ch c thi) tuy n sinh, tr các ngành ào t o năng khi u. d) i tư ng tuy n sinh vào TCCN bao g m: h c sinh ã t t nghi p THPT và THCS ho c tương ương (tùy theo i tư ng tuy n c a t ng trư ng). Ngoài ra, B GD T khuy n khích các trư ng xét tuy n nh ng thí sinh ã d thi t t nghi p THPT, b túc THPT nhưng chưa i u ki n ư c công nh n t t nghi p ư c vào h c TCCN. Tùy theo i tư ng tuy n sinh, c i m, yêu c u c a ngành ào t o và tình hình c th c a t ng trư ng, các trư ng có th l a ch n tiêu chí xét tuy n là k t qu h c t p ph thông ho c k t qu thi tuy n sinh vào H, C năm 2009 c a thí sinh xét tuy n vào TCCN. e) Các S giáo d c và ào t o, các trư ng TCCN và các trư ng i h c, cao ng có ào t o TCCN nh t thi t ph i s d ng chương trình máy tính tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o (b n quy n c a V Giáo d c Chuyên nghi p) m b o s th ng
  7. nh t trong toàn h th ng, không s d ng b t c ph n m m nào khác. Vi c nh p li u h sơ ăng ký d tuy n c a thí sinh ph i m b o chính xác, tuy t i không ư c nh m l n, sai sót. Sau khi g i thí sinh nh p h c, các trư ng ph i th c hi n nghiêm túc vi c t ki m tra k t qu trúng tuy n và h sơ d tuy n c a t t c các thí sinh ư c g i nh p h c, ph i ki m tra i chi u v i h sơ g c c a t ng thí sinh, ng th i k p th i x lý theo Quy ch n u thí sinh man khai h sơ. 5. V l phí thi và tuy n sinh B Giáo d c và ào t o s làm vi c c th v i B Tài chính s a i, b sung Thông tư liên t ch s 28/2003/TTLT/BTC-BGD& T ngày 4/4/2003 c a liên B Tài chính - Giáo d c và ào t o quy nh ch thu và s d ng phí d thi, d tuy n (l phí tuy n sinh) vào các cơ s giáo d c - ào t o thu c h th ng giáo d c qu c dân, theo hư ng tăng l phí tuy n sinh và thu m t l n l phí ăng ký d thi v i l phí d thi khi thí sinh n p h sơ ăng ký d thi tuy n sinh i h c, cao ng. Trên ây là m t s k t lu n cơ b n ã ư c các i bi u th o lu n và th ng nh t, c n ư c các ơn v ch c năng c a B Giáo d c và ào t o, các s GD& T, các trư ng t ch c tri n khai th c hi n trong năm 2009. B s th ch hóa b ng các văn b n ch o c th . M t s v n khác mang tính k thu t s ư c H i ng ch o thi c a B ti p t c nghiên c u, x lý và hư ng d n cho các a phương, các trư ng và thí sinh bi t th c hi n. Cu i cùng, thay m t lãnh o B Giáo d c và ào t o và các i bi u tham d H i ngh thi và tuy n sinh năm 2009 t i c 6 u c u, Th trư ng thư ng tr c Bành Ti n Long ánh giá cao và ghi nh n nh ng óng góp quan tr ng c a lãnh o các S GD& T, các Trư ng trong vi c ch o, i u hành công tác thi và tuy n sinh nh ng năm qua; ng th i c m ơn Lãnh o các cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph , các B , ngành h u quan và các cơ quan thông t n báo chí ã ph i h p ch t ch và h tr tích c c, có hi u qu trong công tác thi và tuy n sinh nói riêng và trong s nghi p giáo d c - ào t o nói chung. B Giáo d c và ào t o trân tr ng thông báo các cơ quan, ơn v có liên quan bi t và t ch c th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT. Nguy n Thi n Nhân ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo Trung ương ( báo cáo); - U ban VH GD TNTN N Qu c h i ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các B , ngành qu n lý trư ng ( báo cáo); - Các C c, V , Vi n thu c B GD& T ( th c hi n); Tr n Quang Quý - Các H, HV, các trư ng H, C ( th c hi n); - Các trư ng trung c p chuyên nghi p ( th c hi n); - Các s giáo d c và ào t o ( th c hi n); - C c Nhà trư ng - B Qu c phòng - Lưu: VT, VP
Đồng bộ tài khoản