Thông báo số 5523/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
1
download

Thông báo số 5523/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 5523/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng tại hội nghị khoa học công nghệ nông nghiệp 2006-2007 các tỉnh Nam bộ tổ chức ngày 13 tháng 10 năm 2007 tại TP. Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 5523/TB-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ HÔI CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******* ***** S : 5523/TB-BNN-VP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN BÙI BÁ B NG T I H I NGHN KHOA H C CÔNG NGH NÔNG NGHI P 2006-2007 CÁC T NH NAM B T CH C NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 2007 T I TP. H CHÍ MINH B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c H i ngh Khoa h c Công ngh Nông nghi p 2006-2007 các t nh Nam b vào ngày 13 tháng 10 năm 2007 t i Tp.H Chí Minh. Tham d H i ngh , v phía a phương có lãnh o S NN&PTNT, S Th y s n, S Khoa h c Công ngh , Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư các t nh thành vùng ng b ng sông C u Long và ông Nam b . V phía Trung ương có i di n m t s B , ngành, các cơ quan thu c B NN&PTNT, các Vi n, Trư ng, m t s doanh nghi p, h i, hi p h i và các cơ quan thông tin i chúng. Th trư ng B NN&PTNT Bùi Bá B ng ch tr h i ngh . M c tiêu c a h i ngh nh m: (1) Xác nh các ti n b khoa h c và công ngh có th chuy n giao vào s n xu t t k t qu th c hi n các tài khoa h c công ngh trong giai o n 2006-2007; (2) Xác nh ho c xu t các bi n pháp chuy n giao vào s n xu t các ti n b k thu t, g m ưa vào chương trình khuy n nông-khuy n ngư, chuy n giao cho doanh nghi p, xây d ng d án s n xu t th - th nghi m và (3) xu t nghiên c u b sung ho c nâng cao. H i ngh ã nghe các báo cáo và tham lu n c a các i bi u. Th trư ng Bùi Bá B ng ã phát bi u k t lu n H i ngh như sau: 1. Tham gia H i ngh g m 220 i bi u thu c 145 ơn v v i 22 báo cáo ã ư c trình bày, trong ó ngoài báo cáo c a các Vi n, trư ng, còn có báo cáo c a các doanh nghi p và a phương. Các báo cáo u sát v i m c tiêu c a H i ngh . B ánh giá cao s chuNn b nghiêm túc c a các cơ quan, các báo cáo viên và công tác t ch c c a V KHCN. 2. Nh ng năm g n ây, Nhà nư c ã tăng cư ng u tư cho nghiên c u khoa h c công ngh ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p nông thôn, cùng v i s u tư gia tăng, cơ ch qu n lý KHCN B NN&PTNT cũng ã ư c i m i, nh v y các k t qu NCKH ã có hi u qu cao, t i ra ư c nhi u TBKT m i có giá tr th c ti n áp ng yêu c u nâng cao s c c nh tranh c a nông nghi p Vi t Nam và thu nh p nông dân. i v i vùng Nam b , tác ng hi u qu KHCN ư c bi u hi n khá rõ thông qua vi c tăng năng su t c a h u h t các lo i cây tr ng và v t
  2. nuôi (bao g m th y s n) trong nh ng năm g n ây, m c dù i u ki n s n xu t g p nhi u khó khăn do thiên tai, d ch b nh. i u này có ý nghĩa quan tr ng i v i vùng Nam b là nơi s n xu t hàng hoá l n và vùng xu t khNu l n v nông nghi p (bao g m th y s n) c a c nư c. Tuy v y, trư c yêu c u phát tri n c a t nư c, Nhà nư c và nhân dân ang òi h i các ti n b khoa h c k thu t trong nông nghi p c n có hi u qu cao hơn n a và tác ng vào s n xu t nhanh hơn n a. 3. H i ngh ã t ng k t ư c nhi u ti n b KHKT và công ngh m i t k t qu nghiên c u các tài KHCN có kh năng ng d ng vào s n xu t trên các lĩnh v c tr ng tr t, chăn nuôi, lâm nghi p, th y l i, th y s n cho vùng Nam b . a. Lĩnh v c tr ng tr t – BVTV Các gi ng m i ư c xác inh s d ng vào s n xu t: + Lúa, b p, u nành, u ph ng (7 gi ng lúa: OM 4495, OM 5930, OM 5239, OM 4668, VN 99-3, LC 22-7, LC 22-14; 6 gi ng ngô: VN 98-2, VN 118, VN 112, PCA 759, SSC 5057, 5286); + Mía, khoai mì, i u (2 gi ng mía: VN 84-422, VN 85-1427; 3 gi ng i u: T 2/11, TL 6/3, T 11/2); + Nhóm cây ăn qu (cam không h t, xoài ài Loan, xoài Úc…, tuy n ch n dòng d a Queen); + Nhóm rau: m t s gi ng lai m i ư c ch n t o (trong nư c) thành công; + Xây d ng ư c k thu t th c hành s n xu t t t (GAP) cho CAQ; + TBKT tr ng xem i xá l trong vư n cây có múi phòng tr b nh Greening; + M t s s n phNm sinh h c ph c v tr ng tr t-BVTV-b o qu n-ch bi n. b. Lĩnh v c chăn nuôi-thú y - Gi ng v t nuôi m i: + L n lai gi a gi ng n i (Móng cái) x ngo i ( i B ch, Landrace, ngo i x ngo i công th c 2 máu 3 máu; + Gi ng gà: LV1, LV2, V3, Gà Lai XLV (Sasso x Lư ng Phư ng); + Hai dòng v t cao s n T5 (tr ng) và T6 (mái). - Công ngh s n xu t (trong nư c) v c xin phòng m t s b nh quan tr ng v t nuôi; - Quy trình chăn nuôi bò lai hư ng s a, bò th t; - Quy trình s n xu t th t l n an toàn và mô hình s n xu t l n an toàn;
  3. - Xác nh b gi ng cây th c ăn chăn nuôi; - Ch phNm x lý nư c th i chăn nuôi/th y s n: H&L. c. Lĩnh v c lâm nghi p - Gi ng lâm nghi p m i: + Dòng b ch àn SM23, SM16 và m t s dòng b ch àn lai; + Dòng keo lai AH7 và AH1; + Keo lá tràm Â15, Â9. - Xác nh cơ c u cây lâm nghi p cho phát tri n r ng cây m c nhanh; - K thu t thâm canh r ng keo lai; - Quy trình nâng cao dinh dư ng c a t trong tr ng r ng; - K thu t tr ng r ng tràm vùng bán ng p nh m c i thi n môi trư ng các lòng h thu i n ho c nơi có i u ki n tương t ; - xu t chuy n hư ng s d ng r ng tràm sang s n xu t làm ván dăm, ván MDF, hàng m c, b t gi y, than. d. Lĩnh v c th y l i - Công ngh c ng l p ghép, p cao su, p xà lan, p tr ; - Công ngh qu n lý h th ng th y l i; - Công trình d báo s t l b sông; - Công ngh thi t k h th ng th y l i nuôi tôm công nghi p; - Công ngh tính toán ngu n nư c h th ng thu l i. e. Lĩnh v c th y s n - Ch n gi ng và nhân gi ng (nhân t o): Cá tra, tôm càng xanh, cá măng, cua , cá lóc bông, lươn ng, cá leo, cá ngát, cá ch ch sông, cá nâu và m t s loài cá b n a khác; - Nghiên c u vaccine trong phòng b nh cá tra nuôi thâm canh; - Mô hình nuôi cá tra thâm canh trong ao t t tiêu chuNn th t xu t khNu qua ki m soát ch t lư ng môi trư ng; - Mô hình nuôi cá vùng ng p lũ;
  4. - ng d ng sinh h c phân t (k thu t PCR) trong chNn oán b nh virus trên tôm nuôi; - Mô hình ng d ng lư i ch p m c; - Công ngh ng d ng k thu t ARNi c ch s sao chép c a virus gây b nh m gan trên cá tra; - Công th c dinh dư ng cho nuôi tr ng th y s n; - ánh giá ngu n nư c và x lý nư c trong nuôi tr ng th y s n; - Mô hình nuôi tr ng th y s n công nghi p (tôm, cá tra,…) b n v ng; - Mô hình nuôi tr ng th y s n h u cơ (lúa mùa – tôm sú, lúa ông xuân – tôm càng xanh…). 4. H i ngh ã xu t các bi n pháp thúc Ny chuy n giao các TBKT vào s n xu t bao g m: a. G n bó gi a t ch c NCKHCN và h th ng khuy n nông-khuy n ngư, ng th i các t ch c NCKHCN ph i t làm công tác ti p th (chuy n t th i kỳ th ng trư c ây sang th i kỳ năng ng). b. G n bó gi a t ch c NCKHCN và doanh nghi p, ng th i B khuy n khích các t ch c NCKHCN l p doanh nghi p khoa h c theo Ngh nh 115/2005/N -CP. c. B khuy n khích và t o i u ki n các t ch c NCKHCN th c hi n d án s n xu t th nghi m. d. Các gi ng m i c n ư c nhân nhanh trong các d án gi ng cây tr ng v t nuôi, gi ng thu s n và gi ng cây lâm nghi p c a B . e. Có th nh p công ngh nư c ngoài ( i t t, n u c n thi t). 5. phát tri n k t qu c a H i ngh , B NN&PTNT phân công như sau: - i v i Vi n, Trư ng và Doanh nghi p: hoàn thi n ccs quy trình KHCN m i ăng ký B công nh n là TBKT. V KHCN ph i h p v i các C c chuyên ngành l p H i ng xem xét; - V KHCN trình B ban hành quy trình s n xu t GAP cho cây ăn qu (tháng 12/2007), C c Tr ng tr t ph i h p V KHCN trình B ban hành quy ch c p ch ng ch công nh n GAP i v i tr ng tr t (tháng 12/2007); - Các Vi n, Trư ng và Doanh nghi p ăng ký các d án s n xu t th nghi m, B ưu tiên xem xét các d án có tri n v ng ư c c p kinh phí th c hi n trong năm 2008 ( ăng ký trư c 30/11/2007);
  5. - Trung tâm Khuy n nông-khuy n ngư Qu c gia và TT Khuy n nông-khuy n ngư các t nh, thành ưu tiên ưa các TBKT m i xác nh qua h i ngh này ưa vào các CT/DN khuy n nông-khuy n ngư năm 2008; - V KHCN ph i h p các Vi n, Trư ng, Doanh nghi p l a ch n m t s TBKT ph i bi n dư i d ng n phNm, băng ĩa, kênh phát thanh truy n hình v.v… ưa lên m ng (hoàn thành 12/2007). Trư c m t ưa lên m ng các báo cáo powerpoint trình bày t i h i ngh . M t s h i ngh chuyên s ư c B t ch c ti p trong th i gian t i (Các Vi n, Trư ng có th xu t). Văn phòng B xin th ng báo ý ki n k t lu n c a Th trư ng Bùi Bá B ng, ngh các ơn v nghiêm túc tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG B B ch Qu c Khang
Đồng bộ tài khoản