intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 16/2012

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

16
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 16/2020" trình bày kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông; điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 16/2012

 1. 16 Thaáng 8 - 2012
 2. Böå Xêy dûång vaâ Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam kyá kïët Chûúng trònh phöëi húåp haânh àöång triïín khai thûåc hiïån Chiïën lûúåc phaát triïín nhaâ úã àïën nùm 2020, têìm nhòn àïìn nùm 2030 Haâ Nöåi, ngaây 29 thaáng 8 nùm 2012 Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng vaâ Chuã tõch Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam Àùång Ngoåc Tuâng tiïën haânh kyá kïët Chûúng trònh phöëi húåp haânh àöång Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng phaát biïíu taåi Lïî kyá
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI BA CÖNG NGHÏÅ XÊY DÛÅNG 16 SÖË 16- 8/2012 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Quyïët àõnh söë 1083/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 5 phï duyïåt nhiïåm vuå quy hoaåch töíng thïí baão töìn, caãi taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch thaânh Cöí Loa - Thöng tû söë 15/2012/TT-BKHCN quy àõnh vïì töí chûác vaâ 7 hoaåt àöång cuãa Ban liïn ngaânh vïì haâng raâo kyä thuêåt trong thûúng maåi - Thöng tû söë 127/2012/TT-BTC cuãa Böå Taâi chñnh hûúáng 8 dêîn vïì tiïu chuêín, àiïìu kiïån vaâ quy trònh thuã tuåc cöng nhêån töí chûác cung cêëp dõch vuå xaác àõnh giaá trõ doanh nghiïåp - Thöng tû söë 04/2012/TT-BKHÀT cuãa Böå Kïë hoaåch vaâ 9 Àêìu tû ban haânh danh muåc maáy moác, thiïët bõ, phuå tuâng thay thïë, phûúng tiïån vêån taãi chuyïn duâng, nguyïn liïåu, vêåt tû, baán thaânh phêím trong nûúác àaä saãn xuêët àûúåc TRUNG TÊM THÖNG TIN - Quyïët àõnh söë 1951/QÀ-BGTVT ban haânh Quy àõnh 10 taåm thúâi vïì kyä thuêåt thi cöng vaâ nghiïåm thu mùåt àûúâng bï töng xi mùng trong xêy dûång cöng trònh giao thöng TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI TEL : 8.215.137 - 8.215.138 Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Quyïët àõnh söë 30/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 10 FAX : (04)9.741.709 dên tónh Kon Tum vïì viïåc phï duyïåt quy hoaåch phaát triïín Email: citc_bxd@hn.vnn.vn maång lûúái àö thõ tónh Kon Tum àïën nùm 2020, àõnh hûúáng àïën nùm 2025 - Quyïët àõnh söë 21/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 12 dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì quaãn lyá, thu GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT höìi vöën ngên saách thaânh phöë àêìu tû taåi caác dûå aán cêëp CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 nûúác hoùåc haång muåc cêëp nûúác, haång muåc àiïån baân giao cho caác àún võ quaãn lyá, khai thaác sûã duång sau àêìu tû trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi: “Nghiïn cûáu phûúng phaáp xaác àõnh 15 àöå daâi thúâi gian xêy dûång cöng trònh húåp lyá cho möåt söë cöng trònh xêy dûång dên duång phöí biïën (nhaâ úã, vùn phoâng, trûúâng hoåc) phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam” - Nghiïåm thu àïì taâi: “Hoaân thiïån cöng nghïå taái chïë phïë 16 thaãi phaá dúä cöng trònh laâm cöët liïåu cho xêy dûång” - Höåi nghõ thêím àõnh àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën 17 Sa Pa múã röång laâ àö thõ loaåi IV - Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån Thõ trêën 19 Phûúác An laâ àö thõ loaåi IV - Xêy dûång ngêìm – xu hûúáng hiïån nay trong viïåc giaãi 22 quyïët caác vêën àïì giao thöng taåi caác thaânh phöë lúán - Nguyïn tùæc thiïët kïë vaâ caách biïíu àaåt nghïå thuêåt caãnh 24 quan quaãng trûúâng thaânh phöë - Baân vïì vêën àïì kiïím soaát chêët lûúång cöng trònh xêy 27 dûång - Tro xó thaãi - nguöìn thu lúán 29 Thöng tin CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH TS. ÀÙÅNG KIM GIAO - Böå Xêy dûång vaâ Kiïím toaán Nhaâ nûúác kyá quy chïë 32 phöëi húåp cöng taác - Böå Xêy dûång vaâ Töíng Liïn àoaân Lao àöång Viïåt Nam 33 Ban biïn têåp: kyá kïët Chûúng trònh phöëi húåp haânh àöång triïín khai thûåc hiïån Chiïën lûúåc Phaát triïín nhaâ úã àïën nùm 2020 têìm THS.KTS.NGUYÏÎN HUÂNG OANH nhòn àïën nùm 2030 (Trûúãng ban) - Hoåp Ban Chó àaåo Quy hoaåch vaâ Àêìu tû xêy dûång 34 CN.BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) vuâng Thuã àö Haâ Nöåi KS.HUYÂNH PHÛÚÁC - Thûá trûúãng Cao Laåi Quang tiïëp àoaân doanh nghiïåp 35 Nhêåt Baãn CN.ÀÖÎ KIM NHAÅN - Kiïën nghõ vïì viïåc àêíy maånh taái sûã duång vêåt liïåu xêy 36 CN.BUÂI QUYÂNH ANH dûång phïë thaãi úã thaânh phöë Thanh Àaão, Trung Quöëc CN.TRÊÌN THU HUYÏÌN - Biïån phaáp nêng cao chêët lûúång quaãn lyá cöng taác 42 múâi thêìu thi cöng xêy dûång CN.NGUYÏÎN BÑCH NGOÅC - Con àûúâng xêy dûång mö hònh àö thõ hoáa caácbon thêëp 45 CN. NGUYÏÎN LÏå MINH úã Tûúng Têy - tónh Höì Nam, Trung Quöëc CN. PHAÅM KHAÁNH LY 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Quyïët àõnh söë 1083/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå quy hoaåch töíng thïí baão töìn, caãi taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch thaânh Cöí Loa Ngaây 14/8/2012, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä chñnh cuãa thaânh phöë Haâ Nöåi, trung têm du lõch ban haânh Quyïët àõnh söë 1083/QÀ-TTg phï vùn hoáa - lõch sûã coá nhiïìu neát àùåc trûng vùn hoáa. duyïåt nhiïåm vuå quy hoaåch töíng thïí baão töìn, caãi Àöëi tûúång nghiïn cûáu cuãa Quy hoaåch laâ caác taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch thaânh Cöí Loa di tñch lõch sûã vùn hoáa, di tñch caách maång àaä vaâ tyã lïå 1:2000. chûa àûúåc Nhaâ nûúác xïëp haång, gùæn liïìn vúái lõch Theo Quyïët àõnh naây, phaåm vi lêåp quy sûã vaâ vùn hoáa söëng cuãa dên cû trong di tñch Cöí hoaåch thuöåc caác khu vûåc liïn quan àïën Khu di Loa, göìm: Hïå thöëng thaânh Cöí Loa, caác di chó tñch thaânh Cöí Loa vaâ phuå cêån, trïn àõa baân caác khaão cöí, hïå thöëng caác àònh, àïìn, chuâa, àiïëm, xaä Cöí Loa, Duåc Tuá, Viïåt Huâng, Uy Nöî, huyïån nhaâ úã dên gian cöí... Caác giaá trõ vùn hoáa phi vêåt Àöng Anh, thaânh phöë Haâ Nöåi. Quy mö lêåp quy thïí: Lïî höåi truyïìn thöëng, vùn hoáa tñn ngûúäng, hoaåch khoaãng 860 ha, coá thïí àiïìu chónh trong phong tuåc têåp quaán, truyïìn thuyïët dên gian...; quaá trònh lêåp quy hoaåch, trïn cú súã àaãm baão Caác yïëu töë liïn quan khaác vïì kinh tïë, xaä höåi, tuên thuã caác quy hoaåch àûúåc duyïåt vaâ yïu cêìu dên cû, möi trûúâng, caác thïí chïë vaâ chñnh saách thûåc tïë baão töìn Khu di tñch. coá liïn quan khaác... Muåc tiïu quy hoaåch nhùçm baão töìn, tön taåo Caác nöåi dung vaâ yïu cêìu nghiïn cûáu chuã Khu di tñch Cöí Loa, hûúáng túái xêy dûång vaâ tön yïëu cuãa Quy hoaåch phên khu tyã lïå 1/2000 khu vinh Khu di tñch thaânh Cöí Loa trúã thaânh “Cöng vûåc di tñch thaânh Cöí Loa bao göìm: viïn Lõch sûã - Sinh thaái - Nhên vùn” cuãa Thuã àö - Nghiïn cûáu, khaão saát, àaánh giaá hiïån traång Haâ Nöåi, phuâ húåp vúái quy hoaåch phên khu taåi khu töíng húåp: Sú lûúåc vïì lõch sûã hònh thaânh vaâ phaát vûåc vaâ quy hoaåch chung xêy dûång Thuã àö Haâ triïín qua caác thúâi kyâ vaâ nhêån diïån caác giaá trõ nöíi Nöåi àïën nùm 2030 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2050. tröåi cuãa Khu di tñch thaânh Cöí Loa trong hïå thöëng Quy hoaåch seä xaác àõnh chûác nùng vaâ chó di tñch quöëc gia; Àiïìu kiïån tûå nhiïn vaâ caác vuâng tiïu sûã duång àêët cho khu vûåc di tñch, khu dên caãnh quan liïn quan àïën lõch sûã phaát triïín khu cû, khu vûåc baão vïå möi trûúâng sinh thaái. Töí di tñch; Àaánh giaá thûåc traång triïín khai quy hoaåch chûác khöng gian vaâ böë trñ hïå thöëng haå têìng phuâ chi tiïët khu vûåc di tñch Cöí Loa tyã lïå 1/2000, caác húåp vúái caác giai àoaån baão töìn vaâ phaát triïín Khu quy hoaåch vaâ dûå aán liïn quan àïën khu di tñch vaâ di tñch thaânh Cöí Loa; àïì ra àõnh hûúáng kïë hiïån traång cöng taác quaãn lyá baão töìn vaâ àêìu tû hoaåch töíng thïí quaãn lyá vaâ àêìu tû xêy dûång, tu xêy dûång, xaác àõnh caác nöåi dung kïë thûâa vaâ caác böí, tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ vùn hoáa Khu di nöåi dung cêìn phaãi àiïìu chónh hûúáng túái quy tñch thaânh Cöí Loa; xaác àõnh löå trònh vaâ caác hoaåch Khu di tñch Cöí Loa cên bùçng giûäa 3 yïëu nhoám giaãi phaáp chñnh àïí triïín khai caác dûå aán. töë lõch sûã, sinh thaái vaâ nhên vùn; Tònh traång di Theo Quyïët àõnh naây, Khu di tñch thaânh Cöí tñch, caác khu vûåc coá tiïìm nùng vïì khaão cöí, caác Loa àûúåc xaác àõnh laâ khu di tñch lõch sûã - vùn hoáa vuâng caãnh quan xung quanh di tñch vaâ tònh cêëp quöëc gia, laâ möåt trong nhûäng cöng viïn traång lêën chiïëm di tñch, lêën chiïëm vuâng baão vïå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. di tñch. Cöng taác baão töìn, quaãn lyá, khai thaác di sinh thaái caãnh quan tûå nhiïn; Àïì xuêët caác giaãi tñch vaâo àúâi söëng dên cû vaâ phaát triïín kinh tïë phaáp thiïët kïë àö thõ khu vûåc; Àùåc àiïím vïì kinh tïë, xaä höåi, caác hoaåt - Àõnh hûúáng phaát triïín hïå thöëng haå têìng kyä àöång liïn quan àïën vùn hoáa phi vêåt thïí vaâ caác thuêåt vaâ möi trûúâng: Caãi taåo, chónh trang hïå àöång lûåc phaát triïín, quy mö dên söë, àêët àai trong thöëng giao thöng hiïån coá àaáp ûáng yïu cêìu ài laåi khu di tñch. Thûåc traång sûã duång àêët, khöng gian cuãa ngûúâi dên vaâ du khaách nhûng khöng aãnh kiïën truác caãnh quan, haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä hûúãng àïën cöng taác baão töìn di tñch. Kïët nöëi höåi, möi trûúâng. Àaánh giaá caác taác àöång tûâ àö thõ maång lûúái giao thöng húåp lyá bïn trong vaâ ngoaâi hoáa àïën quêìn thïí khu di tñch; Thûåc traång àaâo taåo khu di tñch ;Àïì xuêët hïå thöëng thoaát nûúác, cao àöå nguöìn nhên lûåc vaâ cöng taác thöng tin quaãng baá, xêy dûång phuâ húåp àïí giaãi quyïët thoaát nûúác khu khai thaác du lõch vaâ phaát triïín kinh tïë xaä höåi; di tñch vaâ caác giaãi phaáp haå têìng kyä thuêåt khaác Phên tñch möëi quan hïå vïì chûác nùng, khöng gian àaáp ûáng nhu cêìu sûã duång; Àaánh giaá möi trûúâng caãnh quan, haå têìng àö thõ cuãa khu di tñch vúái quy chiïën lûúåc. hoaåch xêy dûång huyïån Àöng Anh vaâ thaânh phöë Àöëi vúái Àïì aán baão töìn, tön taåo vaâ phaát huy Haâ Nöåi. Dûå baáo quy mö dên söë, quy mö khaách giaá trõ Khu di tñch thaânh Cöí Loa, nhiïåm vuå Quy du lõch, ngûúäng dên söë trong khu di tñch nhùçm hoaåch bao göìm: Cêåp nhêåt caác nöåi dung àaánh giaãm töëi àa caác taác haåi àïën di tñch. Dûå baáo caác giaá hiïån traång trong quy hoaåch phên khu. Khaão chó tiïu kinh tïë kyä thuêåt aáp duång phuâ húåp àöëi vúái saát vaâ àaánh giaá thûåc traång àaâo taåo nguöìn nhên khu di tñch lõch sûã vùn hoáa quöëc gia. lûåc vaâ cöng taác thöng tin quaãng baá, khai thaác du - Àõnh hûúáng quy hoaåch baão töìn, tön taåo di lõch vaâ phaát triïín kinh tïë, xaä höåi. Àaánh giaá thûåc tñch: Àïì xuêët giaãi phaáp baão töìn cêëu truác di saãn traång cöng taác quaãn lyá baão töìn vaâ àêìu tû xêy vêåt thïí khu di tñch, göìm caác di tñch lõch sûã - vùn dûång taåi khu di tñch; Xêy dûång kïë hoaåch töíng hoáa vaâ caãnh quan thiïn nhiïn coá giaá trõ trïn cú thïí àêìu tû xêy dûång vaâ baão töìn, tön taåo, phaát súã caác luêån cûá lõch sûã, khoa hoåc vaâ thûåc tïë, xaác huy giaá Khu di tñch thaânh Cöí Loa, àïì xuêët caác àõnh danh muåc, ranh giúái baão vïå quêìn thïí di nhoám giaãi phaáp vïì: Àêìu tû xêy dûång, phaát triïín tñch thaânh Cöí Loa, göìm 03 voâng thaânh luäy khöng gian vaâ haå têìng kyä thuêåt khu di tñch, àïì (Thaânh Nöåi, Thaânh Trung vaâ Thaânh Ngoaåi), xuêët danh muåc caác dûå aán, hònh thûác quaãn lyá dûå cöíng thaânh, àònh, àïìn, àiïëm, miïëu vaâ caác di chó aán, löå trònh vaâ töíng mûác àêìu tû; Danh muåc caác khaác, caác giaãi phaáp baão töìn, tön taåo caãnh quan dûå aán liïn quan àïën cöng taác tu böí di tñch nhû khu vûåc di tñch phuâ húåp àïí tön vinh, chöëng àïìn buâ giaãi phoáng mùåt bùçng caác cöng trònh xuöëng cêëp vaâ khöng laâm mêët ài giaá trõ di tñch; thuöåc ranh giúái baão vïå di tñch, caác dûå aán tu böí Àïì xuêët giaãi phaáp phuåc höìi, baão töìn tön taåo caác di tñch, di chó hiïån coá, caác dûå aán khaão cöí...;Danh caãnh quan xung quanh di tñch vaâ caác giaãi phaáp muåc caác dûå aán baão töìn caác giaá trõ di saãn vùn àöëi vúái khu vûåc lêën chiïëm di tñch. hoáa möi trûúâng caãnh quan àö thõ vaâ thiïn nhiïn - Àõnh hûúáng töí chûác khöng gian vaâ thiïët kïë gùæn liïìn vúái di tñch, caác giaãi phaáp sûu têìm, phên àöì thõ: Àïì xuêët cú cêëu phên khu chûác nùng vaâ loaåi hiïån vêåt vaâ xêy dûång nöåi dung trûng baây. nguyïn tùæc àõnh hûúáng khöng gian töíng thïí khu - Xêy dûång töíng thïí cú chïë quaãn lyá vaâ töí di tñch, phuâ húåp vúái khöng gian töíng thïí thaânh chûác thûåc hiïån, àïì xuêët caác nhoám giaãi phaáp vïì: phöë Haâ Nöåi; Àïì xuêët caác giaãi phaáp khai thaác Chûúng trònh troång àiïím vaâ dûå aán ûu tiïn àêìu khöng gian di tñch phaát triïín du lõch; Àïì xuêët caác tû; Cú chïë quaãn lyá àêìu tû àöëi vúái caác di tñch àaä giaãi phaáp töí chûác khöng gian kiïën truác, caãnh àûúåc xïëp haång vaâ di tñch khaác, cöng taác khoanh quan nhùçm nêng cao chêët lûúång söëng khu dên vuâng baão vïå di tñch, caác dûå aán àêìu tû xêy dûång cû; Àïì xuêët caác giaãi phaáp khöng gian khu vûåc khaác, nhaâ úã, àêët àai vaâ caác hoaåt àöång du lõch, 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. vùn hoáa vaâ lïî höåi, cú chïë thûåc hiïån cöng taác lûåc tham gia, àïì xuêët caác dûå aán vïì àaâo taåo giaãi phoáng mùåt bùçng di dúâi dên cû; Chûúng nguöìn nhên lûåc tham gia quaãn lyá caác dûå aán tû böí trònh hoaåt àöång phaát huy giaá trõ di tñch vaâ phaát di tñch, caác dûå aán àêìu tû xêy dûång thaânh phêìn triïín du lõch theo hûúáng bïìn vûäng. Àõnh hûúáng trong khu di tñch; kïë hoaåch vïì thöng tin quaãng baá loaåi hònh du lõch, xêy dûång vaâ thiïët lêåp hïå thöëng phaát huy giaá trõ di tñch, phaát triïín du lõch; xêy saãn phêím cho du lõch vùn hoáa, àaâo taåo vaâ thu dûång chûúng trònh hoaåt àöång, àïì xuêët khung huát nguöìn nhên lûåc, phaát triïín cú súã haå têìng gùæn saáng kiïën vïì caác giaãi phaáp töíng thïí àïí gia tùng vúái du lõch, thiïët lêåp caác tuyïën du lõch, baão vïå möi giaá trõ cuãa di tñch; Giaãi phaáp vïì cöng taác quaãn lyá: trûúâng du lõch; Chûúng trònh an sinh xaä höåi vïì Àöëi vúái lônh vûåc xêy dûång cú baãn trong caác khu caác lônh vûåc vùn hoáa - giaáo duåc, kinh tïë - viïåc vûåc baão töìn di tñch, khu vûåc dên cû, khu vûåc baão laâm; xêy dûång maång lûúái àaãm baão an ninh trêåt vïå sinh thaái nöng nghiïåp; àöëi vúái caác hoaåt àöång tûå, an toaân xaä höåi cho caác hoaåt àöång dên sinh vaâ du lõch, nghiïn cûáu di tñch; àöëi vúái hoaåt àöång du lõch; thu huát vaâ múã röång sûå tham gia cuãa caác khaác nhû vùn hoáa, lïî höåi, dên sinh. töí chûác chñnh trõ, xaä höåi trong quaá trònh xêy dûång Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ vaâ baão töìn; xêy dûång vaâ phaát triïín böå maáy töí ngaây kyá ban haânh. chûác àiïìu haânh vaâ khai thaác caác dõch vuå du lõch; Chûúng trònh àaâo taåo nguöìn nhên lûåc vaâ thöng (Xem toaân vùn taåi: chinhphu.gov.vn) tin quaãng baá, àïì xuêët nöåi dung vaâ quy mö nhên Thöng tû söë 15/2012/TT-BKHCN quy àõnh vïì töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Ban liïn ngaânh vïì haâng raâo kyä thuêåt trong thûúng maåi Ngaây 08/8/2012, Böå Khoa hoåc vaâ Cöng khai Àïì aán thûåc thi Hiïåp àõnh TBT àûúåc Thuã nghïå àaä ban haânh Thöng tû söë 15/2012/TT- tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt vaâ viïåc phöëi kïët húåp BKHCN quy àõnh vïì töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa vúái caác chûúng trònh, àïì aán, dûå aán coá liïn quan. Ban liïn ngaânh vïì haâng raâo kyä thuêåt trong Nhiïåm vuå cuãa Ban liïn ngaânh TBT laâ nghiïn thûúng maåi (Ban liïn ngaânh TBT). Thöng tû naây cûáu, tham mûu, àïì xuêët chûúng trònh haânh aáp duång àöëi vúái caác Böå, cú quan ngang Böå, caác àöång vaâ caác biïån phaáp nhùçm thûåc hiïån nhûäng thaânh viïn Ban liïn ngaânh TBT vaâ caác cú quan, nghôa vuå quy àõnh trong Hiïåp àõnh TBT úã Viïåt töí chûác, caá nhên coá liïn quan. Nam; Nghiïn cûáu, tham mûu, àïì xuêët caác biïån Theo Thöng tû naây, Ban liïn ngaânh TBT coá phaáp nhùçm sûãa àöíi, böí sung, hoaân thiïån caác chûác nùng tham mûu, tû vêën cho Chñnh phuã vaâ quy àõnh hoùåc àïí giaãi quyïët vêën àïì phaát sinh caác Böå, ngaânh coá liïn quan trong viïåc: Phöëi húåp trong quaá trònh thûåc hiïån Hiïåp àõnh TBT theo àaãm baão thi haânh caác nghôa vuå quy àõnh trong yïu cêìu cuãa UÃy ban haâng raâo kyä thuêåt trong Hiïåp àõnh haâng raâo kyä thuêåt trong thûúng maåi úã thûúng maåi (UÃy ban TBT) cuãa WTO vaâ cuãa caác Viïåt Nam (Hiïåp àõnh TBT), àùåc biïåt trong caác Böå, ngaânh coá liïn quan; Nghiïn cûáu, tham mûu, vêën àïì liïn quan àïën chñnh saách vaâ cú chïë thûåc àïì xuêët caác giaãi phaáp nhùçm baão vïå lúåi ñch cuãa thi Hiïåp àõnh TBT, tham mûu giaãi quyïët tranh Viïåt Nam trong quaá trònh thûåc hiïån caác nghôa vuå chêëp vïì haâng raâo kyä thuêåt trong thûúng maåi cuå thïí quy àõnh trong Hiïåp àõnh TBT; Xem xeát, phaát sinh giûäa Viïåt Nam vúái caác nûúác thaânh tham mûu, àïì xuêët biïån phaáp nhùçm xûã lyá caác viïn khaác cuãa Töí chûác Thûúng maåi thïë giúái tranh chêëp, khiïëu naåi vïì TBT phaát sinh giûäa caác (WTO) vaâ ngûúåc laåi; Àiïìu phöëi thûåc hiïån triïín nûúác thaânh viïn WTO vúái Viïåt Nam vaâ ngûúåc TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. laåi; Xem xeát vaâ àûa ra kïët luêån vïì caác vêën àïì Phoá trûúãng ban laâ àaåi diïån laänh àaåo Töíng Cuåc chuyïn mön liïn ngaânh laâm cú súã cho viïåc thûåc Tiïu chuêín Ào lûúâng Chêët lûúång, thaânh viïn hiïån nghôa vuå thöng baáo, hoãi àaáp, khi coá àïì nghõ thû kyá laâ Giaám àöëc Vùn phoâng TBT Viïåt Nam, cuãa Vùn phoâng Thöng baáo vaâ Hoãi àaáp quöëc gia caác thaânh viïn khaác laâ àaåi diïån laänh àaåo cêëp Vuå vïì Tiïu chuêín Ào lûúâng Chêët lûúång (Vùn phoâng hoùåc tûúng àûúng cuãa Vùn phoâng Chñnh phuã TBT Viïåt Nam); Tham gia caác hoaåt àöång cuãa vaâ caác Böå liïn quan. Töíng Cuåc Tiïu chuêín Ào WTO theo sûå chó àaåo cuãa Böå Khoa hoåc vaâ lûúâng Chêët lûúång thuöåc Böå Khoa hoåc vaâ Cöng Cöng nghïå; Phöëi húåp vúái caác cú quan, töí chûác nghïå laâ cú quan thûúâng trûåc cuãa Ban liïn cuãa caác Böå, ngaânh coá liïn quan thûåc hiïån caác ngaânh TBT, coá traách nhiïåm àiïìu phöëi caác hoaåt dûå aán, àïì aán, chûúng trònh vaâ kïë hoaåch thûåc thi àöång cuãa Ban liïn ngaânh TBT thöng qua Vùn Hiïåp àõnh TBT; höî trúå caác cú quan, töí chûác, àõa phoâng TBT Viïåt Nam. phûúng trong triïín khai caác chûúng trònh vaâ dûå Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây aán thûåc thi Hiïåp àõnh TBT úã caác tónh, thaânh phöë 01/10/2012 vaâ thay thïë Quyïët àõnh söë 07/2006- trûåc thuöåc Trung ûúng; Thûåc hiïån caác nhiïåm vuå QÀ-BKHCN cuãa Böå trûúãng Böå Khoa hoåc vaâ tham mûu, tû vêën khaác vïì TBT khi coá yïu cêìu Cöng nghïå ban haânh Quy chïë vïì töí chûác vaâ cuãa Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå vaâ caác Böå, hoaåt àöång cuãa Ban liïn ngaânh vïì haâng raâo kyä ngaânh coá liïn quan. thuêåt trong thûúng maåi. Trûúãng ban Ban liïn ngaânh TBT laâ möåt àaåi diïån laänh àaåo cuãa Böå Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå, (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.gov.vn) Thöng tû söë 127/2012/TT-BTC cuãa Böå Taâi chñnh hûúáng dêîn vïì tiïu chuêín, àiïìu kiïån vaâ quy trònh thuã tuåc cöng nhêån töí chûác cung cêëp dõch vuå xaác àõnh giaá trõ doanh nghiïåp Ngaây 08/8/2012, Böå Taâi chñnh àaä ban haânh chûác vaâ hoaåt àöång àöëi vúái tûâng loaåi hònh doanh Thöng tû söë 127/2012/TT-BTC hûúáng dêîn vïì nghiïåp theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt Viïåt Nam; tiïu chuêín, àiïìu kiïån vaâ quy trònh thuã tuåc cöng Coá quy trònh nghiïåp vuå xaác àõnh giaá trõ doanh nhêån töí chûác cung cêëp dõch vuå xaác àõnh giaá trõ nghiïåp phuâ húåp vúái Nghõ àõnh söë 59/2011/NÀ- doanh nghiïåp cho caác doanh nghiïåp 100% vöën CP, caác vùn baãn hûúáng dêîn coá liïn quan vaâ caác nhaâ nûúác chuyïín àöíi thaânh cöng ty cöí phêìn (töí vùn baãn sûãa àöíi, böí sung (nïëu coá); Coá ñt nhêët chûác tû vêën àõnh giaá). Àöëi tûúång aáp duång Thöng 05 nùm kinh nghiïåm vïì möåt trong caác lônh vûåc tû naây laâ caác töí chûác tû vêën àõnh giaá, cú quan hoaåt àöång: thêím àõnh giaá, kiïím toaán, kïë toaán, tû coá thêím quyïìn quyïët àõnh phûúng aán cöí phêìn vêën taâi chñnh, tû vêën chuyïín àöíi súã hûäu doanh hoáa vaâ caác töí chûác, caá nhên coá liïn quan. nghiïåp. Trong thúâi gian 03 nùm gêìn nhêët vúái Theo quy àõnh cuãa Thöng tû naây, caác töí thúâi àiïím nöåp höì sú àùng kyá thûåc hiïån dõch vuå chûác tû vêën àõnh giaá trong nûúác àùng kyá cung xaác àõnh giaá trõ doanh nghiïåp, möîi nùm phaãi cêëp dõch vuå tû vêën xaác àõnh giaá trõ doanh nghiïåp thûåc hiïån cung cêëp dõch vuå thuöåc caác lônh vûåc cöí phêìn hoáa phaãi coá àuã caác tiïu chuêín, àiïìu nïu trïn àûúåc ñt nhêët 30 húåp àöìng; Coá ñt nhêët 03 kiïån: Laâ caác cöng ty kiïím toaán, cöng ty chûáng thêím àõnh viïn vïì giaá àaä àûúåc Böå Taâi chñnh cêëp khoaán, doanh nghiïåp thêím àõnh giaá coá chûác theã thêím àõnh viïn vïì giaá vaâ àùng kyá haânh nghïì nùng àõnh giaá vaâ àaáp ûáng caác àiïìu kiïån vïì töí thêím àõnh giaá chuyïn traách taåi doanh nghiïåp; 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. Àaáp ûáng tiïu chñ vïì söë lûúång, chêët lûúång cuãa àïën Böå Taâi chñnh. Thúâi gian nhêån höì sú tûâ àöåi nguä nhên viïn laâm viïåc trong caác lônh vûåc, 01/10 àïën 31/10 haâng nùm. Trong voâng 05 ngaânh nghïì maâ töí chûác àang hoaåt àöång; Khöng ngaây laâm viïåc kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc höì sú, Böå bõ xûã phaåt vi phaåm haânh chñnh vúái caác tònh tiïët Taâi chñnh kiïím tra tñnh àêìy àuã, húåp lïå cuãa höì sú tùng nùång theo kïët luêån cuãa cú quan quyïët vaâ àïì nghõ doanh nghiïåp böí sung höì sú (nïëu àõnh xûã phaåt trong lônh vûåc thêím àõnh giaá vaâ xaác coá). Cùn cûá caác tiïu chuêín, àiïìu kiïån quy àõnh àõnh giaá trõ doanh nghiïåp trong voâng 05 nùm taåi Thöng tû naây, Böå Taâi chñnh xem xeát höì sú vaâ liïìn kïì trûúác nùm àùng kyá thûåc hiïån dõch vuå xaác chêëp thuêån töí chûác tû vêën àõnh giaá àuã àiïìu kiïån àõnh giaá trõ doanh nghiïåp. cung cêëp dõch vuå xaác àõnh giaá trõ doanh nghiïåp. Theo Thöng tû naây, caác töí chûác tû vêën àõnh Trûúâng húåp höì sú khöng àuã àiïìu kiïån, Böå Taâi giaá nûúác ngoaâi khöng thaânh lêåp phaáp nhên taåi chñnh coá cöng vùn thöng baáo cho doanh nghiïåp Viïåt Nam chó àûúåc pheáp cung cêëp dõch vuå xaác vaâ nïu roä lyá do tûâ chöëi. àõnh giaá trõ doanh nghiïåp cöí phêìn hoáa khi húåp Caác töí chûác tû vêën àõnh giaá hiïån àang cung taác, liïn danh vúái caác töí chûác tû vêën àõnh giaá cêëp dõch vuå xaác àõnh giaá trõ doanh nghiïåp theo trong nûúác àûúåc Böå Taâi chñnh cöng nhêån. Àiïìu caác Quyïët àõnh cuãa Böå Taâi chñnh àûúåc pheáp kiïån àïí caác töí chûác nûúác ngoaâi àûúåc húåp taác, cung cêëp dõch vuå tû vêën xaác àõnh giaá trõ doanh liïn danh vúái töí chûác tû vêën àõnh giaá trong nûúác, nghiïåp 100% vöën nhaâ nûúác àïí cöí phêìn hoáa bao göìm: Laâ töí chûác hoaåt àöång trong caác lônh àïën hïët ngaây 31/12/2012. Àïí àûúåc cöng nhêån vûåc thêím àõnh giaá, kiïím toaán, kïë toaán, tû vêën taâi töí chûác tû vêën àõnh giaá cho nùm 2013, caác chñnh, tû vêën chuyïín àöíi súã hûäu doanh nghiïåp doanh nghiïåp àuã tiïu chuêín, àiïìu kiïån phaãi gûãi theo phaáp luêåt taåi nûúác àùåt truå súã chñnh; Coá ñt höì sú túái Böå Taâi chñnh, chêåm nhêët laâ ngaây nhêët 05 nùm kinh nghiïåm vïì möåt trong caác lônh 31/10/2012. vûåc: thêím àõnh giaá, kiïím toaán, kïë toaán, chûáng Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây khoaán, tû vêën taâi chñnh vaâ tû vêën chuyïín àöíi súã 01/10/2012 vaâ thay thïë Quyïët àõnh söë hûäu doanh nghiïåp. 100/2007/QÀ-BTC cuãa Böå trûúãng Böå Taâi chñnh Viïåc cöng nhêån töí chûác tû vêën àõnh giaá àùng vïì ban haânh Quy chïë lûåa choån vaâ giaám saát caác kyá lêìn àêìu àûúåc Böå Taâi chñnh xem xeát vaâ cöng töí chûác tû vêën àõnh giaá. böë àõnh kyâ haâng nùm; caác töí chûác àuã tiïu chuêín, àiïìu kiïån coá nhu cêìu trúã thaânh töí chûác (Xem toaân vùn taåi: www.mof.gov.vn) tû vêën àõnh giaá cho nùm sau gûãi 01 böå höì sú Thöng tû söë 04/2012/TT-BKHÀT cuãa Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû ban haânh danh muåc maáy moác, thiïët bõ, phuå tuâng thay thïë, phûúng tiïån vêån taãi chuyïn duâng, nguyïn liïåu, vêåt tû, baán thaânh phêím trong nûúác àaä saãn xuêët àûúåc Ngaây 13/8/2012, Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû àaä àûúåc. Danh muåc naây laâ cùn cûá àïí thûåc hiïån coá Thöng tû söë 04/2012/TT-BKHÀT ban haânh miïîn, giaãm, xaác àõnh àöëi tûúång khöng chõu thuïë danh muåc maáy moác, thiïët bõ, phuå tuâng thay thïë, giaá trõ gia tùng, thuïë nhêåp khêíu theo quy àõnh phûúng tiïån vêån taãi chuyïn duâng, nguyïn liïåu, taåi Nghõ àõnh söë 87/2010/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã vêåt tû, baán thaânh phêím trong nûúác àaä saãn xuêët quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu Luêåt Thuïë TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. xuêët khêíu, Thuïë Nhêåp khêíu vaâ Nghõ àõnh söë àoâi hoãi phaãi àaáp ûáng tiïu chuêín kyä thuêåt khi sûã 123/2008/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi duång nïu trong caác chûáng chó chuyïn ngaânh). tiïët vaâ hûúáng dêîn thi haânh möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây Thuïë giaá trõ gia tùng. 1/10/2012 vaâ thay thïë Thöng tû söë 04/2009/TT- Nguyïn liïåu, vêåt tû, baán thaânh phêím trong BKH cuãa Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû hûúáng dêîn nûúác àaä saãn xuêët àûúåc laâ haâng hoáa àûúåc quy thûåc hiïån möåt söë quy àõnh vïì thuïë nhêåp khêíu, àõnh taåi möåt trong caác Danh muåc ban haânh keâm thuïë giaá trõ gia tùng. theo Thöng tû naây khöng phuå thuöåc muåc àñch sûã duång, trûâ haâng hoáa chuyïn duâng (haâng hoáa (Xem toaân vùn taåi: www.mpi.gov.vn) Quyïët àõnh söë 1951/QÀ-BGTVT ban haânh Quy àõnh taåm thúâi vïì kyä thuêåt thi cöng vaâ nghiïåm thu mùåt àûúâng bï töng xi mùng trong xêy dûång cöng trònh giao thöng Ngaây 17/8/2012, Böå Giao thöng vêån taãi àaä nghiïåm thu têìng mùåt BTXM coá hoùåc khöng cöët coá Quyïët àõnh söë 1951/QÀ-BGTVT ban haânh theáp, coá hoùåc khöng lûúái theáp àöí taåi chöî trïn Quy àõnh taåm thúâi vïì kyä thuêåt thi cöng vaâ lúáp moáng àaä àûúåc hoaân têët. nghiïåm thu mùåt àûúâng bï töng xi mùng trong Quy àõnh kyä thuêåt naây aáp duång cho viïåc xêy xêy dûång cöng trònh giao thöng. Quyïët àõnh naây dûång têìng mùåt BTXM bùçng cú giúái, bao göìm coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây kyá. caác khêu chuã yïëu: vêån chuyïín, san raãi, àêìm Quy àõnh kyä thuêåt naây aáp duång cho viïåc thi leân, taåo phùèng, cùæt khe vaâ taåo nhaám. Coá thïí sûã cöng vaâ nghiïåm thu têìng mùåt bï töng xi mùng duång kïët húåp caác loaåi thiïët bõ àïí thi cöng têìng (BTXM) cuãa kïët cêëu aáo àûúâng cûáng laâm múái mùåt BTXM theo cöng nghïå thi cöng liïn húåp, hoùåc nêng cêëp, caãi taåo trong xêy dûång àûúâng ö cöng nghïå vaán khuön ray, cöng nghïå vaán tö, àûúâng cao töëc vaâ coá thïí tham khaão aáp duång khuön trûúåt, cöng nghïå thi cöng àún giaãn. cho têìng mùåt BTXM àûúâng àö thõ vaâ sên bay. Quy àõnh kyä thuêåt naây quy àõnh vïì vêåt liïåu, (Xem toaân vùn taåi: www.mt.gov.vn) thiïët bõ maáy moác, trònh tûå thi cöng vaâ kiïím tra VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 30/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Kon Tum vïì viïåc phï duyïåt quy hoaåch phaát triïín maång lûúái àö thõ tónh Kon Tum àïën nùm 2020, àõnh hûúáng àïën nùm 2025 Ngaây 31/7/2012, UBND tónh Kon Tum àaä nùm 2025. ban haânh Quyïët àõnh söë 30/2012/QÀ-UBND Theo àoá, Quy hoaåch phaát triïín maång lûúái àö phï duyïåt quy hoaåch phaát triïín maång lûúái àö thõ thõ tónh Kon Tum (Quy hoaåch) taåo àöång lûåc thuác tónh Kon Tum àïën nùm 2020, àõnh hûúáng àïën àêíy phaát triïín kinh tïë, phuåc vuå muåc tiïu cöng 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa nöng thön trïn àõa vúái Khu kinh tïë cûãa khêíu quöëc tïë Búâ Y vaâ Khu baân tónh. Viïåc hònh thaânh vaâ phaát triïín hïå thöëng du lõch sinh thaái Mùng Àen. Phêën àêëu xêy dûång àö thõ tónh Kon Tum àïën nùm 2020, àõnh hûúáng thaânh phöë Kon Tum àaåt tiïu chuêín àö thõ loaåi II àïën nùm 2025 phaãi baão àaãm: Phaát triïín vaâ trûúác nùm 2020; Àïën nùm 2025: Tûâng bûúác phên böë húåp lyá trïn àõa baân tónh, taåo ra sûå phaát hònh thaânh chuöîi àö thõ àûúåc phên böë húåp lyá triïín cên àöëi giûäa caác vuâng kinh tïë àöång lûåc vaâ theo caác tuyïën, truåc giao thöng chñnh, nhêët laâ caác tiïíu vuâng huyïån. Coi troång möëi liïn kïët àö doåc theo tuyïën biïn giúái vaâ Truåc haânh lang kinh thõ - nöng thön; nêng cao chêët lûúång àö thõ, baão tïë Àöng - Têy nöëi 08 tónh cuãa 03 nûúác Viïåt Nam töìn vaâ phaát huy caác giaá trõ vùn hoáa truyïìn - Laâo vaâ Thaái Lan. Phêën àêëu nêng cêëp thõ trêën thöëng; Phaát triïín öín àõnh, bïìn vûäng, trïn cú súã Àùk Tö vaâ thõ trêën Àùk Haâ àaåt tiïu chuêín àö thõ töí chûác khöng gian phuâ húåp, sûã duång húåp lyá taâi loaåi IV. nguyïn thiïn nhiïn, àêët àai, tiïët kiïåm nùng Theo Quy hoaåch, àïën nùm 2015 dên söë àö lûúång; baão vïå möi trûúâng, cên bùçng sinh thaái; thõ tónh Kon Tum àûúåc dûå baáo àaåt 235.000 Xêy dûång àöìng böå cú súã haå têìng xaä höåi vaâ haå ngûúâi, tyã lïå àö thõ hoáa àaåt khoaãng 46,1%; Àïën têìng kyä thuêåt phuâ húåp vúái àiïìu kiïån cuãa àö thõ nùm 2020, dên söë àö thõ àaåt khoaãng 520.000 miïìn nuái, theo yïu cêìu khai thaác, sûã duång vaâ ngûúâi, tyã lïå àö thõ hoáa àaåt 53,3%; Àïën nùm chûúng trònh phaát triïín cuãa möîi àö thõ; Kïët húåp 2025, dên söë àö thõ toaân tónh àaåt 520.000 ngûúâi, chùåt cheä vúái viïåc baão àaãm an ninh, quöëc phoâng tyã lïå àö thõ hoáa khoaãng 76,5%. vaâ an toaân xaä höåi; àöëi vúái caác àö thõ doåc haânh Trong giai àoaån 2012-2015, toaân tónh Kon lang biïn giúái phaãi àaáp ûáng yïu cêìu nhiïåm vuå Tum coá 09 àö thõ, trong àoá: 01 àö thõ loaåi III laâ baão vïå vaâ giûä vûäng chuã quyïìn quöëc gia. thaânh phöë Kon Tum; 01 àö thõ loaåi IV laâ thõ xaä Muåc tiïu töíng quaát cuãa Quy hoaåch nhùçm töí Ngoåc Höìi; 07 àö thõ loaåi V laâ caác thõ trêën: Àùk chûác hïå thöëng caác àö thõ trïn àõa baân tónh phuâ Glei huyïån Àùk Glei, Àùk Tö huyïån Àùk Tö, húåp vúái yïu cêìu phaát triïín kinh tïë - xaä höåi trong Àùk Haâ huyïån Àùk Haâ, Sa Thêìy huyïån Sa tûâng thúâi kyâ; Tûâng bûúác xêy dûång hoaân chónh Thêìy, Àùk Rú Ve huyïån Kon Rêîy vaâ caác àö thõ maång lûúái àö thõ tónh Kon Tum coá cú súã haå têìng múái: Kon Plöng huyïån Kon Plöng, Àùk Tên kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi phuâ húåp, àöìng böå, hiïån huyïån Kon Rêîy. àaåi; coá möi trûúâng vaâ chêët lûúång söëng àö thõ töët; Giai àoaån 2016-2020 coá 12 àö thõ, trong àoá: coá nïìn kiïën truác àö thõ tiïn tiïën, giaâu baãn sùæc; 01 àö thõ loaåi II laâ thaânh phöë Kon Tum - Thaânh coá tñnh caånh tranh cao trong phaát triïín kinh tïë - phöë thuöåc tónh; 01 àö thõ loaåi IV laâ thõ xaä Ngoåc xaä höåi khu vûåc Têy Nguyïn, goáp phêìn thûåc hiïån Höìi; 10 àö thõ loaåi V laâ caác thõ trêën: Àùk Glei, töët hai nhiïåm vuå chiïën lûúåc laâ xêy dûång xaä höåi Àùk Tö, Àùk Haâ, Sa Thêìy, Àùk Rú Ve, Kon chuã nghôa vaâ baão vïå Töí quöëc trïn àõa baân tónh Plöng, Àùk Tên vaâ caác àö thõ múái: Tu Mú Röng Kon Tum. huyïån Tu Mú Röng, Mö Rai huyïån múái Mö Rai, Theo Quy hoaåch naây, àïën nùm 2015 àaãm Àùk Hring huyïån Àùk Haâ. baão caác huyïån hònh thaânh àö thõ loaåi V àïí laâm Giai àoaån 2021-2025 coá 19 àö thõ, trong àoá: haåt nhên phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cho vuâng 02 àö thõ loaåi II laâ thaânh phöë Kon Tum vaâ àö thõ huyïån. Thaânh phöë Kon Tum àaåt 70% mûác tiïu Khu kinh tïë cûãa khêíu quöëc tïë Búâ Y - Àö thõ chuêín cuãa àö thõ loaåi II (vuâng cao, vuâng sêu, chuyïn ngaânh; 04 àö thõ loaåi IV laâ: Thõ xaä Àùk biïn giúái); nêng cêëp thõ trêën Plei Kêìn lïn àö thõ Tö, thõ xaä Àùk Haâ, thõ xaä Ngoåc Höìi (nùçm trong loaåi IV vaâ thaânh lêåp thõ xaä Ngoåc Höìi; Àïën nùm Khu àö thõ cûãa khêíu quöëc tïë Búâ Y) vaâ àö thõ Khu 2020: Tûâng bûúác hònh thaânh caác àö thõ chuyïn du lõch sinh thaái Mùng Àen; 13 àö thõ loaåi V laâ ngaânh taåi caác vuâng Têy Bùæc vaâ phña Àöng, gùæn caác thõ trêën: Àùk Glei, Sa Thêìy, Àùk Rú Ve, TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. Kon Plöng, Àùk Tên, Tu Mú Röng, Mö Rai, Àùk cho caác àö thõ caác huyïån Kon Plöng, Kon Rêîy Hring vaâ caác àö thõ múái: Àùk Mön huyïån Àùk vaâ Tu Mú Röng. Glei, Chû Mom Ray huyïån Sa Thêìy, Àùk Tùng Vïì löå trònh thûåc hiïån Quy hoaåch, trong giai vaâ Hiïëu thuöåc huyïån Kon Plöng vaâ Vùn Xuöi àoaån àïën 2015, tónh Kon Tum seä ûu tiïn phaát thuöåc huyïån Tu Mú Röng. triïín àö thõ trong caác vuâng kinh tïë àöång lûåc cuãa Vïì nhu cêìu àêët quy hoaåch xêy dûång àö thõ, tónh; àêìu tû cú súã haå têìng cho thaânh phöë Kon àïën nùm 2020, quy mö àêët àai quy hoaåch xêy Tum àaåt 70% mûác tiïu chuêín cuãa àö thõ loaåi II dûång àö thõ caã tónh khoaãng 197 ha, àïën nùm (vuâng cao, vuâng sêu, biïn giúái); nêng cêëp thõ 2025 vaâo khoaãng 16.650 ha. Quy mö cuãa tûâng trêën Plei Kêìn lïn àö thõ loaåi IV vaâ thaânh lêåp thõ àö thõ seä àûúåc cuå thïí hoáa taåi quy hoaåch chung xaä Ngoåc Höìi; àêìu tû phaát triïín caác huyïån lyå múái cuãa tûâng àö thõ, phuâ húåp vúái tñnh chêët vaâ caác àïí tiïën túái thaânh lêåp thõ trêën; Giai àoaån 2016- giai àoaån phaát triïín. 2020 seä uu tiïn têåp trung àêìu tû xêy dûång thaânh Quy hoaåch àïì ra àõnh hûúáng töí chûác phaát phöë Kon Tum àïí àaåt tiïu chuêín àö thõ loaåi II triïín maång lûúái àö thõ tónh Kon Tum àïën nùm trûúác nùm 2020; daânh nguöìn lûåc phuâ húåp àïí 2020, àõnh hûúáng àïën nùm 2025, bao göìm: àêìu tû, phaát triïín caác huyïån lyå múái àûúåc thaânh Phaát triïín àö thõ theo caác vuâng kinh tïë àöång lûåc, lêåp vaâ caác àö thõ múái doåc tuyïën àûúâng Höì Chñ theo caác truåc giao thöng chñnh vaâ theo chûác Minh àïí taåo àöång lûåc phaát triïín cho vuâng nùng àö thõ. Trong Vuâng Trung têm lêëy thaânh huyïån; Giai àoaån 2021-2025: Têåp trung nêng phöë Kon Tum laâ haåt nhên, laâm àöång lûåc thuác cêëp thõ trêën Àùk Tö, Àùk Haâ àaåt tiïu chuêín àö àêíy phaát triïín cho caác àö thõ thuöåc caác huyïån thõ loaåi IV; phaát triïín caác àö thõ múái theo tuyïën Àùk Haâ, Sa Thêìy vaâ Àùk Tên thuöåc huyïån Kon biïn giúái, truåc giao thöng chñnh àïí taåo chuöîi àö Rêîy. Vuâng Têy Bùæclêëy thõ xaä Ngoåc Höìi laâ haåt thõ liïn kïët phaát triïín vaâ phên böë cú baãn húåp lyá nhên, laâm àöång lûåc thuác àêíy phaát triïín cho caác trïn àõa baân tónh. àö thõ: Khu kinh tïë cûãa khêíu quöëc tïë Búâ Y vaâ àö Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 thõ caác huyïån Àùk Glei, Àùk Tö, Mö Rai; Vuâng ngaây kïí tûâ ngaây kyá. phña Àöng lêëy Khu du lõch sinh thaái Mùng Àen laâ haåt nhên, laâm àöång lûåc thuác àêíy phaát triïín (Xem toaân vùn taåi: chinhphu.gov.vn) Quyïët àõnh söë 21/2012/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì quaãn lyá, thu höìi vöën ngên saách thaânh phöë àêìu tû taåi caác dûå aán cêëp nûúác hoùåc haång muåc cêëp nûúác, haång muåc àiïån baân giao cho caác àún võ quaãn lyá, khai thaác sûã duång sau àêìu tû trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi Ngaây 14/8/2012, UBND thaânh phöë Haâ Nöåi sau àêìu tû trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi (goåi àaä coá Quyïët àõnh söë 21/2012/QÀ-UBND ban tùæt laâ Quy àõnh). Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau haânh Quy àõnh vïì quaãn lyá, thu höìi vöën ngên 10 ngaây kïí tûâ ngaây kyá. saách thaânh phöë àêìu tû taåi caác dûå aán cêëp nûúác Quy àõnh naây quy àõnh vïì nguyïn tùæc, trònh hoùåc haång muåc cêëp nûúác, haång muåc àiïån baân tûå, thuã tuåc vaâ traách nhiïåm cuãa caác caá nhên, caác giao cho caác àún võ quaãn lyá, khai thaác sûã duång àún võ coá liïn quan trong viïåc thu höìi vöën ngên 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. saách Thaânh phöë àêìu tû taåi caác dûå aán cêëp nûúác àaãm an ninh, an toaân, trêåt tûå xaä höåi vaâ baão vïå hoùåc haång muåc cêëp nûúác, haång muåc àiïån baân möi trûúâng theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vaâ caác giao cho caác àún võ quaãn lyá, khai thaác sûã duång quy àõnh liïn quan cuãa UBND Thaânh phöë do sau àêìu tû trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi. Àöëi UBND Thaânh phöë quyïët àõnh àêìu tû hoùåc uãy tûúång aáp duång cuãa Quy àõnh bao göìm: Caác dûå quyïìn Giaám àöëc caác súã chuyïn ngaânh quyïët aán àêìu tû hoùåc haång muåc vïì cung cêëp nûúác àõnh àêìu tû vaâ phï duyïåt quyïët toaán vöën àêìu tû saåch phuåc vuå sinh hoaåt sau àêìu tû baân giao cho dûå aán hoaân thaânh ; Caác chuã àêìu tû thûåc hiïån caác doanh nghiïåp quaãn lyá, vêån haânh, khai thaác àêìu tû dûå aán xêy dûång cöng trònh phaãi thûåc hiïån kinh doanh phaãi thu höìi; Caác dûå aán àêìu tû trong àuáng quy àõnh cuãa Nhaâ nûúác vaâ Thaânh phöë, sûã caác lônh vûåc àêìu tû cöng coá caác traåm biïën aáp vaâ duång vöën àuáng muåc àñch, tiïët kiïåm vaâ baão àaãm àûúâng dêy nöëi tûâ maång phên phöëi chung vaâo chêët lûúång cöng trònh. Àöëi vúái nhûäng dûå aán àêìu traåm biïën aáp sau àêìu tû baân giao cho caác tû múái trûúác khi trònh phï duyïåt dûå aán àêìu tû, doanh nghiïåp quaãn lyá, vêån haânh, khai thaác kinh chuã àêìu tû coá traách nhiïåm thoãa thuêån bùçng vùn doanh phaãi thu höìi; Caác haång muåc àiïån laâ traåm baãn vúái Töíng Cöng ty Àiïån lûåc thaânh phöë Haâ biïën aáp vaâ àûúâng dêy nöëi tûâ maång phên phöëi Nöåi, doanh nghiïåp cêëp nûúác trïn àõa baân àïí chung vaâo traåm biïën aáp àûúåc UBND thaânh phöë àûúåc thöëng nhêët vïì quy mö, phûúng aán àêìu tû, (hoùåc caác súã, ngaânh àûúåc uãy quyïìn) quyïët àõnh nguöìn kinh phñ xêy dûång vaâ quaãn lyá khai thaác àêìu tû sau ngaây coá hiïåu lûåc cuãa Luêåt Àiïån lûåc theo Luêåt Àiïån lûåc, caác vùn baãn vïì quaãn lyá kinh vaâ caác dûå aán, haång muåc cêëp nûúác àûúåc UBND doanh nûúác saåch àïí laâm cú súã cho viïåc thu höìi thaânh phöë (hoùåc caác súã, ngaânh àûúåc uãy quyïìn) vöën àêìu tû hoùåc thûåc hiïån theo nguyïn tùæc quyïët àõnh àêìu tû sau ngaây coá hiïåu lûåc cuãa ngaânh àiïån lûåc Thaânh phöë, caác cöng ty kinh Nghõ àõnh 117/2007/NÀ-CP ngaây 11/7/2007 doanh nûúác saåch vay vöën tûâ Quyä Àêìu tû Phaát cuãa Chñnh phuã vïì saãn xuêët, cung cêëp vaâ tiïu triïín Thaânh phöë vaâ hoaân traã theo quy àõnh, thuå nûúác saåch sau àêìu tû baân giao cho caác töí Thaânh phöë höî trúå laäi suêët; Cöng trònh àêìu tû xêy chûác, caá nhên quaãn lyá vêån haânh kinh doanh dûång hoaân thaânh, chuã àêìu tû khêín trûúng töí phaãi thu höìi phêìn vöën ngên saách àaä àêìu tû. chûác baân giao àûa vaâo khai thaác sûã duång hoùåc Riïng àöëi vúái trûúâng húåp caác haång muåc àiïån laâ baân giao cho caác doanh nghiïåp coá àuã àiïìu kiïån traåm biïën aáp vaâ àûúâng dêy nöëi tûâ maång phên theo quy àõnh àïí töí chûác vêån haânh, khai thaác phöëi chung vaâo traåm biïën aáp hoùåc caác dûå aán, kinh doanh nhùçm phaát huy hiïåu quaã cuãa vöën haång muåc cêëp nûúác àûúåc ûáng tûâ ngên saách àêìu tû. Caác doanh nghiïåp quaãn lyá, vêån haânh, Thaânh phöë thò caác àún võ nhêån quaãn lyá, khai khai thaác kinh doanh sau àêìu tû coá traách nhiïåm thaác kinh doanh sau àêìu tû phaãi thûåc hiïån hoaân hoaân traã vöën ngên saách Thaânh phöë àaä àêìu tû traã söë vöën ngên saách àaä ûáng vaâo ngên saách theo quyïët àõnh phï duyïåt quyïët toaán dûå aán Thaânh phöë theo quy àõnh. hoaân thaânh; Söë vöën àûúåc thu höìi laâ toaân böå söë Vïì nguyïn tùæc àêìu tû, thûåc hiïån àêìu tû vaâ vöën ngên saách Thaânh phöë àaä àêìu tû trïn cú súã thu höìi vöën àêìu tû, Quyïët àõnh naây quy àõnh: quyïët àõnh phï duyïåt quyïët toaán vöën àêìu tû dûå Caác dûå aán àêìu tû vïì saãn xuêët kinh doanh nûúác aán hoaân thaânh cuãa cú quan coá thêím quyïìn. saåch hoùåc haång muåc cêëp nûúác, haång muåc àiïån Theo Quyïët àõnh naây, söë vöën thu höìi ngên thuöåc caác dûå aán trong lônh vûåc àêìu tû cöng coá saách haâng nùm àûúåc xaác àõnh trïn cú súã söë vöën sûã duång vöën ngên saách thaânh phöë Haâ Nöåi àêìu ngên saách cuãa Thaânh phöë àaä àêìu tû vaâ àaä àûúåc tû phaãi phuâ húåp vúái quy hoaåch phaát triïín kinh tïë phï duyïåt quyïët toaán dûå aán hoaân thaânh theo - xaä höåi cuãa Thaânh phöë; quy hoaåch phaát triïín quy àõnh cuãa phaáp luêåt chia àïìu cho söë nùm ngaânh, lônh vûåc; quy hoaåch xêy dûång àö thõ, baão thûåc hiïån viïåc hoaân traã ngên saách theo chïë àöå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. khêëu hao taâi saãn do Böå Taâi chñnh ban haânh. Caác caá nhên, caác àún võ sau khi nhêån baân Àöëi vúái caác dûå aán cung cêëp nûúác saåch hoùåc giao cöng trònh àûa vaâo vêån haânh, khai thaác haång muåc cêëp nûúác saåch phuåc vuå nhu cêìu sinh phaãi thûåc hiïån xêy dûång kïë hoaåch hoaân traã hoaåt cuãa cöång àöìng dên cû: söë vöën thu höìi khoaãn vöën ngên saách àaä àêìu tû tûâ nguöìn vöën ngên saách theo quyïët àõnh phï duyïåt dûå aán àêìu khêëu hao taâi saãn cöë àõnh theo quy àõnh hiïån tû; giaá trõ phï duyïåt quyïët toaán vúái söë vöën ngên haânh. saách àaä cêëp phaát thanh toaán àöìng thúâi xaác àõnh Quyä Àêìu tû Phaát triïín Thaânh phöë laâ cú quan roä àún võ tiïëp nhêån, quaãn lyá, sûã duång taâi saãn quaãn lyá khoaãn vöën thu höìi thûåc hiïån tiïëp nhêån hònh thaânh sau àêìu tû vaâ hoaân traã vöën àêìu tû. vöën; Kyá húåp àöìng ghi nhêån núå vúái caác doanh Àöëi vúái haång muåc traåm biïën aáp thuöåc tûâng dûå nghiïåp tiïëp nhêån taâi saãn hònh thaânh sau àêìu tû aán: söë vöën thu höìi ngên saách theo giaá trõ phï àïí quaãn lyá, vêån haânh khai thaác; Àön àöëc vaâ thu duyïåt quyïët toaán dûå aán hoaân thaânh àûúåc phï höìi vöën hoaân traã ngên saách àöëi vúái caác dûå aán àaä duyïåt. Viïåc phï duyïåt quyïët toaán phaãi ghi roä giaá àûúåc giao trïn cú súã quyïët àõnh phï duyïåt trõ haång muåc traåm biïën aáp vaâ àûúâng nöëi tûâ maång quyïët toaán cuãa cú quan coá thêím quyïìn. phên phöëi chung vaâo traåm biïën aáp àöìng thúâi xaác àõnh roä àún võ tiïëp nhêån, quaãn lyá, sûã duång taâi saãn (Xem toaân vùn taåi: www.hanoi.gov.vn) hònh thaânh sau àêìu tû vaâ hoaân traã vöën àêìu tû. 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. Nghiïåm thu àïì taâi: “Nghiïn cûáu phûúng phaáp xaác àõnh àöå daâi thúâi gian xêy dûång cöng trònh húåp lyá cho möåt söë cöng trònh xêy dûång dên duång phöí biïën (nhaâ úã, vùn phoâng, trûúâng hoåc) phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam” Chiïìu ngaây 22/8/2012, taåi cú quan Böå Xêy dûång, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu àïì taâi «Nghiïn cûáu phûúng phaáp xaác àõnh àöå daâi thúâi gian xêy dûång cöng trònh (XDCT) húåp lyá cho möåt söë cöng trònh xêy dûång dên duång phöí biïën (nhaâ úã, vùn phoâng, trûúâng hoåc) phuâ húåp vúái àiïìu kiïån Viïåt Nam» - maä söë RD 04 - 09 do Viïån Kinh tïë Xêy dûång thûåc hiïån.Cuöåc hoåp diïîn ra dûúái sûå chuã trò cuãa TS. Nguyïîn Trung Hoâa - Vuå trûúãng Vuå KHCN & Möi trûúâng Böå Xêy dûång, Chuã tõch Höåi Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng àöìng nghiïåm thu. Theo baáo caáo cuãa ThS. Nguyïîn Têën Vinh – húåp vúái caác phûúng phaáp àõnh tñnh vaâ àõnh phoá chuã nhiïåm àïì taâi - vêën àïì thúâi gian àöëi vúái lûúång, phûúng phaáp töíng húåp trong quaá trònh caác dûå aán àêìu tû xêy dûång taåi Viïåt Nam cho túái thûåc hiïån; nhoám taác giaã àaä hoaân thaânh saãn nay vêîn coân khaá nan giaãi. Tuy àaä coá nhiïìu vùn phêím àïì taâi, nöåi dung göìm 3 chûúng vaâ caác baãn vïì nöåi dung naây àûúåc têåp húåp trong caác phêìn kiïën nghõ, àïì xuêët, phuå luåc keâm theo; giaáo trònh daânh cho hoåc sinh, sinh viïn chuyïn trong àoá coá àïì xuêët 7 phûúng phaáp trïn cú súã ngaânh xêy dûång, song caác giaáo trònh naây coân caác nghiïn cûáu: àöå daâi thúâi gian XDCT àûúåc nùång vïì tñnh hoåc thuêåt, thiïëu tñnh ûáng duång vaâo xaác àõnh trïn cú súã hiïåu chónh thúâi gian möåt thûåc tiïîn xêy dûång cuãa Viïåt Nam.Trong àêìu tû cöng trònh cuå thïí khi lêåp dûå aán àêìu tû; sûã duång xêy dûång, thúâi gian laâ möåt trong nhûäng yïëu töë chó tiïu àõnh mûác thúâi gian XDCT; xaác àõnh theo quyïët àõnh hiïåu quaã cöng trònh; song trïn thûåc töíng tiïën àöå cuãa caác cöng taác chuã yïëu; xaác àõnh tïë, yïëu töë naây nhiïìu khi laåi nùång tñnh aáp àùåt cuãa àöå daâi thúâi gian húåp lyá theo quan hïå vúái chi phñ chuã àêìu tû hoùåc nhaâ tû vêën xêy dûång. Do àoá, xêy dûång; xaác àõnh theo söë liïåu thöëng kï; xaác viïåc nghiïn cûáu àïì taâi laâ rêët cêìn thiïët, nhùçm hïå àõnh theo kinh nghiïåm chuyïn gia; phûúng thöëng hoáa cú súã khoa hoåc àaä coá trûúác àêy vïì phaáp kïët húåp. àöå daâi thúâi gian XDCT húåp lyá, vaâ trïn cú súã àoá YÁ kiïën àoáng goáp cuãa caác uãy viïn phaãn biïån àïì xuêët àûúåc caác phûúng aán, àõnh mûác thúâi vaâ thaânh viïn Höåi àöìng àïìu thöëng nhêët: àïì taâi gian cuå thïí cho tûâng loaåi cöng trònh (àïì taâi giúái laâ möåt cöng trònh khoa hoåc nghiïm tuác, thiïët haån trong phaåm vi heåp laâ caác cöng trònh dên thûåc àöëi vúái tònh hònh xêy dûång cuãa Viïåt Nam duång – quy mö khöng lúán; kïët cêëu àún giaãn). hiïån nay, búãi thúâi gian luön laâ möåt tiïu chñ quan Vúái viïåc tham khaão kinh nghiïåm möåt söë quöëc troång àöëi vúái caác dûå aán àêìu tû xêy dûång, coá aãnh gia vaâ töí chûác tû vêën cú uy tñn trïn thïë giúái, kïët hûúãng trûåc tiïëp túái chi phñ xêy dûång, hiïåu quaã TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. vöën àêìu tû. Tuy nhiïn, nhoám taác giaã cêìn lûu yá nhaâ tû vêën, caác cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác vïì laâm roä hún möåt söë khaái niïåm, thuêåt ngûä; kiïím lônh vûåc xêy dûång... chûáng laåi möåt söë cöng thûác tñnh toaán bùçng caác Kïët luêån cuöåc hoåp, Chuã tõch Höåi àöìng nghiïåm söë liïåu thûåc tïë àïí xaác àõnh mûác àöå chñnh xaác thu – TS. Nguyïîn Trung Hoâa baây toã sûå àöìng tònh cuãa kïët quaã tñnh theo cöng thûác; böí sung thïm vúái caác thaânh viïn Höåi àöìng, àïì nghõ nhoám taác vñ duå minh hoåa cuå thïí keâm chuá thñch roä raâng; böí giaã nghiïm tuác tiïëp thu caác yá kiïën, böí sung hoaân sung thïm vêën àïì nùng lûåc nhaâ thêìu vò yïëu töë chónh àïì taâi trong thúâi gian súám nhêët. naây cuäng aãnh hûúãng túái thúâi gian XDCT...Caác Àïì taâi àûúåc Höåi àöìng nhêët trñ nghiïåm thu vúái thaânh viïn Höåi àöìng àïìu nhêët trñ: àïì taâi sau khi kïët quaã xïëp loaåi Khaá. àûúåc hoaân thiïån seä laâ möåt taâi liïåu tham khaão hûäu ñch cho caác nhaâ àêìu tû, nhaâ thêìu xêy dûång, Lïå Minh Nghiïåm thu àïì taâi: “Hoaân thiïån cöng nghïå taái chïë phïë thaãi phaá dúä cöng trònh laâm cöët liïåu cho xêy dûång” Ngaây 24/8/2012, taåi Böå Xêy dûång, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu àïì taâi “Hoaân thiïån cöng nghïå taái chïë phïë thaãi phaá dúä cöng trònh laâm cöët liïåu cho xêy dûång” maä söë MT 09 - 09 do Viïån Vêåt liïåu xêy dûång, Böå Xêy dûång thûåc hiïån. ThS. Trêìn Àònh Thaái - Phoá Vuå trûúãng Vuå KHCN & Möi trûúâng, Böå Xêy dûång laâm Chuã tõch Höåi àöìng. Theo baáo caáo cuãa ThS. Lï Viïåt Huâng - chuã nhiïåm àïì taâi - cuâng vúái àaâ tùng trûúãng kinh tïë vaâ mêåt àöå àö thõ cuãa Viïåt Nam ngaây caâng lúán, ThS. Trêìn Àònh Thaái - Chuã tõch Höåi àöìng nghiïåm lûúång phïë thaãi xêy dûång (PTXD) taåi caác àö thõ thu phaát biïíu kïët luêån cuöåc hoåp cuäng gia tùng, àùåt ra baâi toaán khoá vïì chi phñ vêån nghiïåp taåi Viïåt Nam, sau khi thûåc hiïån àïì taâi chuyïín vaâ diïån tñch àêët àïí chön lêëp PTXD. Taåi “Nghiïn cûáu sûã duång phïë thaãi phaá dúä cöng trònh Haâ Nöåi, chó coá möåt lûúång nhoã PTXD àûúåc sûã laâm bï töng vaâ vûäa xêy dûång” - maä söë MT 27- duång àïí san lêëp mùåt bùçng, coân laåi àûúåc vêån 07, Viïån VLXD àûúåc Böå Xêy dûång giao chuã trò chuyïín túái caác baäi raác àïí chön lêëp, gêy nïn tònh tiïëp dûå aán saãn phêím “Hoaân thiïån cöng nghïå taái traång quaá taãi taåi caác baäi raác naây. Vêën àïì taái chïë chïë phïë thaãi phaá dúä cöng trònh laâm cöët liïåu cho vaâ taái sûã duång PTXD tûâ lêu àaä khaá phöí biïën xêy dûång” vúái tñnh chêët laâ möåt dûå aán àêìu tû; trïn thïë giúái, àùåc biïåt taåi nhûäng nûúác phaát triïín. muåc tiïu cuöëi cuâng laâ chuyïín giao cöng nghïå, Têån duång nguöìn PTXD àïí taái chïë thaânh caác dêy chuyïìn saãn xuêët PTXD cöng nghiïåp, phöí loaåi cöët liïåu sûã duång cho xêy dûång seä mang laåi biïën cöng nghïå taái chïë, sûã duång cöët liïåu taái chïë hiïåu quaã khöng chó vïì mùåt baão vïå möi trûúâng saãn xuêët VLXD röång raäi trong caã nûúác. maâ coân vïì caác mùåt kinh tïë - xaä höåi, do têån duång Trong quaá trònh thûåc hiïån dûå aán, nhoám taác àûúåc nguöìn nguyïn liïåu thay thïë möåt phêìn àaá giaã àaä phöëi húåp cuâng Cöng ty Cú àiïån cöng xêy dûång, vaâ giaãm àûúåc cûå ly vêån chuyïín. Àïí trònh thuöåc UBND thaânh phöë Haâ Nöåi lùæp àùåt vaâ triïín khai taái chïë PTXD trïn quy mö cöng thûã nghiïåm dêy chuyïìn saãn xuêët taái chïë PTXD 16 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. cöng suêët 40m3/h, taåo ra saãn phêím cöët liïåu taái Chùèng haån, thay vò àêìu tû caác trung têm taái chïë chïë cho saãn xuêët bï töng, gaåch khöng nung vaâ lúán cöë àõnh, coá thïí choån mö hònh caác dêy vêåt liïåu cho xêy dûång àûúâng giao thöng, bûúác chuyïìn nhoã, cú àöång coá thïí di dúâi lùæp àùåt trûåc àêìu àaáp ûáng cho saãn xuêët caác saãn phêím gaåch tiïëp taåi caác cöng trûúâng àïí giaãm cho phñ vêån blöëc bï töng, gaåch laát nïìn, cêëu kiïån bï töng àuác chuyïín vêåt liïåu…Àïí nêng cao tñnh hiïåu quaã sùén. Caác saãn phêím thûã nghiïåm sûã duång cöët liïåu kinh tïë vaâ khaã nùng hoaåt àöång trong thúâi gian taái chïë (gaåch blöëc bï töng, gaåch bï töng tûå nguöìn nguyïn liïåu cung cêëp khöng öín àõnh, cheân) àïìu àaåt yïu cêìu vïì tñnh chêët cú lyá, àaáp caác trung têm taái chïë PTXD coá thïí kïët húåp saãn ûáng caác thöng söë kyä thuêåt theo TCVN hiïån xuêët taåi chöî caác saãn phêím sûã duång cöët liïåu taái haânh, ngoaåi hònh hoaân thiïån tûúng tûå nhû saãn chïë nhû caác cêëu kiïån bï töng àuác sùén; gaåch phêím cöët liïåu tûå nhiïn. blöëc xêy tûúâng hay laát nïìn, vóa heâ; vûäa xêy Trïn cú súã caác kïët quaã nghiïn cûáu cuãa dûå dûång…coá sûã duång caác loaåi phïë thaãi cöng aán, nhoám taác giaã àaä xêy dûång “Hûúáng dêîn nghiïåp khaác nhû tro bay, tro xó, vöi böåt… cöng nghïå saãn xuêët taái chïë PTXD vaâ sûã duång Caác baáo caáo phaãn biïån vaâ caác yá kiïën cuãa saãn phêím cöët liïåu taái chïë”. Theo Hûúáng dêîn, thaânh viïn Höåi àöìng àïìu nhêët trñ àaánh giaá cao cöng nghïå saãn xuêët taái chïë PTXD thaânh cöët tñnh khaã thi, tñnh kinh tïë cuãa dûå aán, thïí hiïån sûå liïåu cho xêy dûång cú baãn tûúng tûå dêy chuyïìn nghiïm tuác vaâ khoa hoåc cuãa nhoám taác giaã khi saãn xuêët àaá dùn xêy dûång thöng thûúâng. Tuy thûåc hiïån dûå aán naây. vêåy, dêy chuyïìn taái chïë PTXD cêìn àûúåc lùæp Tuy nhiïn, vò àêy laâ baáo caáo cuãa möåt dûå aán, thïm möåt söë thiïët bõ vaâ coá thïm cöng àoaån àïí nïn caác thaânh viïn Höåi àöìng àaä àoáng goáp möåt loaåi boã caác taåp chêët, vêåt liïåu ngoaåi lai. Vïì vêën söë yá kiïën cho nhoám taác giaã vïì böë cuåc, cêu chûä; àïì aãnh hûúãng möi trûúâng cuãa saãn xuêët taái chïë vïì àõnh hûúáng chuyïín giao cöng nghïå cho caác PTXD, buåi phaát sinh trong quaá trònh saãn xuêët laâ cú súã saãn xuêët; vïì viïåc àaánh giaá cuå thïí nguyïn rêët lúán, vûúåt xa so vúái tiïu chuêín nöìng àöå buåi liïåu àêìu vaâo, caác àõnh mûác tiïu hao, chi phñ àêìu cöng nghiïåp cho pheáp (gêëp 2 -10 lêìn tuây tûâng tû do thõ trûúâng luön biïën àöång… võ trñ), do vêåy dêy chuyïìn taái chïë PTXD cêìn coá Kïët luêån cuöåc hoåp, Chuã tõch Höåi àöìng biïån phaáp giaãm buåi. nghiïåm thu – ThS. Trêìn Àònh Thaái àaä baây toã sûå Qua nghiïn cûáu khaão saát thûåc tïë, nhoám taác nhêët trñ cao vúái caác yá kiïën phaãn biïån cuäng nhû giaã àaä àïì xuêët lùæp àùåt hïå thöëng phun sûúng khûã yá kiïën cuãa caác thaânh viïn Höåi àöìng. Theo ThS. buåi – phûúng phaáp àún giaãn nhûng rêët hiïåu Trêìn Àònh Thaái, muåc tiïu dûå aán àaä àaåt àûúåc, quaã.Voâi phun sûúng àûúåc àùåt úã nhûäng võ trñ cöng nghïå naây cêìn súám àûúåc chuyïín giao àïí phaát sinh nhiïìu buåi (thûúâng laâ núi chuyïín tiïëp triïín khai thûåc hiïån röång raäi, goáp phêìn giaãi vêåt liïåu; caác maáy nghiïìn, àêåp vêåt liïåu) giuáp quyïët baâi toaán raác thaãi XD phûác taåp hiïån nay. giaãm àûúåc 70 - 80% lûúång buåi. Vêën àïì laâ àïí dûå aán àûúåc nhanh choáng ûáng Nhoám taác giaã cuäng àaä àûa ra baãng chiïët tñnh duång vaâo thûåc tïë - ThS. Trêìn Àònh Thaái nhêën giaá thaânh saãn phêím cöët liïåu taái chïë, chi phñ saãn maånh - rêët cêìn coá sûå höî trúå tûâ caác Böå, ngaânh xuêët saãn phêím sûã duång cöët liïåu taái chïë vaâ cöët TW vaâ tûâ ngên saách trong viïåc cêëp àêët cho dûå liïåu tûå nhiïn àïí so saánh hiïåu quaã kinh tïë cuãa aán vaâ trong viïåc xûã lyá raác… dêy chuyïìn taái chïë PTXD; àïì xuêët möåt söë cú Höåi àöìng nhêët trñ nghiïåm thu àïì taâi vúái kïët chïë, chñnh saách nhùçm thuác àêíy saãn xuêët taái chïë quaã xïëp loaåi Khaá. PTXD: coá thïí lûåa choån mö hònh àêìu tû, cöng suêët vaâ cöng nghïå thñch húåp cho caác dêy Lïå Minh chuyïìn taái chïë àïí àaåt hiïåu quaã kinh tïë cao. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. Höåi nghõ thêím àõnh àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën Sa Pa múã röång laâ àö thõ loaåi IV Ngaây 16/8/2012 taåi Böå Xêy dûång, Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Thanh Nghõ àaä chuã trò Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën Sa Pa múã röång huyïån Sa Pa tónh Laâo Cai laâ àö thõ loaåi IV. Dûå Höåi nghõ coá öng Nguyïîn Thanh Dûúng - Uyã viïn thûúâng vuå Tónh uyã, Phoá Chuã tõch UBND tónh Laâo Cai, laänh àaåo caác Súã, ban ngaânh cuãa tónh, Àaãng böå vaâ chñnh quyïìn huyïån Sa Pa vaâ thõ trêën Sa Pa; àaåi diïån caác Böå ngaânh úã trung ûúng, caác Cuåc, Vuå chûác nùng cuãa Böå Xêy Thûá trûúãng Nguyïîn Thanh Nghõ phaát biïíu dûång, caác Hiïåp höåi vaâ Höåi nghïì nghiïåp vaâ caác kïët luêån Höåi nghõ chuyïn gia. nhên dên huyïån Sa Pa vaâ thõ trêën Sa Pa àaä têåp Theo Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën Sa trung àêìu tû bùçng moåi nguöìn lûåc, quyïët têm xêy Pa múã röång laâ àö thõ loaåi IV do àaåi diïån UBND dûång vaâ phaát triïín thõ trêën vaâ àaä àaåt àûúåc nhûäng huyïån Sa Pa trònh baây taåi höåi nghõ, thõ trêën Sa thaânh tûåu roä neát, tûâng bûúác caãi thiïån möi trûúâng Pa laâ trung têm haânh chñnh, kinh tïë, vùn hoaá caãnh quan, nêng cao chêët lûúång söëng cuãa cuãa huyïån Sa Pa, laâ àö thõ du lõch nghó dûúäng ngûúâi dên àö thõ. Thõ trêën Sa Pa vúái muåc tiïu vaâ du lõch khaám phaá têìm cúä quöëc gia vaâ quöëc phaát triïín thaânh àö thõ xanh, saåch, àeåp vaâ thên tïë mang àêåm baãn sùæc caãnh quan thiïn nhiïn, thiïån vúái möi trûúâng àûúåc àêìu tû xêy dûång xûáng vùn hoaá baãn àõa vaâ di saãn kiïën truác, laâ cêìu nöëi àaáng vúái võ thïë àö thõ du lõch nöíi tiïëng trong giao thûúng vaâ vuâng nghiïn cûáu ûáng duång nûúác vaâ quöëc tïë, phaát triïín kinh tïë - xaä höåi gùæn nöng, lêm nghiïåp cöng nghïå cao vaâ cung cêëp vúái baão àaãm quöëc phoâng, an ninh. nöng saãn phuåc vuå du lõch. Laâ möåt trong hai àö Nùm 2011, Thõ trêën àaåt àûúåc caác chó tiïu thõ trung têm cuãa tónh Laâo Cai, Sa Pa nöíi tiïëng kinh tïë - xaä höåi tñch cûåc. Töíng thu ngên saách vúái nhiïìu tiïìm nùng vïì caãnh quan, àõa hònh, vùn nùm àaåt 59,366 tyã àöìng, cên àöëi thu chi ngên hoaá.... taåo nïn caác saãn phêím du lõch àùåc sùæc. saách laâ cên àöëi dû; thu nhêåp bònh quên àêìu Thõ trêën Sa Pa múã röång coá diïån tñch 4.637 ha, ngûúâi àaåt 28,6 triïåu àöìng/nùm gêëp 1,06 lêìn thu dên söë 22.558 ngûúâi. nhêåp bònh quên caã nûúác; tyã lïå höå ngheâo laâ Viïåc nêng loaåi thõ trêën Sa Pa lïn àö thõ loaåi 19,31%. Tyã lïå tùng dên söë haâng nùm àaåt IV laâ phuâ húåp vúái àõnh hûúáng quy hoaåch quöëc 1,646%; mêåt àöå dên söë khu vûåc têåp trung dên gia àöëi vúái vuâng biïn giúái Viïåt - Trung vaâ cû laâ 6.208 ngûúâi/km2. Tyã lïå lao àöång phi nöng Chûúng trònh phaát triïín maång lûúái àö thõ cuãa nghiïåp laâ 63,98%. Mûác tùng trûúãng kinh tïë tónh Laâo Cai giai àoaån 2010 - 2015 cuäng nhû trung bònh 3 nùm gêìn àêy àaåt 15,37%. caác nghõ quyïët, chiïën lûúåc, kïë hoaåch vaâ àõnh Do àûúåc quan têm têåp trung àêìu tû àuáng hûúáng phaát triïín àö thõ cuãa tónh Laâo Cai vaâ mûác, hïå thöëng haå têìng àö thõ cuãa Thõ trêën àaä coá huyïån Sa Pa. bûúác phaát triïín tñch cûåc. Diïån tñch saân nhaâ úã Trong nhûäng nùm qua, àûúåc sûå quan têm bònh quên àaåt 12,02 m2/ngûúâi; tyã lïå nhaâ kiïn cuãa tónh Laâo Cai, Àaãng böå, chñnh quyïìn vaâ cöë, khaá kiïn cöë vaâ baán kiïn cöë khu vûåc têåp 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. trung dên cû laâ 90,59%. Tyã lïå àêët cöng trònh cöng cöång cêëp khu úã àaåt 1,82 m2/ngûúâi, àêët dên duång àaåt 70,61 m2/ngûúâi, àêët xêy dûång cöng trònh cöng cöång cêëp àö thõ laâ 3,88 m2/ngûúâi. Hïå thöëng haå têìng giao thöng àûúåc xêy dûång àöìng böå nhùçm phuåc vuå cho àúâi söëng cuãa ngûúâi dên vaâ hoaåt àöång du lõch. Thõ trêën laâ àêìu möëi giao thöng cêëp tónh. Tyã lïå àêët giao thöng so vúái àêët xêy dûång àaåt 10,33%; mêåt àöå àûúâng chñnh khu vûåc: 4,31 km/km2; chó tiïu àêët giao thöng: Toaân caãnh Höåi nghõ 6,97 m2/ngûúâi. Thõ trêën àaä xêy dûång khöng gian cêy xanh, phaát triïín àö thõ nhùçm phêën àêìu àûa thõ trêën Sa hïå thöëng cêëp nûúác saåch, thoaát nûúác vaâ chiïëu Pa àaåt vûäng chùæc tiïu chñ àö thõ loaå IV, taåo tiïìn saáng nhùçm nêng cao chêët lûúång söëng cuãa àïì xêy dûång Thõ trêën trúã thaânh àö thõ trung têm ngûúâi dên. Chó tiïu cêëp nûúác àaåt 110,83 cuãa huyïån, phaát triïín thaânh thõ xaä trong tûúng lñt/ngûúâi/ngaây àïm; tyã lïå dên söë thõ trêën àûúåc lai hûúáng túái vai troâ àö thõ trung têm Vuâng phña cêëp nûúác saåch laâ 93,29%; tyã lïå thêët thoaát nûúác Bùæc tónh Laâo Cai. laâ 21%. Mêåt àöå àûúâng cöëng thoaát nûúác chñnh laâ Phaát biïíu àoáng goáp yá kiïën cho Àïì aán, caác 2,94 km/km2; tyã lïå thoaát nûúác thaãi sinh hoaåt chuyïn gia phaãn biïån vaâ thaânh viïn Höåi àöìng àûúåc xûã lyá: 30%; tyã lïå caác cú súã saãn xuêët coá hïå thêím àõnh àaánh giaá cao viïåc chuêín bõ Àïì aán. thöëng xûã lyá nûúác thaãi laâ 82%. Tyã lïå àûúâng phöë Àïì aán àûúåc chuêín bõ cöng phu, trònh baây roä chñnh àûúåc chiïëu saáng laâ 95%; tyã lïå ngoä heãm raâng, maåch laåc; caác höì sú vaâ thuã tuåc àïìu àaä àûúc chiïëu saáng laâ trïn 75%. Àêët cêy xanh àö àûúåc thûåc hiïån àêìy àuã; vïì cú baãn thõ trêën Sa Pa thõ àaåt 73,58 m2/ngûúâi; àêët cêy xanh cöng cöång múã röång àaä àaåt àûúåc caác tiïu chñ cuãa àö thõ loaåi khu vûåc: 15,23 m2/ngûúâi. Tyã lïå chêët thaãi rùæn IV. Bïn caånh àoá, caác yá kiïën àoáng goáp cuäng àaä sinh hoaåt àûúåc thu gom àaåt 90%; tyã lïå chêët thaãi nïu lïn nhûäng mùåt coân yïëu, phên tñch nguyïn rùæn sinh hoaåt àûúåc chön lêëp húåp vïå sinh, xûã lyá nhên cuãa nhûäng töìn taåi vaâ goáp yá vúái Thõ trêën vïì àöët, taái chïë: 25%. möåt söë biïån phaáp cêìn lûu yá thûåc hiïån àïí nhanh Baáo caáo Àïì aán cho thêëy vïì cú baãn thõ trêën choáng khùæc phuåc caác tiïu chñ coân yïëu vaâ nhêët Sa Pa múã röång àaä àaåt caác tiïu chuêín quy àõnh laâ baão àaãm àiïìu kiïån cho thõ trêën àaåt àûúåc caác cuãa Nghõ àõnh söë 42/2009/NÀ-CP cuãa Chñnh tiïu chñ úã mûác cao hún trong quaá trònh phêën àêëu phuã vïì phên loaåi àö thõ. Tuy nhiïn coân möåt söë trúã thaânh thõ xaä trong tûúng lai vaâ möåt trung têm tiïu chñ liïn quan quy mö dên söë, haå têìng àö thõ du lõch nöíi tiïëng cuãa Viïåt Nam. coân yïëu. Àïí khùæc phuåc nhûäng töìn taåi nïu trïn, Phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ, Thûá trûúãng Böå trong nhûäng nùm túái Thõ trêën tiïëp tuåc thûåc hiïån Xêy dûång Nguyïîn Thanh Nghõ - Chuã tõch Höåi Chûúng trònh phaát triïín àö thõ àaä àûúåc phï àöìng thêím àõnh biïíu dûúng nhûäng thaânh tûåu duyïåt maâ nöåi dung chñnh cuãa Chûúng trònh seä maâ thõ trêën Sa Pa àaä àaåt àûúåc trong quaá trònh laâ têåp trung phaát triïín kinh tïë, chuá troång thu huát phêën àêëu àaåt caác tiïu chñ cuãa àö thõ loaåi IV. Thûá àêìu tû, lao àöång vaâ nguöìn nhên lûåc, phaát triïín trûúãng nhêët trñ vúái caác yá kiïën nhêån xeát, àaánh giaá tiïìm nùng du lõch, dõch vuå vaâ quaãn lyá töët quy cuãa Höåi àöìng thêím àõnh vaâ cho biïët Höåi àöìng hoaåch vaâ xêy dûång kïët cêëu haå têìng bùçng viïåc àaánh giaá cao nhûäng kïët quaã maâ thõ trêën Sa Pa thûåc hiïån hiïåu quaã möåt söë biïån phaáp àêíy maånh àaä àaåt àûúåc vaâ nhêët trñ cöng nhêån Thõ trêën àaä TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. àaåt àûúåc caác tiïu chñ cuãa àö thõ loaåi IV. töåc; xêy dûång vaâ triïín khai thûåc hiïån töët hún Thûá trûúãng àïì nghõ laänh àaåo tónh Laâo Cai, Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác vaâ caãnh huyïån vaâ thõ trêën Sa Pa quan têm chó àaåo thûåc quan àïí Quy chïë thûåc sûå laâ möåt cöng cuå cho hiïån caác chûúng trònh, kïë hoaåch àïí nhanh cöng taác quaãn lyá àö thõ; thûåc hiïån töët hún cöng choáng khùæc phuåc vaâ hoaân thiïån caác tiïu chñ coân taác quöëc phoâng, an ninh. yïëu vaâ nhêën maånh vúái nhûäng muåc tiïu phaát Thûá trûúãng àïì nghõ tónh Laâo Cai coá chûúng triïín àö thõ cuãa mònh Thõ trêën cêìn phaãi àêíy trònh raâ soaát cöng taác phaát triïín àö thõ trong tónh maånh thûåc hiïån caác chûúng trònh, kïë hoaåch àaä àïí tûâ àoá xêy dûång chñnh saách, kïë hoaåch têåp àùåt ra àïí àaåt àûúåc caác tiïu chñ àö thõ cao hún. trung vaâ phên böí àêìu tû cho cöng taác phaát triïín Àöìng thúâi, Thûá trûúãng àïì nghõ tónh Laâo Cai, àö thõ àïí hïå thöëng àö thõ cuãa tónh thûåc sûå trúã huyïån vaâ thõ trêën Sa Pa quan têm viïåc nêng thaânh àöång lûåc cho sûå phaát triïín kinh tïë, sûå cao chêët lûúång quy hoaåch, àaãm baão khai thaác chuyïín dõch cú cêëu kinh tïë cuãa tónh. töët caác tiïìm nùng vaâ lúåi thïë, thûåc hiïån töët hún Àûúåc cöng nhêån laâ àö thõ loaåi IV, thõ trêën Sa cöng taác thiïët kïë àö thõ, giûä gòn vaâ baão vïå möi Pa seä coá thïm thïë vaâ lûåc múái cho sûå phaát triïín trûúâng caãnh quan; tùng cûúâng chêët lûúång caác trong giai àoaån múái, laâm cú súã cho viïåc àõnh cöng trònh kiïën truác, xêy dûång cöng trònh kiïën hûúáng àêìu tû xêy dûång Sa Pa xûáng têìm vúái àö truác phuâ húåp vúái baãn sùæc vùn hoaá àõa phûúng; thõ loaåi IV, àö thõ du lõch cêëp quöëc gia vaâ quöëc tïë. nêng cao àúâi söëng vêåt chêët, vùn hoaá vaâ tinh thêìn cuãa ngûúâi dên àùåc biïåt laâ àöìng baâo dên Huyânh Phûúác Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån Thõ trêën Phûúác An laâ àö thõ loaåi IV Ngaây 27/8/2012 taåi Böå Xêy dûång Thûá trûúãng Kröng Pùæc trònh baây, nghe nhêån xeát cuãa caác Böå Xêy dûång Nguyïîn Thanh Nghõ àaä chuã trò Höåi chuyïn gia phaãn biïån vaâ yá kiïën àaánh giaá cuãa nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ caác Uyã viïn Höåi àöìng thêím àõnh. trêën Phûúác An, huyïån Kröng Pùæc tónh Àùæc Lùæc Theo Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën laâ àö thõ loaåi IV. Phûúác An laâ àö thõ loaåi IV, Thõ trêën laâ huyïån lyå Dûå Höåi nghõ coá öng Lêm Tûã Àoaân - Giaám cuãa huyïån Kröng Pùæc, laâ trung têm chñnh trõ, àöëc Súã Xêy dûång tónh Àùæc Lùæc, àaåi diïån cuãa kinh tïë, vùn hoaá, xaä höåi vaâ khoa hoåc kyä thuêåt Àaãng böå vaâ UBND huyïån Kröng Pùæc vaâ thõ trêën cuãa huyïån. Phûúác An, caác Böå: Quöëc phoâng, Nöåi vuå, Kïë Trong quaá trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín, Thõ hoaåch - Àêìu tû, Cöng thûúng, Nöng nghiïåp vaâ trêën àaä khùèng àõnh võ trñ chiïën lûúåc, vai troâ quan phaát triïín nöng thön; caác hiïåp höåi vaâ höåi: Töíng troång vïì moåi mùåt àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa khu Höåi Xêy dûång Viïåt Nam, Höåi Quy hoaåch phaát vûåc phña Àöng tónh Àùæc Lùæc. Thõ trêën coá võ trñ àõa triïín àö thõ Viïåt Nam, Hiïåp höåi Caác àö thõ Viïåt lyá khaá thuêån lúåi trong khu vûåc vuâng phña Àöng Nam, Höåi Chiïëu saáng àö thõ Viïåt Nam, caác Cuåc, cuãa tónh, nöëi liïìn vúái trung têm caác huyïån Kröng Vuå chûác nùng thuöåc Böå Xêy dûång: Cuåc Phaát Böng, EaKar, MÀrùk vaâ thaânh phöë Buön Mï triïín àö thõ, Vuå Kiïën truác - quy hoaåch, Cuåc Haå Thuöåt búãi hïå thöëng quöëc löå vaâ tónh löå, do àoá rêët têìng kyä thuêåt, Vuå KHCN vaâ möi trûúâng. thuêån lúåi trong giao lûu kinh tïë - xaä höåi, thûúng Höåi àöìng thêím àõnh Böå Xêy dûång àaä xem maåi, dõch vuå, du lõch,... ; laâ trung têm saãn xuêët xeát baáo caáo Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën nöng nghiïåp khu vûåc phña Àöng, àöìng thúâi Phûúác An laâ àö thõ loaåi IV do UBND huyïån cuäng laâ núi coá nguöìn nguyïn liïåu nöng lêm saãn 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2