Thông tư 02/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
3
download

Thông tư 02/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/LĐTBXH-TT về việc hướng dẫn chế độ nâng lương làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ có thời gian làm chuyên gia ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/LĐTBXH-TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/L TBXH-TT Hà N i, ngày 11 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 02/L TBXH-TT NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯ NG D N CH NÂNG LƯƠNG LÀM CƠ S TÍNH LƯƠNG HƯU I V I CÁN B CÓ TH I GIAN LÀM CHUYÊN GIA NƯ C NGOÀI. Căn c văn b n s 3815/KGVX ngày 31/7/1997 và văn b n s 6454/KGVX ngày 16/12/1997 c a Văn phòng Chính ph v lương hưu c a cán b làm chuyên gia nư c ngoài, B Lao ng - Thương binh và xã h i hư ng d n ch nâng b c lương làm cơ s tính lương hưu i v i cán b có th i gian làm chuyên gia nư c ngoài như sau: I. I TƯ NG VÀ I U KI N ÁP D NG. 1. i tư ng thu c di n xét nâng thêm b c lương làm cơ s tính lương hưu bao g m: a. Cán b ã ư c Nhà nư c c i làm chuyên gia nư c ngoài tr n cho Nhà nư c. b. Cán b ã ư c Nhà nư c c i làm chuyên gia nư c ngoài tăng cư ng m i quan h h p tác gi a nư c ta và nư c b n. 2. i u ki n gi i quy t ph i có c 3 i u ki n sau: a. Các i tư ng thu c i m 1 trên có th i gian làm chuyên gia 3 năm (36 tháng) tr lên vào th i kỳ t 31/12/1994 tr v trư c; b. Trong th i gian làm chuyên gia nư c ngoài hư ng ti n lương do nư c b n tr và ã trích ti n lương óng y ti n b o hi m xã h i (ph n cá nhân ph i óng) và nh ng kho n óng góp khác nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c ta; c. Hoàn thành nhi m v công tác theo h p ng v i nư c b n. II. VI C GI I QUY T NÂNG LƯƠNG TÍNH LƯƠNG HƯU Nh ng i tư ng áp d ng theo quy nh t i i m 1 M c I trên ư c gi i quy t nâng lương làm cơ s tính lương hưu ho c tính l i lương hưu (n u ã ngh hưu) theo nguyên t c sau:
  2. 1. C tính theo chu kỳ 3 năm (36 tháng) k t ngày ư c nâng b c lương l n cu i cùng trư c khi i làm chuyên gia nư c ngoài n khi v nư c thì ư c nâng 1 b c lương n a. Trư ng h p sau khi tính theo chu kỳ 3 năm, cu i cùng còn l th i gian t 18 tháng tr lên thì ư c nâng thêm m t b c lương n a. 2. Căn c gi i quy t nâng lương tính lương hưu là d a vào m c ti n lương cu i cùng trư c khi ngh hưu c a chuyên gia, c th như sau: a. i v i cán b ã ngh hưu và hư ng lương hưu theo quy nh t i Ngh nh s 236/H BT ngày 18/9/1985 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) thì vi c gi i quy t nâng lương căn c theo các m c lương c a b ng lương quy nh t i Ngh nh 235/H BT ngày 18/9/1985 tính l i lương hưu. Ví d : M t cán b ư c Nhà nư c c i làm chuyên gia v giáo d c t i Angiêri t tháng 2/1989, v nư c tháng 1/1993 r i ngh hưu. Trư c khi i chuyên gia ư c nâng lương 425 ng t tháng 12 năm 1988. Như v y th i gian tính chu kỳ 3 năm là t tháng 12 năm 1988 n tháng 1 năm 1993. T ng c ng 4 năm 1 tháng, m c lương cu i cùng khi ngh hưu là 425 ng. Căn c vào hư ng d n trên thì cán b này ư c nâng 1 b c lương, t 425 ng lên 463 ng. Còn 13 tháng l không tính. b. i v i cán b ã ngh hưu và hư ng lương hưu theo quy nh t i Ngh nh s 43/CP ngày 23/6/1993 c a Chính ph ho c theo quy nh t i i u l B o hi m xã h i kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/1/1995 c a Chính ph thì vi c gi i quy t nâng lương căn c theo các m c ti n lương (h s ) c a b ng lương quy nh t i Ngh nh s 25/CP ho c 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph tính l i lương hưu. Trư ng h p n u khi gi i quy t nâng lương mà ã h t h s b c lương c a ng ch hi n gi thì ư c v n d ng nâng lên h s m c lương li n k ng ch trên. Ví d : M t chuyên gia nguyên là Phó giáo sư, gi ng viên chính có m c lương cu i cùng khi ngh hưu là 5,50 nay ư c nâng m t b c lương nhưng do ng ch lương gi ng viên chính ã h t b c lương thì ư c v n d ng nâng lên b c lương 5,85 c a ng ch lương giáo sư. Khi tính m c bình quân ti n lương tháng óng b o hi m xã h i c a 5 năm cu i cùng tính lương hưu thì l y m c lương hưu cao nh t m i ư c nâng tính bình quân ti n lương ã óng b o h m xã h i trong 3 năm cu i. Sau ó l y m c ti n lương li n k óng bình quân ti n lương ã óng b o hi m xã h i trong 2 năm còn l i Ví d : M t cán b ư c Nhà nư c c i làm chuyên gia t tháng 4 năm 1991 v nư c tháng 12 năm 1994. Trư c khi i làm chuyên gia ư c nâng lương 463 ng tháng 2 năm 1991. Sau khi v nư c ư c nâng lương h s 4,47 vào tháng 6 năm 1995 ngh hưu. Như v y th i gian tính chu kỳ 3 là 3 năm 10 tháng. Cán b này ư c nâng 1 b c lương t 4,47 lên 4,75. Còn th i gian l 10 tháng không tính.
  3. Khi tính ti n lương bình quân óng b o hi m xã h i trong năm cu i tính l i lương hưu thì l y m c lương 4,75 nhân v i m c ti n lương t i thi u c a công ch c Nhà nư c th i i m tính l i lương hưu tính ti n lương bình quân óng báo hi m xã h i trong 3 năm cu i cùng. Sau ó l y m c lương 4,47 tính bình quân trong 2 năm sau ó. C th cách tính m c ti n lương óng b o hi m xã h i bình quân tính lương hưu là: (4,75 x 144.000 ) x 36tháng + (4,47 x 144.000 ) x 24tháng = 667.872 60 tháng III. T CH C TH C HI N 1. Các B , ngành Trung ương và U ban nhân dân các t nh , thành ph có cán b thu c i tư ng nêu t i i m 1 M c I Thông tư này ch u trách nhi m thông báo và g i b n kê khai quá trình làm chuyên gia (theo m u kèm theo Thông tư này) cho i tư ng. 2. i tư ng vi t b n kê khai và l y xác nh n c a cơ quan tr c ti p qu n lý, gi i quy t các quy n l i trư c khi i và v r i g i v B , ngành ho c U ban nhân dân ch qu n. 3. Các B , ngành ho c U ban nhân dân các t nh, thành ph căn c vào hư ng d n t i m c I, M c II Thông tư này xem xét và ra quy t nh nâng lương cho cán b có i u ki n ư c hư ng. Sau khi ra quy t nh nâng lương, cơ quan có trách nhi m chuy n h sơ c a i tư ng bao g m b n kê khai quá trình làm chuyên gia ã ư c cơ quan qu n lý xác nh n và quy t nh nâng lương sang cơ quan B o hi m xã h i t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương nơi i tư ng ang nh n lương hưu gi i quy t tính lương hưu. 4. Cơ quan B o hi m xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ti p nh n h sơ c a chuyên gia và có trách nhi m tính l i lương theo s b c lương ư c nâng. i v i nh ng ngư i ã ngh hưu thì gi i quy t hư ng lương hưu tính l i theo s b c lương m i k t ngày các B , ngành ho c U ban nhân dân t nh, thành ph ra quy t nh nâng lương tính l i lương hưu. 5. Cơ quan b o hi m xã h i t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương sau khi ã tính l i lương hưu c a chuyên gia thì l p danh sách c th t ng ngư i và m c ti n lương hưu tăng thêm hàng tháng và báo cáo B o hi m xã h i Vi t Nam. 6. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m t ng h p s lư ng i tư ng chuyên gia và m c ti n lương hưu tăng thêm hàng tháng báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính c p thêm kinh phí t ngân sách Nhà nư c. Vi c gi i quy t nâng lương theo hư ng d n t i Thông tư này ch có giá tr làm căn c tính lương hưu cho các i tư ng mà không có giá tr làm căn c tính lương hưu cho các i tư ng mà không có giá tr truy lĩnh ti n lương.
  4. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét gi i quy t. Lê Duy ng ( ã ký) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà n i, ngày ... tháng ... năm 199 B N KÊ KHAI QUÁ TRÌNH LÀM CHUYÊN GIA Kính g i:.................................................. Tên tôi là:................................................ Sinh ngày.... tháng ........ năm........................... Ch c v công tác khi ngh hưu.............................. ơn v công tác khi ngh hưu............................... Hi n cư trú và nh n lương hưu t i.......................... Tôi ã ư c........... C i làm chuyên gia T i nư c................................................... Th i gian làm chuyên gia t ngày ..... tháng ...... năm.... n ngày....... tháng .... năm........ Trong th i gian làm chuyên gia tôi ư c nư c B n tr lương và tôi ã óng b o hi m xã h i nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c. Trư c khi i làm chuyên gia tôi ư c nâng b c lương... vào ngày... tháng... năm........ Như v y tính t khi tôi ư c nâng b c lương trư c khi i làm chuyên gia n khi tôi ư c nâng lương sau khi v nư c là..... năm.... tháng. M c lương cu i cùng khi ngh hưu c a tôi là....... ư c nâng t ngày....... tháng.... năm.... Nay căn c vào Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n th c hi n vi c nâng lương tính lương hưu c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i s ......../L TBXH ngày .... tháng ....... năm.......
  5. Tôi ngh .................... xem xét và quy t nh nâng lương cho tôi làm cơ s tính lương hưu theo chính sách c a Nhà nư c. Tôi cam oan vi c khai trên là úng s th t, n u sai trái tôi xin ch u trách nhi m. Xác nh n c a Ngư i làm ơn Cơ quan qu n lý chuyên gia (ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản