Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
111
lượt xem
3
download

Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 06/2001/TT­B T C   g µy  17 th¸ng 1 n¨ m  2001  íng  c n h d É n  thùc hi Ö n  N g h Þ   Þ n h  sè 78/2000/N§­C P   ® n g µy  26/12//2000  ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò   h Ý  x¨ng d Ç u c p C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  78/2000/N§­   sè  CP ngµy  26/12/2000 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  phÝ x¨ng dÇu;   Bé    TµichÝnh  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  I­ h¹ m  vi ¸p d ô n g  P 1.§èit      îng chÞu  phÝ  x¨ng dÇu:   Theo  quy ®Þnh  t¹ §iÒu  1  NghÞ  ®Þnh  sè  78/2000/N§­  ngµy  i CP 26/12/2000 cña  ChÝnh  phñ  ®èi t   th×   îng chÞu  phÝ  x¨ng dÇu    lµx¨ng,dÇu, mì      nhên    (gäichung    lµx¨ng dÇu)    xuÊt,b¸n t¹ ViÖtNam,        i   bao gåm: a) X¨ng,gåm       x¨ng    «t«,x¨ng  dung  m«i  (x¨ng c«ng    nghiÖp),x¨ng    m¸y  bay  vµ    i c¸clo¹ x¨ng kh¸c.     b) DÇu, gåm  dÇu diezen, dÇu    ho¶, dÇu    mazót,dÇu    nhên  c¸c lo¹  vµ    i dÇu  kh¸c(trõdÇu      thùc phÈm).   c)Mì    nhên. 2.§èit      îng nép phÝ  x¨ng dÇu      chøc,c¸nh©n    lµc¸ctæ      nhËp  khÈu (kÓ    c¸c nhËp khÈu  th¸c)  uû  ,s¶n xuÊt,chÕ    biÕn    i c¸c lo¹  x¨ng  dÇu  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1  môc  nµy  xuÊt,b¸n x¨ng dÇu          t¹ ViÖtNam,  i   bao  gåm: a) Tæ     chøc    trùctiÕp nhËp    khÈu  x¨ng dÇu.   b)    Tæ chøc  nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu x¨ng dÇu, kh«ng ph©n biÖt h×nh    thøc  nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu  xuÊt giao    vµ    tr¶hµng cho  chøc  uû    tæ  ®i  th¸c hay  nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu ®ång    thêinhËn  th¸cxuÊt,b¸n  uû      ®Òu      ­ lµ®èi t îng trùctiÕp kª khai,          nép phÝ x¨ng dÇu.   c) Tæ     chøc, c¸ nh©n      s¶n xuÊt nhËn      gia c«ng  ®ång    thêinhËn  th¸c uû    b¸n x¨ng dÇu, chÕ        biÕn  x¨ng dÇu. Trêng    chøc,c¸nh©n      hîp tæ      nhËn    giac«ng  nhng  kh«ng  nhËn  th¸cb¸n  uû    hµng    chøc,c¸ nh©n  th× tæ      giao gia c«ng          lµ®èi t   îng nép  phÝ x¨ng dÇu      khixuÊt,b¸n x¨ng dÇu          t¹ ViÖtNam. i   3. §èi t kh«ng     îng  ph¶ichÞu    phÝ x¨ng dÇu    lµ x¨ng dÇu xuÊt khÈu, bao      gåm: a) X¨ng dÇu xuÊt khÈu, bao      gåm  xuÊt ra      níc ngoµi,xuÊt vµo      khu  chÕ  xuÊt vµ    doanh  nghiÖp chÕ xuÊt.Tæ     chøc,c¸ nh©n      xuÊt khÈu    x¨ng dÇu  nªu  t¹  i®iÓm  nµy ph¶i cã    s¬, chøng      c¸c hå    tõ chøng minh    lµ x¨ng dÇu  thùc tÕ  xuÊtkhÈu  sau:   nh  ­ Hîp    ®ång xuÊt khÈu    x¨ng dÇu. Trêng hîp  th¸cxuÊt khÈu  uû      th× cßn  ph¶icã      hîp ®ång  th¸cxuÊtkhÈu  uû      x¨ng dÇu.  
  2. 2 ­ Ho¸ ®¬n b¸n hµng cho    níc ngoµi,khu    chÕ  xuÊt,doanh    nghiÖp chÕ  xuÊt. ­ Tê    khaih¶iquan      hµng    ho¸ xuÊt khÈu, cã      thanh kho¶n  x∙nhËn  vµ    thùc  xuÊtkhÈu    cña  quan    c¬  H¶iquan  sè îng,chñng  i vÒ  l   lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu.   b) X¨ng    dÇu  nhËp    i t¹m  ­ t¸ xuÊt;X¨ng      dÇu  xuÊt ­ t¸ nhËp. Tæ   t¹m     i    chøc,   c¸nh©n    kinh doanh    x¨ng  dÇu  theo  h×nh thøc nªu  i   t¹ ®iÓm     nµy ph¶icã  s¬,   hå    chøng    tõsau  ®©y: ­ H¹n    ng¹ch xuÊt khÈu,nhËp        khÈu  Bé  do  Th¬ng    m¹i(hoÆc  quan  îc c¬  ®   uû quyÒn)  cÊp, trong ®ã     hµng      ghirâ  t¹m nhËp    i ­ t¸ xuÊt,hµng    t¹m xuÊt ­ t¸     i nhËp. ­ Tê    khaih¶iquan      hµng    ho¸ nhËp khÈu  xuÊt khÈu  thanh  vµ    cã  kho¸n vµ    x¸cnhËn    thùc nhËp, thùc xuÊt cña  quan            c¬  h¶iquan  sè îng vµ  vÒ  l   chñng  i lo¹  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu. ­Hîp    ®ång  mua    b¸n ngo¹ith   ¬ng  víi ký   ngêib¸n  ngêimua.   vµ    §èi víitr     êng  xuÊt,nhËp  hîp    khÈu  th¸cth×  uû    cßn ph¶icã  ®ång    hîp  uû  th¸cxuÊt khÈu, nhËp        khÈu (nÕu    lµhµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  th¸c)  uû  . Trêng    hîp nµy,nÕu      i   tiªuthô t¹ ViÖt Nam   tæ    th×  chøc,c¸ nh©n      ph¶i®¨ng      ký, kª    khai, nép  phÝ x¨ng dÇu      víi Côc  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng    n¬i®ãng trôsë      chÝnh. II­ ø c  thu v µ c¨n c ø  thu p h Ý  x¨ng d Ç u:  M 1.PhÝ    x¨ng dÇu    chØ    thu mét  khixuÊt,b¸n l   lÇn       îng x¨ng dÇu    nhËp khÈu  (kÓ  l x¨ng  c¶ îng  dÇu  nhËp  th¸c)  uû  ,s¶n xuÊt,chÕ     biÕn (bao gåm   xuÊt c¶    ®Ó     tiªudïng      néi bé, xuÊt    ®Ó trao ®æi    s¶n phÈm   hµng ho¸ kh¸c,xuÊt      tr¶ hµng nhËp  th¸c, uû    cho  chøc,c¸ nh©n  b¸n  tæ      kh¸c),     møc    víi thu quy ®Þnh nh  sau: a) X¨ng    i bao  c¸c lo¹   , gåm  x¨ng    «t«,x¨ng m¸y bay, x¨ng    c«ng nghiÖp vµ  c¸clo¹ x¨ng kh¸c:500     i     ®ång/lÝt(n¨m      tr¨m ®ång/lÝt). b) DÇu     diezen:300    ®ång/lÝt(ba tr¨m ®ång/lÝt)       . c) DÇu     ho¶, dÇu    mazót,dÇu    nhêm,  nhên  c¸c lo¹  mì  vµ    idÇu kh¸c (trõ     x¨ng,dÇu    diezen quy    ®Þnh        ®iÓm   t¹ tiÕta,b  i nµy)cha    thu. 2. C¨n  thu    cø  phÝ  x¨ng dÇu    l x¨ng  lµ sè îng  dÇu xuÊt,b¸n  i   t¹ ViÖt Nam     vµ  møc    thu,tÝnh  theo c«ng    thøc sau    ®©y: Sè îng x¨ng dÇu l               Møc  thu PhÝ  x¨ng dÇu        = xuÊt,b¸n t¹     i x        (®ång/lÝt) ViÖtNam     (lÝt) Trêng hîp  l x¨ng  sè îng  dÇu xuÊt,b¸n    tÝnh b»ng ®¬n  ®o  êng  vÞ  l kh¸c  th× ph¶iqui® æi          ra lÝt. III­T æ  c h ø c thu, é p  p h Ý  x¨ng d Ç u:    n
  3. 3 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n      thuéc ®èi  îng  t nép  phÝ x¨ng dÇu nªu  i t¹ ®iÓm  2  môc   ITh«ng   tnµy    (gäichung    lµ®¬n  nép  vÞ  phÝ)  tr¸chnhiÖm: cã    a) §¨ng        ký,kª khaithu,nép      phÝ  x¨ng  dÇu  vµo  ng©n  s¸ch nhµ        nícvíiCôc  ThuÕ   tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng        n¬i®¬n  ®ãng    chÝnh. vÞ  trôsë  b) KhixuÊt,b¸n        x¨ng dÇu    ph¶ithùc hiÖn:     ­ TÝnh    tiÒn phÝ    x¨ng dÇu theo møc    thu quy ®Þnh  nªu  i t¹  ®iÓm     1, môc  IITh«ng     tnµy. ­XuÊt      ho¸ ®¬n  x¨ng dÇu  b¸n    cho  ®¬n  mua  vÞ  hµng. §Ó  ngêitiªudïng      kh«ng  ph¶ichÞu    thuÕ GTGT       tiÒn phÝ  ®èi víisè    x¨ng  dÇu  kh«ng  vµ  lµm  ®¶o    lén c«ng    t¸ch¹ch  to¸n kÕ     to¸n cña      c¸c ®¬n  kinh vÞ    doanh  x¨ng dÇu,      khighi ho¸  ®¬n b¸n  x¨ng dÇu  (kÓ  b¸n  c¶  bu«n, b¸n  )     lΠc¸c ®¬n  kinh doanh  vÞ    x¨ng dÇu  ph¶ighisè      tiÒn phÝ    x¨ng  dÇu  thµnh  mét  dßng  riªngtrªnho¸ ®¬n,  thÓ    c¸c dßng        cô  lµ ë    tæng  céng  cña    ho¸ ®¬n  ph¶ighirâ:       gi¸b¸n    cha  thuÕ          cã  gi¸trÞ gia t¨ng (kh«ng bao  gåm  phÝ  x¨ng dÇu),thuÕ      gi¸ trÞgi¸t¨ng,phÝ        x¨ng dÇu, gi¸thanh        to¸n. ­ Thanh      to¸n tiÒn phÝ x¨ng dÇu ®ång      thêivíithanh    to¸n tiÒn b¸n hµng  x¨ng dÇu.   ­Më       sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo dâiriªng,       cËp nhËt sè    tiÒn phÝ    x¨ng dÇu      ph¸t sinh ®Ó     thanh      to¸nvíi ng©n  s¸ch nhµ            níc.§èivíi ®¬n  kinh doanh  c¸c vÞ    x¨ng  dÇu  kh«ng    trùctiÕp kª khai,      nép phÝ  x¨ng dÇu    th× tiÒn phÝ    x¨ng dÇu  kh«ng  ph¶i lµ doanh      thu cña ho¹t®éng    kinh doanh    x¨ng dÇu,  nªn kh«ng  îc h¹ch ®     to¸nvµo    doanh    thu cña ®¬n  kinhdoanh. vÞ    c) §Þnh  15    kú  ngµy  mét lÇn,®¬n  c¨n cø    vÞ    vµo  l x¨ng  sè îng  dÇu  thùc  tÕ  xuÊt,b¸n  ®∙    trong  (xuÊt ®Ó   dông      kú    sö  néi bé; xuÊt    ®Ó trao ® æi    s¶n  phÈm   hµng ho¸ kh¸c;xuÊt tr¶hµng        nhËp  th¸c;b¸n  uû    cho  chøc    tæ  c¸ nh©n  kh¸c,kh«ng    ph©n  biÖt®∙    îctiÒn hay    thu ®     cha    îctiÒn)®Ó   thu ®     tÝnh  t¹m  vµ  nép tiÒn phÝ    x¨ng dÇu    vµo ng©n s¸ch nhµ    níc. Mçi th¸ng  mét lÇn, ®¬n   c¨n  vµo îng    vÞ  cø  l x¨ng  dÇu  xuÊt,b¸n    trong  th¸ng,thùc    hiÖn  tÝnh  lËp    vµ  tê khai phÝ    x¨ng  dÇu  theo  ®óng  mÉu     tê khai  quy ®Þnh  it¹ Th«ng     tnµy    quan  göic¬  ThuÕ   ®Þa  ph¬ng   n¬i®¬n  ®ãng    vÞ  trô së chÝnh  trong vßng  êingµy    m   ®Çu  cña  th¸ngtiÕp theo.C¬        quan  ThuÕ  kiÓm  travµ    th«ng  b¸o cho ®¬n  vÒ   phÝ  vÞ  sè  x¨ng  dÇu  cßn ph¶inép  thêih¹n    vµ    nép  tiÒn vµo  ng©n  s¸ch nhµ    níc.C¨n  vµo  cø  th«ng  b¸o  cña  quan  c¬  ThuÕ,  ®¬n  lµm  tôc nép  vÞ  thñ    tiÒn phÝ  x¨ng  dÇu  ®Çy  ®ñ,  ®óng   thêih¹n  vµo Kho  b¹c nhµ      níc,nhng  chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  25  th¸ngtiÕp theo.     Sè tiÒn phÝ x¨ng dÇu nép vµo Kho b¹c nhµ    îc h¹ch  níc ®   to¸n vµo    ch­ ¬ng, lo¹     i kho¶n ¬ng  , t øng, môc  tiÓu    vµ  môc  032.01  cña Môc    lôc ng©n  s¸ch  nhµ    níchiÖn hµnh  ®iÒu    vµ  tiÕt100%   ng©n  vÒ  s¸ch trung ¬ng.     d) QuyÕt   to¸ntiÒn phÝ x¨ng dÇu ph¶inép    hµng n¨m    quan  víic¬  ThuÕ   vµ trong thêih¹n  ngµy          60  kÓ tõ ngµy kÕt  thóc n¨m ph¶i nép    b¸o c¸o quyÕt  to¸ntiÒn phÝ      x¨ng  dÇu cho  quan  c¬  ThuÕ   nép  sè  vµ  ®ñ  tiÒn  phÝ  x¨ng dÇu  cßn thiÕu  vµo ng©n  s¸ch nhµ      níctrong thêih¹n  êingµy  tõ ngµy      m   kÓ    nép b¸o  c¸o quyÕt    to¸n,nÕu    nép thõa  ® îctrõvµo  tiÒn phÝ  th×      sè    x¨ng dÇu  ph¶inép    cña  tiÕp theo. kú    2. Côc    ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i ®¬n  thuéc  vÞ  ®èi îng  t nép phÝ x¨ng dÇu  ®ãng    chÝnh  tr¸chnhiÖm: trôsë  cã   
  4. 4 a) KiÓm     tra,®«n  ®èc, híng dÉn    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ      thuéc ®èi  îng t   nép phÝ  x¨ng dÇu    thùc hiÖn    nép phÝ  x¨ng dÇu    theo ®óng    híng dÉn      t¹ Th«ng  i tnµy,®¶m       b¶o  kh«ng      ®Ó sãtnguån    ®èi t   thu vµ   îng thu. b) Thêng    xuyªn phèihîp víi quan            c¬  H¶i quan  c¬  vµ  quan  chñ qu¶n cña  ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,chÕ    biÕn,kinh doanh      x¨ng dÇu  ®Þa  ë  ph¬ng   ®Ó kÞp    thêi n¾m   l   sè îng x¨ng  dÇu nhËp  khÈu, s¶n    xuÊt,chÕ    biÕn  cña  tõng ®¬n    vÞ, ®èi  chiÕu    l   víi îng x¨ng dÇu  sè    thùc tÕ    xuÊt,b¸n ­l       îng x¨ng dÇu      tån kho  îng x¨ng ­l     dÇu hao      kh«ng      hao    hôt(tèi®a  vîttû lÖ  hôt®Þnh  møc  nhµ    do  nícquy  ®Þnh)  ®Ó  tÝnh, thu    tiÒn phÝ x¨ng  dÇu      ph¸tsinh  tr¸nh thÊt thu  s¸tvíisè    vµ      ng©n  s¸ch nhµ    níc. c) KiÓm         tra tê khai thu,nép      phÝ x¨ng dÇu, tÝnh  th«ng  vµ  b¸o cho tæ  chøc,c¸ nh©n      kinh doanh    x¨ng dÇu  sè  vÒ  tiÒn phÝ    x¨ng dÇu ph¶inép    hµng  th¸ngvµo    ng©n  s¸ch nhµ      níctheo  ®óng quy ®Þnh. Thêng    xuyªn ®«n    ®èc    c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    nép  phÝ  x¨ng dÇu  ®Çy ®ñ, ®óng  h¹n.Thùc  kú    hiÖn quyÕt   to¸ntiÒn phÝ      x¨ng dÇu  ph¶inép    hµng n¨m       îng nép  víi ®èi t   c¸c phÝ  x¨ng dÇu  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. Trêng      hîp ph¸thiÖn   îng nép  ®èi t   phÝ  dÊu  cã  hiÖu    viph¹m  chÕ  qu¶n  ®é  lýphÝ    x¨ng  dÇu  khicÇn  vµ    thiÕtph¶ithanh        tra,kiÓm    trat×nh h×nh    thu,nép  phÝ  x¨ng dÇu theo quyÕt  ®Þnh  cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  th×  quan  c¬  ThuÕ   quyÒn  cã  yªu cÇu ®èi îng  t nép  phÝ  x¨ng dÇu cung  cÊp      sæ kÕ to¸n,   chøng    s¬    tõ,hå  tµiliÖu kh¸c cã  ªnquan  i     li   tí viÖc    tÝnh  nép  vµ  phÝ  x¨ng dÇu  ®Ó  ®¶m  b¶o tÝnh ®óng, tÝnh  tiÒn phÝ    ®ñ    x¨ng dÇu    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    níc. d)  lý vi ph¹m  Xö      hµnh  chÝnh    vÒ phÝ x¨ng dÇu theo thÈm  quyÒn  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  21  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999  cña  ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    híng dÉn  i   nícvµ    t¹ ®iÓm       6, môc V  cña Th«ng   54/1999/TT/BTC  tsè  ngµy 10/5/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  trªn. 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n      mua  x¨ng,dÇu    cña    c¸c ®¬n  ®∙  vÞ  tÝnh  phÝ  x¨ng  dÇu  cã    vµ  ghi tiÒn  phÝ x¨ng dÇu    trªnho¸  ®¬n  mua  hµng  th×  îc h¹ch    ®   to¸n tiÒn phÝ  x¨ng  dÇu vµo    gi¸thµnh,chiphÝ u      l th«ng      ®Ó x¸c ®Þnh   chiphÝ   hîp lýkhitÝnh        thu nhËp  chÞu thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  (®èivíitæ      chøc,c¸     nh©n  ho¹t®éng    kinh doanh) hoÆc   îc x¸c ®Þnh     ®     chi phÝ hîp      lý khi quyÕt  to¸n kinh phÝ      ng©n s¸ch nhµ      níc (nÕu      lµ ho¹t®éng  hµnh chÝnh, sù    nghiÖp  sö dông  kinhphÝ  ng©n    do  s¸ch nhµ      níccÊp  ph¸t). 4.    Tæ chøc, c¸    nh©n   thuéc ®èi  îng  t nép phÝ  x¨ng dÇu     vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña NghÞ   ®Þnh  78/2000/N§­   sè  CP ngµy  26/12/2000  cña ChÝnh  phñ  vµ  híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy    xö    th× bÞ  ph¹ttheo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu    i 18,§iÒu  20  cña NghÞ  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  híng vµ    dÉn  i t¹ ®iÓm     3, ®iÓm     5, môc  Th«ng   54/1999/TT/BTC  V  tsè  ngµy 10/5/1999   cña  TµichÝnh. Bé    IV­ æ  c h ø c thùc hi Ö n    T 1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    01/1/2001;B∙ibá          c¸cv¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  186/CP  sè  ngµy 7/12/1994 cña ChÝnh  phñ  thu lÖ  vÒ    phÝ  giao th«ng    qua    gi¸x¨ng dÇu.  
  5. 5 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n      nhËp khÈu, s¶n    xuÊt,chÕ    biÕn  x¨ng dÇu  tr¸ch cã    nhiÖm     kª khai,nép    phÝ x¨ng dÇu theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t nµy    quan  víic¬  ThuÕ     n¬i®ãng    chÝnh      l   trôsë  ®èi víi îng thùc tÕ  sè    xuÊt,b¸n    cho  chøc,c¸ tæ      nh©n kh¸ctõngµy      01/01/2001.
  6. 6 §¬n vÞ... . ....... . . ...... Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     . . ............ .. . ...........  . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê  k h ai n é p  p h Ý  x¨ng d Ç u Th¸ng.. . ... ¨m. . .... . . .. n . . ... ­   Tªn   ®¬n   vÞ   nép   phÝ   x¨ng  dÇu:.. . .................................. . . ................................. ­   §Þa  chØ:.. . .................................................. . . ................................................. ­   Tµi   kho¶n   sè:   .. . ...........   t¹   Ng©n  . . ........... i hµng:.. . ................... . . .................. TT ChØ   tiªu §¬n  tÝnh vÞ  Thùc  hiÖn  1. Sè îng x¨ng dÇu  l     xuÊt,b¸n trong kú:       ­X¨ng        c¸clo¹ (lÝt) i ­Diezen    (lÝt) 2. Sè  tiÒn phÝ    x¨ng dÇu      ph¸tsinhtrong kú      3. Sè  phÝ  x¨ng dÇu  tr     kú  íccha  nép  NSNN 4. Sè  tiÒn phÝ  x¨ng dÇu  ®∙ nép NSNN   trongkú   5. Sè  tiÒn phÝ  x¨ng dÇu  cßn  ph¶i nép  NSNN Sè  tiÒn phÝ    x¨ng dÇu    ph¶inép    NSNN   (viÕtb»ng    ch÷):. . ......... . .......... T«ixincam       ®oan  liÖu kª khaitrªn®©y    sè          lµ®óng, nÕu        saixinchÞu  xö  lýtheo quy      ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   C¬  quan  ThuÕ   nhËn  Ngµy...  .th¸ng..  . .n¨m... .   têkhaingµy.. . ......      . . ....... . T/M  QUAN C¥  (NgêinhËn  tªnvµ    ký    (Ký        tªnvµ  tªn, râ hä    ®ãng  ghi dÊu) ghirâ hä      tªn)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản