intTypePromotion=1

Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
84
lượt xem
5
download

Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/CP ngày 6/2/1995 và Nghị định số 79/1998/NĐ-CP ngày 29/9/1998 của Chính phủ về tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t Cña Tæng côc H¶i quan sè 07/1998/TT-TCHQ ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 1998 Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6-2-1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP ngµy 29-9-1998 cña ChÝnh phñ vÒ tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ cña kh¸ch xuÊt, nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa khÈu ViÖt Nam Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6-2-1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP ngµy 29-9-1998 (NghÞ ®Þnh söa ®æi NghÞ ®Þnh sè 17/CP) cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ cña hµnh kh¸ch xuÊt, nhËp c¶nh t¹i c¸c cöa khÈu ViÖt Nam, Tæng côc H¶i quan híng dÉn nh sau: i. Quy ®Þnh chung 1. Hµnh lý (bao gåm hµnh lý x¸ch tay, hµnh lý ký göi tríc hoÆc sau chuyÕn ®i) lµ c¸c vËt dông cÇn thiÕt cho nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸ nh©n vµ gia ®×nh hoÆc môc ®Ých chuyÕn ®i cña hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ cña ngêi lµm viÖc trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ViÖt Nam. C¸c s¶n phÈm mü nghÖ lµm b»ng vµng b¹c, kim lo¹i quý, ®¸ quý lµ ®å trang søc cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh thùc hiÖn theo v¨n b¶n híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Ngo¹i tÖ tiÒn mÆt, ®ång ViÖt Nam b»ng tiÒn mÆt vµ vµng tiªu chuÈn quèc tÕ cña c¸ nh©n ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17-8-1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi vµ theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 2. Tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ ¸p dông cho hµnh kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cã hé chiÕu do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam hoÆc cña níc ngoµi cÊp. TrÎ em díi 15 tuæi cã hé chiÕu riªng hoÆc ®i chung hé chiÕu víi ngêi lín, chØ ®îc miÔn thuÕ nh÷ng vËt dông cÇn thiÕt quy ®Þnh t¹i hµng sè 4 cña Danh môc tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 17/CP cña ChÝnh phñ; nÕu ®i chung hé chiÕu víi ngêi lín th× kh«ng ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn thuÕ 300 USD. 3. Tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ quy ®Þnh chØ ®îc hëng cho mçi lÇn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, ®îc ¸p dông chung cho c¸c ®èi tîng xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi, kh«ng kÓ sè lÇn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, kh«ng kÓ thêi gian lu tró ë níc ngoµi hoÆc ë ViÖt Nam, kh«ng ®îc gép chung tiªu chuÈn miÔn thuÕ cña nhiÒu chuyÕn ®Ó tÝnh cho mét lÇn hoÆc nhiÒu ngêi ®Ó tÝnh miÔn thuÕ cho mét ngêi.
  2. 2 3.1. Riªng ®èi víi c¸c ®èi tîng thêng xuyªn xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh (l¸i xe, tæ l¸i vµ nh©n viªn phôc vô trªn m¸y bay, tÇu ho¶ liªn vËn quèc tÕ, thuyÒn viªn, c¸c th¬ng nh©n ViÖt Nam, ViÖt kiÒu) ngoµi nh÷ng ®å dïng ghi ë hµng 1, 2, 3, 4 danh môc hµnh lý miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 17/CP cña ChÝnh phñ, c¸c ®èi tîng nµy mçi th¸ng chØ ®îc miÔn thuÕ 300 USD mét lÇn ®èi víi hµng ho¸ ghi t¹i hµng sè 5 danh môc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ; tõ lÇn thø hai trë ®i trong th¸ng (cïng cöa khÈu) th× ph¶i nép ®ñ thuÕ theo luËt ®Þnh. 3.2. §èi víi thuyÒn viªn tµu viÔn d¬ng ViÖt Nam vµ c¸c thuyÒn viªn ViÖt Nam lao ®éng theo hîp ®ång trªn tµu níc ngoµi ®i c«ng t¸c dµi ngµy (tõ th¸ng thø hai trë ®i) ®îc tÝnh gép tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ mçi th¸ng (30 ngµy) 300 USD, mçi n¨m (12 th¸ng) ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn thuÕ kh«ng vît qu¸ 3.600 USD. Trêng hîp thêi gian c«ng t¸c cha trän th¸ng th× tÝnh theo ngµy. H¶i quan cöa khÈu theo dâi vµ qu¶n lý ®èi tîng nµy b»ng Sæ thuyÒn viªn do H¶i quan cÊp hoÆc hé chiÕu xuÊt, nhËp c¶nh cña thuyÒn viªn. 3.3. §èi víi nh÷ng ngêi ®îc phÐp xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh b»ng giÊy th«ng hµnh hoÆc chøng minh th (kh«ng cã hé chiÕu) kh«ng ®îc hëng tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ theo c¸c NghÞ ®Þnh nµy. 3.4. Hµnh lý cña c¸c ®èi tîng ®îc hëng quyÒn u ®·i miÔn trõ ngo¹i giao thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 73/CP ngµy 30-7-1994 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 04/TTLB ngµy 12-2-1996, Th«ng t sè 04/BS-TTLB ngµy 20-10-1996 liªn Bé Th¬ng m¹i - Ngo¹i giao - Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan. 3.5. Hµnh lý cña c¸c ®èi tîng kh¸c cã liªn quan ®Õn HiÖp ®Þnh tho¶ thuËn ký kÕt gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh, tho¶ thuËn ®ã. 4. Ngêi cã hµnh lý mang theo khi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, hµnh lý göi tríc, göi sau ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc h¶i quan theo quy ®Þnh t¹i c¸c cöa khÈu hoÆc c¸c ®Þa ®iÓm th«ng quan néi ®Þa theo quy ®Þnh cña Tæng côc H¶i quan. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. Danh môc tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ ®îc thùc hiÖn nh sau: + Hµng sè 1: - Kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ®îc mang theo ngêi 1,5 lÝt rîu tõ 22 ®é trë lªn, c¸c ®Þnh møc cßn l¹i vÉn gi÷ nguyªn. NÕu kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh mang theo ngêi mét chai rîu cã dung tÝch lín h¬n dung tÝch quy ®Þnh trªn, do n¬i s¶n xuÊt ®ãng chai th× ®îc miÔn thuÕ chai ®ã. NÕu rîu ®ùng trong can, lä, b×nh, hép... cã dung tÝch lín h¬n ®Þnh lîng quy ®Þnh ph¶i nép ®ñ c¸c lo¹i thuÕ toµn bé sè rîu ®ã theo luËt ®Þnh. - C¸c lo¹i níc kho¸ng, níc ngät... (kh«ng thuéc lo¹i ®å uèng cã cån, bia) kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh ®îc mang theo miÔn thuÕ víi sè lîng hîp lý ®Ó sö dông.
  3. 3 + Hµng sè 2: Thuèc l¸ lµ mÆt hµng Nhµ níc cÊm nhËp khÈu, v× vËy nÕu kh¸ch nhËp c¶nh mang vît ®Þnh lîng quy ®Þnh th× phÇn vît bÞ tÞch thu. + Hµng sè 4: H¶i quan cöa khÈu cÇn ph©n biÖt hµnh lý xuÊt, nhËp c¶nh cña kh¸ch du lÞch, kh¸ch v·ng lai, ngêi ®i häc tËp, c«ng t¸c ng¾n h¹n víi hµnh lý cña nh÷ng ngêi ®i c«ng t¸c, lao ®éng, häc tËp dµi h¹n, hÕt nhiÖm kú c«ng t¸c ë níc ngoµi trë vÒ hoÆc tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi. QuÇn ¸o, ®å dïng cña c¸c ®èi tîng nµy mang theo ®Ó sö dông hoÆc mang vÒ sau thêi gian sö dông ë níc ngoµi víi sè lîng hîp lý ®îc xem xÐt ®Ó gi¶i quyÕt miÔn thuÕ cho phï hîp víi môc ®Ých chuyÕn ®i. + Hµng sè 5: a) Trêng hîp ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh mang theo hµng ho¸ n»m ngoµi tiªu chuÈn hµnh lý quy ®Þnh t¹i c¸c hµng sè 1, 2, 3, 4 cña NghÞ ®Þnh sè 17/ CP (kh«ng n»m trong danh môc hµng cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu hoÆc hµng xuÊt nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn) ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn thuÕ trÞ gi¸ 300 USD, nÕu trÞ gi¸ vît qu¸ 300 USD th× phÇn vît ph¶i nép ®ñ thuÕ theo luËt ®Þnh vµ ngêi xuÊt, nhËp c¶nh ®îc tù chän vËt phÈm ®îc miÔn thuÕ hoÆc nép thuÕ. b) Riªng xe « t« vµ xe g¾n m¸y, ngêi nhËp c¶nh ®îc nhËp khÈu ®Ó sö dông theo V¨n b¶n sè 343/KTTH ngµy 20-1-1996 cña ChÝnh phñ hoÆc v¨n b¶n kh¸c thay v¨n b¶n nµy cña ChÝnh phñ ®îc ban hµnh sau nµy, kh«ng ®îc trõ tiªu chuÈn miÔn thuÕ 300 USD. 2. Kh¸ch xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cã nhu cÇu mang theo c¸c vËt dông ®Ó phôc vô môc ®Ých chuyÕn ®i díi h×nh thøc t¹m xuÊt t¸i - nhËp, t¹m nhËp - t¸i xuÊt, ph¶i khai b¸o ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c víi H¶i quan cöa khÈu vµ ph¶i t¸i nhËp hoÆc t¸i xuÊt khi nhËp c¶nh hoÆc xuÊt c¶nh. 3. C¸c trêng hîp kh¸ch nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam tríc ngµy 15-10-1998 cã hµnh lý ký göi cïng chuyÕn, göi tríc hoÆc göi sau, mµ tõ ngµy 15-10-1998 trë ®i míi ®Õn lµm thñ tôc h¶i quan th× H¶i quan cöa khÈu c¨n cø vµo tê khai hµnh lý nhËp c¶nh (cã khai b¸o hµnh lý göi tríc hoÆc göi sau), thêi gian thÞ thùc nhËp c¶nh, thêi gian lËp vËn ®¬n göi hµng, nÕu tríc ngµy 15-10-1998 th× gi¶i quyÕt tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ 500 USD theo NghÞ ®Þnh sè 17/CP cña ChÝnh phñ. C¸c trêng hîp tån ®äng nµy chØ gi¶i quyÕt ®Õn hÕt ngµy 31-12-1998. III. Xö lý vi ph¹m Ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, nh©n viªn h¶i quan vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 17/CP, NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t híng dÉn nµy, tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo ph¸p luËt hiÖn hµnh.
  4. 4 IV. §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 15-10-1998. Th«ng t sè 63/TCHQ-GSQL ngµy 20-2-1995 cña Tæng côc H¶i quan h- íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6-2-2995 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Òu bÞ b·i bá. Côc trëng, Vô trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc c¬ quan Tæng côc H¶i quan, Côc trëng Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè, HiÖu trëng Trêng Cao ®¼ng H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2