Thông tư 08/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
69
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  08/2001/TT­B T C   g µy  18 th¸ng 1 n¨ m  2001  íng  c n H d É n  b æ  su n g  q u y  ® Þ n h  v Ò  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p  ¸p d ô n g  ® èi  n víi c¸c c hi  h¸nh  ña t æ  c h ø c n íc n g o µi    n c h o¹t ® é n g  t¹i Öt N a m  q u y  ® Þ n h  t¹i h « n g    Vi  T t  sè 99/1998/TT­B T C   g µy  14/7/1998 cña B é  T µi ch Ý n h n ­C¨n  vµo    cø  NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998 cña    ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    Thu  nhËp doanh  nghiÖp; ­C¨n  vµo    cø  NghÞ ®Þnh  13/1999/N§­   sè  CP ngµy 17/3/1999 cña    ChÝnh   phñ  tæ  vÒ  chøc,ho¹t®éng      cña  chøc  tæ  tÝn dông    nícngoµi,v¨n phßng      cña  tæ chøc  dông    tÝn  nícngoµit¹ ViÖtNam;    i   ­ C¨n cø vµo NghÞ  ®Þnh  sè 92/1998/N§­  ngµy 10/11/1998 cña  CP ChÝnh  phñ    vÒ hµnh nghÒ    t vÊn ph¸p luËtcña  chøc    tæ  luËts      níc ngoµi t¹    i ViÖtNam;   ­C¨n  vµo    cø  NghÞ ®Þnh  45/2000/N§­   sè  CP ngµy 06/9/2000 cña    ChÝnh   phñ quy ®Þnh  V¨n  vÒ  phßng    ®¹idiÖn, chinh¸nh      cña  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi  vµ  cña  doanh nghiÖp  lÞch nícngoµit¹ ViÖtNam; du         i   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    bæ sung    vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh  sau:   I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N 1. Th«ng     t nµy  dông  ¸p  ®èi        víic¸c chinh¸nh  cña    chøc    c¸c tæ  níc ngoµi  ho¹t®éng  i   t¹ ViÖt Nam,      bao gåm:      c¸c chinh¸nh  cña  chøc    nícngoµi, tæ  luËts      c¸c chinh¸nh      cña  chøc  tæ  tÝn dông    nícngoµi,c¸c chinh¸nh        cña    c¸c c«ng    ty thuèc      l¸níc ngoµi vµ        c¸c chi nh¸nh  kh¸c ® îc phÐp      ho¹t®éng    kinh doanh  i t¹  ViÖt Nam     theo quy  ®Þnh  cña Ph¸p    luËtViÖt Nam,      díi®©y     gäichung      lµ Chi nh¸nh    nícngoµi. 2.Chi nh¸nh        nícngoµilµ®èi t        îng nép  thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp  theo  LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  híng  vµ  dÉn  i t¹ Th«ng    99/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 14/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    3. Trêng      hîp Nhµ    níc,ChÝnh phñ ViÖt Nam     tham    gia hoÆc   kÕt  ký  mét  ®iÒu    ícquèc    tÕ,hiÖp  ®Þnh hoÆc   cam  kÕt      chøc  víi tæ  c¸c quèc  hay  tÕ  Nhµ  níc,ChÝnh    phñ kh¸c mµ     trong v¨n    b¶n  kÕt  quy  ký  cã  ®Þnh    vÒ thuÕ  ®èi    víi ho¹t®éng    cña      c¸cChi nh¸nh    nícngoµikh¸cvíi       híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy      th× ¸p dông  theo ®iÒu      ícquèc    tÕ,hiÖp  ®Þnh  hay cam  kÕt ®ã.
  2. 2 II. h ÷ n g  n éi d u n g  c ô  th Ó  v Ò  thu Õ  thu n h Ë p    N d o a n h  n g hi Ö p  ¸p d ô n g  ® èi víi   c¸c C hi n h¸nh n íc n g o µi: 1.  Thu  nhËp  chÞu  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp cña Chi nh¸nh    níc ngoµi ® îc x¸c ®Þnh         theo híng dÉn  i t¹ PhÇn     B Th«ng  sè  t 99/1998/TT­BTC   ngµy  14/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    ThuÕ  suÊt thuÕ  nhËp    thu  doanh nghiÖp  dông  ¸p  ®èi        víic¸c Chi nh¸nh  nícngoµilµ32%.       2. Khi x¸c ®Þnh  thu  nhËp chÞu  thuÕ  thuh  nhËp  doanh  nghiÖp, Chi     nh¸nh    nícngoµi® îctÝnh      kho¶n    chiphÝ  qu¶n    lýkinh doanh    cña    Tæ chøc    níc ngoµi ph©n      bæ cho  Chi  nh¸nh    níc ngoµi t¹    iViÖt Nam     theo    chi phÝ thùc tÕ  ph¸tsinh v×      môc  ®Ých    ho¹t®éng  kinh doanh    cña    Chi nh¸nh   nícngoµi,nh÷ng    kho¶n    chiphÝ  ph©n    bæ nµy  kh«ng  îc vîtqu¸    gi÷a  ®     tû lÖ  doanh  thu  ViÖt ë    Nam   tæng  vµ  doanh    thu cña  chøc    tæ  nícngoµi.   Møc    chiphÝ  tèi ®a    ph©n    bæ cña  chøc    tæ  nícngoµicho      Chi nh¸nh    nícngoµit¹ ViÖt Nam   îcx¸c ®Þnh    i    ®     nh  sau: Møc    chiphÝ  tèi®a    Tæng  doanh    thu cña  Tæng  chiphÝ  sè    qu¶n    lýkinh doanh    Chi nh¸nh      nícngoµi  qu¶n    lýkinh  cña  chøc    tæ  níc trongn¨m    tÝnh thuÕ  doanh  cña  tæ  ngoµiph©n      bæ cho  = x chøc    nícngoµi   Chi nh¸nh      nícngoµi  Tæng  doanh    thu cña  trongn¨m    tÝnh  trongn¨m    tÝnh  tæ chøc    nícngoµi   thuÕ thuÕ trong n¨m    tÝnh thuÕ ChËm   nhÊt  sau  th¸ng kÓ   ngµy  3    tõ  nép b¸o  c¸o quyÕt  to¸n thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  cña n¨m tÝnh thuÕ, Chi nh¸nh        nícngoµicã    tr¸chnhiÖm     ph¶ixuÊt tr×nh cho  quan        c¬  thuÕ  c¸o tµichÝnh  b¸o      cña  chøc    tæ  nícngoµi®∙    ® îc tæ    chøc  kiÓm   to¸n ®éc    lËp    x¸c nhËn  trong ®ã     thÓ  hiÖn  c¸c chØ    râ    tiªu nh tæng  doanh   thu,tæng   chiphÝ  qu¶n    lýkinh doanh    cña  chøc    tæ  nícngoµi   vµ    chiphÝ  qu¶n   lýph©n    bæ cho      c¸c chinh¸nh,®Ó     lµm    x¸c ®Þnh    c¨n cø    chi phÝ  qu¶n    lýkinhdoanh    ph©n    bæ cho    Chi nh¸nh    nícngoµië    ViÖtNam.   3.  Chi nh¸nh    níc ngoµi kh«ng  îc tÝnh    ®   vµo    chi phÝ      khi x¸c ®Þnh     thu nhËp  chÞu  thuÕ    c¸c kho¶n  tiÒn      chitr¶cho    chÝnh  trôsë  hoÆc       c¸c chinh¸nh  kh¸c cïng    thuéc  h÷u  së  hoÆc   kiÓm  so¸tcña  chøc      tæ  níc ngoµi (trõkhi lµ         kho¶n      chitr¶cho    c¸cdÞch  thùc tÕ  dông  vô    sö  cho    ho¹t®éng  kinh doanh    cña  Chi nh¸nh      t¹ ViÖtNam)    i   díih×nh  thøc tiÒn b¶n      quyÒn, c¸ckho¶n      phÝ  hay    bÊt kú kho¶n     ¬ng    chitr¶t tù nµo kh¸c ®Ó   dông    sö  b»ng    ph¸tminh  hay    c¸c quyÒn  kh¸c;hay      díi h×nh  thøc hoa    hång    tr¶cho    c¸c dÞch  riªngbiÖt;hay    vô      díih×nh  thøc    l∙ tiÒn  i vay      trªnc¸c kho¶n  vay  cña    chinh¸nh.Riªng ®èi víic¸c chinh¸nh              cña    chøc  c¸c tæ  tÝn  dông    níc ngoµi,c¸c kho¶n        l∙ tiÒn  i vay    tr¶cho  chøc  tæ  tÝn dông   níc ngoµi nµy  îc tÝnh    ®   vµo    chi phÝ      khi x¸c ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ. 4.C¸c    kho¶n    chiphÝ      tr¶l∙tiÒn vay  ªnquan  i   li   ®Õn   vèn ph¸p ®Þnh    hoÆc   vèn ®iÒu  cña    lÖ  chinh¸nh nãc  ngoµi®Òu     kh«ng  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ      hîp lý, hîp lÖ        khix¸c®Þnh    thu nhËp chÞu thuÕ. 5. C¸c    giao dÞch gi÷a c¸c chinh¸nh          nícngoµivíitrôsë        chÝnh  hoÆc     víi chinh¸nh    kh¸ccïng thuéc së        h÷u  hoÆc   kiÓm    so¸tcña  chøc nícngoµiph¶i tæ         
  3. 3 ® îc thùc hiÖn        trªnnguyªn t¾c    gi¸thÞ  êng. Trêng    quan  tr   hîp c¬  thuÕ  ph¸t cã    hiÖn    c¸cvÊn          gi¸hoÆc     ®Ò bÊt hîp lývÒ    tûsuÊt lînhuËn     i trong c¸cgiao dÞch        gi÷a chinh¸nh        nícngoµit¹    i ViÖt Nam       chÝnh    víitrôsë  hoÆc         víic¸c chinh¸nh  kh¸c t¹      i ngoµi,c¬  níc   quan  thuÕ    dông    sÏ ¸p  c¸c biÖn  ph¸p  thÝch hîp      ®Ó x¸c ®Þnh   thu nhËp chÞu thuÕ  cña    chinh¸nh   nícngoµi. 6. Trêng    hîp    chinh¸nh    níc ngoµi kh«ng    thùc hiÖn    ®Çy     ®ñ chÕ    ®é kÕ  to¸n,ho¸ ®¬n      chøng    quan  tõ,c¬  thuÕ      sϸp dông    c¸c biÖn ph¸p thÝch      hîp ®Ó x¸c®Þnh      thu nhËp  chÞu thuÕ cña    chinh¸nh    nícngoµi,hoÆc   thÓ      cã  ¸p dông  ph¬ng  ph¸p  ph©n        bæ lî tøc cña  chøc    i tæ  nícngoµitrong n¨m      tÝnh thuÕ cho  chinh¸nh      nícngoµit¹ ViÖtNam      i   theo c«ng    thøc sau:   Tæng  doanh    thu trong  Tæng    thu nhËp  Thu nhËp chÞu thuÕ kú trongkú    cña  trong kú    cña    chinh¸nh    = cña    chinh¸nh    nícngoµi x tæ  chøc nícngoµit¹ ViÖtNam       i   ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­     nícngoµi Tæng  doanh    thu trong  kú cña  chøc    tæ  nícngoµi Trong  êng    tr hîp nµy,chinh¸nh        nícngoµicã    tr¸chnhiÖm     xuÊt tr×nh cho      c¬ quan thuÕ  b¸o c¸o    kÕ to¸n cña  chøc      tæ  níc ngoµi ®∙  îc tæ    ®   chøc  kiÓm  to¸n®éc  x¸c nhËn      lËp    ®Ó lµm    ph©n      c¨n cø  bæ thu nhËp  chÞu thuÕ cho    chi nh¸nh    nícngoµi. Trêng      hîp Chi nh¸nh    nícngoµikh«ng    cung  cÊp      tµiliÖu lµm    ph©n  c¨n cø  bæ     thu nhËp chÞu  thuÕ cho    Chi nhµnh    nícngoµi, quan    c¬  thuÕ      vµo  sÏc¨n cø  tµiliÖu  ®iÒu    thu    ®∙  travµ  thËp  îc ®Ó   ®Þnh  ®   Ên  thu nhËp  chÞu thuÕ cña  Chi nh¸nh      nícngoµi. 7. Khi x¸c ®Þnh          thu nhËp chÞu  thuÕ cña n¨m  tÝnh thuÕ, Chi nh¸nh        níc ngoµi ® îc trõ sè          lç cña  n¨m  íc chuyÓn  tr   sang theo  quy ®Þnh   i§iÒu    t¹  37, NghÞ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP ngµy  3/5/1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh    chi tiÕtthihµnh      LuËt thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp. ViÖc    chuyÓn    îc thùc lç ®     hiÖn  b»ng  c¸ch  chuyÓn  toµn  sè    bé  lç cña  bÊt  n¨m  kú  tÝnh thuÕ nµo  sang  n¨m  thu nhËp  cã    tiÕp theo vµ  îcdïng thu nhËp      ®       cña  nh÷ng n¨m tiÕp theo ®Ó       bï kho¶n      lç®ã,    thêigian chuyÓn      lçkh«ng    n¨m  tõ n¨m  qu¸ 5  kÓ    ngay  sau n¨m  ph¸tsinh lç.     8.KhichuyÓn        lînhuËn      i ra nícngoµi,       Chi nh¸nh    c¸c nícngoµikh«ng    ph¶i  nép thuÕ chuyÓn thu  nhËp  níc ngoµi ®èi    ra      víithu nhËp cña c¸c n¨m    tµi chÝnh  tõn¨m    kÓ    tµichÝnh  1999    trë®i. III.§¨ng k ý, kª k h ai, é p  thu Õ, q u y Õt to¸n     n thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p: 1.§¨ng  thuÕ:   ký  Chi nh¸nh níc ngoµi  cã tr¸ch nhiÖm  ®¨ng ký thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp    quan  víic¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  (Côc thuÕ tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  trung¬ng) n¬i®ãng    cña          trôsë  Chi nh¸nh. 2.Kª    khaithuÕ:  
  4. 4 Chi nh¸nh      nícngoµiph¶icã      tr¸chnhiÖm       kª khaivµ    nép   tê khaithuÕ    t¹m  nép  n¨m  c¶  theo mÉu  quy  ®Þnh  it¹ Th«ng   99/1998/TT­ t sè  BTC   cña  Tµi Bé    chÝnh cho  quan  c¬  thuÕ   trùc tiÕp qu¶n    lýchËm   nhÊt vµo ngµy  th¸ng 1  25    hµng n¨m. C¨n  ®Ó     cø  kª khailµkÕt      qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh,dÞch  cña        vô  n¨m  ­ tr ícvµ    kh¶ n¨ng  kinhdoanh    cña  n¨m tiÕp theo.   Sau    khinhËn  îc tê khai,c¬  ®       quan  thuÕ kiÓm       trax¸c ®Þnh  t¹m  sè  nép  c¶ n¨m  chia ra  vµ    tõng  quý    ®Ó th«ng b¸o cho Chi nh¸nh    níc ngoµi t¹m    nép  thuÕ. NÕu  trong  khai,Chi  tê    nh¸nh    níc ngoµi kh«ng  khai hoÆc   khai   kª    kª    kh«ng        ®Ó     râ c¸c c¨n cø  x¸c ®Þnh  thuÕ  nép  n¨m  c¬  sè  t¹m  c¶  th×  quan  thuÕ  cã quyÒn  cÇu    yªu  Chi nh¸nh    nícngoµigi¶itr×nh c¸c c¨n cø                ®Ó x¸c ®Þnh  sè  thuÕ t¹m nép  n¨m.  c¶  Trêng  Chi  hîp  nh¸nh    níc ngoµikh«ng      gi¶itr×nh hoÆc     kh«ng chøng  minh  îc c¸c c¨n  ®∙    ®     cø  ghi trong    tê khaitheo    yªu cÇu cña c¬  quan thuÕ  th×  quan  c¬  thuÕ  quyÒn  ®Þnh   thuÕ  cã  Ên  sè  t¹m nép cña c¶  n¨m. 3.Nép    thuÕ: Chi nh¸nh    níc ngoµi t¹m    nép thuÕ hµng quý ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n theo  th«ng    b¸o cña  quan  c¬  thuÕ. Thêi h¹n    nép thuÕ  îc ghi trong th«ng  ®       b¸o nép thuÕ chËm  nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy    cuèiquý.   4.QuyÕt      to¸nthuÕ: Chi nh¸nh      nícngoµiph¶ithùc hiÖn        quyÕt    to¸nthuÕ    quan  víic¬  thuÕ vµ  ph¶ikª khaic¸c chØ            tiªutheo mÉu  quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   99/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 14/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    N¨m  quyÕt to¸n thuÕ  nhËp    thu  doanh  nghiÖp  îc tÝnh  ®   theo n¨m  d¬ng  lÞch b¾t ®Çu     tõ ngµy  th¸ng 1  kÕt  1    vµ  thóc vµo    ngµy  th¸ng 12  31    cïng n¨m.     Trêng  Chi nh¸nh    hîp    níc ngoµi® îc phÐp  dông      ¸p  n¨m    tµichÝnh  kh¸c víin¨m      d¬ng lÞch nªu      îcphÐp    trªnth× ®   quyÕt to¸nthuÕ      theo n¨m      tµichÝnh  ®ã. Chi nh¸nh    níc ngoµi ph¶i nép      b¸o  c¸o t×nh h×nh  s¶n xuÊt kinh    doanh,  b¸o c¸o    kÕ to¸n ®∙  îc kiÓm     ®   to¸n bëi mét  chøc      tæ  kiÓm  to¸n ®éc    lËp  îc ®   phÐp  ho¹t ®éng  t¹  iViÖt Nam,  b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýtrong thêih¹n  ngµy  tõngµy      60  kÓ    kÕt thóc n¨m      tµichÝnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n:  T Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh sau  ngµy  tõ ngµy  vµ    15  kÓ    ký  ¸p dông  cho  viÖc    kª khai,quyÕt      to¸nthuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp cña      c¸c Chi nh¸nh  nícngoµikÓ        tõn¨m   tµichÝnh b¾t ®Çu  trong n¨m    1999. Tríc hîp  íc ngµy  hiÖu      tr   cã  lùc cña Th«ng   t nµy      mµ Chi nh¸nh    níc ngoµi   ®∙ thùc hiÖn  quyÕt  to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  n¨m    tµichÝnh 1999  theo    c¸c híng dÉn  íc ®©y   tr   cña  Tµi chÝnh  Bé    (thuÕ  suÊt thuÕ    TNDN  25%,  kh«ng  îcph©n      ®   bæ chiphÝ  qu¶n    lýcña    chÝnh    trôsë  nícngoµivµ    ph¶inép   
  5. 5 thuÕ  chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi)th×  i ra      kh«ng thùc hiÖn    viÖc ®iÒu chØnh  l¹    êng      itrõtr , hîp chinh¸nh    nícngoµicã      yªu cÇu  b»ng    v¨n b¶n    quan  víic¬  thuÕ  ®Ó   îc x¸c ®Þnh   ®     nghÜa  thuÕ  vô  cña n¨m 1999 theo híng dÉn  i t¹ Th«ng    t nµy. C¸c  Th«ng   tsau  ®©y  cña  TµichÝnh  Bé    kh«ng  cßn  hiÖu      lùcthihµnh: + Th«ng   90  t sè  TC/TCT  ngµy 10/11/1993 híng dÉn mét  ®iÓm   sè  vÒ  chÝnh s¸ch thuÕ  ®èi    víiNg©n  hµng  ªndoanh  chinh¸nh  li   vµ    ng©n  hµng    níc ngoµit¹ ViÖtNam.    i   + Th«ng   sè  TC/TCT   t 04  ngµy 23/4/1997 híng dÉn mét  ®iÓm   sè  vÒ  chÝnh s¸ch thuÕ    ®èi        víic¸c chinh¸nh  chøc    níc ngoµiho¹t®éng    tæ  luËts        t¹i ViÖtNam.   + Th«ng   118  tsè  TC/TCT  ngµy 26/12/1994 híng dÉn  thuÕ            vÒ  ®èi víic¸c chinh¸nh    c«ng    tythuèc l¸       ngoµit¹ ViÖtNam.  níc     i  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản