intTypePromotion=1

Thông tư 09/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư 09/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng T cña Tæng côc H¶i quan sè 09/1998/TT- TCHQ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1998 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng thùc hiÖn ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu C¨n cø LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10/05/1997. C¨n cø §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/05/1998 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Tæng côc H¶i quan híng dÉn thi hµnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu nh sau: I. Quy §Þnh Chung 1/ §èi tîng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu: ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, ngêi tiªu dïng chÞu thuÕ, ThuÕ tÝnh trªn kho¶n gi¸ trÞ t¨ng thªm cña hµng hãa, dÞch vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tõ nhËp khÈu, s¶n xuÊt, lu th«ng, ®Õn tiªu dïng. §èi tîng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ hµng hãa, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam trõ c¸c ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ nªu t¹i §iÒu 4 Ch¬ng I NghÞ ®Þnh 28/1998/N§-CP. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu, ®èi tîng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ hµng hãa nhËp khÈu dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tiªu dïng ë ViÖt Nam ®îc phÐp nhËp khÈu qua biªn giíi ViÖt Nam hoÆc tõ khu chÕ xuÊt nhËp khÈu vµo thÞ trêng néi ®Þa, trõ c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 Ch¬ng I NghÞ ®Þnh 28/1998/N§-CP ®îc nªu díi ®©y. 2/ §èi tîng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa xuÊt nhËp khÈu ë kh©u nhËp khÈu gåm: 2.1. Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i bao gåm: Hµng viÖn trî cña c¸c tæ chøc Quèc tÕ, Nhµ níc, ChÝnh phñ, HiÖp héi, tæ chøc phi ChÝnh phñ níc ngoµi viÖn trî cho ChÝnh phñ ViÖt Nam hoÆc cho c¸c tæ chøc ®oµn thÓ hiÖp héi cña ViÖt Nam. a. Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê ®Ó xuÊt tr×nh víi H¶i quan nh sau: + GiÊy x¸c nhËn hµng viÖn trî cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, ghi râ c¬ quan, tæ chøc viÖn trî lµ hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. + C¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc tiÕp nhËn l« hµng nh quy ®Þnh ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu. b. Quµ tÆng cho c¸c c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n.
  2. 2 C¬ quan tæ chøc nhËn hµng quµ tÆng thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (kÌm theo c¸c giÊy tê, thñ tôc liªn quan vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn hµng hãa nhËp khÈu lµ quµ tÆng), ghi râ nguån gèc sè lîng chñng lo¹i hµng hãa nhËp khÈu. c. §å dïng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi theo tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao, hµng mang theo ngêi theo tiªu chuÈn hµnh lÝ miÔn thuÕ, hµng lµ ®å dïng cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi khi vÒ níc mang theo. Sè lîng, chñng lo¹i mÆt hµng nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp ghi t¹i ®iÓm b, ®iÓm c trªn ®©y ®îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. 2.2. Hµng chuyÓn kh©u qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam, hµng t¹m nhËp khÈu t¸i xuÊt khÈu hµng t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu. 2.3. C¸c lo¹i nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó: - S¶n xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu. - Gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng víi níc ngoµi. 2.4. Hµng hãa dÞch vô cung øng cho c¸c ®èi tîng vµ trêng hîp sau kh«ng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë kh©u nhËp khÈu. Hµng hãa nhËp khÈu cung øng trùc tiÕp cho tµu biÓn, m¸y bay, tµu háa, ph¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi hoÆc tõ níc ngoµi ®Õn (qua) ViÖt Nam ®Ó ®i tiÕp níc ngoµi nh cung øng X¨ng, DÇu, níc vµ c¸c lo¹i thùc phÈm, bao gåm c¶ suÊt ¨n phôc vô hµnh kh¸ch, cung øng c¸c dÞch vô söa ch÷a, lµm vÖ sinh ph¬ng tiÖn vËn t¶i quèc tÕ ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng hãa, hµnh kh¸ch, hµnh lÝ tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi vµ tõ níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam. 2.5. C¸c lo¹i hµng hãa nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ t¹i c¸c cöa hµng miÔn thuÕ, t¹i c¸c s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga quèc tÕ vµ c¸c cöa khÈu biªn giíi. 2.6. Vµng nhËp khÈu d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c thµnh s¶n phÈm, mü nghÖ ®å trang søc hay s¶n phÈm kh¸c. Vµng d¹ng thái, miÕng vµ c¸c lo¹i vµng cha chÕ t¸c ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh quèc tÕ. 2.7. C¸c lo¹i ThiÕt bÞ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc mµ c¬ së cã dù ¸n ®Çu t nhËp khÈu ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®ã. Trêng hîp c¬ së nhËp khÈu d©y chuyÒn thiÕt bÞ m¸y mãc ®ång bé thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nhng trong d©y chuyÒn ®ång bé ®ã cã c¶ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc th× còng kh«ng tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cho c¶ d©y chuyÒn thiÕt bÞ m¸y mãc ®ã. Hå s¬ x¸c ®Þnh lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng mµ c¬ së kinh doanh nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u nhËp khÈu gåm c¸c lo¹i: + Dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc cÊp giÊy phÐp ®Çu t (®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t).
  3. 3 + Hîp ®ång hoÆc ph¬ng ¸n nhËp khÈu x¸c ®Þnh râ nguån gèc n¬i nhËp khÈu, lo¹i thiÕt bÞ m¸y mãc ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu lµm t¶i s¶n cè ®Þnh theo dù ¸n ®Çu t. + X¸c nhËn cña Bé, C¬ quan chñ qu¶n chuyªn ngµnh hoÆc c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cÊp TØnh vÒ lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng c¬ së nhËp khÈu ®Ó lµm tµi s¶n cè ®Þnh thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc. C¬ së nhËp khÈu ph¶i lËp vµ göi c¸c hå s¬ trªn cho c¬ quan H¶i quan khi khai b¸o H¶i quan ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh mÆt hµng nhËp khÈu kh«ng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. C¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo mÆt hµng nhËp khÈu thùc tÕ vµ c¸c hå s¬ cña c¬ së kinh doanh ®Ó x¸c ®Þnh cô thÓ mÆt hµng nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. 2.8. Vò khÝ, khÝ tµi chuyªn dïng nhËp khÈu phôc vô quèc phßng, an ninh do Bé Quèc phßng, Bé C«ng an x¸c ®Þnh cô thÓ danh môc vµ trao ®æi, thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ ®îc Bé Tµi chÝnh x¸c nhËn b»ng v¨n b¶n. 2.9. ChuyÓn giao c«ng nghÖ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ch¬ng III "ChuyÓn giao c«ng nghÖ" cña Bé LuËt d©n sù níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. §èi víi nh÷ng hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ cã kÌm theo m¸y mãc thiÕt bÞ th× viÖc kh«ng thu thuÕ chØ thùc hiÖn ®èi víi phÇn gi¸ trÞ c«ng nghÖ ®îc chuyÓn giao. 2.10. Hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u nhËp khÈu th× kh«ng ph¶i chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. 2.11. S¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm kh¸c cô thÓ díi ®©y: - DÇu th«, than ®¸, ®¸ phiÕn, c¸t, ®Êt hiÕm, ®¸ quÝ. - QuÆng man-gan, quÆng thiÕc, quÆng s¾t, quÆng crommit, quÆng emenhit, quÆng apatit. 3/ §èi tîng nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng nhËp khÈu. §èi tîng nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng hãa dÞch vô chÞu thuÕ ë ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, h×nh thøc tæ chøc kinh doanh vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c cã nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ (gäi chung lµ ngêi nhËp khÈu). II/ C¨n Cø TÝnh ThuÕ §èi Víi Hµng Hãa NhËp KhÈu. C¨n cø tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. 1/ Gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu: Gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu céng (+) ThuÕ nhËp khÈu. Gi¸ nhËp khÈu t¹i cöa khÈu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸ tÝnh thÕ hµng hãa nhËp khÈu.
  4. 4 VÝ dô: NhËp khÈu mét chiÕc ti vi nguyªn chiÕc, gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu lµ 2.000.000 VN§/chiÕc. - ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu lµ 30% - ThuÕ suÊt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10% - ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép: 2.000.000 x 30% = 600.000 VN§ Gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ: 2.000.000 + 600.000 = 2.600.000 VN§ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: 2.600.000 VN§ x 10% = 260.000 VN§ - Trêng hîp hµng hãa nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu hoµn toµn th× gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu lµ gi¸ x¸c ®Þnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu. - Trêng hîp hµng hãa nhËp khÈu ®îc miÔn mét phÇn thuÕ nhËp khÈu th× gi¸ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh ®· x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu vµ céng víi phÇn thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép (Sau khi ®· trõ phÇn ®îc gi¶m thuÕ nhËp khÈu). VÝ dô: Mét l« hµng nhËp khÈu trÞ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu lµ: 20.000.000 ®, v× lý do kh¸ch quan ®îc gi¶m thuÕ nhËp khÈu 50% sè thuÕ ph¶i nép, biÕt r»ng thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu lµ 40%, thuÕ suÊt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 10%. ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép: 200.000.000 x 40% = 80.000.000 ® ThuÕ nhËp khÈu ®îc miÔn 20%, cßn ph¶i nép: 80.000.000 x 80% = 64.000.000 ® ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: (200.000.000 + 64.000.000) x 10% = 26.000.000 ® + Hµng hãa thuéc ®èi tîng bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu, ®ång thêi còng bÞ truy thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng (§· nªu t¹i môc VI Th«ng t 72A TC/TCT híng dÉn thùc hiÖn N§ 54/CP vÒ thuÕ XNK). + Hµng hãa lµ quµ biÕu quµ tÆng vît qu¸ quy ®Þnh miÔn thuÕ bÞ xö lý thu thuÕ nhËp khÈu phÇn vît quy ®Þnh th× thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo c«ng thøc nªu ë trªn. 2. ThuÕ suÊt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ §iÒu 7 N§ 28/1998 N§-CP vµ ®îc cô thÓ trong BiÓu híng dÉn vÒ thuÕ suÊt Gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu do Tæng côc H¶i quan ban hµnh sau khi ®· cã sù thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh. III. Ph¬ng Ph¸p TÝnh ThuÕ Gi¸ TrÞ Gia T¨ng Hµng Hãa NhËp KhÈu Quy ®Þnh chung vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng:
  5. 5 1) Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng hµng hãa nhËp khÈu: C«ng thøc chung: ThuÕ GTGT ph¶i nép = (TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng NK chÞu thuÕ GTGT + ThuÕ NK) x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT TrÞ gi¸ tÝnh thÕ hµng hãa nhËp khÈu ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®ång thêi ®îc sö dông ®Ó tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Trong l« hµng cã trêng hîp c¸c mÆt hµng cã thuÕ suÊt GTGT kh¸c nhau ph¶i tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng riªng cho tõng mÆt hµng, sau ®ã tæng hîp l¹i tæng sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cña c¶ l« hµng. - Tr×nh tù tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng: Bíc 1: X¸c ®Þnh nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu tríc lµm c¨n cø tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Cô thÓ c¸c trêng hîp: + C¶ l« hµng nhËp khÈu võa chÞu thuÕ nhËp khÈu võa chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng: tÝnh thuÕ nhËp khÈu tríc sau ®ã cã c¨n cø tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo c«ng thøc trªn. + L« hµng nhËp khÈu chØ cã mét sè mÆt hµng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng: TÝnh thuÕ nhËp khÈu cho c¶ l« hµng, sau ®ã tÝnh TrÞ gi¸ tÝnh ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nh÷ng mÆt hµng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cña nh÷ng mÆt hµng ®ã. + C¶ l« hµng nhËp khÈu cã nh÷ng mÆt hµng ®îc miÔn gi¶m thuÕ nhËp khÈu nhng thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ®îc miÔn gi¶m th× x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ nh ®· nªu ë ®iÓm 1 Môc II: C¨n cø tÝnh thuÕ cña Th«ng t nµy. + Nh÷ng mÆt hµng nhËp khÈu chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× kh«ng ph¶i chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Bíc 2: TÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng: - X¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. - X¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép cña hµng hãa chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. - X¸c ®Þnh thuÕ suÊt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông cho mÆt hµng ®ã. - TÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo c«ng thøc. Bíc 3: Th«ng b¸o thuÕ vµ thêi gian tÝnh thuÕ. Thêi gian tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ Th«ng b¸o thuÕ nh quy ®Þnh ®èi víi thuÕ XNK. Trong th«ng b¸o thuÕ ph¶i ghi râ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép cña tõng lo¹i thuÕ vµ thêi h¹n nép thuÕ. 2) Sö dông biÖn lai thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸ch viÕt biªn lai: - Sö dông biªn lai thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu CTT52, b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ 01/01/1999 do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh.
  6. 6 - Biªn lai thu thuÕ ph¶i ghi râ vµ t¸ch biÖt tõng lo¹i thuÕ: nhËp khÈu, tiªu thô ®Æc biÖt, Gi¸ trÞ gia t¨ng. - CÊp biªn lai thu huÕ cho ngêi nép thuÕ ®Ó hä lµm c¨n cø quyÕt to¸n, khÊu trõ, hoµn thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ë c¸c kh©u s¶n xuÊt, tiªu thô tiÕp theo ë trong níc. IV - Khai B¸o H¶i Quan Vµ Nép ThuÕ Gi¸ TrÞ Gia T¨ng Hµng Hãa NhËp KhÈu 1 - Quy ®Þnh khai b¸o h¶i quan: - C¬ së kinh doanh, ngêi nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i kª khai vµ nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan thu thuÕ nhËp khÈu. - Tê khai hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i giÊy tê sö dông khi khai b¸o H¶i quan thùc hiÖn nh quy ®Þnh trong LuËt thuÕ XNK vµ c¸c quy ®Þnh cña H¶i quan. - Nh÷ng hµng hãa nhËp khÈu kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, ngêi nhËp khÈu ph¶i tr×nh nép c¸c lo¹i giÊy tê chøng minh nh thñ tôc quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh kh¸c cña Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan. - Thêi gian nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc quy ®Þnh nh thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu theo LuËt thuÕ XNK hiÖn hµnh. - §èi víi hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo ®êng xuÊt nhËp c¶nh, phi mËu dÞch, nhËp khÈu qua biªn giíi ®Êt liÒn kh«ng ph¶i diÖn xuÊt khÈu, nhËp khÈu chÝnh ng¹ch, hµng nhËp khÈu lµ hµng tiªu dïng ph¶i nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ngay khi nhËp khÈu. - ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp ®èi tîng thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, tiÒn thuÕ ph¶i qui ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n mua vµo do ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè vµo thêi ®iÓm tÝnh thuÕ. - Trêng hîp Doanh nghiÖp trùc tiÕp nép thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam ph¶i theo ®óng Ch¬ng, Lo¹i, Kho¶n, H¹ng, Môc cña Môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp H¶i quan trùc tiÕp thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép thuÕ vµo kho b¹c Nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam, ghi vµo tµi kho¶n chuyªn thu cña c¬ quan H¶i quan më t¹i kho b¹c Nhµ níc. Thñ tôc vµ thêi h¹n nép tiÒn thuÕ theo ®óng quy ®Þnh nh ®èi víi thuÕ xuÊt nhËp khÈu. V - Xö Lý Vi Ph¹m VÒ ThuÕ: 1 - §èi tîng nép thuÕ vi ph¹m LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng bÞ xö lý nh sau: a - Kh«ng thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký khai b¸o H¶i quan, tuú theo møc ®é nhÑ hoÆc nÆng mµ bÞ c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn theo quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.
  7. 7 b - Nép chËm tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t ghi trong th«ng b¸o thuÕ, lÖnh thu thuÕ hoÆc quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t theo LuËt ®Þnh, mçi ngµy nép chËm cßn bÞ ph¹t b»ng 0,1% (mét phÇn ngh×n) sè tiÒn nép chËm. c - Khai man, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ theo quy ®Þnh, tuú theo tÝnh chÊt møc ®é vi ph¹m cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ 01 - 05 lÇn sè tiÒn thuÕ gian lËn, trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®· bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ mµ cßn cã hµnh vi tiÕp tôc vi ph¹m nghiªm träng kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d - Kh«ng nép thuÕ, nép ph¹t sÏ bÞ xö lý nh sau: - TrÝch tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ t¹i ng©n hµng, kho b¹c, tæ chøc tÝn dông ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t. Ng©n hµng, kho b¹c, tæ chøc tÝn dông cã tr¸ch nhiÖm trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi cña ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép thuÕ, nép ph¹t vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo quy ®Þnh xö lý vÒ thuÕ cña c¬ quan thuÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn tríc khi thu nî. - Gi÷ hµng hãa tang vËt ®Ó ®¶m b¶o thu ®ñ sè tiÒn thuÕ tiÒn ph¹t. - Kª biªn tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó ®¶m b¶o thu ®ñ sè tiÒn thuÕ tiÒn ph¹t cßn thiÕu. ViÖc xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng nãi trªn ®îc thùc hiÖn theo c¸c thñ tôc tr×nh tù quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ. 2 - ThÈm quyÒn xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ: C¬ quan H¶i quan khi ph¸t hiÖn c¸c ®èi tîng xuÊt khÈu, nhËp khÈu vi ph¹m luËt thuÕ, ph¶i kiÓm tra x¸c ®Þnh râ hµnh vi vi ph¹m, møc ®é nguyªn nh©n vi ph¹m, tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m, lËp hå s¬ theo quy ®Þnh. C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh vµ møc ®é xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ theo thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t nh quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 16/CP híng dÉn thùc hiÖn ph¸p lÖnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc H¶i quan vµ nghÞ ®Þnh 22/CP vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. VI - KhiÕu N¹i Vµ Thêi HiÖu Thùc HiÖn: 1 - QuyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng nép thuÕ: Theo §iÒu 23 cña LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, tæ chøc c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i vÒ viÖc c¸n bé H¶i quan thi hµnh kh«ng ®óng LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¬ së. §¬n khiÕu n¹i ph¶i göi c¬ quan H¶i quan ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc lÖnh thu thuÕ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý. Trong khi chê gi¶i quyÕt, tæ chøc c¸ nh©n khiÕu n¹i vÉn ph¶i nép ®ñ vµ ®óng h¹n sè tiÒn thuÕ tiÒn ph¹t ®· th«ng b¸o.
  8. 8 NÕu tæ chøc c¸ nh©n khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, hoÆc qu¸ thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ göi ®¬n cha nhËn ®îc ý kiÕn gi¶i quyÕt th× tæ chøc c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn hoÆc khëi kiÖn ra tßa ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Thñ tôc, tr×nh tù khiÕu n¹i hay khëi kiÖn vµ viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Thñ tôc, tr×nh tù khiÕu n¹i hay khëi kiÖn vµ viÖc xem xÐt, gi¶i quyÕt ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2 - Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ: - §iÒu 24 LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh: C¬ quan thuÕ c¸c cÊp khi nhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i vÒ thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt trong thêi h¹n15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. §èi víi vô viÖc phøc t¹p, ph¶i ®iÒu tra x¸c minh mÊt nhiÒu thêi gian th× th«ng b¸o cho ®¬ng sù ®îc biÕt vµ gi¶i quyÕt chËm nhÊt còng kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. NÕu vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt th× ph¶i chuyÓn hå s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ®¬ng sù ®îc biÕt trong thêi h¹n 10 ngµy tõ ngµy nhËn ®¬n. - C¬ quan thuÕ kiÓm tra ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai man, trèn hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ, xö ph¹t th× c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu hoÆc hoµn tr¶ sè thuÕ, tiÒn ph¹t kh«ng ®óng trong thêi h¹n 05 n¨m vÒ tríc kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù khai man; trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ. VII - Tæ Chøc Thùc HiÖn: 1 - HiÖu lùc thi hµnh: LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng cã hiÖu lùc thi hµnh tõ 01/01/1999 Tõ 01/01/1999 ngµnh H¶i quan thùc hiÖn thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. 2 - Tæ chøc thùc hiÖn: §iÒu 22 NghÞ ®Þnh 28/CP quy ®Þnh: - Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu. - Tæng côc ThuÕ vµ Tæng côc H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng trong c¶ níc. KÓ tõ ngµy 01/01/1999 Tæng côc H¶i quan sÏ thùc hiÖn tê khai H¶i quan theo mÉu míi trong ®ã cã khai b¸o tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh hµng hãa nhËp khÈu, kª khai nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c tê khai nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01/01/1999 trë ®i. C¬ quan H¶i quan cã nhiÖm vô híng dÉn c¸c ®èi tîng kinh doanh xuÊt khÈu, nhËp khÈu kª khai, nép thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo ®óng quy ®Þnh LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. TiÕn hµnh kiÓm tra ph©n lo¹i hå s¬ ®¨ng ký lµm thñ tôc H¶i quan, x¸c ®Þnh ®óng hµng hãa chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, x¸c ®Þnh
  9. 9 chÝnh x¸c c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ vµ tÝnh thuÕ, ra th«ng b¸o thuÕ cho ®èi tîng sè thuÕ ph¶i nép, thêi h¹n nép. §èi víi hµng hãa phi mËu dÞch, nhËp khÈu qua biªn giíi ®Êt liÒn (kh«ng ph¶i xuÊt, nhËp khÈu chÝnh ngach), nhËp khÈu hµng hãa tiªu dïng, c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, tÝnh thuÕ vµ thu thuÕ xong míi ®îc gi¶i phãng hµng. §èi víi hµng hãa xuÊt khÈu thuéc diÖn chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng tuy cã thuÕ xuÊt b»ng 0% (kh«ng phÇn tr¨m) nhng ®Ó c¬ quan thuÕ cã c¨n cø kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã hµng xuÊt khÈu, c¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm kiÓm hãa x¸c nhËn chÝnh x¸c sè hµng hãa thùc xuÊt ®Ó ph¶n ¸nh trªn tê khai xuÊt khÈu. Trªn tê khai hµng hãa nhËp khÈu vµ biªn lai thuÕ, ph¶i t¸ch riªng viÖc tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng vµ sè thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Ó lµm c¨n cø cho doanh nghiÖp vµ c¬ quan thuÕ thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo. C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý hå s¬ khai b¸o tÝnh thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, kÕ to¸n thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª kÞp thêi phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra, xö lý vi ph¹m luËt thuÕ vµ phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng trong ph¹m vi c¶ níc. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c, ®Ò nghÞ ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc H¶i quan ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2