intTypePromotion=1

Thông tư 100/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư 100/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 100/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đại lý sổ số kiến thiết và việc sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 100/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 100/1999/TT­B T C  n g µ y 19 th¸ng  n¨ m  1999 h íng  c 8  d É n  viÖc kª k hai né p   thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ® èi   ®¹i lý  æ   víi x s æ  kiÕ n  thiÕt vµ  viÖc sö  d ô n g   o¸ ® ¬ n, c h ø n g  tõ  èi víi o¹t ® é n g  h ®  h kinh d o a n h   æ  sè  x kiÕ n  thiÕt C¨n  vµo  cø  LuËt thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT), LuËt    thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  (TNDN)  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thihµnh LuËt thuÕ    GTGT  vµ  LuËt thuÕ    TNDN   hiÖn  hµnh; §Ó   thùc hiÖn    viÖc    kª khai,nép    thuÕ  TNDN     ho¹t®éng      vР   ®¹ilýb¸n  xæ sè kiÕn thiÕtvµ    chÕ      ®é ph¸thµnh, qu¶n    dông      lý,sö  ho¸ ®¬n  b¸n hµng ®èi  víiho¹t®éng      kinh doanh    kiÕn    xæ sè  thiÕt(XSKT)            phï hîp víiho¹t®éng kinh  doanh XSKT,  TµichÝnh  Bé    híng dÉn  sau:   nh  I. Ò  vi Ö c kª k h ai, é p  thu Õ  T N D N  ® èi víi  V  n   ®¹i lý b¸n v Ð  x æ  s è kiÕ n thiÕt 1. C¸c      ®¹i lý b¸n      kiÕn  vÐ xæ sè  thiÕt thuéc    ®èi  îng  t ph¶i nép    thuÕ  TNDN   ®èi    víihoa hång      ®¹ilýb¸n  XSKT   vР bao  gåm:    c¸c tæng          ®¹ilý,®¹ilý b¸n bu«n, ®¹ilýb¸n         îng diÖn        lÎtrõc¸c ®èi t   chÝnh  sÊch  cã    vµ  thu nhËp  thÊp  díi  ®©y: NgêitrùctiÕp lµm        lÎ xæ   kiÕn        c¸c ®¹ilýb¸n    vР sè  thiÕtlµc¸n bé  trÝ,       hu    th¬ng  binh,gia®×nh            liÖtsü,gia®×nh  c«ng    cã  víic¸ch m¹ng,nh÷ng      ngêimÊt    søc    lao ®éng,  ngêi giµ  trÎem   ®¬n,    vµ    c«  kh«ng    ¬ng    n¬i m tùa,ngêi cã      thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸ngtrong n¨m        (thunhËp  îcx¸c®Þnh  ®     b»ng  doanh      thu trõ chiphÝ)      díimøc ¬ng    l tèithiÓu  Nhµ    do  nícquy  ®Þnh      ®èi víic«ng  chøc  Nhµ  ­ nøoc  th×  îc miÔn  ®   thuÕ  TNDN   theo  híng dÉn  i t¹ ®iÓm     6b, Môc    I,PhÇn   §  Th«ng   99/1998/TT­ t sè  BTC   ngµy 14/7/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thi hµnh  NghÞ   ®Þnh   30/1998/N§­   sè  CP ngµy  13/5/1998  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    TNDN. Côc ThuÕ   tØnh,thµnh    phè  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víiC«ng          tyXSKT  ë  ®Þa  ph¬ng      ®Ó x¸c ®Þnh ®èi îng  îc miÔn  t ®   nép thuÕ TNDN   nªu  i t¹ ®iÓm   nµy. 2. X¸c    ®Þnh thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp (TNDN) ®èi        víi®¹ilýXSKT   ph¶inép   ThuÕ  TNDN  ph¶i nép    =    Thu          nhËp chÞu thuÕ           x    ThuÕ  suÊt  (32%) §èivíi       vР   kiÕn      ®¹ilýb¸n  xæ sè  c¸c thiÕtcha        më sæ s¸ch kÕ    to¸n,kh«ng    x¸c ®Þnh   îc thu    ®   nhËp  doanh nghiÖp    ®Ó tÝnh  thuÕ TNDN   ph¶i nép    theo  quy  ®Þnh    trªn®©y  th× thuÕ TNDN  ph¶i nép  îc tÝnh    ®   theo møc   ®Þnh  Ên  b»ng      5% trªndoanh thu.
  2. 2 Doanh    thu lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  TNDN             vР   lµ ®èi víi ®¹ilýb¸n  xæ sè    c¸c toµn  tiÒn  bé  hoa  h«ng b¸n      kiÕn  vÐ xæ sè  thiÕt ® îc hëng      cha    trõ bÊt cø  kho¶n phÝ  tæn  nµo. VÝ    dô:Mét  Tæng        XSKT   tæng  ®¹ilýb¸n vР cã  doanh    thu (Hoa hång) ®¹i     lýb¸n  XSKT     vР quÝ I/1999 lµ 100  iÖn ®éng  thuÕ      tr   th×  TNDN   ph¶inép    theo  møc  ®Þnh    Ên  lµ:100    5%   5  tr.®x  =  tr.®. 3.Kª    khai,  nép  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp: C«ng    ty XSKT   tr¸chnhiÖm   cã    khÊu    trõ tiÒn thuÕ TNDN   ph¶i nép    cña  c¸c®¹ilýb¸n  XSKT         vР thuéc ®èi t      îng ph¶inép    thuÕ TNDN   íckhithanh    tr     to¸n tr¶tiÒn hoa      hång    xæ   cho          b¸n vР sè  c¸c®¹ilý, ®Ó nép  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc thay cho        c¸c®¹ilý. C«ng    tyXSKT   thùc hiÖn    viÖc khÊu    nép  trõvµ  thay thuÕ    TNDN  cho    c¸c ®¹ilýb¸n  xæ   ® îchëng      vР sè    mét kho¶n      thïlaob»ng  0,8%  thuÕ  sè  thùc tÕ    ®∙  thu ®Ó     nép ng©n  s¸ch.Sè    tiÒn thïlao nµy  îckhÊu          ®   trõvµo  tiÒn thuÕ    sè    thu ® îctr       íckhinép  vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. VÝ    dô:Trong  C«ng      îcthuÕ  kú  tythu ®   TNDN           tõ®¹ilýlµ300  tr®. C«ng    îctrÝch 0,8%  300    0,8 %   2,4 tr® ty®     =  tr® x    =    Sè  cßn  ph¶inép      lµ300         297,6tr® tr® ­2,4 tr® =    Sè tiÒn      thïlao C«ng    îcsö  ty ®   dông    ®Ó trang tr¶i         chiphÝ  c¸c cho viÖc  thu,nép    thuÕ  khen  ëng  vµ  th cho    phËn,   c¸c bé    ngêi tham      gia c«ng    t¸cnµy;  møc    C«ng    chido  tyquy ®Þnh. §Þnh  hµng  kú  quý,C«ng      tyXSKT   tr¸chnhiÖm     cã    kª khaithuÕ    TNDN   ®∙  khÊu    trõ cña          c¸c ®¹i lý göi côc thuÕ tØnh, thµnh    phè  cïng      víithêigian  quy  ®Þnh      göitê khaithuÕ  nhËp    thu  cña c«ng    ty theo mÉu     kª khaikÌm    theo.C¬    quan thuÕ  tr¸chnhiÖm  cã    kiÓm    th«ng      travµ  b¸o thuªTNDN   c«ng    typh¶inép.     Côc ThuÕ   dông  sö  mÉu  th«ng b¸o nép  thuÕ  TNDN     ®Ó th«ng  b¸o cho C«ng  tyXSKT    nép thuÕ  TNDN   hoa hång      vР   ®¹ilýb¸n  xæ sè. C¸c C«ng    tyXSKT  kh«ng  îc h¹ch    ®   to¸nvµo    chiphÝ        hîp lý®Ó tÝnh    thu nhËp chÞu thuÕ  TNDN       tiÒn thuÕ  ®èi víisè    TNDN  nép  thay cho          c¸c®¹ilýb¸n  vРXSKT. II. Ò  s ö  d ô n g  h o¸ ® ¬ n  c h ø n g  tõ:  V 1. VÐ     (bao    xæ sè  gåm     vÒ truyÒn  thèng, vР   biÕt kÕt    qu¶  ngay, l«t«,     ®iÖn  to¸n. .do    .   c¸c C«ng    ) ty XSKT     tù thiÕtkÕ    mÉu,      in,ph¸thµnh  îc coinh ®     mét  ichøng    Æc       lo¹  tõ ® thï.Gi¸ thanh  to¸n in trªnvР   c¸c lo¹  îc x¸c       xæ sè    i®     ®Þnh      bao  lµ gi¸®∙  gåm   thuÕ  c¶  GTGT.  vËy, c¸c c«ng    V×      ty XSKT   tr¸ch cã    nhiÖm  ®¨ng    khaivíiCôc  ký,kª      ThuÕ   tØnh, thµnh    phè    trùc tiÕp qu¶n    lýthu  thuÕ  viÖc        vÒ  inÊn, ph¸thµnh  XSKT  vР theo quy    ®Þnh sau ®©y: ­ §¨ng  nhµ    ký  m¸y    xæ     invР sè.Trêng    hîp C«ng    tyXSKT   kinh doanh  i   lo¹  h×nh    ®iÖn    còng  xæ sè  to¸n th×  ph¶i®¨ng  sè îng    ký  l m¸y  lo¹  vµ  i m¸y    in "vÐ"  víi  Côc  thuÕ. ­Kª    khailo¹ vÐ, sè îng vР in,®∙          l   ®∙    ph¸thµnh,thùc tÕ      sè îng i     tiªuthô vµ  l   vР thanh  huû trong tõng kú.    
  3. 3 2. Ho¸    ®¬n, chøng    dông  tõ ¸p  ®èi    víiC«ng    ty kinh doanh  xæ   vµ    vР sè  c¨n cø      x¸c®Þnh  doanh    thu tÝnh thuÕ  GTGT: ­ Mçi    lÇn    ph¸thµnh, xuÊt vР   giao      xæ sè  cho      c¸c chinh¸nh,tr¹m    chung  chuyÓn,  tæng            ®¹i lý,®¹i lý (gäichung          lµ ®¹i lý)®Ó b¸n  th× C«ng    ty XSKT   ph¶ilËp "phiÕu      xuÊt kho    kiªm  vËn chuyÓn      néibé" (MÉu    VT  sè:03­ ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1141/Q§/C§KT  sè  ngµy  1/11/1995  cña  Tµi chÝnh) Bé      giao cho      ®¹ilý. ­ Khi b¸n  xæ         vР sè,C«ng    ty XSKT   c¸c ®¹ilýtrùctiÕp  vµ          b¸n  kh«ng  vР ph¶ilËp      ho¸ ®¬n  b¸n hµng giao cho    kh¸ch hµng. KÕt      thóc mçi    lÇn    ph¸thµnh  vР   (hµng  xæ sè  ngµy  hoÆc   3­  ngµy    5  theo  quy ®Þnh),C«ng      ty SXKT  ph¶i  lËp  b¶ng    xæ   ®∙  cña  kª vР sè  b¸n  tõng  ph¸thµnh  tæng      ph¸t lÇn    vµ  hîp c¸clÇn    hµnh trong th¸ng theo      mÉu   05/GTGT   sè  "B¶ng  b¸n    kª  lÎhµng ho¸,dÞch      vô" ban hµnh  kÌm  theo Th«ng   89/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 27/6/1998  cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ            gi¸trÞgi¸t¨nglµm  së    c¬  x¸c ®Þnh  doanh    thuÕ  thu vµ  GTGT   C«ng    typh¶inép.   B¶ng  b¸n  xæ   ph¶i ghi râ  i kª  vР sè      lo¹  vÐ,  l vР thùc  sè îng  ®∙  b¸n  i   (t ªu thô),®¬n             gi¸(gi¸ghi trªnvÐ), doanh    thu b¸n  cña  vР mçi lÇn ph¸thµnh    vµ  chuyÓn cho  phËn  to¸nvµo    to¸n. bé  kÕ    sæ kÕ  ­ Mçi    th¸ngmét  theo    quy    lÇn  thêih¹n  ®Þnh  kª khai, vÒ      nép thuÕ  GTGT,  C«ng    tyXSKT   tr¸chnhiÖm   cã    tæng    hîp doanh    vР thu b¸n  trong th¸ng ®Ó         x¸c ®Þnh doanh    thu tÝnh thuÕ  GTGT   thuÕ  vµ  GTGT   ®Çu  ra. Doanh    thu tÝnh thuÕ  Tæng  doanh    vÐ thu b¸n  GTGT  (doanh    thu cha  = cã thuÕ  GTGT) 1+  thuÕ  suÊt(20%)   ThuÕ   GTGT   ®Çu     =  Doanh    ra       thu tÝnh  thuÕ  GTGT          x  20% Trªn  së  x¸c ®Þnh   îc thuÕ  c¬  ®∙    ®   GTGT   ®Çu   vµ  ra  tÝnh  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõ,thuÕ GTGT   ph¶inép,C«ng        tyXSKT   tê khaithuÕ  lËp      GTGT   theo mÉu   01/GTGT   sè  ban  hµnh kÌm theo Th«ng   sè  t 89/1998/TT­ BTC  nªu trªn,kÌm    theo b¶ng    xæ   ®∙  kª vР sè  b¸n  theo tõng lÇn    ph¸thµnh vР xæ   trongth¸nggöiCôc  sè        thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùctiÕp qu¶n        lýthu thuÕ. III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n:   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/9/1999. Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ  Côc thuÕ, Së    Tµi chÝnh      ­ VËt    gi¸tØnh, thµnh    phè  c¸c C«ng      kiÕn  vµ    ty Xæ sè  thiÕtph¶n    ¸nh kÞp    Bé      thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn  lýkÞp    xö    thêi.
  4. 4 Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc T ê  k h ai thu Õ  T N D N  n é p  thay ®¹i lý b¸n v Ð  X S K T (cña th¸ng..    .n¨m... ) . . ­Tªn    C«ng    tyXSKT:.. . .........M∙  thuÕ:.. . ........ . . ........  sè  .. . . ....... ­§Þa    chØ    C«ng  . . ............................ trôsë  ty: . . ............................ §¬n  tÝnh: vÞ  STT ChØ   tiªu Sè  tiÒn 1 Tæng  hoa  sè  hång    tr¶cho    ®¹ilý 2 Hoa  hång        tr¶®¹ilýthuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ  TNDN 3 Tæng  thuÕ  sè  TNDN       ®¹ilýph¶inép   4 Sè  tiÒn thïlao® îctÝnh    i         ®Ó l¹ 5 Sè  thuÕ  TNDN   cßn  ph¶inép  nµy   kú    Sè  tiÒn thuÕ    ph¶inép:(ghib»ng        ch÷). . . .................. . . .................. .. . ................................................ . . ............................................... C¸c  liÖu trªn®©y  sè      b¶o ®¶m  chÝnh    x¸c,trung thùc.NÕu   quan      c¬  thuÕ  kiÓm       traph¸thiÖn kh«ng ®óng  thùc tÕ, c¬  sÏ chÞu  ph¹tviph¹m      së    xö      theo  quy  ®Þnh  cña LuËt thuÕ      thu nhËp doanh  nghiÖp. Ng êilËp    biÓu KÕ   to¸n tr   ëng Ngµy...   th¸ng..n¨m    . 19.. . . (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) (Ký  ghirâ hä  vµ      tªn) Gi¸m  ®èc (Ký;ghirâ hä,tªn;           ®ãng  dÊu) N¬i göitêkhai:       ­C¬    quan  thuÕ ­§Þa    chØ: C¬  quan  thuÕ  nhËn    têkhai: ­Ngµy    nhËn:
  5. 5 ­NgêinhËn: (Ký  ghirâ hä        vµ      tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2