intTypePromotion=1

Thông tư 100/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
136
lượt xem
7
download

Thông tư 100/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 100/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chi tiêu tiếp khách ngước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 100/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 100/2000/TT/BTC ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2000 Qui ®Þnh chÕ ®é chi tiªu tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i ViÖt nam vµ chi tiªu tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 1/12/1992 cña ChÝnh phñ vÒ " Qui chÕ qu¶n lý c¸c ®oµn cña ta ra níc ngoµi vµ c¸c ®oµn níc ngoµi vµo níc ta "; C¨n cø ChØ thÞ sè 297 - CT ngµy 26/11/1986 cña Héi ®ång Bé trëng ( nay lµ ChÝnh phñ) " vÒ viÖc chi tiªu ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi "; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 236/1999/Q§-TTg ngµy 24/12/1999 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ " vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ". Thùc hiÖn Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ; ®Ó thèng nhÊt chÕ ®é chi tiªu trong sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc, Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh chÕ ®é chi tiªu ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµ chi tiªu tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ ®îc tæ chøc t¹i ViÖt Nam nh sau: Ch¬ng I Qui ®Þnh chung: 1/ C¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng khi mêi c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Õn th¨m vµ lµm viÖc t¹i ViÖt nam; tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 12/ CP ngµy 1/12/1992 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ " qui chÕ qu¶n lý c¸c ®oµn cña ta ra níc ngoµi vµ c¸c ®oµn níc ngoµi vµo níc ta" vµ QuyÕt ®Þnh sè 236/1999/Q§-TTg ngµy 24/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ " vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ". 2/ C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ, héi quÇn chóng (díi ®©y gäi t¾t lµ c¬ quan, ®¬n vÞ) thô hëng kinh phÝ tõ ng©n s¸ch Nhµ níc tiÕp kh¸ch níc ngoµi ®Õn c«ng t¸c t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ; tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam thùc hiÖn theo tiªu chuÈn, chÕ ®é chi tiªu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Riªng héi nghÞ quèc tÕ ASEAN t¹i ViÖt Nam ¸p dông theo Th«ng t sè 149/1998/TT/BTC ngµy 17/11/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 3/ C¬ quan, ®¬n vÞ ®ãn tiÕp c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi, tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ cÇn tËn dông nhµ kh¸ch, ph¬ng tiÖn ®i l¹i vµ c¬ së vËt chÊt s½n cã ®Ó phôc vô kh¸ch. Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i thuª dÞch vô bªn ngoµi th× c¬ quan, ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn theo møc chi qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 4/ Kinh phÝ ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi, tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ do c¬ quan, ®¬n vÞ s¾p xÕp trong dù to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc duyÖt hµng n¨m. Ng©n s¸ch nhµ níc chØ xem xÐt, bæ sung kinh phÝ ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi, tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ khi ®îc Thñ tíng
  2. 2 ChÝnh phñ hoÆc Ban ®èi ngo¹i TW ( ®èi víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ trùc thuéc TW ) , Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ( ®èi víi c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc ®Þa ph¬ng ) cho phÐp b»ng v¨n b¶n . 5/ CÊp h¹ng kh¸ch quèc tÕ : - Møc chi ®ãn tiÕp kh¸ch quèc tÕ ®îc ph©n biÖt theo cÊp h¹ng kh¸ch. CÊp h¹ng kh¸ch quèc tÕ ®îc quy ®Þnh t¹i ChØ thÞ sè 297-CT ngµy 26/11/1986 cña Héi ®ång Bé trëng ( nay lµ ChÝnh phñ ) " vÒ viÖc chi tiªu ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi", bao gåm: Kh¸ch H¹ng ®Æc biÖt, kh¸ch H¹ng A, kh¸ch H¹ng B, kh¸ch H¹ng C (Xem phô lôc ®Ýnh kÌm). - §èi víi mét sè chøc danh cña c¸c tæ chøc quèc tÕ cha ®îc xÕp h¹ng trong ChØ thÞ sè 297-CT ngµy 26/11/1986 cña Héi ®ång Bé trëng, ®îc xÕp h¹ng nh sau: + XÕp vµo kh¸ch h¹ng B ®èi víi kh¸ch lµ c¸c quan chøc lµ Chñ tÞch hoÆc Tæng th ký c¸c tæ chøc liªn ChÝnh phñ (EU, ASEAN, APEC ), Chñ tÞch hoÆc Tæng th ký c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ (WB,IMF, ADB), Chñ tÞch Uû ban hçn hîp. + XÕp vµo kh¸ch h¹ng C ®èi víi kh¸ch lµ Phã chñ tÞch hoÆc Phã tæng th ký c¸c tæ chøc liªn ChÝnh phñ, c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ. Ch¬ng II: qUY §ÞNH Cô THÓ I/ §èi víi c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i ViÖt Nam do ViÖt Nam ®µi thä toµn bé chi phÝ: 1/ Chi ®ãn tiÕp t¹i s©n bay: - Chi tÆng hoa: TÆng hoa cho c¸c thµnh viªn ®oµn ®èi víi kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt vµ kh¸ch h¹ng A, tÆng hoa cho trëng ®oµn vµ ®oµn viªn lµ n÷ ®èi víi kh¸ch h¹ng B; tÆng hoa cho trëng ®oµn lµ n÷ ®èi víi kh¸ch h¹ng C. - Chi thuª phßng chê t¹i s©n bay: Trong trêng hîp cÇn thiÕt míi thuª phßng chê vµ chØ ¸p dông ®èi víi kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt, kh¸ch h¹ng A vµ B. 2/ Tiªu chuÈn xe « t«: a/ Kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt: Sö dông xe lÔ t©n Nhµ níc theo quy chÕ cña Bé Ngo¹i giao. b/ §oµn lµ kh¸ch h¹ng A: Trëng ®oµn bè trÝ mét xe riªng; Phã ®oµn vµ ®oµn viªn: 2-3 ngêi/ mét xe; ®oµn tuú tïng ®i xe nhiÒu chç ngåi. c/ §oµn lµ kh¸ch h¹ng B, C: Trëng ®oµn bè trÝ mét xe riªng; c¸c ®oµn viªn trong ®oµn ®i xe nhiÒu chç ngåi. Gi¸ thuª xe ®îc thanh to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuª xe vµ ho¸ ®¬n thu tiÒn cña c¸c ®¬n vÞ Nhµ níc cã chøc n¨ng kinh doanh vËn t¶i. 3/ Tiªu chuÈn vÒ thuª chç ë:
  3. 3 a/ Kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt: Bè trÝ ë nhµ kh¸ch Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ, trêng hîp kh«ng ®ñ chç ph¶i thuª kh¸ch s¹n th× møc chi do Thñ trëng c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô ®ãn tiÕp phª duyÖt. b/ §oµn lµ kh¸ch h¹ng A: Bè trÝ ë nhµ kh¸ch Trung ¬ng §¶ng vµ ChÝnh phñ. Trêng hîp kh«ng ®ñ chç ph¶i thuª kh¸ch s¹n th× møc chi ®Ó thuª phßng ( cã bao gåm c¶ b÷a ¨n s¸ng) nh sau: - Trëng ®oµn: Møc tèi ®a: 2.000.000 ®/ngêi/ngµy. Phã ®oµn vµ ®oµn viªn: Møc tèi ®a: 1.600.000 ®/ngêi/ngµy. c/ §oµn lµ kh¸ch h¹ng B (gi¸ thuª phßng cã bao gåm c¶ b÷a ¨n s¸ng): Trëng ®oµn: Møc tèi ®a: 1.600.000 ®/ngêi/ngµy. §oµn viªn: Møc tèi ®a: 1.000.000 ®/ngêi/ngµy. d/ §oµn kh¸ch h¹ng C (gi¸ thuª phßng cã bao gåm c¶ b÷a ¨n s¸ng): Trëng ®oµn: Møc tèi ®a: 1.000.000 ®/ngêi/ngµy. §oµn viªn: Møc tèi ®a: 700.000 ®/ngêi/ngµy. 4/ Tiªu chuÈn ¨n hµng ngµy: ( bao gåm 2 b÷a: tra, tèi ): Kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt: do Thñ trëng c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô ®ãn tiÕp phª duyÖt. §oµn lµ kh¸ch h¹ng A: Møc tèi ®a: 300.000 ®/ngµy/ngêi. §oµn lµ kh¸ch h¹ng B: Møc tèi ®a : 200.000 ®/ngµy/ngêi §oµn lµ kh¸ch h¹ng C: Møc tèi ®a: 150.000 ®/ngµy/ngêi 5/ Tæ chøc chiªu ®·i: §èi víi kh¸ch tõ h¹ng B trë lªn, mçi ®oµn kh¸ch ®îc tæ chøc chiªu ®·i mét lÇn. Møc chi chiªu ®·i cho kh¸ch bao gåm c¶ ®¹i diÖn vµ phiªn dÞch phÝa ViÖt Nam tèi ®a kh«ng vît qu¸ møc tiÒn ¨n mét ngµy cña kh¸ch ( qui ®Þnh t¹i ®iÓm 4 môc I nãi trªn). Kh¸ch h¹ng C kh«ng tæ chøc chiªu ®·i, ®îc chi ®Ó mêi mét b÷a c¬m th©n mËt hoÆc tiÖc trµ, bao gåm c¶ ®¹i diÖn vµ phiªn dÞch phÝa ViÖt Nam, møc chi kh«ng vît qu¸ 150.000 ®/ngêi. 6/ Tiªu chuÈn tiÕp x· giao vµ c¸c buæi lµm viÖc: Kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt: do Thñ trëng c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô ®ãn tiÕp phª duyÖt. Kh¸ch c¸c h¹ng cßn l¹i: møc chi cho níc uèng, hoa qu¶ hoÆc b¸nh ngät, tèi ®a lµ 20.000 ®/ ngêi/buæi vµ 40.000 ®/ngêi/ngµy ( ¸p dông cho c¶ ®¹i biÓu vµ phiªn dÞch cña ta ). 7/ Chi v¨n ho¸ v¨n nghÖ vµ tÆng phÈm: VÒ nguyªn t¾c kh«ng khuyÕn khÝch bè trÝ chi ng©n s¸ch cho kh¸ch xem v¨n ho¸ v¨n nghÖ vµ tÆng phÈm ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®oµn kh¸ch quèc tÕ vµo lµm viÖc t¹i ViÖt nam. Tuy nhiªn, tuú theo yªu cÇu ®èi ngo¹i vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc cña tõng ®oµn, thñ trëng c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãn ®oµn quyÕt ®Þnh chi ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ quµ tÆng nh sau:
  4. 4 §èi víi kh¸ch h¹ng ®Æc biÖt: do Thñ trëng c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô ®ãn tiÕp phª duyÖt. §èi víi kh¸ch h¹ng A, B vµ C: + Chi xem biÓu diÔn nghÖ thuËt d©n téc 1 lÇn theo gi¸ vÐ t¹i r¹p. + Chi vÒ tÆng phÈm: Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 250.000 ®/ ngêi. Trong mét sè trêng hîp ®Æc biÖt mµ møc chi tÆng phÈm cÇn vît qu¸ møc quy ®Þnh nªu trªn th× thñ trëng c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãn ®oµn ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n. 8/ §i c«ng t¸c ®Þa ph¬ng vµ c¬ së: Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®a kh¸ch ®i th¨m, lµm viÖc t¹i c¸c ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ së theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh th× tiªu chuÈn ®ãn tiÕp nh sau: C¬ quan chñ tr× ®ãn tiÕp kh¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm chi toµn bé chi phÝ ®a ®ãn kh¸ch tõ n¬i ë chÝnh tíi ®Þa ph¬ng, c¬ së vµ chi phÝ ¨n, nghØ cho kh¸ch trong nh÷ng ngµy kh¸ch lµm viÖc t¹i ®Þa ph¬ng, c¬ së theo c¸c møc chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, 4 vµ 5, Môc I nªu trªn. C¬ quan ®¬n vÞ ë ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ së n¬i kh¸ch tíi th¨m vµ lµm viÖc chi tiÕp kh¸ch gåm níc uèng, hoa qu¶, b¸nh ngät møc chi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6, Môc I nªu trªn. 9/ Trêng hîp ®oµn vµo lµm viÖc víi nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ: Trêng hîp ®oµn vµo lµm viÖc víi nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, th× c¬ quan chñ tr× trong viÖc ®ãn ®oµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chi phÝ ®ãn, tiÔn, tiÒn ¨n, tiÒn thuª chç ë, ®i l¹i cña ®oµn theo møc chi quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4 vµ 5 nªu trªn. C¸c c¬ quan ®¬n vÞ n»m trong ch¬ng tr×nh lµm viÖc víi ®oµn sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm chi phÝ tiÕp ®oµn trong thêi gian kh¸ch lµm viÖc víi c¬ quan ®¬n vÞ m×nh theo kÕ ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Møc chi tiÕp kh¸ch ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6 nªu trªn. II/ §èi víi c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i ViÖt nam do kh¸ch tù tóc ¨n, ë; ViÖt nam chi c¸c kho¶n chi phÝ lÔ t©n, chi phÝ ®i l¹i trong níc: - C¬ quan chñ tr× ®ãn tiÕp ®oµn vµo ®îc chi ®Ó ®ãn tiÕp ®oµn nh sau: Chi ®ãn tiÕp t¹i s©n bay; chi phÝ vÒ ph¬ng tiÖn xe « t« ®i l¹i trong thêi gian ®oµn lµm viÖc t¹i ViÖt Nam; chi phÝ tiÕp x· giao c¸c buæi lµm viÖc. Tiªu chuÈn chi ®ãn tiÕp vµ møc chi theo tõng h¹ng kh¸ch nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1; ®iÓm 2; ®iÓm 6 môc I nªu trªn. - Trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®a kh¸ch ®i th¨m, lµm viÖc t¹i c¸c ®Þa ph¬ng hoÆc c¬ së theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh th× thùc hiÖn chi ®ãn tiÕp nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8 môc I nªu trªn. - Trêng hîp ®oµn lµm viÖc víi nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× thùc hiÖn chi ®ãn tiÕp nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6 môc I nªu trªn.
  5. 5 III/ §èi víi c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i ViÖt Nam do kh¸ch tù tóc mäi chi phÝ: C¬ quan, ®¬n vÞ cã ®oµn ®Õn lµm viÖc chØ ®îc chi phÝ ®Ó tiÕp x· giao c¸c buæi ®oµn ®Õn lµm viÖc, møc chi nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6 môc I nªu trªn. IV/ §èi víi héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ tæ chøc t¹i ViÖt nam: 1/ Héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ tæ chøc t¹i ViÖt nam do phÝa ViÖt Nam chÞu toµn bé chi phÝ ®îc chi nh sau: - §èi víi kh¸ch mêi lµ ®¹i biÓu Quèc tÕ do phÝa ViÖt Nam ®µi thä ®îc ¸p dông c¸c møc chi quy ®Þnh t¹i Môc I nªu trªn. - Chi gi¶i kh¸t gi÷a giê (¸p dông cho c¶ ®¹i biÓu vµ phiªn dÞch cña ta): thùc hiÖn møc chi cho níc uèng, hoa qu¶ hoÆc b¸nh ngät, tèi ®a lµ 20.000 ®/ ngêi/buæi vµ 40.000 ®/ngêi/ngµy theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6, Môc I nªu trªn. - §èi víi kh¸ch mêi lµ ®¹i biÓu phÝa ViÖt Nam ®îc ¸p dông møc chi quy ®Þnh trong viÖc tæ chøc c¸c héi th¶o khoa häc, héi nghÞ trong níc. - §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nh: Chi giÊy bót, v¨n phßng phÈm, in Ên tµi liÖu, tuyªn truyÒn, trang trÝ, thuª héi trêng hoÆc phßng häp, thuª thiÕt bÞ (nÕu cã), tiÒn lµm cê, phï hiÖu héi nghÞ, chi thuª phiªn dÞch, b¶o vÖ, thuèc y tÕ, c¸c kho¶n chi cÇn thiÕt kh¸c ( nÕu cã) ph¶i trªn c¬ së thùc sù cÇn thiÕt vµ trong dù to¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt . 2/ Héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ tæ chøc t¹i ViÖt Nam do phÝa ViÖt Nam vµ phÝa níc ngoµi phèi hîp tæ chøc: §èi víi c¸c héi nghÞ, héi th¶o nµy khi x©y dùng dù to¸n cÇn lµm râ nh÷ng néi dung phÝa níc ngoµi chi, nh÷ng néi dung phÝa ViÖt Nam chi ®Ó tr¸nh chi trïng l¾p. PhÝa ViÖt Nam chØ chi ®èi víi c¸c néi dung kh«ng ®îc phÝa níc ngoµi tµi trî. §èi víi nh÷ng néi dung chi do phÝa ViÖt Nam tµi trî th× thùc hiÖn ph¶i c¨n cø vµo chÕ ®é chi tiªu hiÖn hµnh vµ c¸c møc chi ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc IV nªu trªn . 3/ §èi víi héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ tæ chøc t¹i ViÖt Nam do phÝa níc ngoµi chÞu toµn bé chi phÝ: §èi víi c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam do c¸c tæ chøc quèc tÕ ®µi thä mäi chi phÝ, th× c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i phèi hîp víi c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o kh«ng ®îc sö dông kinh phÝ cña ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi thªm cho c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ nµy. V/ VÒ chÕ ®é ®èi víi c¸n bé ViÖt Nam tham gia ®ãn, tiÕp kh¸ch quèc tÕ:
  6. 6 C¸n bé ViÖt Nam tham gia ®ãn, tiÕp kh¸ch quèc tÕ, phôc vô c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ ®îc thanh to¸n c«ng t¸c phÝ theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 94/1998/TT-BTC ngµy 30/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh " quy ®Þnh chÕ ®é c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé, c«ng chøc nhµ níc". Trêng hîp lµm thªm giê th× ®îc thanh to¸n theo chÕ ®é qui ®Þnh hiÖn hµnh. VI. LËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ ®ãn ®oµn vµo vµ tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ: 1/ C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh ®ãn c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m ®· ®îc th«ng b¸o vµ chÕ ®é chi tiªu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lËp dù to¸n chi tiªu göi kho b¹c Nhµ níc n¬i ®¬n vÞ giao dÞch. Kho b¹c Nhµ níc kiÓm tra hå s¬ chøng tõ, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ, b¶o ®¶m tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ vµ phï hîp víi h¹n møc kinh phÝ chi ®ãn ®oµn vµo vµ chi héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ cña ®¬n vÞ, lµm thñ tôc thanh to¸n kinh phÝ cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh. 2/ C¬ quan, ®¬n vÞ tæ chøc ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n chi ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ theo tõng ®oµn kh¸ch, theo tõng héi nghÞ, héi th¶o vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n quý, n¨m cña ®¬n vÞ. Kinh phÝ chi tiªu ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ ®îc bè trÝ trong dù to¸n hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ cuèi n¨m chi kh«ng hÕt ®îc ®iÒu chØnh chi cho c¸c néi dung c«ng viÖc kh¸c. C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra quyÕt to¸n chi tiªu ®ãn tiÕp kh¸ch níc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ cña c¬ quan, ®¬n vÞ b¶o ®¶m chi ®óng chÕ ®é qui ®Þnh, trêng hîp chi sai chÕ ®é hoÆc vît møc chi qui ®Þnh, th× c¬ quan tµi chÝnh cã quyÒn xuÊt to¸n kho¶n chi sai chÕ ®é, vît møc chi qui ®Þnh. Ngêi nµo ra lÖnh chi sai ph¶i bÞ xö ph¹t theo qui ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ . Ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh: 1/ C¸c doanh nghiÖp Nhµ níc vËn dông chÕ ®é qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó chi tiªu cho viÖc ®ãn tiÕp c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi vµ chi tiªu cho nh÷ng héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp theo quy chÕ tµi chÝnh doanh nghiÖp Nhµ níc do ChÝnh phñ ban hµnh. 2/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Th«ng t nµy thay thÕ cho Th«ng t sè 56 TC/HCVX ngµy 30/4/1994 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é chi tiªu tiÕp kh¸ch níc ngoµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
  7. 7 Phô lôc vÒ ph©n lo¹i kh¸ch (C¨n cø theo phô lôc ®Ýnh kÌm ChØ thÞ 297-CT ngµy 26/11/1986 cña Héi ®ång Bé trëng) Ph©n lo¹i kh¸ch níc ngoµi vµo th¨m níc ta - Kh¸ch ®Æc biÖt: Gåm cã c¸c vÞ Tæng thèng vµ Phã Tæng thèng, Chñ tÞch vµ Phã Chñ tÞch níc, Chñ tÞch Quèc héi, Thñ tíng ChÝnh phñ, Chñ tÞch vµ Phã Chñ tÞch §¶ng, Tæng BÝ th §¶ng. - H¹ng A: Gåm c¸c vÞ Tæng th ký vµ Phã Chñ tÞch Héi ®ång Nhµ níc, Phã Thñ tíng, Phã Chñ tÞch Quèc héi, Uû viªn Bé ChÝnh trÞ vµ nh÷ng chøc vô t¬ng ®¬ng nh: Chñ tÞch vµ Phã Chñ tÞch Liªn hiÖp thanh niªn vµ sinh viªn thÕ giíi, Chñ tÞch vµ Phã Chñ tÞch Liªn hiÖp phô n÷ thÕ giíi, Chñ tÞch Uû ban B¶o vÖ Hoµ b×nh thÕ giíi, Tæng th ký Liªn hiÖp quèc, Bé trëng Bé Ngo¹i giao, Bé trëng Bé Quèc phßng. - H¹ng B: Gåm c¸c vÞ Bé trëng, thø trëng vµ nh÷ng chøc vô t¬ng ®¬ng nh: Chñ tÞch Tæng C«ng ®oµn, Chñ tÞch Trung ¬ng Héi Liªn hiÖp thanh niªn, Chñ tÞch Trung ¬ng Héi Liªn hiÖp phô n÷, Uû viªn Trung ¬ng §¶ng. - H¹ng C: Gåm tÊt c¶ c¸c kh¸ch tõ cÊp Vô, Côc trë xuèng vµ nh÷ng chøc vô t¬ng ®¬ng, phi c«ng, hoa tiªu, c¸c ®oµn nghÖ thuËt vµ thÓ dôc thÓ thao. Riªng c¸c ®oµn nghÖ thuËt, thÓ dôc thÓ thao ¨n theo tiªu chuÈn lo¹i B; hoa tiªu vµ phi c«ng ¨n theo tiªu chuÈn lo¹i A.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2