intTypePromotion=1

Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
198
lượt xem
16
download

Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 104/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 104/2000/TT-BTC ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2000 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt C¨n cø LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. §èi tîng nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn sö dông ®Êt, khi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Òu ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (sau ®©y viÕt t¾t lµ thuÕ CQSD§), trõ nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 Môc I Th«ng t nµy. Trêng hîp ngêi ®ang sö dông ®Êt cã mét trong c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 3, NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP ngµy 29/3/1999 cña ChÝnh phñ vÒ thñ tôc chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thuª, cho thuª l¹i, thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt vµ thÕ chÊp, gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ) mµ cha ®îc cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt míi, khi chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c nhËn theo quy ®Þnh còng thuéc ®èi tîng nép thuÕ CQSD§ theo híng dÉn cña Th«ng t nµy. Nh÷ng giÊy tê quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§- CP ®îc x¸c ®Þnh lµ giÊy tê hîp lÖ cô thÓ nh sau: a) QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; b) Nh÷ng giÊy tê ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai trong tõng thêi kú cña Nhµ níc ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ, ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam, Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mµ ngêi ®îc giao ®Êt vÉn liªn tôc sö dông ®Êt tõ ®ã ®Õn nay; c) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc ngêi sö dông ®Êt cã tªn trong sæ ®Þa chÝnh mµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp;
 2. 2 d) GiÊy tê do c¬ quan cã thÈm quyÒn thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ngêi sö dông ®Êt mµ ngêi ®ã vÉn sö dông ®Êt liªn tôc tõ ®ã ®Õn nay vµ kh«ng cã tranh chÊp; ®) GiÊy tê vÒ thõa kÕ nhµ ®Êt; tÆng, cho nhµ ®Êt tríc khi cã LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 ®îc Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn x¸c nhËn vµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp. e) B¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n nh©n d©n hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; g) GiÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa; h) GiÊy tê chuyÓn nhîng ®Êt ®ai, mua b¸n nhµ ë kÌm theo chuyÓn nh- îng quyÒn sö dông ®Êt: Ngêi b¸n cã giÊy tê hîp lÖ, ngêi mua cha lµm thñ tôc chuyÓn nhîng t¹i c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn, kÓ c¶ trêng hîp ®· chuyÓn nhîng qua nhiÒu chñ nay xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; ®îc Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn thÈm tra lµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp vµ ®îc Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh x¸c nhËn kÕt qu¶ thÈm tra cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn th× ngêi nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt nay thuéc diÖn kª khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ tríc b¹. 2. §èi tîng chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. §èi tîng chÞu thuÕ CQSD§ lµ gi¸ trÞ diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kÓ c¶ ®Êt cã nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh trªn ®ã. Gi¸ trÞ diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Gi¸ trÞ diÖn tÝch ®Êt DiÖn tÝch Gi¸ ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông = chuyÓn quyÒn x (®/m2) (®) sö dông (m2) Trêng hîp trªn ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông cã nhµ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®ã th× thuÕ CQSD§ chØ tÝnh gi¸ trÞ ®Êt chuyÓn quyÒn, kh«ng tÝnh gi¸ trÞ nhµ hoÆc gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®ã. 3. C¸c trêng hîp thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ. Nh÷ng trêng hîp thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ CQSD§ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ CQSD§ vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§ (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 19/2000/ N§-CP cña ChÝnh phñ), cô thÓ nh sau: 3.1- Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 3.2- Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n tr¶ l¹i ®Êt cho Nhµ níc hoÆc Nhµ níc thu håi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 3.3- Nhµ níc b¸n nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc cïng víi CQSD§ cho ngêi mua nhµ.
 3. 3 3.4- CQSD§ trong trêng hîp ly h«n ®îc ph¸p luËt thõa nhËn cã ph©n chia quyÒn sö dông ®Êt do hai bªn vî, chång tho¶ thuËn ®îc UBND x·, ph- êng, thÞ trÊn x¸c nhËn hoÆc ph©n chia quyÒn sö dông ®Êt theo luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. CQSD§ trong trêng hîp ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt thõa kÕ theo di chóc hoÆc ph©n chia quyÒn sö dông ®Êt theo ph¸p luËt vÒ thõa kÕ. 3.5- CQSD§ trong c¸c trêng hîp: - CQSD§ gi÷a vî víi chång víi nhau ph¶i cã b¶n sao sæ hé khÈu ghi râ mèi quan hÖ vî chång hoÆc giÊy kÕt h«n cã x¸c nhËn cña UBND x·, phêng, thÞ trÊn n¬i hä ®¨ng ký hé khÈu vÒ mèi quan hÖ vî chång ®ang tån t¹i, ®îc ph¸p luËt thõa nhËn, trong ®ã cã Ýt nhÊt mét ngêi ®øng tªn trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - CQSD§ gi÷a cha ®Î, mÑ ®Î, cha nu«i, mÑ nu«i víi con ®Î, con nu«i, «ng néi, bµ néi, «ng ngo¹i, bµ ngo¹i víi ch¸u néi, ch¸u ngo¹i (hoÆc ngîc l¹i) trong ®ã ngêi CQSD§ ph¶i cã tªn trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ ph¶i cã sæ hé khÈu ghi râ mèi quan hÖ víi ngêi cã quyÒn sö dông ®Êt, hoÆc giÊy khai sinh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ «ng bµ víi cha mÑ; cha mÑ víi c¸c con hoÆc c¸c giÊy tê ph¸p lý kh¸c chøng minh. + Trêng hîp cha mÑ nu«i, con nu«i th× ph¶i ®îc ph¸p luËt thõa nhËn theo quyÕt ®Þnh c«ng nhËn con nu«i cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 83/1998/N§-CP ngµy 10/10/1998 cña ChÝnh phñ. + Trêng hîp «ng néi, bµ néi, «ng ngo¹i, bµ ngo¹i víi ch¸u néi, ch¸u ngo¹i ph¶i cã giÊy khai sinh cña ch¸u néi, ch¸u ngo¹i vµ giÊy khai sinh cña bè mÑ ch¸u liªn quan ®Õn «ng bµ néi, «ng bµ ngo¹i cña ch¸u hoÆc sæ hé khÈu cã ghi râ c¸c mèi quan hÖ ®ã. + Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt gi÷a anh chÞ em ruét víi nhau ph¶i cã giÊy khai sinh cã chung bè mÑ hoÆc cïng bè kh¸c mÑ hoÆc cïng mÑ kh¸c bè, sæ hé khÈu ghi râ mèi quan hÖ ®ã hoÆc c¸c giÊy tê kh¸c chøng minh cã quan hÖ huyÕt thèng. 3.6- Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt cã chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt thuª. Ngêi chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt thuª ph¶i cã hîp ®ång thuª ®Êt vµ ghi râ sè tiÒn thuª ®Êt ®· nép cßn l¹i tÝnh ®Õn thêi ®iÓm chuyÓn nhîng vµ thêi h¹n thuª ®Êt; Ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt thuª tiÕp tôc thùc hiÖn chÕ ®é thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. 3.7- Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n hiÕn quyÒn sö dông ®Êt cho Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp hoÆc cho tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi; tæ chøc x· héi; tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp; tæ chøc kinh tÕ ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, thÓ dôc thÓ thao; ®Ó x©y dùng c¸c c¬ së tõ thiÖn gåm nhµ t×nh th¬ng, t×nh nghÜa, nhµ trÎ må c«i, nhµ dìng l·o, nhµ nu«i dìng ngêi giµ c« ®¬n vµ ngêi tµn tËt, c¸c c¬ së cã tÝnh chÊt nh©n ®¹o kh¸c mµ kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh theo dù ¸n ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc chÊp thuËn phï hîp víi quy ho¹ch.
 4. 4 II. C¨n cø tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt C¨n cø tÝnh thuÕ CQSD§ lµ diÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn, gi¸ ®Êt vµ thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 1. DiÖn tÝch ®Êt. DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thuÕ CQSD§ lµ diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ ghi trong hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt phï hîp víi sæ ®Þa chÝnh, b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x·, phêng, thÞ trÊn. Trêng hîp cha cã sæ ®Þa chÝnh, b¶n ®å ®Þa chÝnh hoÆc diÖn tÝch ghi trªn sæ ®Þa chÝnh, b¶n ®å ®Þa chÝnh kh¸c víi diÖn tÝch ghi trong hîp ®ång th× ph¶i tæ chøc ®o ®¹c, x¸c ®Þnh mèc giíi vµ ®îc Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ huyÖn) n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông x¸c nhËn ®èi víi ®Êt hé gia ®×nh, c¸ nh©n; Së ®Þa chÝnh x¸c nhËn ®èi víi quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc. Nh÷ng n¬i ®· cã ®Çy ®ñ sæ ®Þa chÝnh, b¶n ®å ®Þa chÝnh cã trÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh th× Uû ban nh©n d©n huyÖn hoÆc Së ®Þa chÝnh cã thÓ uû quyÒn cho cÊp díi trùc tiÕp cña m×nh x¸c nhËn diÖn tÝch ®Êt, lo¹i ®Êt ®Ó lµm thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 2. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: 1. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ CQSD§ lµ gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ vµ ®îc niªm yÕt c«ng khai t¹i c¬ quan thuÕ, c¬ quan ®Þa chÝnh. 2. Trêng hîp CQSD§ theo ph¬ng thøc ®Êu gi¸ th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ lµ gi¸ tróng ®Êu gi¸ nhng kh«ng thÊp h¬n khung gÝa ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh. Trong trêng hîp CQSD§ cïng víi b¸n tµi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ mµ trong gi¸ tróng ®Êu gi¸ kh«ng x¸c ®Þnh riªng gi¸ ®Êt th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. Trêng hîp b¸n c¨n hé thuéc nhµ nhiÒu tÇng, nhiÒu hé ë, cïng víi viÖc CQSD§ cã nhµ trªn ®ã th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo hÖ sè ph©n bæ cho c¸c tÇng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§-CP ngµy 23/8/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt. 4. Trêng hîp CQSD§ lµ ao, ®Êt vên n»m trong khu d©n c n«ng th«n, ®Êt ë ®« thÞ th× gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ CQSD§ ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®Êt ghi trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc theo lo¹i ®Êt ®ang nép thuÕ: nÕu diÖn tÝch ®Êt ®ang nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp; nÕu diÖn tÝch ®Êt ®ang nép thuÕ nhµ ®Êt th× gi¸ tÝnh thuÕ lµ gi¸ ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh. Mét sè trêng hîp CQSD§ mµ l« ®Êt cha cã gi¸ cô thÓ trong b¶ng gi¸ c¸c lo¹i ®Êt cña ®Þa ph¬ng; hoÆc l« ®Êt ®· ®îc quy ho¹ch, c¶i t¹o, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµm cho gi¸ trÞ l« ®Êt t¨ng lªn so víi gi¸ trÞ ban ®Çu khi cha quy
 5. 5 ho¹ch c¶i t¹o cña l« ®Êt; gi¸ ®Êt ®· biÕn ®éng qu¸ bÊt hîp lý so víi gi¸ ®Êt trong b¶ng gi¸ th× c¬ quan ThuÕ phèi hîp víi c¬ quan Tµi chÝnh, c¬ quan §Þa chÝnh tæ chøc x¸c ®Þnh l¹i gi¸ ®Êt cho phï hîp víi thùc tÕ (cã thÓ thµnh lËp héi ®ång ®Þnh gi¸ ®Êt), tr×nh UBND cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh gi¸ ®Êt cô thÓ ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 3. ThuÕ suÊt thuÕ CQSD§. ThuÕ suÊt thuÕ CQSD§ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ cô thÓ nh sau: a) §èi víi ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi, thuÕ suÊt lµ 2% (hai phÇn tr¨m). b) §èi víi ®Êt ë, ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c kh«ng thuéc c¸c lo¹i ®Êt quy ®Þnh t¹i ®iÓm a trªn ®©y, thuÕ suÊt lµ 4% (bèn phÇn tr¨m).
 6. 6 III. Kª khai vµ nép thuÕ 1. Hå s¬ kª khai thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. - Tê khai thuÕ CQSD§ theo mÉu cña c¬ quan thuÕ ph¸t hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. - GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¸c giÊy tê ®îc x¸c ®Þnh lµ giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3, NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i ®iÓm 1 Môc I Th«ng t nµy. C¸c giÊy tê trªn ®©y ph¶i lµ b¶n chÝnh. Ngoµi ra ph¶i kÌm theo 01 b¶n sao cã c«ng chøng Nhµ níc ®Ó c¬ quan thuÕ lu hå s¬. - Hîp ®ång chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt (theo mÉu sè 02 quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ) gi÷a ngêi chuyÓn quyÒn vµ ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã x¸c nhËn cña UBND x·, phêng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn. Trêng hîp chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP ngµy 29/3/1999 cña ChÝnh phñ cã hiÖu lùc thi hµnh, mµ nay kh«ng cßn hoÆc kh«ng cã hîp ®ång chuyÓn nhîng th× ph¶i cã giÊy tê mua b¸n, chuyÓn nhîng, thõa kÕ, cho, tÆng t¹i thêi ®iÓm CQSD§, cã x¸c nhËn cña UBND x·, phêng, thÞ trÊn n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn. 2. Kª khai vµ x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép. C¸c ®èi tîng nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm kª khai thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo mÉu tê khai cña c¬ quan thuÕ vµ cung cÊp c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan thuÕ vµ c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc gi¶m, miÔn thuÕ. Hå s¬ kª khai thuÕ CQSD§ nép t¹i Chi côc thuÕ nÕu thuéc diÖn UBND quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ huyÖn) cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt; nép t¹i Côc thuÕ nÕu thuéc diÖn UBND tØnh, thµnh phè cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp ®Þa ph¬ng cã c¸c thÞ trÊn, thÞ x· ë xa trung t©m tØnh lþ, thµnh phè th× Côc thuÕ cã thÓ ph©n cÊp cho c¸c Chi côc thuÕ quËn, huyÖn, thÞ x· lµm thñ tôc thu thuÕ CQSD§. Sau khi ®èi tîng nép ®ñ thuÕ CQSD§ th× hå s¬ ®îc Chi côc thuÕ hoÆc ®èi tîng nép thuÕ chuyÓn vÒ c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. C¬ quan thuÕ híng dÉn c¸c ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn ®óng, ®Çy ®ñ viÖc kª khai. Khi nhËn ®îc tê khai nép thuÕ CQSD§, c¬ quan thuÕ ph¶i cã biªn nhËn vµ më sæ theo dâi hå s¬. C¬ quan thuÕ tiÕn hµnh kiÓm tra, x¸c minh c¸c tµi liÖu lµm c¨n cø tÝnh thuÕ, x¸c ®Þnh møc thuÕ ph¶i nép vµ ra th«ng b¸o nép thuÕ theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ. Trêng hîp hå s¬ cha ®óng hoÆc cha ®ñ theo quy ®Þnh, c¬ quan thuÕ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Ó ®èi tîng nép thuÕ bæ sung ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh.
 7. 7 3. Nép thuÕ ViÖc nép thuÕ CQSD§ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12, NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ, ®îc cô thÓ thªm nh sau. ThuÕ CQSD§ ®îc nép vµo Kho b¹c Nhµ níc n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. Khi ph¸t th«ng b¸o thuÕ cho ®èi t- îng nép thuÕ, ngêi ph¸t ph¶i ghi râ ngµy, th¸ng mµ ®èi tîng nép thuÕ nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ. ThuÕ CQSD§ ®îc nép trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy ngêi CQSD§ nhËn ®îc th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ. Khi thu thuÕ, kho b¹c Nhµ níc hoÆc c¬ quan thuÕ trùc tiÕp thu thuÕ ph¶i cÊp biªn lai thuÕ hoÆc chøng tõ ®· thu thuÕ do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh cho ®èi tîng nép thuÕ. Tr- êng hîp ®èi tîng nép thuÕ nép lµm nhiÒu lÇn th× c¬ quan thu thuÕ ph¶i xuÊt chøng tõ thu theo tõng lÇn ®· thu, khi nép ®ñ tiÒn thuÕ th× x¸c nhËn ®· nép ®ñ tiÒn thuÕ theo th«ng b¸o ®Ó lµm c¬ së cho c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. ThuÕ CQSD§ ®· nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc ghi ®óng vµo môc, ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng cña môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn chØ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt khi ngêi chuyÓn quyÒn hoÆc ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®· nép ®ñ thuÕ (cã biªn lai hoÆc giÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh) hoÆc giÊy quyÕt ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ cña c¬ quan thuÕ hoÆc trêng hîp ®îc ghi nî thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 g Môc VII Th«ng t nµy. Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng phèi hîp víi c¬ quan ®Þa chÝnh híng dÉn cô thÓ thñ tôc, hå s¬ kª khai thuÕ vµ quy tr×nh lu©n chuyÓn hå s¬ gi÷a c¬ quan ®Þa chÝnh vµ c¬ quan thuÕ theo quy ®Þnh vÒ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt trong NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ, ®ång thêi phï hîp víi thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng, võa ®¬n gi¶n, thuËn lîi cho ®èi tîng nép thuÕ CQSD§ võa b¶o ®¶m thu ®ñ, thu kÞp thêi thuÕ CQSD§; Quy tr×nh kª khai lu©n chuyÓn hå s¬ thuÕ CQSD§ ®îc th«ng b¸o c«ng khai t¹i c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ®Þa chÝnh ®Ó ®èi tîng nép thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn. IV. MiÔn, gi¶m thuÕ 1. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ CQSD§. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ CQSD§ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9, §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: 1.1- Hé gia ®×nh, c¸ nh©n CQSD§ ®Ó di chuyÓn ®Õn ®Þnh c t¹i c¸c vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn; 1.2- Ngêi ®îc Nhµ níc phong tÆng danh hiÖu “Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng” cã chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt;
 8. 8 1.3- ChuyÓn quyÒn sö dông c¸c lo¹i ®Êt thuéc c¸c x· n«ng th«n ë miÒn nói, h¶i ®¶o theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; 1.4- ChuyÓn ®æi ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi cho nhau ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn canh t¸c; 1.5- Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n; §Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¾n víi c¬ së h¹ tÇng ®ã th× ®îc miÔn thuÕ CQSD§ t¬ng øng víi diÖn tÝch ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo tõng dù ¸n. C¸c trêng hîp kinh doanh bÊt ®éng s¶n kh¸c cã CQSD§ kh«ng thuéc diÖn miÔn thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh trªn ®©y. 2. §èi tîng ®îc gi¶m thuÕ CQSD§. Gi¶m 50% (n¨m m¬i phÇn tr¨m) thuÕ CQSD§ ®èi víi nh÷ng ®èi tîng sau ®©y khi CQSD§: 2.1- C¸ nh©n th¬ng binh h¹ng 1/4, h¹ng 2/4 vµ bÖnh binh h¹ng 1/3, h¹ng 2/3; 2.2- Th©n nh©n liÖt sÜ ®ang ®îc hëng chÕ ®é trî cÊp cña Nhµ níc; 2.3- Ngêi tµn tËt kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng, ngêi cha ®Õn tuæi thµnh niªn vµ ngêi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i n¬ng tùa.. 3. Hå s¬ xin miÔn, gi¶m thuÕ CQSD§ gåm: 3.1- §èi tîng thuéc diÖn ®îc miÔn, gi¶m thuÕ CQSD§ ngoµi c¸c hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÓm 1, Môc III Th«ng t nµy, ngêi xin miÔn, gi¶m thuÕ CQSD§ ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ nªu râ lý do hoÆc thuéc ®èi tîng ®îc miÔn, gi¶m thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 3.2- C¸c ®èi tîng thuéc diÖn ®îc miÔn, gi¶m thuÕ CQSD§ ph¶i cã c¸c giÊy tê chøng minh tõng trêng hîp, cô thÓ nh sau: + Trêng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n chuyÓn ®Õn ®Þnh c t¹i c¸c vïng kinh tÕ míi, miÒn nói, h¶i ®¶o ph¶i cã b¶n sao quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®îc c«ng chøng Nhµ níc x¸c nhËn. + Trêng hîp miÔn, gi¶m thuÕ cho chñ hé lµ th¬ng binh, bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sü, ngêi ®îc phong tÆng Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, th× tuú tõng trêng hîp ph¶i cã giÊy chøng nhËn kÌm b¶n sao cã c«ng chøng Nhµ níc vÒ lo¹i th¬ng binh, bÖnh binh, GiÊy chøng nhËn Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, giÊy chøng nhËn gia ®×nh liÖt sÜ, sæ hëng trî cÊp hµng th¸ng cña th©n nh©n liÖt sÜ. + Trêng hîp chuyÓn quyÒn sö dông c¸c lo¹i ®Êt thuéc x· n«ng th«n ë miÒn nói, h¶i ®¶o theo quy ®Þnh vÒ x· miÒn nói, h¶i ®¶o cña ChÝnh phñ (trõ ®Êt thuéc thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn). + Trêng hîp chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp, ®Êt nu«i trång thuû s¶n, ®Êt lµm muèi cho nhau ®îc chÝnh quyÒn x·, phêng, thÞ trÊn x¸c nhËn. + Trêng hîp ngêi giµ c« ®¬n kh«ng cã n¬i n¬ng tùa, ngêi cha ®Õn tuæi thµnh niªn ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn
 9. 9 theo tõng trêng hîp cô thÓ; Ngêi tµn tËt ph¶i cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ quËn, huyÖn, thÞ x· vÒ møc ®é tµn tËt. + Trêng hîp miÔn thuÕ CQSD§ cho tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt chØ ®îc miÔn thuÕ CQSD§ ®èi víi c¸c chñ ®Çu t khi ®· x©y dùng hoµn thµnh theo dù ¸n ®ã nh x©y dùng xong nhµ ®Ó b¸n cho c¸c tæ chøc, hé d©n c sö dông; x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng c¸c khu c«ng nghiÖp, khu d©n c ®Ó chuyÓn nhîng toµn bé hoÆc tõng phÇn cho tæ chøc kh¸c qu¶n lý, sö dông; C¸c trêng hîp chØ x©y dùng xong c¬ së h¹ tÇng c¸c khu d©n c ph©n chia thµnh «, thµnh c¸c nÒn nhµ ®Ó chuyÓn nhîng th× kh«ng thuéc diÖn miÔn gi¶m thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh nµy. §¬n vÞ ®îc miÔn thuÕ CQSD§ ph¶i cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh phï hîp víi ngµnh nghÒ x©y dùng ®ã, quyÕt ®Þnh giao ®Êt, dù ¸n ®Çu t x©y dùng ®îc phª duyÖt vµ chøng tõ chøng minh ®· nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh. C¸c giÊy tê quy ®Þnh t¹i §iÓm 2 Môc nµy ph¶i lµ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao cã c«ng chøng Nhµ níc ®Ó c¬ quan thu thuÕ lµm râ hå s¬ lu theo quy ®Þnh. 4. ThÈm quyÒn xÐt miÔn, gi¶m thuÕ - Côc trëng Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ CQSD§ cho ®èi tîng kª khai nép thuÕ CQSD§ t¹i Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c trêng hîp do Uû ban nh©n d©n tØnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. - Chi côc trëng Chi côc thuÕ quËn, huyÖn, thÞ x· cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc miÔn gi¶m thuÕ CQSD§ cho c¸c ®èi tîng kª khai, nép thuÕ CQSD§ t¹i quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. QuyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ CQSD§ ghi râ diÖn tÝch xÐt miÔn, gi¶m vµ sè tiÒn thuÕ ®îc miÔn gi¶m. QuyÕt ®Þnh göi cho ®èi tîng nép thuÕ ®ång thêi göi cho c¬ quan cã liªn quan ®Ó lµm c¬ së cho viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®èi víi ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt. C¸c trêng hîp kh«ng thuéc ®èi tîng xÐt miÔn, gi¶m thuÕ, c¬ quan thuÕ ph¶i tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n ®Ó ®èi tîng nép thuÕ, c¬ quan §Þa chÝnh, Tµi chÝnh cïng cÊp biÕt. 5. Thêi hiÖu miÔn, gi¶m thuÕ. - Thêi h¹n xÐt miÔn gi¶m thuÕ kh«ng qu¸ 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬. Nh÷ng trêng hîp phøc t¹p ph¶i tham kh¶o hoÆc phèi hîp víi c¬ quan §Þa chÝnh, Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, x¸c minh th× ®îc kÐo dµi nhng kh«ng vît qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan thuÕ nhËn ®ñ hå s¬. - §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, th× viÖc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ CQSD§ chØ ®îc miÔn hoÆc gi¶m 1 lÇn t¹i n¬i mµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®¨ng ký hé khÈu thêng tró vµ lµ n¬i cã ®Êt chuyÓn quyÒn (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng). - §èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ®Çu t x©y dùng nhµ ®Ó b¸n, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn
 10. 10 nhîng th× ®îc miÔn thuÕ CQSD§ t¬ng øng víi diÖn tÝch ®Êt ®· nép tiÒn sö dông ®Êt theo tõng dù ¸n. V. Xö lý vi ph¹m vµ khen thëng 1. Xö lý vi ph¹m. Ngêi vi ph¹m LuËt thuÕ CQSD§ vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 19/2000/N§-CP ngµy 8/6/2000 cña ChÝnh phñ, cô thÓ thªm nh sau: a) §èi víi hµnh vi khai man trèn thuÕ. - Chi côc trëng chi côc thuÕ ®îc ph¹t ®Õn møc cao nhÊt b»ng mét lÇn sè tiÒn thuÕ trèn lËu. Trêng hîp ph¹t qu¸ 1 lÇn sè thuÕ trèn lËu, chi côc trëng ph¶i ®Ò nghÞ côc trëng côc thuÕ quyÕt ®Þnh. - Côc trëng côc thuÕ ®îc ph¹t ®Õn ba lÇn sè thuÕ trèn lËu; b) §èi víi hµnh vi nép chËm tiÒn thuÕ. Côc trëng côc thuÕ, chi côc trëng chi côc thuÕ ®îc quyÒn ph¹t nép chËm tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 17 cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. c) §èi tîng nép thuÕ trèn thuÕ víi sè lîng lín, vi ph¹m tõ lÇn thø 4 trë ®i ®èi víi 1 trong 3 hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc vi ph¹m trong c¸c trêng hîp nghiªm träng kh¸c th× c¬ quan thuÕ lËp hå s¬ chuyÓn cho c¬ quan chøc n¨ng ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 2. Khen thëng C¬ quan thuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c vô vi ph¹m LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®- îc khen hëng theo chÕ ®é chung cña ChÝnh phñ. VI. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i 1. QuyÒn khiÕu n¹i vÒ thuÕ. T¹i §iÒu 22 vµ §iÒu 23 cña LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®· quy ®Þnh: Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i viÖc thi hµnh kh«ng ®óng LuËt thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. §¬n khiÕu n¹i ph¶i ®îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ ph¸t hµnh th«ng b¸o thu thuÕ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o thu thuÕ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý. Trong khi chê gi¶i quyÕt, ngêi khiÕu n¹i vÉn ph¶i nép ®ñ vµ ®óng thêi h¹n sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ®· ®îc th«ng b¸o vµo ng©n s¸ch Nhµ níc.
 11. 11 NÕu tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan thuÕ hoÆc qu¸ thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy göi ®¬n mµ cha ®îc gi¶i quyÕt th× tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan thuÕ cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan nhËn ®¬n. QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan thuÕ cÊp trªn trùc tiÕp cã hiÖu lùc thi hµnh. QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. 2. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¬ quan thuÕ. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp khi nhËn ®îc ®¬n khiÕu n¹i vÒ thuÕ cña ngêi nép thuÕ ph¶i xem xÐt gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®- îc ®¬n. §èi víi vô viÖc phøc t¹p ph¶i ®iÒu tra, x¸c minh mÊt nhiÒu thêi gian th× cÇn th«ng b¸o cho ®¬ng sù biÕt, nhng thêi h¹n gi¶i quyÕt chËm nhÊt còng kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. C¬ quan thuÕ ph¶i tr¶ l¹i tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t thu kh«ng ®óng vµ tr¶ tiÒn båi thêng (nÕu cã) cho ngêi bÞ thiÖt h¹i trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh xö lý. NÕu ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai man, trèn thuÕ, lËu thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ th× c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu thuÕ vµ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 cña LuËt thuÕ CQSD§ trong thêi h¹n 3 n¨m trë vÒ tríc kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn. VII. Tæ chøc thùc hiÖn. 1. Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm gióp Bé trëng Bé Tµi chÝnh tæ chøc thi hµnh LuËt thuÕ CQSD§ trong ph¹m vi c¶ níc, phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan tæ chøc chØ ®¹o c«ng t¸c thu nép thuÕ. Côc trëng côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng, Chi côc tr- ëng chi côc thuÕ c¸c huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cã tr¸ch nhiÖm gióp chñ tÞch UBND cïng cÊp tæ chøc thi hµnh LuËt thuÕ CQSD§ t¹i ®Þa ph¬ng m×nh, tæ chøc thu thuÕ vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo ®óng ph¹m vi vµ quyÒn h¹n quy ®Þnh. LËp hå s¬ theo dâi c¸c ®èi tîng ®îc ghi nî thuÕ CQSD§ theo cÊp qu¶n lý thu thuÕ CQSD§ ë ®Þa ph¬ng. 2. Xö lý mét sè vÊn ®Ò víng m¾c, tån t¹i: a) C¸c trêng hîp ®· CQSD§ tríc ngµy 1/1/2000 mµ cha nép thuÕ CQSD§ th× kÓ tõ ngµy 1/1/2000 ®îc nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§. b) C¸c trêng hîp ®· CQSD§ tríc ngµy 1/1/2000 mµ ®· kª khai, tÝnh thuÕ, c¬ quan thuÕ ®· ra th«ng b¸o nép thuÕ, nhng tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n vÉn cha nép thuÕ hoÆc cha nép ®ñ thuÕ theo th«ng b¸o th× kÓ tõ ngµy 1/1/2000 còng ®îc tÝnh l¹i vµ nép thuÕ theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§; §ång thêi tuú theo møc ®é vi ph¹m, Côc thuÕ xö lý ph¹t theo quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. c) C¸c trêng hîp ®· CQSD§ tríc ngµy 1/1/2000 mµ ®· kª khai vµ nép mét phÇn thuÕ CQSD§ th× ®îc tÝnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo thuÕ suÊt quy
 12. 12 ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§ vµ thùc hiÖn nh sau: - NÕu sè thuÕ ®· nép tríc ngµy 1/1/2000 Ýt h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®îc tÝnh l¹i th× ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ph¶i nép thªm sè thuÕ cßn thiÕu. - NÕu sè thuÕ ®· nép tríc ngµy 1/1/2000 lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép ®îc tÝnh l¹i theo møc thuÕ suÊt míi nµy th× coi nh nép ®ñ vµ kh«ng bÞ ph¹t chËm nép vµ còng kh«ng ®îc hoµn tr¶ phÇn thuÕ ®· nép d so víi sè tÝnh l¹i. d) C¸c trêng hîp ®· CQSD§ tríc ngµy 1/1/2000 mµ cã mét trong c¸c giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2, §iÒu 3, NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ bao gåm c¶ c¸c trêng hîp ®· chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt qua nhiÒu lÇn, nhiÒu chñ khi ngêi sö dông ®Êt ®Õn lµm thñ tôc xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt th× chØ ph¶i nép thuÕ CQSD§ mét lÇn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. e) C¸c trêng hîp ®· CQSD§ cho nhau tríc ngµy 1/1/2000 mµ ngêi CQSD§ kh«ng cã mét trong c¸c giÊy tê hîp lÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ CQSD§; Ngêi nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt ph¶i lµm thñ tôc xin cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. f) C¸c trêng hîp ®· CQSD§ tríc ngµy 1/1/2000 vµ ®· kª khai, tÝnh thuÕ vµ ®· ®îc ghi nî thuÕ CQSD§ trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× còng ®îc xem xÐt vµ tÝnh l¹i sè thuÕ ph¶i nép theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt thuÕ CQSD§ khi ngêi ®ã ®Õn xin kª khai nép thuÕ CQSD§. g) §iÒu kiÖn ®Ó ®îc phÐp ghi nî thuÕ CQSD§: Trêng hîp ngêi ®ang sö dông ®Êt (ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt tríc ®©y) cã tr¸ch nhiÖm nép thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ ®êi sèng cã khã kh¨n, cha cã kh¶ n¨ng nép ®ñ thuÕ CQSD§ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn x·, phêng, thÞ trÊn thuéc diÖn hé nghÌo, hé cã khã kh¨n vÒ ®êi sèng th× ®îc ghi nî thuÕ CQSD§ trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Sè thuÕ ®îc ghi nî trªn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ sè thuÕ ph¶i nép ng©n s¸ch ®îc x¸c ®Þnh theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ. Thêi gian ngêi sö dông ®Êt ®îc ghi nî tiÒn thuÕ CQSD§ tèi ®a lµ 10 n¨m. Sè thuÕ ghi nî ng©n s¸ch Nhµ níc kh«ng ph¶i tÝnh l·i. Ngêi nî tiÒn thuÕ CQSD§ cã thÓ nép tr¶ ng©n s¸ch mét lÇn hoÆc chia lµm nhiÒu lÇn trong thêi gian ghi nî. Khi nµo nép ®ñ thuÕ CQSD§ sÏ ®îc cÊp ®æi l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt míi. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2000 vµ thay thÕ Th«ng t sè 78 TC/TCT ngµy 30/9/1994 vµ Th«ng t sè 72 TC/TCT ngµy 3/10/1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 114/CP ngµy 5/9/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ CQSD§.
 13. 13 Côc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam thuÕ:.......... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Chi côc thuÕ:.... Tê khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt A. PhÇn tù kª khai 1. Ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. a) Hä tªn ngêi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt .................................................... (Tªn cña tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n). b) §Þa chØ......................................................................................................... ................................................................................................................... ...... c) GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè..... ngµy.... th¸ng.... n¨m............... do......................................................................................... cÊp (c¬ quan cÊp). HoÆc QuyÕt ®Þnh giao ®Êt cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn sè.......... ngµy...... th¸ng...... n¨m........... do...................................................................... cÊp. 2. Hä tªn ngêi nhËn quyÒn sö dông ®Êt:.......................................................... §Þa chØ:.............................................................................................................. 3. Hîp ®ång mua b¸n, hoÆc ®¬n xin chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt lµm t¹i................................................. ngµy ......... th¸ng......... n¨m........ vµ ®· ®îc UBND phêng (x·) x¸c nhËn ngµy.......... th¸ng .......... n¨m.............................. 4. §Êt chuyÓn quyÒn sö dông: a) DiÖn tÝch:.................................................................................................. m2 b) Lo¹i ®Êt hoÆc lo¹i ®êng phè:..................................................................... c) VÞ trÝ ®Êt hoÆc h¹ng ®Êt:................................................................................
 14. 14 5. Hä tªn ngêi thay mÆt kª khai nép thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt:........... T«i xin cam ®oan viÖc kª khai trªn ®©y lµ ®óng sù thËt, hîp ph¸p vµ xin nép thuÕ ®Çy ®ñ ®óng kú h¹n. Ngµy.... th¸ng..... n¨m...... Ngêi khai (Hä vµ tªn, ký) B. PhÇn x¸c ®Þnh cña c¬ quan thuÕ 1. DiÖn tÝch ®Êt chuyÓn quyÒn sö dông:....................................................... m2 2. Lo¹i ®Êt, vÞ trÝ ®Êt, h¹ng ®Êt.......... ............................................................... 3. Lo¹i ®êng phè:............................................................................................ 4. Gi¸ ®Êt tÝnh thuÕ..................................................................................... ®/m 2 5. Gi¸ trÞ ®Êt chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn........................................................ ®ång 6. ThuÕ suÊt: .................................................................................................. % 7. Sè thuÕ ph¶i nép ....................................................................................®ång 8. §èi tîng ®îc miÔn hoÆc gi¶m: .................................................................. (Ghi râ theo ®èi tîng nµo) 9. Sè thuÕ ®îc miÔn hoÆc gi¶m ............................................................... ®ång 10. Sè thuÕ cßn ph¶i nép............................................................................ ®ång ViÕt b»ng ch÷ (..................................................................................................) 11. Ngêi chuyÓn quyÒn (hoÆc ngêi nép thay) nhËn giÊy nµy thay th«ng b¸o thuÕ ngµy.......... th¸ng.......... n¨m.............
 15. 15 C¸n bé kiÓm tra tÝnh thuÕ Ngµy...... th¸ng...... n¨m...... (Ký, ghi râ hä tªn) Thñ trëng c¬ quan thuÕ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2