intTypePromotion=1

Thông tư 105/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
101
lượt xem
9
download

Thông tư 105/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 105/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 105/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 105/2000/TT-BTC ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2000 Híng dÉn viÖc miÔn nép nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 105/2000/Q§-TTg ngµy 25/8/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn nép nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. §èi tîng ®îc miÔn nép nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN), thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc bao gåm: 1. Nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN), thuÕ nhµ ®Êt ®èi víi hé thuéc vïng cao, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa vïng kinh tÕ míi, hé lµ d©n téc thiÓu sè vµ c¸c ®èi tîng thuéc diÖn chÝnh s¸ch x· héi (hé th¬ng binh, liÖt sü, Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng....); gia ®×nh bé ®éi, thanh niªn xung phong, ngêi tham gia kh¸ng chiÕn vµ c¸c hé kh¸c cã con c¸i bÞ ¶nh hëng cña di chøng chiÕn tranh ®Ó laÞ. 2. Nî thuÕ cña c¸c hé thuéc c¸c ®Þa ph¬ng (huyÖn, x·) thêng xuyªn gÆp thiªn tai trong c¸c n¨m 1997, 1998, 1999 thuéc diÖn nghÌo kh«ng cã kh¶ n¨ng nép sè thuÕ cßn tån ®äng. 3. Nî thuÕ cña c¸c hé d©n c ë c¸c ®Þa bµn kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1,2 nªu trªn thuéc diÖn ®ãi nghÌo. Hé bÞ thiªn tai, tai n¹n rñi ro, bÞ bÖnh tËt kinh niªn ph¶i ®iÒu trÞ dµi ngµy ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n cha cã kh¶ n¨ng nép tr¶ nî thuÕ. 4. Nî thuÕ cña c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt vµ c¸c tæ chøc kh¸c ®· gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, ®Êt ®ai ®· thùc hiÖn giao l¹i cho c¸c tæ chøc hoÆc giao cho hé gia ®×nh kh¸c sö dông mµ c¸c ®èi tîng nµy trùc tiÕp ®øng tªn trong sæ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt. 5. C¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c cha bÞ ph¸ s¶n, gi¶i thÓ lµm ¨n thua lç liªn tôc trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y hoÆc bÞ thiªn tai, ho¶ ho¹n, tai n¹n bÊt ngê ®Õn nay vÉn kh«ng cã kh¶ n¨ng nép thuÕ. 6. Nî thuÕ cña c¸c hé d©n c nay ®· chuyÓn ®i n¬i kh¸c lµm ¨n kh«ng cã ®Þa chØ hoÆc ®· chÕt. II. §èi tîng kh«ng thuéc diÖn miÔn nép nî thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN), thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc
  2. 2 1. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé d©n c ®· nép thuÕ nhng sè thuÕ bÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n chiÕm dông, x©m tiªu, tham «....tiÒn thuÕ mµ trªn sæ bé thuÕ vÉn ghi nî thuÕ. 2. C¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt, hé d©n c trùc tiÕp ®øng tªn trªn sæ thuÕ vµ trùc tiÕp nép thuÕ cho Nhµ níc nhng do ch©y ú, chiÕm dông tiÒn thuÕ ®Õn nay cßn nî thuÕ. Nh÷ng trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 1,2 Môc nµy Côc thuÕ tæ chøc thèng kª theo c¸c nguyªn nh©n ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý tr×nh UBND tØnh chØ ®¹o vµ híng dÉn Chi côc thùc hiÖn. III. Yªu cÇu, tr×nh tù thùc hiÖn kiÓm tra ph©n lo¹i vµ xö lý nî thuÕ: 1. Yªu cÇu ph©n lo¹i xö lý nî thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc. - ViÖc ph©n lo¹i nî thuÕ ph¶i ®óng víi sè nî thuÕ cßn ghi nî trªn quyÕt to¸n thuÕ SD§NN, thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc cña c¸c ®èi tîng, theo c¸c nguyªn nh©n nªu t¹i Môc I, II Th«ng t nµy. - Sè nî thuÕ SD§NN, thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc ph¶i ®îc kiÓm tra chÆt chÏ, ®óng ®èi tîng viÖc xÐt duyÖt ph¶i theo tr×nh tù c¸c bíc tõ c¬ së th«n, Êp ®Õn x·, huyÖn, tØnh theo quy ®Þnh díi ®©y. 2. Tr×nh tù c¸c bíc xö lý nî thuÕ. Bíc 1: ë cÊp x·, phêng, thÞ trÊn (díi ®©y gäi chung lµ x·) c¨n cø vµo sæ thuÕ, quyÕt to¸n kÕt qu¶ thu thuÕ hµng n¨m, kÕt qu¶ thu nî thuÕ (theo biªn lai thu nî thuÕ) tÝnh ®Õn thêi ®iÓm xö lý miÔn nép thuÕ ®Ó lËp danh s¸ch theo tõng ®èi tîng theo c¸c nguyªn nh©n nî thuÕ quy ®Þnh t¹i Môc I Th«ng t nµy. §éi thuÕ cÊp x· phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng kiÓm tra, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè nî thuÕ SDDNN, thuÕ nhµ ®Êt tÝnh ®Õn hÕt n¨m 1999 cña tõng ®¬n vÞ, tõng hé nãi trªn. LËp danh s¸ch hé thuéc diÖn miÔn nép nî thuÕ SD§NN, thuÕ nhµ ®Êt; danh s¸ch nµy ph¶i niªm yÕt c«ng khai t¹i ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn cña x· ®Ó nh©n d©n biÕt gi¸m s¸t vµ tham gia ý kiÕn. Sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy niªm yÕt, c¬ quan thuÕ cÊp x· nghiªn cøu, tiÕp thu ý kiÕn cña nh©n d©n, tæng hîp, ®iÒu chØnh, bæ sung danh s¸ch (nÕu cã) göi Héi ®ång t vÊn thuÕ x· tham gia ý kiÕn; C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®· kiÓm tra, ph©n lo¹i nî thuÕ cña c¬ quan thuÕ cÊp x·, ý kiÕn tham gia cña Héi ®ång t vÊn thuÕ cÊp x·, UBND x· ®Ò nghÞ danh s¸ch tõng hé thuéc diÖn ®îc miÔn nép nî thuÕ, diÖn ph¶i thu, ph¶i xö lý göi Chi côc thuÕ. Bíc 2: ë huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh (díi ®©y gäi chung lµ huyÖn) c¨n cø vµo sæ thuÕ, quyÕt to¸n kÕt qu¶ thu thuÕ hµng n¨m, thùc tÕ qu¶n lý thu thuÕ ë ®Þa ph¬ng vµ danh s¸ch ®Ò nghÞ cña c¸c x· vÒ nî thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt; Chi côc thuÕ thùc hiÖn kiÓm tra, xem xÐt tõng tr- êng hîp cô thÓ miÔn nép nî thuÕ göi héi ®ång t vÊn thuÕ tham kh¶o, tr×nh UBND huyÖn th«ng qua, sau ®ã UBND huyÖn b¸o c¸o Côc thuÕ tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦. Bíc 3: ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦ (díi ®©y gäi chung lµ tØnh) Côc thuÕ c¨n cø vµo sæ thuÕ, quyÕt to¸n kÕt qu¶ thu thuÕ hµng n¨m, thùc tÕ
  3. 3 qu¶n lý thu thuÕ ë ®Þa ph¬ng vµ hå s¬ ®Ò nghÞ cña c¸c huyÖn thuéc tØnh ®Ó kiÓm tra, tæng hîp (theo mÉu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy); LÊy ý kiÕn cña héi ®ång t vÊn thuÕ vµ ®Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh miÔn nép. QuyÕt ®Þnh miÔn nép nî thuÕ ®îc ph©n ®Þnh theo tõng n¨m; ®èi víi nî thuÕ SD§NN ph¶i ph©n tÝch râ theo lo¹i c©y trång (c©y hµng n¨m, c©y l©u n¨m). §èi víi sè nî thuÕ cña c¸c ®èi tîng ®îc miÔn nép, chØ sau khi ®· ®îc kiÓm tra chÆt chÏ vµ ph©n lo¹i râ ®èi tîng thuéc c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i Môc I Th«ng t nµy, UBND tØnh, thµnh phè ra quyÕt ®Þnh miÔn nép nî thuÕ kh«ng cã kh¶ n¨ng thu ®îc tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc theo ®Ò nghÞ cña Côc thuÕ. QuyÕt ®Þnh miÔn nép nî thuÕ cña c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i ®îc thùc hiÖn xong tríc ngµy 31/3/2001. QuyÕt ®Þnh ®îc göi ®Õn tõng quËn, huyÖn ®ång thêi göi vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó tæng hîp. Sau khi cã quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh, UBND huyÖn chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o quyÕt ®Þnh cho tõng x· tæng sè nî thuÕ ®îc miÔn nép kÌm theo danh s¸ch sè nî thuÕ ®îc miÔn nép cña tõng tæ chøc, c¸ nh©n, UBND x· chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ®Õn c¸c hé ®îc miÔn nép nî thuÕ ®óng víi quyÕt ®Þnh cña UBND huyÖn vµ niªm yÕt c«ng khai danh s¸ch sè nî thuÕ ®îc miÔn nép cho c¸c hé t¹i trô së cña UBND x·. §èi víi sè nî thuÕ SD§NN, thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc cña c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn miÔn nép nªu t¹i Môc II Th«ng t nµy c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng tiÕp tôc theo dâi, tÝch cùc ®«n ®èc c¸c ®èi tîng nî thuÕ nép c¸c kho¶n tån ®äng vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Trêng hîp c¸c ®èi tîng cßn nî thuÕ tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc thuéc ®èi tîng ®îc miÔn nép nî thuÕ nhng trong n¨m 2000 ®· nép th× sè thuÕ ®· nép ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña n¨m 2000, 2001. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. UBND tØnh, thµnh phè chØ ®¹o Côc thuÕ vµ c¸c ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan ë ®Þa ph¬ng híng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn viÖc xö lý nî thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc theo ®óng quyÕt ®Þnh sè 105/2000/Q§-TTg vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm gióp chÝnh quyÒn c¸c cÊp chØ ®¹o c¬ quan thuÕ cÊp díi cïng c¸c ngµnh cã liªn quan vµ UBND cÊp díi thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, ph©n lo¹i, xö lý nî thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc ë ®Þa ph¬ng m×nh, b¸o c¸o UBND cïng cÊp xÐt duyÖt. Côc thuÕ tØnh, thµnh phè kiÓm tra, tæng hîp miÔn nép nî thuÕ SD §NN, nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc, b¸o c¸o héi ®ång t vÊn thuÕ xem xÐt tr×nh UBND tØnh quyÕt ®Þnh. 3. Chñ tr¬ng miÔn nép nî thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tr- íc lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh»m gi¶m bít khã kh¨n vÒ ®êi sèng cho c¸c ®èi tîng nî thuÕ SD§NN, nhµ ®Êt kh«ng cã kh¶ n¨ng nép thuÕ, UBND tØnh chØ ®¹o c¬ quan th«ng tÊn (b¸o, ®µi ë ®Þa ph¬ng) tæ
  4. 4 chøc viÖc tuyªn truyÒn s©u réng tíi mäi tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó hä hiÓu biÕt vµ kiÓm tra thùc hiÖn. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký; Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó híng dÉn gi¶i quyÕt.
  5. 5 BiÓu sè 1 Ph©n lo¹i nî thuÕ SD§NN n¨m 1999 trë vÒ tríc Nî thuÕ cña n¨m 199....; c©y.......... §¬n vÞ tÝnh:.......... STT Tæ chøc, hé gia Tæng Ph©n lo¹i nî thuÕ ®×nh, c¸ nh©n nî Sè Nî thuÕ thuÕ Ph¶i §Ò nghÞ miÔn nép Thu a b c d .... Céng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Tæ chøc 1 Doanh nghiÖp A 2 HTX B... Céng B Hé gia ®×nh 1 Hé A 2 Hé B.... Céng B C¸ nh©n SX riªng lÎ 1 A 2 B..... Céng ................ Tæng céng Ghi chó: BiÓu nµy ®îc lËp cho tõng n¨m, theo tõng lo¹i c©y trång (c©y hµng n¨m, c©y l©u n¨m), lËp thµnh 2 b¶n (1 b¶n lu t¹i x·, 1 b¶n göi huyÖn). - Nî thuÕ ®Ò nghÞ miÔn gåm: Cét 5, 6, 7, 8,... (a, b, c, d,...) theo c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5... cña môc I trong Th«ng t híng dÉn. - BiÓu nµy dïng cho ®¬n vÞ x·, phêng vµ cho huyÖn, ®èi víi nh÷ng huyÖn cã nh÷ng tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n do huyÖn trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ. Mçi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n nî thuÕ ®îc ghi 1 dßng. Dßng céng toµn x· ë biÓu nµy ®Ó cÊp huyÖn tæng hîp theo biÓu 2 cña toµn huyÖn (bao gåm c¶ dßng céng cña nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n do huyÖn trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ). Ngêi lËp biÓu §éi trëng ®éi thuÕ x· Ngµy... th¸ng... n¨m 2000
  6. 6 (Kýghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) TM. UBND x·, phêng (Ký tªn, ®ãng dÊu) BiÓu sè2 Ph©n lo¹i nî thuÕ nhµ ®Êt n¨m 1999 trë vÒ tríc Nî thuÕ cña n¨m 199.................... §¬n vÞ tÝnh:...... STT Tæ chøc, c¸ nh©n nî Tæng Sè Ph©n lo¹i nî thuÕ thuÕ Nî thuÕ Ph¶i §Ò nghÞ miÔn nép Thu a b c d .... Céng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Tæ chøc 1 Doanh nghiÖp A 2 HTX B... Céng B Hé gia ®×nh 1 Hé A 2 Hé B.... Céng B C¸ nh©n SX riªng lÎ 1 A 2 B..... Céng Tæng céng Ghi chó: BiÓu nµy ®îc lËp cho tõng n¨m, lËp thµnh 2 b¶n (1 b¶n lu t¹i x·, 1 b¶n göi huyÖn). - Nî thuÕ ®Ò nghÞ miÔn gåm: Cét 5, 6, 7, 8,... (a, b, c, d,...) theo c¸c ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5... cña môc I trong Th«ng t híng dÉn. - BiÓu nµy dïng cho ®¬n vÞ x·, phêng vµ cho huyÖn, ®èi víi nh÷ng huyÖn cã nh÷ng tæ chøc,hé gia ®×nh, c¸ nh©n do huyÖn trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ. Mçi tæ chøc,hé gia ®×nh, c¸ nh©n nî thuÕ ®îc ghi 1 dßng. Dßng céng toµn x· ë biÓu nµy ®Ó cÊp huyÖn tæng hîp theo biÓu 2 cña toµn huyÖn (bao gåm c¶ dßng céng cña nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n do huyÖn trùc tiÕp qu¶n lý thu thuÕ).
  7. 7 Ngêi lËp biÓu §éi trëng ®éi thuÕ x· Ngµy... th¸ng... n¨m 2000 (Kýghi râ hä tªn) (Ký ghi râ hä tªn) TM. UBND x·, phêng (Ký tªn, ®ãng dÊu) BiÓu sè 03 B¶ng tæng hîp ph©n lo¹i nî thuÕ SD§NN tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc (Dïng cho huyÖn, tØnh ®Ó tæng hîp) STT Ph©n lo¹i Nî C©y hµng n¨m C©y l©u n¨m thuÕ §¬n N¨m N¨m ... Céng §¬n N¨m N¨m ... vÞ 1999 1998 vÞ 1999 199 Céng tÝnh tÝnh 8 A C¸c kho¶n ph¶i 1 thu 2 Tæ chøc 3 Hé gia ®×nh C¸ nh©n SX riªng lÎ B ................ 1 Céng 2 C¸c kho¶n ®Ò 3 nghÞ miÔn Tæ chøc Hé gia ®×nh C¸ nh©n SX riªng lÎ .............. Céng Ghi chó: - BiÓu nµy huyÖn lËp theo tõng x·, ë tØnh lËp biÓu nµy theo tõng huyÖn. - Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn nép nî thuÕ Côc thuÕ göi biÓu chi tiÕt theo tõng huyÖn vÒ Tæng Côc thuÕ ®Ó tæng hîp chung. Ngêi lËp biÓu Côc trëng Côc thuÕ Ngµy th¸ng n¨m 2000
  8. 8 (Chi côc thuÕ) (Ký ghi râ hä tªn) TM. UBND huyÖn, quËn Phª duyÖt (tr×nh UBND tØnh, TP) BiÓu sè 04 B¶ng tæng hîp ph©n lo¹i nî thuÕ nhµ ®Êt tõ n¨m 1999 trë vÒ tríc (Dïng cho huyÖn, tØnh ®Ó tæng hîp) STT Ph©n lo¹i nî thuÕ §¬n vÞ N¨m N¨m ... Céng tÝnh 1999 1998 A C¸c kho¶n ph¶i thu 1 Tæ chøc 2 Hé gia ®×nh 3 C¸ nh©n SX riªng lÎ ................ Céng B C¸c kho¶n ®Ò nghÞ 1 miÔn 2 Tæ chøc 3 Hé gia ®×nh C¸ nh©n SX riªng lÎ .............. Céng Ghi chó: - BiÓu nµy huyÖn lËp theo tõng x·, ë tØnh lËp biÓu nµy theo tõng huyÖn. - Khi cã quyÕt ®Þnh miÔn nép nî thuÕ Côc thuÕ göi biÓu chi tiÕt theo tõng huyÖn vÒ Tæng Côc thuÕ ®Ó tæng hîp chung. Ngêi lËp biÓu Côc trëng Côc thuÕ Ngµy th¸ng n¨m 2000 (Ký ghi râ hä tªn) (Chi côc thuÕ) TM. UBND huyÖn, quËn Phª duyÖt (tr×nh UBND tØnh,
  9. 9 TP)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2