intTypePromotion=1

Thông tư 106/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
72
lượt xem
2
download

Thông tư 106/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 106/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 78/1999/NĐ-CP ngày 20/08/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  106/1999/TT­B T C  n g µy  30 th¸ng 8 n¨ m  1999 B T S H íng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h  sè 78/1999/N§­C P   g µy  20/8/1999 cña  thi ® n C h Ý n h   h ñ   öa ® æ i, b æ  su n g  N g h Þ  ® Þ n h  sè 102/1998/N§­C P  n g µ y  p s 21/12/1998 c ña C h Ý n h  p h ñ  s öa ® æ i, b æ  s u n g   ét sè §iÒ u   ña N g h Þ   m c ®Þnh   sè 28/1998/N§­C P  n g µy  11/5/1998  ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  c hi c   tiÕt thi µ n h   u Ët thu Õ  gi¸  h L  trÞ gia t¨ng C¨n  cø  LuËt thuÕ  GTGT,  NghÞ  ®Þnh  sè  28/1998/N§­  ngµy  CP 11/5/1998 cña    ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT. C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998 cña ChÝnh  phñ söa ®æi, bæ     sung mét  §iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   CP ngµy  11/5/1998 vµ    NghÞ  ®Þnh  78/1999/N§­   sè  CP ngµy 20/8/1999 cña    ChÝnh phñ  söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998 cña    ChÝnh phñ. Bé  Tµi chÝnh híng dÉn    bæ sung, söa  æi    ® mét  ®iÓm   sè  trong c¸c  Th«ng   89/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/6/1998 vµ    Th«ng   175/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  24/12/1998 vÒ    thuÕ  GTGT   sau: nh  I­ Ò  ® èi tîng k h « n g  thuéc di Ö n  c h Þ u  thu Õ  G T G T :   V Bæ  sung, söa ® æi  mét sè ®iÓm  t¹ môc  II i  PhÇn  A  Th«ng t sè  89/1998/TT­BTC, híng dÉn  §iÒu 4  NghÞ  ®Þnh  sè 28/1998/N§­  ngµy  CP 11/5/1998 cña ChÝnh phñ    vÒ ®èi îng  t kh«ng  thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT   nh sau:  1­ §iÓm   (®o¹n  4  ®Çu)  îc bæ   ®   sung, söa  æi  i sau: "4­ M¸y    ® l¹ nh        bay,  dµn khoan, tµu    thuû thuª cña      níc ngoµi lo¹    i trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc dïng       cho s¶n xuÊt,kinhdoanh;ThiÕtbÞ, m¸y            mãc, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    thuéc lo¹ trong níccha    i       s¶n xuÊt ® îcmµ   së  dù        c¬  cã  ¸n ®Çu    tnhËp khÈu   ®Ó lµm    tµis¶n  ®Þnh  cè  theo dù      ¸n ®ã". 2­ §iÓm   ® îcbæ     13    sung,söa   ®æi  sau:"13­In,xuÊt b¶n,nhËp  nh            khÈu  vµ ph¸thµnh: b¸o,t¹p chÝ, b¶n              tinchuyªn  ngµnh, s¸ch    chÝnh    trÞ,s¸ch    gi¸o khoa,gi¸otr×nh,s¸ch v¨n b¶n            ph¸p luËt,    s¸ch inb»ng      tiÕng  d©n    téc thiÓu    sè; tranh,¶nh,¸p phÝch        tuyªntruyÒn,cæ       ®éng, intiÒn".     §èivíi    dµn khoan,tµu thuû thuªcña            nícngoµilo¹ trong níccha    i       s¶n  xuÊt  ® îcc¨n cø      vµo  danh môc m¸y  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn    i   t¶ilo¹  trong níc     ®∙ s¶n xuÊt® îcdo  KÕ       Bé  ho¹ch vµ    §Çu   tquy  ®Þnh      ®Ó x¸c®Þnh  bªn    vµ  thuª ph¶icã      hîp ®ång    víi   thuªký    ngoµi,   níc   lÖ. hîp S¶n phÈm  hµng ho¸ quy ®Þnh   iKho¶n  kh«ng  t¹  13  chÞu thuÕ GTGT   bao  gåm  s¶n phÈm   s¶n xuÊttrongnícvµ        nhËp  khÈu.
 2. 2 II  ­ V Ò  k h Ê u  trõ thu Õ  ® Ç u  v µ o:  C¨n cø vµo Kho¶n 2  §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè 78/1999/N§­  ngµy  CP 20/8/1999 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  söa  æi, bæ   ®   sung  c¸c tr vÒ    êng    îc hîp ®   khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo  tû lÖ  vµ    khÊu   trõthuÕ, bæ     sung,söa  æi    ® híng dÉn    vÒ khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo  t¹ môc  I nªu    i II phÇn  Th«ng   89/1998/TT­   B  tsè  BTC   vµ môc  I II Th«ng   175/1998/TT­   tsè  BTC   sau: nh  1­    s¶n  C¬ së  xuÊt,chÕ     biÕn, th   ¬ng    m¹i nép  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  mua  n«ng s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ biÕn  cña  ngêitrùctiÕp s¶n        xuÊt,trùctiÕp khaith¸ckh«ng  ho¸ ®¬n            cã    nhng  b¶n    cã  kª hoÆc  cña ngêikinh doanh  ho¸ ®¬n  hµng    îckhÊu        cã    b¸n  th× ®   trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo theo    (%)  tû lÖ  tÝnh        trªngi¸trÞhµng    ho¸ mua vµo theo b¶n    kª hoÆc   ho¸ ®¬n  sau:   nh  a) Tû  5%         lÖ  ®èi víi s¶n phÈm   trång trätthuéc c¸c lo¹          i c©y    lÊy nhùa,lÊy     mñ,    lÊy dÇu, b«ng,mÝa       c©y,chÌbóp ¬i,lóa,g¹o,ng«,khoais¾n;      t           s¶n phÈm   ch¨n nu«ilµgiasóc,giacÇm,                c¸t«m  c¸clo¹ thuû s¶n  vµ      i   kh¸c. b)  lÖ          i Tû  3% ®èi víic¸c lo¹ s¶n phÈm     lµ n«ng s¶n,l©m    s¶n kh«ng quy  ®Þnh trongnhãm   îckhÊu      trªn.   ®   trõ5% nªu  Tû  khÊu    lÖ  trõthuÕ ®Çu   vµo quy  ®Þnh    trªn®©y   dông  ¸p  thèng  nhÊt  ®èi    së  víic¬  s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn, kinh doanh  ¬ng        th m¹i thuéc ®èi  îng  t nép  thuÕ GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. VÝ     dô: C«ng    ty thùc phÈm     s¶n xuÊt,kinh doanh      tæng  trong kú  hîp    cã  thu mua     mét  m Æt   sè  hµng    ®Ó lµm nguyªn liÖu s¶n      xuÊt ®å    hép  ®Ó   vµ  kinh  doanh  ¬ng    th m¹i,trong ®ã:   ­ Mua       trùctiÕp cña n«ng d©n  chuét ®Ó   da    ®ãng  hép  rau  vµ  xanh    ®Ó b¸n. Khi mua   lËp      cã  b¶n  gi¸trÞ hµng  kª      mua  vµo    tr   lµ 20  iÖu ®ång. ThuÕ   GTGT   îckhÊu        ®   trõsÏlµ20.000.000®  3%   600.000®. x  =  ­ Mua      c¸,t«m cña  kinh doanh  ¬ng    cã    hé    th m¹ib¸n  ho¸ ®¬n  hµng    b¸n  ghi gi¸trÞhµng      mua    tr   lµ30  iÖu®ång. ThuÕ     GTGT   îckhÊu        ®   trõsÏlµ: 30.000.000 x    1.500.000 ®.   5% =    2­ C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  (kh«ng    ¸p dông      së  ¬ng    ®èi víic¬  th m¹i trõ®¬n  trùcthuéc tæ    vÞ      chøc    thu mua    ®Ó cung  øng    trùctiÕp cho  së    c¬  s¶n  xuÊt cïng trong c«ng ty,  tæng c«ng ty ®∙ ® îc quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  sè  175/1998/TT­ BTC   ngµy 24/12/1998)nép    thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu  trõmua     phÕ  liÖu c¸c lo¹      i cña ngêitrùctiÕp thu nhÆt          phÕ   liÖu kh«ng  ho¸   cã    ®¬n  ph¶ilËp b¶n        kª hµng  mua  vµo  hoÆc  mua  cña ngêikinh doanh      mua  gom   cã    ho¸ ®¬n  hµng    îckhÊu    b¸n  th× ®   trõthuÕ ®Çu  vµo theo  mét    (%)  tû lÖ  tÝnh  trªngi¸trÞhµng          ho¸ mua  vµo  theo b¶n      kª hoÆc     ho¸ ®¬n  sau: nh  a) Tû  5%         lÖ  ®èi víis¾t,thÐp    phÕ    phÕ      liÖu vµ  liÖu lµkim    lo¹ kh¸c. i b) Tû  3%         i   lÖ  ®èi víi lo¹ phÕ    c¸c   liÖu kh¸cnh:giÊy vôn,thuû tinh,               lon. ni 3    ­ C¸c  êng    tr hîp kh¸c c¬  kinh doanh    së    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ  îckhÊu    ®   trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  sau: nh 
 3. 3 a) Tû  5%         lÖ  ®èi víi tiÒn båith     êng  cña    ho¹t®éng kinh doanh    b¶o hiÓm. b)  lÖ    Tû  4% ®èi    víihµng chÞu  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt c¬  kinh doanh  ­   së    th ¬ng    m¹imua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt®Ó     b¸n; c) Tû  3%     lÖ  ®èi    víi®Êt,®¸, c¸t,   c¬  s¶n        do  së  sái xuÊt,x©y    dùng mua   trùctiÕp    cña ngêi khaith¸ckh«ng  ho¸ ®¬n        cã    hoÆc   îc tÝnh  ®   khÊu    trõtheo  b¶n    kª hµng    ho¸ mua cña   îng cã    ®èi t   ho¸ ®¬n    b¸n hµng. d) Tû  3%         i   lÖ  ®èi víi lo¹ hµng    c¸c   ho¸ kh¸cnÕu  ho¸ ®¬n      cã    b¸n hµng. 4­ ViÖc  tÝnh khÊu    trõ thuÕ hoÆc  hoµn  thuÕ ®Çu  vµo quy ®Þnh     t¹i ®iÓm       trªn®©y   1, 2, 3    kh«ng    ¸p dông      êng    ®èi víitr hîp hµng    ho¸ mua vµo  îc ®   lµm  nguyªn liÖu ®Ó       s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn  hµng  xuÊt khÈu    hoÆc  mua    ®Ó xuÊt   khÈu. VÝ    dô:C«ng    mua  tÊn  tyA  10  thuû  s¶n  cña ngêi®¸nh    b¾t  kh«ng  ho¸ cã    ®¬n,  doanh  mua   sè  vµo  tr   30  iÖu ®ång, c«ng    lËp    ty®∙  b¶n    kª tÝnh khÊu    trõ thuÕ  ®Çu  vµo. Nhng  hµng    sè  nµy c«ng    ® a  ty ®∙  vµo  chÕ  biÕn hµng  xuÊt  khÈu  50%,  b¸n trong níc 50%       th× chØ   îc tÝnh  ®   khÊu   ¬ng  trõt øng    víihµng  b¸n trongnícb»ng:       (30.000.000®  5%)  50%   750.000®   x  x  =  5    ­ C¨n  ®Ó     cø  x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   1,2,3trªn®©y      lµ: a)        i §èi víic¸c lo¹ hµng  ho¸ mua  cña ngêi s¶n    xuÊt,khaith¸c,thu        nhÆt  phÕ  liÖu  kh«ng  ho¸  cã  ®¬n     lµ b¶n  hµng  kª  ho¸ mua  vµo. B¶n  ph¶i lËp    kª    ®óng  quy ®Þnh    tªn ®Þa   ghi râ    chØ  ngêi b¸n,lo¹      i hµng, sè îng  gi¸thanh    l vµ    to¸n ®óng        víic¸c chøng        tõ chitr¶tiÒn.Ngêi phô      tr¸chthu    mua,  ngêi lËp,ký      duyÖt  b¶n    kª ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  tÝnh    vÒ  ®óng  ®¾n   chÝnh    vµ  x¸ccña sè  liÖu kª khai,      nÕu  t×nh    cè  kª khaikh«ng    ®óng, kª khaisaim Æt           hµng    ®Ó tÝnh  khÊu    trõthuÕ   lµhµnh    vikhaiman      trènthuÕ    xö    sÏbÞ  lýtheo ph¸p luËt.     b)        §èi víic¸c ho¸ ®¬n  mua  hµng ho¸  ®Çu  vµo (ho¸ ®¬n     th«ng  êng) th   chØ  îctÝnh  ®   khÊu            trõ®èi víi ho¸ ®¬n    c¸c hîp ph¸p (ho¸®¬n  Bé        do  TµichÝnh  ph¸thµnh) vµ          lµ ho¸ ®¬n  mua  hµng    ho¸ chÞu  thuÕ GTGT;  Ho¸ ®¬n  ph¶ighi     ®óng  ®Çy       ®ñ c¸c yÕu    tè quy ®Þnh    tªn,®Þa  chØ,  sè  m∙  thuÕ  cña ngêi b¸n     ph¶ighirâ rµng.§Ó           tÝnh  khÊu        i   trõ®èi víi   ®¬n  lo¹ ho¸ nµy,hµng    th¸ng c¬    së  kinh doanh    ph¶i tæng    hîp lËp b¶n  c¸c ho¸  kª    ®¬n  îc tÝnh  ®   khÊu        trõ ®Ó kª khaisè  îckhÊu    ®   trõ. c) §èi víivËt t hµng             ho¸ ®Çu  vµo  i îc tÝnh  lo¹    ® khÊu    trõtheo    (%)  tû lÖ  trªngi¸mua,  së      c¬  kinh doanh    chØ  îc h¹ch    ®   to¸n vµo    chiphÝ  s¶n xuÊt kinh     doanh    ®Ó tÝnh   thu nhËp  doanh nghiÖp b»ng  doanh  mua,    ) sè  ® îc sè  trõ(­  ®∙    tÝnh khÊu trõ. VÝ     du: Trong  doanh  kú  nghiÖp    B mua      vËt t hµng  ho¸ ®Çu  vµo    lµ 100  tr   iÖu ®ång, ® îctÝnh      khÊu    trõtheo    5%   tû lÖ  b»ng  tr   5  iÖu ®ång  chØ  îc th×  ®   h¹ch    to¸nvµo    chiphÝ  tr   95  iÖu ®ång (100  iÖu ®ång    tr   tr   ­ 5  iÖu ®ång),cßn    5  tr   iÖu®ång  h¹ch to¸nvµo      thuÕ ®Çu   vµo  îckhÊu  ®   trõ. III  ­ V Ò  ® èi tîng ® îc gi¶ m  thu Õ  G T G T :
 4. 4 Theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ    3  1  ®Þnh  78/1999/N§­   sè  CP ngµy  20/8/1999 cña    ChÝnh phñ s¶n phÈm,  dÞch  ® îcgi¶m  vô    50%   thuÕ GTGT  nh  sau: 1   ­S¶n  phÈm   khÝ    khÝ    c¬  (trõc¬  tiªudïng)bao    gåm:  a) C¸c  i   lo¹  m¸y  mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn vËn        t¶inh:m¸y  næ,  m¸y phay,  m¸y tiÖn,m¸y    bµo,m¸y      c¸n kÐo, ®ét,dËp; c¸c lo¹ thiÕtbÞ          i     ®ång    bé,thiÕtbÞ    rêi,thiÕtbÞ        ®o ®iÖn,      ®o níc,kÕt  cÊu dÇm   cÇu,  khung kho  s¶n  vµ  phÈm   kÕt cÊu  b»ng kim  ic¸c lo¹  t«,ph¬ng  lo¹     i ; «    tiÖn vËn    t¶ikh¸c;c¸c lo¹      i phô tïng,   b¸n thµnh phÈm   cña    i c¸c lo¹  s¶n phÈm           nãitrªnnh:pÝt t«ng,xilanh,phô          tïng thay thÕ    i   c¸clo¹ . b) C¸c  ic«ng  s¶n  lo¹  cô  xuÊt nh m¸y khoan, m¸y  khÝ    c¬  n«ng nghiÖp  nhá,m¸y  c¸clo¹     ca    im¸y  , bµo,cµy,bõa,m¸y            tuètlóa,m¸y b¬m   níc. c)C¸c    s¶n phÈm     lµc«ng  s¶n  cô  xuÊtnhá      nh:k×m, bóa,bé  nghÒ      ®å  (cê lª  ,tuèc n¬    vÝt),   ®inh,th     íckim  ixÎng,cuèc,liÒm  lo¹   ,     h¸i. C¸c  i lo¹ s¶n phÈm   khÝ    c¬  tiªudïng    i dïng  lµ lo¹  ®å  phôc  cho  vô  nhu cÇu  sinh ho¹tc¸ nh©n,        gia ®×nh hay  ®¬n  kh«ng  vÞ  mang tÝnh chÊt t    liÖu s¶n  xuÊt nh:xe      ®¹p,xe   m¸y,bµn      lµ,bÕp  ®un, qu¹tm¸y,®iÒu        hoµ nhiÖt®é,    dao,  kÐo,  xoong, nåi,thau, th×a, dÜa,  ®å           bé  dïng nhµ bÕp  kh«ng thuéc  diÖn  gi¶m thuÕ GTGT   t¹ ®iÓm   nªu   i nµy. 2­ S¶n phÈm   luyÖn    c¸n,kÐo,  kim  i®en,  lo¹  kim  imµu,  lo¹  kim  iquý  lo¹  (vµng,b¹c)bao      gåm  nh÷ng s¶n phÈm     trùc tiÕp cña c«ng  nghiÖp luyÖn    c¸n kÐo  d¹ng  ë  nguyªn  liÖu hoÆc     s¶n phÈm     nh: gang, thÐp, nh«m   d¹ng      ë  thái  , thanh hoÆc   qua    ®∙  c¸n kÐo thµnh thÐp tÊm, thÐp    thanh,thÐp    cuén,nh«m   ,   l¸  nh«m  tÊm. Nh÷ng  s¶n  phÈm   qua    gia c«ng, chÕ       t¸choÆc     tõ s¶n phÈm  luyÖn    c¸n kÐo  s¶n  ®∙  xuÊt  chÕ  biÕn  thµnh    c¸c s¶n  phÈm  kh¸c th×    kh«ng      coi lµ s¶n  phÈm  luyÖn  kÐo      c¸n  nh: ®å trang søc;®å         thñ c«ng, mü     nghÖ;  d©y kim  i lo¹  bÖn, ®an, xo¾n;  c¸c  is¶n  lo¹  phÈm   tÊm     lîp,thïng ®ùng      níc b»ng kim  ilo¹  kh«ng thuéc diÖn  îcgi¶m    ®   thuÕ  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy. 3­ Khu«n    ®óc    ibao  c¸c lo¹   : gåm     i c¸c lo¹  khu«n dïng  lµm c«ng  ®Ó   cô  s¶n  xuÊt ra      c¸c s¶n  phÈm  hµng  ho¸  îc t¹oh×nh  ®     b»ng khu«n  khu«n  nh  ®óc    c¸c chitiÕtm¸y,khu«n          ®Ó s¶n  xuÊtc¸clo¹ èng.       i 4­ Than      ®¸,than cèc:bao    gåm   c¸c lo¹  c¶    i than  kh¸c nh    than    than bïn vµ    ®ãng côc,®ãng    b¸nh    tõthan ®¸,than cèc.       5­ M¸y    vitÝnh  c¶  kÓ  nh÷ng  phËn  bé  kh«ng      bµn  t¸ch rêinh  phÝm, con  chuét. 6­ Ho¸    chÊt c¬    b¶n:gåm     i     c¸c lo¹  chÊt ghitrong danh  ho¸       môc phô    lôc1  kÌm  theo Th«ng     tnµy. 7  VËt  ­  liÖu næ: bao gåm  thuèc næ, d©y ch¸y chËm,    kÝp    c¸c næ vµ    d¹ng  îc chÕ   ®   biÕn thµnh s¶n phÈm     næ chuyªn dông nhng kh«ng thay ®æi    tÝnh  n¨ng    t¸cdông cña      vËtliÖu næ. 8­ Lèp  t«tõcì900   trëlªn.   «        ­20    9­ S¶n phÈm   dïng lµm nguyªn liÖu s¶n    xuÊt c¸c lo¹      i thuèc ch÷a bÖnh,  phßng bÖnh, lo¹ chÞu    i   thuÕ GTGT  thuéc nhãm     thuÕ suÊt 10%       ghitrong phô    lôcsè  kÌm    2  theo Th«ng     tnµy.
 5. 5 10­ Ch©n         gi¶,tay gi¶,n¹ng,xe      l¨nchuyªn dïng cho ngêi tµn      tËt,thuéc  nhãm   thuÕ suÊtthuÕ    GTGT  10%. 11­ M Æt     hµng chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt(TT§B) ë      kh©u  kinh doanh    th¬ng    m¹i nép  thuÕ  GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ: C¸c  së    c¬  kinh   doanh  ¬ng    th m¹i nép  thuÕ GTGT  theo  ph¬ng ph¸p khÊu    îc gi¶m  trõ ®   50%   thuÕ GTGT       Æt   ®èi víim hµng chÞu thuÕ  TT§B  së  c¬  kinh doanh      b¸n ra. 12­  , Líi d©y    giÒng  sîi®Ó   vµ    ®an íi®¸nh   íi sîi®Ó   l  c¸:l ,     ®an íi®¸nh    l  c¸ bao gåm     iíi c¸c lo¹    l ®¸nh      i   c¸,c¸c lo¹  , sîi d©y  giÒng  i lo¹ chuyªn dïng      ®Ó ®an íil  ®¸nh    c¸ kh«ng  ph©n  biÖt nguyªn    liÖu s¶n    xuÊt.§èi víihµng        nhËp khÈu: Líi     ®¸nh  thµnh  c¸  phÈm   nhËp  khÈu  thuéc  sè  m∙  5608­ 00  11­ BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  hiÖn  hµnh; D©y     giÒng  sîi®Ó   vµ    ®an íi®¸nh    l  c¸ nhËp khÈu    x¸c ®Þnh  theo híng dÉn  ®èi víi     nh      hµng  nhËp  khÈu  hiÖn hµnh. 13­ X©y  dùng, l¾p  Æt:    ® X©y  dùng  kh«ng ph©n  biÖt cã    bao  thÇu vµ  hay kh«ng  bao  thÇu nguyªn  vËt  liÖu (kh«ng bao  gåm  ho¹t®éng    kh¶o    s¸t, thiÕtkÕ);L¾p   Æt        ® lµ viÖc thùc hiÖn      c¸c c«ng viÖc g¾n  liÒn víic«ng      tr×nh  x©y dùng  l¾p  Æt  nh  ® thiÕtbÞ, ®iÖn,níc,thang          m¸y,néithÊtc«ng        tr×nh. 14­ N¹o      vÐt luång,l¹ch,    c¶ng  s«ng,c¶ng    biÓn.C¨n  ®Ó   îcx¸c®Þnh    cø  ®     gi¶m  thuÕ GTGT  ph¶icã: ­ Hîp ®ång  kinh  hîp  tÕ  ph¸p  víikh¸ch  ký    hµng x¸c ®Þnh   n¹o  râ  vÐt  luång,l¹ch,    c¶ng  s«ng,c¶ng    biÓn. ­ Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT     néi dung  ghi râ    ho¹t®éng    n¹o vÐt,luång    l¹ch,   c¶ng  s«ng,c¶ng    biÓn  c¸cnéidung  vµ      kh¸cnh      hîp ®ång  ký. ®∙  15­ VËn  , t¶i bèc xÕp  gåm  ho¹t®éng    vËn    t¶ihµng  ho¸,hµnh      lý,hµnh  kh¸ch vµ    bèc  xÕp hµng    ho¸,hµnh    lý,kh«ng  ph©n  biÖtlo¹ ph¬ng    i  tiÖn vËn      t¶i, bèc xÕp, thñ c«ng      hay  gií . c¬  i 16­ Kh¸ch    lÞch,¨n uèng.   s¹n,du      17­ C¸c  i   lo¹ s¸ch chÞu      thuÕ  GTGT   thuéc nhãm     thuÕ  suÊt10%.   18­ Ph¸thµnh  chiÕu      vµ  video chÞu thuÕ GTGT  thuéc nhãm  thuÕ suÊt  10%. C¸c  së  c¬  kinh doanh      c¸c s¶n phÈm   hµng ho¸,dÞch  ® îc gi¶m    vô    50%   thuÕ GTGT, nÕu    së  lµc¬  nép  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõthuÕ    khicung  øng hµng    ho¸,dÞch  ghiho¸ ®¬n  vô      GTGT   theo thuÕ  suÊt t   ¬ng øng    víimøc  thuÕ sau    ® îcgi¶m  sè  khi®∙    vµ  thuÕ  tÝnh  theo møc    thuÕ sau    gi¶m. khi®∙  VÝ       dô: ­ Kh¸ch    lÞch,¨n uèng  s¹n,du      thuÕ suÊt 20%     nay gi¶m 50%  th×  ghimøc    thuÕ      trªnho¸ ®¬n    b¸n hµng    lµ10%. ­ S¶n    phÈm   khÝ    khÝ    c¬  (trõc¬  tiªudïng)thuÕ    suÊt 10%,    nay  gi¶m  50%   th× ghimøc      thuÕ      trªnho¸ ®¬n    b¸n hµng    lµ5%. IV­ æ  c h ø c  thùc hi Ö n:  T Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 1/9/1999.C¸c    híng dÉn  vÒ  hµng    ho¸ dÞch  kh«ng  vô  chÞu  thuÕ GTGT,  khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo  gi¶m  vµ  50%  møc thuÕ GTGT       ®èi víimét  hµng    sè  ho¸ dÞch  nªu  vô  trong Th«ng     t sè 
 6. 6 89/1998/TT­ BTC, Th«ng   175/1998/TT­ tsè  BTC   c¸c v¨n b¶n  vµ      kh¸c híng dÉn      vÒ thuÕ GTGT       tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu     b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu  víng  ¾c   ®Ò   cã  m g×  nghÞ    c¸c ®¬n vÞ  b¸o c¸o vÒ  TµichÝnh        Bé    ®Ó híng dÉn      bæ sung.
 7. 7 P h ô  lôc s è 1 da n h  m ô c  c¸c lo¹i h o¸ ch Êt c¬ b¶ n  ® îc gi¶ m  thu Õ  G T G T   (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   106    tsè  /1999/TT­ BTC ngµy  th¸ng8  30    n¨m 1999 cña  TµichÝnh) Bé    A­ C¸c h o¸ c h Êt c«n g  n g hi Ö p I­C¸c       lo¹iaxit 1     ­Axitclohydric   HCL 2     i ­Axitnitr c   HNO3 3­ Axitflosi i i     l c c H2SiF6 4­ AxitFloric       HF 5­ Axitphotphoric         H3PO4 6­ Axitsunfuric clªum       vµ  H2SO4   &  H2SO4nSO3 II­C¸c       lo¹iOxit 7   ­Crom    anhydriccriomic oxit&      Cr2O3  &CrO3 8       ­Chi oxit Pb02 9   ­§ång    vµ  oxit1  2  Cu2O   CuO vµ  10   ­KÏm    oxit ZnO 11   ­Magie    oxit MgO 12   ­Nh«m     oxit AL2O3 13   ­Niken    oxit NiO 14   ­S¾t    oxit Fe2O3 15   ­Titandyoxit Imenit      vµ    giÇu  lµ TiO2  TiO2Fe2O vµ  16   ­Mangan  dioxi ®iªn gi¶i lµm    t     vµ  giÇu  MnO2 II   I C¸c    ­ lo¹ihydroxit 17   ­Amondydroxit amoniac láng   vµ      NH4NH   NH3 vµ  18   ­Nh«m   hydroxi  t Al (OH)3   19     ­Xót NaOH IV   ­C¸c    lo¹imuèi  ho¸  chÊt 20 ­ Amon  clorua CN  vµ dïng cho s¶n xuÊt NH4Cl   ph©n  21­ Amon    lcycacbonat   NH4HCO3 22     ­Bariclorua  BaCl2 23     ­Baricacbonat   BaCO3 24   nitrat ­B¹c    AgNO3
 8. 8 25   ­Canxicacbonat(bétnhÑ)      CaCO3 26   ­Canxiclorua     CaCl2 27   ­Can    xicacbur(®Êt ®Ìn)       CaC2 28   ­Canxihydrophotphat     CaHPO4 29   ­Canxiphotphat       Ca3PO4l2 30   ­Canxiflorua     CaF2 31   ­Canximota  i     sil ra(CMS)  t CaSiO3 32   ­Canxihypo    clor       i(béttÈy) t Ca(Ocl)2 33­ Coban    clorua  CoCl26H2O 34   ­Coban  Sunfat   CoSO47H2O 35     ­Chi cromat  PbCrO4 36     ­Chi nitrat   Pb(CO3)2 37   ­§ång  clorua  CuCl2.2H2O 38   ­§ång  Sunfat   CuSO4.5H2O 39   ­KÏm  Clorua  ZnCl2 40   ­KÏm  Sunfat   ZnSO4.7H2O 41   ­KÏm  cromat vµ    dycromat  ZnCrO4  Cr2O3 vµ  42     ­Kaliclorat   KClO3 43     ­Kalilycromat   K2Or2O7 44     ­Kalinitrat   KNO3 45     ­Kalihydrophotphat   KH2PO4 46     ­Kaliphotphat   K3PO4 47   ­Magiªclorua     MgCl2.6H2O) 48   ­Magiªcacbonat     MgCO3 49   ­Magiªnsunfat     MgSO4.7H2O 50   ­Natri  cacbonat(soda)     Na2CO3 51­ Natri    bycacbonat   NaHCO3 52   ­Natri  sunfat   Na2SO4 53   ­Natri  sunfi  t Na2SO3 54   ­Natri  bysunfi  t NaHSO3 55   ­Natri  thosunfat   Na2S2O3.5H2O 56   ­Natri  bycromat  Na2Cr2O7 57   ­Natri  hypoclor   ícgiaven) i(n   t   Na(Ocl) 58   ­Natri  florua(NaF)   59   ­Natri  Flosi i   l cat Na2SiF6 60   ­Natri  hydrophotphat   Na2HPO4
 9. 9 61   ­Natri  photphat   Na3PO4 62   ­Natri ipo  tr lyphotphat   Na5PO310 63   ­Natri i t   ca d¹ng  sil   côc  d¹ng  vµ  keo  Na2On.SiO2 64   ­Natrisunfur   Na2S 65   ­Natri  borac  Na3BO3 66   ­Natri  nh«m   clorua  Alcl3&    AlCL3.6H2O 67   ­Nh«m   nitrat   Al(NO3)3 68   ­Nh«m   sunfat(phÌn®¬n)      Al4(SO4)3.18H2O 69   ­Nh«m     kalisunfat(phÌnkÐp)       Alk(SO4)2.12H2O 70   ­S¾t  clorua  FEcl3 71   ­S¾t  sunfat   FeSO4.7H2O 72   ­S¾t  amonisunfat(phÌns¾t        amoni)   FeNH4(SO4)2.2H2O 73   ­Xanh  phæ   (bel   inlelue)   Fe4Fe(CN)6 74   ­Sunfua  c¸cbon  CS2 KhÝ   nghÖ   ¸kim kü  vµ   75   láng vµ  ­Clo    khÝ  Cl2 76   ­Cacbonic(r¾n,láng vµ        khÝ)  CO2 77     ­Nit¬láng vµ    khÝ  N2 78   ­Oxy  O2 79   huúnh ­Lu  (S  80­ Graphit lµm     ®∙  giµu  C 81­ Phètpho      vµng  ®á  vµ  P Mét  s¶n    sè  phÈm   h÷u  c¬ 82­ KhÝ    Axetylen   O 2H 2 83­ Naphtalen     C 10H 8 84­ Benzen    C 6H 6 85­ Xylen     C 10H 8 86­ EtylAlcolCN         C 2H 5OH 87­ Glixexin     O 3H 5(HO)3 88­ Phenol     C 6H 5OH 89­ Teppineol     10H 17OH C 90­ Tecpinhydrat     C 10H 18(OH)2.H2O 91­ Fermalin     HCHO 92­ Axitaxotie       CH 3COOH
 10. 10 93­ Axithymic     94­ Axitstearic       C 17H 35COO H 95­ Axittezphatal c     i  C 6H 4(COOH)2 96­ Axitxalic . i     . lc 97­ Menobenzen    clorua  C 6H 5C 1 98­ Baristearat       Bg(O17H 35COO) 2 99­ Mggie stearat       Bg(C17H 35COO) 2 B­ H o¸ d îc vµ h o¸ ch Êt tinh k hiÕt I­axittinh khiÕt vµ          tinh khiÕt ph©n       tÝch  TK   TKP vµ  100­ axit     loor   ic H 3BO 3 101­ Axitclohydric       HCL 102­ Axitnitr c     i   HNO 3 103­ Axitsunfunric       2SO 4 H 104­ Axitph«tphoric       3PH 4 H II­  OxitTK   TKP   vµ  105­ Canxioxit       CaO 106­ §ång    vµ    oxit1  2   Cu2  CuO vµ  107­ KÏm oxit       ZnO C¸c    lo¹ihydroxitTK   TKP   vµ  108­ Amon    hydroxit   NH4OH 109­ Brerihydroxi   t   (OH)2  Ba  8H20 110­ Canxihydroxi     t   (OH)2 Ca  111­ Nh«m     hydroxit     Al (OH)3 C¸c    lo¹imuèi  ho¸  chÊt    TKP TK vµ  112­ Amon    bycacbonat   4CO 3 NH 113­ Amon    clorua   4CL NH 114­ Amon    nitrat   4NO 3 NH 115­ Amon    hydro photphat     (NH)2H 2PO 4 116­ Amondyhydrophotphat     4H 2PO 4 NH 117­ Bariclorua       BaCL 2.2H2O 118­ BariNitrat       (NO3)2 Ba  119­ Barisunfat       BaSO 4.5H2O 120­ Bac    nitrat   AgNO 3 121­ C∙nicacbonat       CaCO 3 122­ Canxi(clorua)       CaCL 2 123­ Canxinitrat       (NO 3) 4H 2O Ca  2
 11. 11 124­ §ång    clorua   CuCL 2.2H2O 125­ §ång    cacbonat   CuCO 3.Cu  (OH)2 126­ §ång    sunfat   CuSO 4.5H2O 127­ Kali     clorua   KCL 128­ Kali     bycromat   2Cr2O 7 K 129­ Kali     hydroph«tphat   2HPO 4 K 130­ Kali     nitrat   KNO 3 131­ Kali     phemongant   KMnO 4 132­ Kali     Fericyanua   3Fe(CN)6 K 133­ Kaniferocyanua       4Fe(CN)6.3H2O K 134­ Kali     sunfat   2SO 4 K 135­ KÏm    Clorua   ZnCL 2 136­ KÏm    sunfat   ZnSO 4.7H2O 137­ Magie    Clorua   MgCL 2 138­ Magie    Sunfat   MgSO 4 139­ Magie    cacbonat   MgCO 3 140­ Natri    borac   2B 4O 7 10H 2O Na 141­ Natri    hycacbonat   NaHCO 3 142­ Natri       cacbonat kali   NaCO 3 143­ Natri    Clorua   NaCL 144­ Natri       cacbonat kali   NaKCO 3 145­ Natri    Florua   NaF 146­ Natri    Flosi i t l ca   2SiF6 Na 147­ Natri    hydrophotphat   2HPO 4 Na 148­ Natri    ph«tphat   3PHO 4 Na 149­ Natri ipohyphotphat    tr   5P 3O 10 Na 150­ Natri    leysumfit   NaHSO 3 151­ Natri    sunfit   2SO 3 Na 152­ Natri    thiosunfat   2S 2O 3 Na 153­ Natri    sunfat   2SO 4 Na 154­ Nh«m     Clorua ALCL 3 155­ Nh«m     sunfat   2(SO4) .18H2O AL 3 156­Nh«m   isunfa   Kal t   ALK(SO 4) .12H2O 2 157­ S¾t  amon    2  sunfat   Fe(NH 4)   4) H 2O 2 (SO 2 158­ S¾t  amon    2  sunfat   FeNH 4(SO4).12H2O
 12. 12 159­ S¾t  clorua   2    FeCL 3 160­ S¾t  sunfat   2    FeSO 4   Mét  s¶n  sè  phÈm   h÷u  c¬ 161­ Axeton     3H 6O 2 C 162­ Benzen     6H 6 C 163­ Toluen     7H 8 C 164­ Xylen     10H 8 C 165­ Metanol     3OH CH 166­ Etanol     2H 5OH C 167­ Butanol     4H 9OH C 168­ Glixer     in   3H 8O 3 C 169­ Phenlo       6H 5OH C 170­ Tocpynell       10H 17OH C 171­ Tecpenhdrat      C 10H 17 (OH)2H2O   172­ Formall     in   2O CH 173­ axit     axetic   3COO H CH 174­ Axitxalix l c     ii 175­ Butylaxetat       4H 9COOC H C 3 176­ Tota cloruacacbon         CCL 4 177­ Axitoxlic       2H 2O 42H 2O C 178­ Axitmonceloaxel     ic   CLCH 2COOH 179­ Axitstearic         17H 35COOH C 180­ Amon    axetat     4CH 18COO NH 181­ Amon    axatat     4 )2C2O 4. 2O (NH .2H 182­ Kali     oxalat     2C 2O 4 .H2O K 183­ Natri    Axetat     NaCH 3COO 184­ Natri    Axalat   2C 2 O 4 Na 185­ Magie    starat     Mg(C 17H 35COO) 2
 13. 13 P h ô  lôc s è 2 da n h  m ô c  c¸c lo¹i   (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   106    tsè  /1999/TT­ BTC ngµy  th¸ng8  30    n¨m 1999 cña  TµichÝnh) Bé    +  Analgin +  AnhydridePhthal   ic +  Asprine(Acetyl    Salicylate) +  Astemizole +  AtropinSulphate   +  Codein +  CaffeineAnhydrous   +  ChlopromazinHCL   +  ChloroquinPhosphat   +  Cinariz   ine(Cinnarizin) +  )P­ D(­ Hydroxy Phenylglyc     ineDane  Salt +  Dextrose(Glucose)   +  Dimenhydrinate +  DiphenylhydantoinSodium    (PhenytoinSodium)   +  Ibuprofen +  Indomethacin +  Isoniazid(Isoniazide,    Rimifon) +  Ketoconazole +  Lactose +  Lnolinanhydrous   +  Manitol  (Mannito ) l +  Methylene blue (Xanh      Methylen) +  Metronidazol +  Naphazolinnitrat   +  PapaverineHCL   +  Paracetamol(Acetaminophen)   +  Petroleum  Jelly  (Vaselin) +  Piperazincit t   ra +  Piroxicam +  ProcainHCL     (NovocainHCL)   +  PromethazineHCL   +  Phenobarbital
 14. 14 +  Quinine +  Sodium  Salicylate +  SparteineSulphate   +  Sucralfate +  Sulfadoxine +  Sulfaguanidin +  Sulfamethoxazole(Sulphamethoxazole)   +  Theophyllin +  Trimethoprim (TMT)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2