Thông tư 118/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
222
lượt xem
14
download

Thông tư 118/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 118/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 118/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ___________ c l p - T do - H nh phúc ______________________________________ S : 118 /2009/TT-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ Hư ng d n vi c nh p kh u xe ôtô ang s d ng theo ch tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã hoàn t t th t c ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài; B Tài chính hư ng d n vi c nh p kh u xe ôtô ang s d ng theo ch tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã hoàn t t th t c ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam như sau: I. QUY NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Thông tư này hư ng d n vi c nh p kh u xe ôtô ang s d ng theo ch tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (g i t t là xe ôtô ang s d ng) ã hoàn t t th t c ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam (g i t t là ư c phép h i hương). i u 2. i tư ng i u ch nh. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ã ư c cơ quan Công an Vi t Nam hoàn t t th t c ăng ký thư ng trú t i Vi t Nam ( ã ư c c p s h kh u 1
  2. thư ng trú t i Vi t Nam) theo quy nh c a Lu t Cư trú, Ngh nh s 107/2007/N -CP ngày 25/06/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n liên quan. II. HƯ NG D N C TH i u 3. i u ki n nh p kh u xe ôtô ang s d ng. 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép h i hương ư c nh p kh u 01 chi c xe ôtô cá nhân ang s d ng. 2. Xe ôtô ang s d ng ph i ư c ăng ký s d ng nư c nh cư ho c nư c mà ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n làm vi c (khác v i nư c nh cư) trư c th i i m hoàn t t th t c c p s h kh u thư ng trú t i Vi t Nam c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép h i hương. 3. Xe ôtô ang s d ng ph i tuân th theo n i dung quy nh t i kho n 2, kho n 3 ph n I, ph n II Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT- BTC-BCA ngày 31/03/2006 c a liên B Công thương - Giao thông v n t i - Tài chính - Công an hư ng d n vi c nh p kh u ôtô ch ngư i dư i 16 ch ng i ã qua s d ng theo Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài. i u 4. H sơ và th t c c p gi y phép nh p kh u xe ôtô ang s d ng. 1. H sơ ngh c p gi y phép nh p kh u xe ôtô ang s d ng bao g m: - ơn ngh nh p kh u xe ôtô (có xác nh n a ch cư trú c a chính quy n a phương): 01 b n chính; - H chi u / Gi y thông hành h i hương có óng d u ki m ch ng nh p c nh c a cơ quan qu n lý xu t nh p c nh t i c a kh u: 01 b n sao có công ch ng kèm b n chính ki m tra, i chi u; - S h kh u do cơ quan Công an Vi t Nam c p: 01 b n sao có công ch ng kèm b n chính ki m tra, i chi u; - Gi y ăng ký xe ôtô ang lưu hành ho c gi y h y ăng ký xe ôtô t i nư c ngoài do cơ quan có th m quy n c a nư c s t i c p ho c nư c mà ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n làm vi c c p (khác v i nư c nh cư): 01 b n d ch ti ng Vi t Nam có công ch ng và kèm b n chính ki m tra, i chi u; - V n t i ơn: 02 b n (01 b n sao ch p t b n g c và 01 b n copy; ho c 01 b n chính c a v n t i ơn có ghi ch copy và 01 b n copy). 2. Th t c c p gi y phép nh p kh u xe ôtô ang s d ng: a) C c H i quan t nh, thành ph ti p nh n h sơ quy nh t i kho n 1 i u này c p, qu n lý gi y phép nh p kh u xe ôtô theo quy nh hi n hành cho ngư i ư c phép h i hương có a ch cư trú trên a bàn t nh, thành ph nơi C c H i quan t nh, thành ph óng tr s chính. 2
  3. b) Trư ng h p ngư i ư c phép h i hương có a ch cư trú trên a bàn t nh, thành ph không có t ch c H i quan thì ngư i h i hương liên h v i C c H i quan t nh, thành ph thu n ti n ư c c p gi y phép nh p kh u xe ôtô. i u 5. H sơ và th t c nh p kh u xe ôtô ang s d ng. 1. H sơ làm th t c nh p kh u xe ôtô bao g m: - Gi y phép nh p kh u xe ôtô: 02 b n chính; - V n t i ơn: 01 b n (có óng d u treo c a C c H i quan t nh, thành ph nơi c p gi y phép nh p kh u xe ôtô); - T khai h i quan xu t kh u / nh p kh u phi m u d ch: 02 b n chính. 2. Th t c nh p kh u xe ôtô: a) Th t c nh p kh u xe ôtô ang s d ng ư c th c hi n t i Chi c c H i quan c a kh u (nơi xe ôtô ư c v n chuy n t nư c ngoài n c a kh u) theo quy nh hi n hành i v i xe ôtô ã qua s d ng. Riêng i v i ngư i Vi t Nam nh cư các nư c có chung biên gi i t li n ư c phép h i hương thì ư c làm th t c nh p kh u xe ôtô t i c a kh u qu c t ư ng b . b) Th t c nh p kh u xe ôtô ang s d ng theo ch tài s n di chuy n th c hi n theo quy nh hi n hành i v i hàng hóa nh p kh u không nh m m c ích thương m i và các văn b n hư ng d n liên quan. c) K t thúc th t c thông quan i v i xe ôtô ang s d ng, lãnh o Chi c c H i quan c a kh u xác nh n vào T khai h i quan xu t kh u / nh p kh u phi m u d ch và không c p t khai ngu n g c i v i xe ôtô nh p kh u; tr cho ngư i h i hương 01 gi y phép nh p kh u xe (có xác nh n k t qu làm th t c nh p xe ôtô c a Chi c c H i quan c a kh u nơi làm th t c nh p xe), 01 t khai h i quan xu t kh u / nh p kh u phi m u d ch (b n ngư i khai h i quan lưu). i u 6. Chính sách thu . Xe ôtô ang s d ng nh p kh u theo ch tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép h i hương th c hi n theo chính sách thu hi n hành quy nh t i Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u, Lu t Thu tiêu th c bi t, Lu t Thu giá tr gia tăng. III. I U KHO N THI HÀNH i u 7. Hi u l c thi hành. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; Bãi b Thông tư liên t ch s 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 c a B Thương m i (nay là B Công Thương) và T ng c c H i quan hư ng d n vi c nh p kh u ôtô c a m t s i tư ng theo ương phi m u d ch và các văn b n hư ng d n liên quan. 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch o C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m t ch c qu n lý, theo dõi và th c hi n các n i dung hư ng d n t i Thông tư này./. 3
  4. Nơi nh n: -Th tư ng Chính ph và các Phó Th tư ng CP; KT. B TRƯ NG -Văn phòng Qu c h i; VP Ch t ch nư c; TH TRƯ NG -Văn phòng TW và các Ban c a ng; -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; -Vi n ki m sát nhân dân t i cao; -Toà án nhân dân t i cao; -UBND các t nh, TP. tr c thu c TW; -S TC, C c thu , H i quan, KBNN các t nh, TP tr c thu c TW; -Ki m toán Nhà nư c; -Công báo; C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); -Website Chính ph ; Website B Tài chính; Hoàng Anh Tu n -Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; -Lưu: VT, TCHQ. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản