intTypePromotion=1

Thông tư 146/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
112
lượt xem
4
download

Thông tư 146/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 146/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 146/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é    c h Ý n h  S è  146/1999/TT­B T C   g µy  17 th¸ng 12  m  1999 B tµi n n¨ H íng d É n   thùc hi Ö n   viÖc mi Ô n  thu Õ, gi¶ m  thu Õ  theo  q u y  ® Þ n h  t¹i g h Þ   Þ n h  sè 51/1999 N §­C P   g µy  8/7/1999   N ® n cña  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h  chi tiÕt C ®  thi h µ n h  L u Ët    k h u y Õ n  kh Ý c h  ® Ç u  t trong n íc (söa ® æ i) sè 03/1998/Q H10 C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p  cø        lÖnh  thuÕ  hiÖn  hµnh. C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  51/1999  sè  N§­CP  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt KhuyÕn    khÝch ®Çu    ttrong níc(söa  æi) sè      ®   03/1998/QH10,    Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn viÖc thùc hiÖn miÔn  thuÕ, gi¶m  thuÕ quy  ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy  sau: nh  A. §èi tîng ¸p d ô n g Th«ng   tnµy    ¸p dông         îng quy  ®èi víi ®èi t   c¸c ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 2  ®Þnh  sè 51/1999/N§­   CP ngµy 8/7/1999  cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt KhuyÕn    khÝch ®Çu    ttrongníc(söa ®æi) sè          03/1998/QH10  bao gåm: 1. C¸c    c«ng    ty,doanh nghiÖp    (gäichung    lµdoanh nghiÖp) kh«ng    ph©n  biÖtlo¹    i h×nh  h÷u  quy    së  vµ  m« gåm: C«ng    tytr¸chnhiÖm     h÷u    h¹n;C«ng    ty cæ  phÇn; C«ng        tyhîp doanh; Doanh    nghiÖp   tnh©n; Hîp      ªnhiÖp    t¸cx∙,li   hîp t¸cx∙;Doanh      nghiÖp Nhµ  níc. 2. C¬  gi¸odôc    së    ®µo     t¹ot thôc,d©n    c«ng;c¬  y  t nh©n,   lËp;b¸n    së  tÕ     d©n    së      lËp,c¬  v¨n ho¸ d©n    îcthµnh    ho¹t®éng    téc®   lËp vµ    hîp ph¸p theo    quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.   3. Doanh    nghiÖp  cña    chøc  c¸ctæ  chÝnh    trÞ,chÝnh          trÞx∙héi,héinghÒ  nghiÖp  ®¨ng  kinh doanh  cã  ký    theo quy    ®Þnh cña Ph¸p  luËt. 4. C¸    nh©n, nhãm  kinh doanh  îc thµnh  ®   lËp  ho¹t®éng  vµ    theo NghÞ  ®Þnh  66/H§BT  sè  ngµy 2/3/1992 cña      Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ). 5. C«ng d©n ViÖt Nam,    ngêi ViÖt Nam       ®Þnh  c ë    níc ngoµi,ngêi níc       ngoµi th   êng    ViÖt Nam,  tróë    mua     cæ phÇn, gãp vèn  vµo    c¸c doanh nghiÖp  ViÖtNam.   C¸c   îng nªu  i   ®èi t   t¹  ®iÓm           phÇn  Th«ng   c¸c 1, 2, 3, 4, 5  A  t nµy chØ  îc ®   hëng  ®∙ivÒ  u    thuÕ  theo quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  51/1999/N§­   híng sè  CP vµ    dÉn    t¹ phÇn  Th«ng   i B  tnµy khi: ­Ho¹t®éng      ®óng  ngµnh  nghÒ  ®¨ng  kinh doanh. ®∙  kÝ    ­§∙®¨ng  nép      kÝ  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ. ­Thùc    hiÖn  chÕ  h¹ch to¸nkÕ    ®é      to¸ntheo quy    ®Þnh
  2. 2 B. H íng d É n  vi Öc thùc hi Ö n  m i Ô n  thu Õ, gi¶ m  thu Õ I.  Mi Ô n  thu Õ, gi¶ m  thu Õ, u    v Ò   ®∙i thu Õ  s u Êt thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p 1.§èit   hå  lµm    x¸c®Þnh  ®∙ivÒ     îng vµ  s¬  c¨n cø    u    thuÕ. a.§èivíi   ¸n ®Çu          dù    c¸c tthµnh    së  lËp c¬  kinhdoanh    míi. NghÞ  ®Þnh  sè 51/1999/N§­  ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ quy  CP ®Þnh:  C¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt  kinh doanh   míi ®Çu    x©y  t dùng  ph¶i cã    quyÕt   ®Þnh  thµnh  cña  lËp  cÊp  thÈm  cã  quyÒn, cã    giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh kÝ    doanh. Nh÷ng  së  thµnh    c¬  ®∙  lËp  íc ®©y   tr   nay  chia,t¸ch,® æi        tªn hoÆc   chuyÓn  ®æi h×nh  thøc  h÷u  së  kh«ng  thuéc ®èi t   îchëng  ®∙ivÒ     îng ®   u    thuÕ  theo  quy  ®Þnh nµy.C¸c  së      c¬  míix©y  dùng  ®¸p øng  mét trong c¸cquy      ®Þnh  t¹  i§iÒu    15, §iÒu  cña  16  NghÞ  ®Þnh  ® îchëng  ®∙ivÒ  th×    u    thuÕ  suÊt,miÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  theo quy  ®Þnh  i   t¹  §iÒu    c¸c 20, 21  cña  NghÞ   ®Þnh.  Trong    thêih¹n  ngµy    ngµy  îc cÊp  10  kÓ tõ  ®   giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu  ,c¬  s¶n  u    t  së  xuÊt kinh doanh      ph¶igöihå  ®Ò       s¬  nghÞ  îch­ ®   ëng    c¸cmøc  ®∙ivÒ  u    thuÕ  ghitrong giÊy chøng  ®∙        nhËn  ®∙i®Çu    u    t®Õn  c¬  quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lÝ thu thuÕ  së.Hå  gåm   c¬    s¬  cã: ­ V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  îc hëng    ®   c¸c møc   ®∙ivÒ  u    thuÕ  ghi trong giÊy  ®∙      chøng  nhËn  ®∙i®Çu    ®Çy  ch÷  cña  u    tcã  ®ñ  kÝ  ngêi®¹idiÖn        hîp ph¸p vµ    con  dÊu cña  ®¬n vÞ. ­ QuyÕt    ®Þnh thµnh  vµ  lËp  giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh doanh  kÝ    (b¶n  sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n sao  b¶n  y  chÝnh  kÝ    cã  tªn ®ãng  dÊu  cña  doanh  nghiÖp). ­ QuyÕt      to¸nc«ng tr×nh hoÆc       biªnb¶n bµn giao ® a    c«ng tr×nh vµo    sö  dông  (nÕu cha  quyÕt to¸nc«ng  cã      tr×nh). ­ GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    Bé    u    t do  KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t hoÆc  UBND   tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc    TW cÊp (b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n sao  cã  tªn®ãng  kÝ    dÊu  cña  doanh nghiÖp). ­Tê    khai®¨ng  thuÕ.   kÝ  b. §èi víidù  ®Çu          ¸n  t d©y chuyÒn s¶n xuÊt më     réng quy m«,  æi    ® míi c«ng  nghÖ. §èivíic¬  s¶n      së  xuÊt kinh doanh  dù        cã  ¸n ®Çu    t d©y  chuyÒn  s¶n xuÊt  më  réng  quy    m« ®æi   míi c«ng  nghÖ  thuéc    c¸c ngµnh  nghÒ,    c¸c lÜnh vùc u  ®∙i ®Çu    quy    t ®Þnh   idanh  t¹  môc     A NghÞ   ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999  cña ChÝnh  phñ gåm:  ®Çu    tthµnh  ph©n  lËp  xëng  s¶n xuÊt míi;l¾p      ® Æt  d©y chuyÒn  s¶n xuÊt míi;l¾p  Æt      ® trang,thiÕtbÞ            míi®Ó bæ sung  cho  d©y  chuyÒn  s¶n  xuÊt hiÖn      cã;l¾p  Æt  ® m¸y mãc,  thiÕtbÞ      míithay thÕ    cho  toµn  hoÆc   bé  tõng  phËn  bé  hoµn  chØnh  m¸y mãc  thiÕtbÞ    cña  d©y  chuyÒn  s¶n  xuÊt hiÖn      cã,øng  dông  c«ng nghÖ    míivµo s¶n  xuÊt ® îchëng        c¸cmøc  u  ®∙imiÔn    thuÕ, gi¶m    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    23  cña  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP. C¬   kinh doanh  së    thuéc ®èi îng  t hëng  ®∙inµy  u    ph¶igöihå  cho      s¬  c¬  quan    trùctiÕp qu¶n        lÝ thu thuÕ  së,hå  gåm   c¬    s¬  cã:
  3. 3 ­ GiÊy    chøng nhËn  ®∙i®Çu    Bé    u    t do  KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t hoÆc  UBND   tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc TW     cÊp (b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc   sao  b¶n  y  chÝnh  ký    cã  tªn®ãng  dÊu cña doanh nghiÖp). ­ V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ cña  së  c¬  kinh doanh    nªu      miÔn  râ lÝ do  gi¶m  thuÕ  kÌm  theo: +      §èi víidoanh nghiÖp Nhµ      níc lµ luËn chøng ®Çu    îc cÊp  thÈm  t®   cã  quyÒn  phª duyÖt;quyÕt    to¸n c«ng    tr×nh  hoÆc  biªn b¶n    bµn giao  a  ® c«ng  tr×nh vµo  dông    sö  (nÕu cha  quyÕt to¸n). cã    +      §èi víic«ng    ty tr¸chnhiÖm     h÷u  h¹n,c«ng        ty cæ phÇn    lµ luËn chøng  ®Çu    îchéi®ång  t®     thµnh    viªnhay chñ  h÷u  së  c«ng    typhª duyÖt;quyÕt      to¸n c«ng tr×nh hoÆc       biªnb¶n  bµn giao ® a    c«ng  tr×nh vµo  dông.   sö  +      §èivíidoanh nghiÖp  t nh©n      lµhîp ®ång  b¶n  vµ  quyÕt      to¸nhîp ®ång  x©y dùng,l¾p  Æt    ® m¸y mãc  thiÕtbÞ; tr     êng      hîp tù x©y  dùng ph¶ixuÊt tr×nh       ho¸ ®¬n,    chøng    tõ mua    ,m¸y  vËt t  mãc  thiÕtbÞ  thùc tÕ    vµ    m¸y  mãc thiÕtbÞ    ®∙  îcl¾p  Æt  dông. ®   ® sö  ­ B¸o c¸o quyÕt to¸n tµichÝnh  quyÕt      vµ  to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  cña  së  c¬  kinh  doanh  íc n¨m  tr   ®Çu    vµ  t n¨m  sau ®Çu    xin miÔn  t   thuÕ,gi¶m    thuÕ.C¬  kinhdoanh    vµo    së    c¨n cø  møc  miÔn, gi¶m  ®é    thuÕ  ph¶i  tù tÝnh    h¹ch to¸nriªngphÇn      to¸nvµ        thu nhËp    t¨ngthªm  ®Çu      do  tmíimang   l¹i sè  thuÕ  îc miÔn  ®   gi¶m  sè  vµ  thuÕ  ph¶inép    tõng  còng  c¶  k×  nh  n¨m,  thùc  hiÖn  quyÕt to¸nthuÕ    quan      víic¬  thuÕ theo quy    ®Þnh. Trêng  hîp  së  c¬  kinh  doanh  kh«ng h¹ch to¸n riªng ® îc thu        nhËp  chÞu  thuÕ  t¨ng thªm  ®Çu    d©y    do  t chuyÒn s¶n xuÊt,më     réng  quy  m«,  æi    ® míi c«ng nghÖ      th× thu nhËp  chÞu  thuÕ    t¨ngthªm  îcx¸c®Þnh    theo  lÖ  ®     c¨n cø  tØ  gi÷a      gi¸trÞ ®Çu   t t¨ng thªm      trªntæng      gi¸trÞ TSC§   hiÖn  cña  së  cã  c¬  kinh   doanh.Hµng    n¨m    khiquyÕt    to¸nthuÕ  TNDN,  quan  c¬  thuÕ    x¸c ®Þnh  chÝnh  thøc sè    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  îcmiÔn, gi¶m. ®     c.§èivíi ¸n BOT,        dù    BTO. C¬   kinh doanh  së    thùc hiÖn  ¸n    dù  BOT,  BTO   îc miÔn,  ®   gi¶m thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   22  ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP   ngµy  8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ. C¬   kinh doanh  së    ph¶igöi hå  ®Õn   quan      s¬  c¬  thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    lÝ thu thuÕ,hå  gåm:     s¬  ­V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ  cña  së  c¬  kinhdoanh.   ­ GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    Bé    u    t do  KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t hoÆc  UBND   tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc    TW cÊp (b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n sao  cã  tªn®ãng  ký    dÊu cña doanh nghiÖp). ­ Dù      ¸n ®Çu    ttheo h×nh thøc  BOT  hoÆc  BTO   îccÊp  thÈm  ®   cã  quyÒn  phª duyÖt.   2. Tr×nh    thÈm    tù vµ  quyÒn    xÐt quyÕt  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. C¬  quan thuÕ qu¶n  thu  lÝ  thuÕ  së  c¬  kinh doanh      khinhËn  îc hå  ®   s¬  miÔn, gi¶m  thuÕ cña  së  c¬  kinh doanh    thuéc ®èi  îng  îc hëng  ®∙ithuÕ  t ®   u    thu nhËp    doanh nghiÖp  nªu ®iÓm       trªncã  1a,1b,1c    tr¸chnhiÖm     kiÓm    trahå  s¬ cña ®¬n  vÞ.
  4. 4 Trong        30  thêih¹n tèi®a  ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  îchå    quan  ®   s¬,c¬  thuÕ  trùctiÕp qu¶n        lÝ ®¬n  ph¶ira quyÕt  vÞ      ®Þnh (theo mÉu     ®Ýnh kÌm) vÒ    viÖc  miÔn  thuÕ, gi¶m  thuÕ  thêih¹n  îc miÔn,  vµ    ®   gi¶m thuÕ  ghi trong  ®∙    giÊy  chøng nhËn  ®∙i®Çu  . u    t Trêng  kiÓm     s¬  hîp  trahå  cña  ®¬n  kh«ng    hoÆc   vÞ  hîp lÖ  kh«ng ®óng  ®èi t    îng quy ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy    th× trong thêih¹n 15        ngµy  tõngµy  kÓ    nhËn  ® îchå    quan    s¬,c¬  thuÕ ph¶itr¶lêi       b»ng    v¨n b¶n cho  ®¬n  biÕt. vÞ  C¨n  vµo  cø  møc   îc miÔn  ®   thuÕ, gi¶m  thuÕ  së  c¬  kinh  doanh  x¸c tù    ®Þnh  ® îc miÔn,  sè    gi¶m, sè    ph¶i nép    thùc  hiÖn  khai nép  kª    thuÕ tõng  kú  còng  quyÕt    n¨m,  nh  to¸nc¶  thùc hiÖn    quÕt    to¸nthuÕ    quan  víic¬  thuÕ  theo  quy ®Þnh.  Hµng  n¨m   khiquyÕt  to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  quan  c¬  thuÕ  ph¶i th«ng    b¸o  chÝnh  thøc    thuÕ  vÒ sè  ph¶i nép, sè      thuÕ  îc miÔn, ®     gi¶m theo  giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu  .NÕu   thuÕ  së  t¹m  u    t  sè  c¬  ®∙  nép  trong  n¨m cha  so    thuÕ  ®ñ  víi sè  ph¶inép      ghitrong th«ng  thuÕ; tr   b¸o    êng    së  hîp c¬  trong n¨m    nép  thõa so    thuÕ  ghitrong th«ng  nép    víi sè  ®∙      b¸o  thuÕ    îctrõ th× ®     vµo  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  tiÕp  kú  theo.Trong      qu¸ tr×nh kiÓm       traquyÕt    to¸n thuÕ  nÕu   ph¸thiÖn  së    c¬  kinh  doanh  hµnh    cã  vi khai man,    trèn thuÕ, th×      ngoµiviÖc    thuÕ    truythu  cßn  xö    bÞ  ph¹ttheo  giÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu  . u    t  Trêng      së  hîp c¸cc¬  kinhdoanh    kh«ng  thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh  t¹ ®iÓm   nªu   i 6 phÇn  Th«ng   A  t nµy  c¬  th×  quan  thuÕ th«ng  b¸o  cho    c¸c ®¬n  biÕt vÒ  vÞ    viÖc kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  hëng  ®∙i®Çu  . u    t II. Ô n  thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  b æ  s u n g  Mi Theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    24  ®Þnh  51/1999/N§­     sè  CP th× nhµ ®Çu   t cã  ¸n    dù  ®Çu    t quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  hoÆc   15  §iÒu  kh«ng  16  ph¶inép    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp    bæ sung  theo quy ®Þnh   iKho¶n  §iÒu  cña  t¹  1  10  LuËt thuÕ      thu nhËp  doanh  nghiÖp  do  quan  vµ  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lÝ ®¬n  vÞ thùc hiÖn      khiquyÕt to¸nthuÕ        thu nhËp doanh nghiÖp. III.Mi Ô n, gi¶ m  tiÒn s ö   ô n g  ® Êt   d Nhµ  ®Çu    îcNhµ    t®   nícgiao ®Êt      tr¶tiÒn sö    dông  ®Êt      ®Ó ho¹t®éng  s¶n  xuÊt kinh doanh  ícmiÔn, gi¶m      ®     tiÒn sö    dông  ®Êt theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    17  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ph¶igöi hå  xin miÔn,      s¬    gi¶m  tiÒn  dông  sö  ®Êt cho  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    tiÒn  lÝ thu  qu¶n    lÝ ®Êt thùc hiÖn. §Ó       thùc hiÖn    viÖc miÔn, gi¶m    tiÒn sö    dông  ®Êt  së  c¬  kinh doanh    ph¶igöihå      s¬  ®Õn   quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lÝ thu thuÕ,hå  gåm:   s¬  ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  cña  së  c¬  kinh doanh.   ­ GiÊy    chøng nhËn  ®∙i®Çu    u    t(b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n  sao  y  b¶n chÝnh  kÝ    cã  tªn®ãng  dÊu cña doanh nghiÖp). ­QuyÕt    ®Þnh  giao ®Êt    cña  quan  c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. C¬  quan thuÕ    trùctiÕp thu tiÒn sö        dông ®Êt    khinhËn  îchå  miÔn, ®   s¬    gi¶m tiÒn  dông  sö  ®Êt trong    thêih¹n  ngµy  30  ph¶i ra    quyÕt ®Þnh  miÔn  hoÆc  gi¶m tiÒn sö    dông  ®Êt.
  5. 5 IV. Mi Ô n, gi¶ m  tiÒn thuª ® Êt: Nhµ  ®Çu    (cã  ¸n  t dù  ®Çu    ®¸p  t øng mét trong nh÷ng ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   15  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999) ® îc miÔn,       gi¶m  tiÒn thuª®Êt      thùc hiÖn.   Hå  gåm   s¬  cã: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  cña  së  c¬  kinh doanh  râ lÝ do    nªu      miÔn, gi¶m.   ­ GiÊy    chøng nhËn  ®∙i®Çu    u    t(b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n  sao  y  b¶n chÝnh  ký    cã  tªn®ãng  dÊu  cña  doanh nghiÖp). ­Hîp    ®ång    thuª®Êt. C¬  quan thuÕ    trùc tiÕp qu¶n  thu  lÝ  tiÒn thuª ®Êt      khi nhËn  îc hå  ®   s¬  miÔn gi¶m tiÒn thuª®Êt      trong thêigian 30        ngµy  ph¶ira quyÕt      ®Þnh  møc  vÒ  miÔn, gi¶m,thêih¹n        miÔn, gi¶m    tiÒn thuª®Êt.     V. Mi Ô n, gi¶ m  thu Õ   ö  d ô n g  ® Êt n « n g   g hi Ö p s n Nhµ ®Çu    t thuéc ®èi îng  t miÔn,  gi¶m thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    19  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/1999 cña    ChÝnh  phñ ph¶igöi hå  ®Õn         s¬  Chi côc thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    thuÕ  lÝ thu  sö  dông ®Êt n«ng nghiÖp.Hå  gåm     s¬  cã: ­C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  cña  së  c¬  kinh doanh.   ­ GiÊy    chøng nhËn  ®∙i®Çu    u    t(b¶n sao  c«ng  cã  chøng hoÆc  b¶n  sao  y  b¶n chÝnh  ký    cã  tªn®ãng  dÊu  cña  doanh nghiÖp). ­QuyÕt    ®Þnh  giao ®Êt    cña  quan  thÈm  c¬  c¬  quyÒn. Chi côc    thuÕ    trùctiÕp qu¶n    thuÕ  dông  lÝ thu  sö  ®Êt n«ng nghiÖp    khi nhËn  îc hå  miÔn,  ®   s¬  gi¶m  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp trong vßng    10  ngµy  nÕu  xÐt thÊy    ®ñ ®iÒu  kiÖn ph¶igöihå  cïng        s¬  víic«ng      v¨n ®Ò nghÞ  vÒ  Côc  thuÕ. Côc    thuÕ trong vßng  ngµy  20  tr×nh UBND  tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    quyÕt    TW ra  ®Þnh  miÔn, gi¶m thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  cho tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  VI. Mi Ô n  thu Õ   h Ë p  kh È u  ® èi víi thiÕt b Þ, m ¸ y   ã c   n   m t¹o thµnh tµi  s¶n cè  Þ n h: ® Theo  quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ   t¹  26  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP th×: Nhµ    ®Çu    dù    tcã  ¸n ®Çu   tthuéc danh    môc  (ngµnh  A  nghÒ thuéc c¸clÜnh      vùc  îc ®   hëng  ®∙i®Çu  ) hoÆc   dù  ®Çu    u    t  cã  ¸n  t thùc hiÖn  i   t¹ ®Þa  bµn quy ®Þnh  i t¹  danh  môc  (®Þa  B  bµn  ®iÒu  cã  kiÖn kinh tÕ      Æc     x∙ héi ® biÖt khã    kh¨n)® îc     miÔn  thuÕ nhËp  khÈu ®èi    víihµng    ho¸ sau  ®©y     mµ trong níc cha      s¶n xuÊt  ® îchoÆc     s¶n xuÊt® îcnhng      cha  ®¸p  øng  îcyªu cÇu  ®     chÊtl  îng.
  6. 6 1. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng    (n»m trong d©y    chuyÒn c«ng  nghÖ) nhËp khÈu        ®Ó t¹otµis¶n  ®Þnh  cè  cña doanh  nghiÖp  hoÆc     më réng  quy    m« ®Çu  ,®æi    t  míic«ng  nghÖ... 2.Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn  chuyªn dïng ® a      ®ãn c«ng  nh©n. §¬n  hëng  ®∙i®Çu    ®¬n    vÞ  u    tcã  ®Ò nghÞ  gi¶i vµ    tr×nh kinh tÕ  thuËt     kÜ    trong ®ã        ghirâ danh  môc m¸y mãc, thiÕtbÞ, ph¬ng      tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    (n»m  trong d©y    chuyÒn c«ng  nghÖ),ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng  a    ® ®ãn  c«ng nh©n    ®Ò nghÞ  quan  c¬  cÊp giÊy chøng    nhËn  ®∙i®Çu      u    tx¸cnhËn. C¨n  vµo  cø  giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu    danh  u    t vµ  môc  m¸y mãc thiÕt  bÞ, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    (n»m  trong d©y    chuyÒn  c«ng nghÖ),ph­   ¬ng  tiÖn vËn chuyÓn  chuyªn dïng  a  ® ®ãn  c«ng  nh©n  ® îc c¬  ®∙    quan  cÊp  giÊy chøng  nhËn  ®∙i®Çu      u    tx¸c nhËn. Nhµ    ®Çu   tph¶i®¨ng  víic¬    kÝ    quan  H¶i quan    cöa khÈu, n¬inhËp      khÈu    i c¸c lo¹  m¸y  mãc  thiÕtbÞ    ph¬ng  tiÖn vËn    t¶i  nµy    quan    ®Ó c¬  H¶i quan  cöa khÈu  thùc hiÖn    viÖc miÔn  thuÕ nhËp khÈu  cho    së    c¸c c¬  khithùc tÕ    nhËp  khÈu  êng    (tr hîp nhËp  khÈu  th¸cth×  së  uû    c¬  nhËp  khÈu  th¸cxuÊt tr×nh hå  trªnkÌm  uû        s¬    theo  hîp ®ång  c¶    nhËp khÈu  uû  th¸ccho  quan      c¬  H¶i quan). VII.  ¦u ®∙i æ  s u n g  v Ò    b thu Õ  ® èi víi h µ  ® Ç u    n t  s¶n  u Êt kinh d o a n h  h µ n g   u Êt kh È u: x x Ngoµi c¸c u    thuÕ        ®∙ivÒ  thu nhËp doanh  nghiÖp quy ®Þnh  i   t¹  §iÒu  c¸c 21,§iÒu      22,§iÒu  nhµ  23  ®Çu    ts¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng xuÊt khÈu    cßn  ­ ® îc hëng    thªm  ®∙ivÒ  u    thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp theo quy ®Þnh  it¹ §iÒu  27  NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­ sè  CP.    §Ó thùc hiÖn    gi¶m thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  c¬  kinh doanh  27  së    ph¶igöi hå  ®Õn       s¬  c¬  quan  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lÝ thu thuÕ  së,hå  gåm: c¬    s¬  ­ §Ò     nghÞ  cña  s¬  c¬  kinh doanh    trong ®ã      gi¶itr×nh râ lÝ do        miÔn gi¶m,  møc  miÔn  gi¶m  thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp. ­ GiÊy    chøng  nhËn  ®∙i®Çu    Bé    u    t do  KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t hoÆc  UBND   tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng (b¶n sao  c«ng  cã  chøng  hoÆc  b¶n  sao  ®ãng  cã  dÊu cña doanh  nghiÖp). Møc  hëng thªm  ®∙ivÒ  u    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp theo §iÒu  ® îc 27    thùc hiÖn    khi quyÕt to¸n thuÕ    thu  nhËp  doanh  nghiÖp  hµng n¨m,  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lÝ thu thuÕ  së  c¬  kinhdoanh  tr¸chnhiÖm    cã    quyÕt ®Þnh    sè thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  miÔn  chÝnh  thøc sau    khiquyÕt    to¸nthuÕ.   Trêng    së  hîp c¬  kinhdoanh    h¹ch to¸n® îcriªngphÇn            thu nhËp  îcmiÔn  ®   gi¶m  thuÕ theo    êng    c¸ctr hîp quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  th× c¬  i 27    quan  thuÕ cho thùc hiÖn    viÖc  tÝnh  ® îcmiÔn  t¹m  sè    gi¶m      khix¸c®Þnh  ph¶inép  sè    tõng k×    trong n¨m.   VIII. h u Õ  c h u y Ó n  lîi h u Ë n  ra n íc n g o µi  T  n Ngêi ViÖt    Nam   ®Þnh  c ë    níc ngoµi,ngêi níc ngoµi th         êng    ViÖt tró ë    Nam, ngêinícngoµigãp        vèn  mua     cæ phÇn theo  quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu  4  1 NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­     sè  CP khichuyÓn    lî nhuËn  i thu  îc ra    ®   níc ngoµi   chØ ph¶inép    mét kho¶n thuÕ  b»ng    tiÒn chuyÓn ra nícngoµi. 5% sè         
  7. 7 C¸ch    x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  ph¶i nép, thñ        tôc nép thuÕ  îc ¸p  ®   dông  thùc  hiÖn theo môc  phÇn        khai,nép  5  C (thñ tôc kª    thuÕ, hoµn    thuÕ chuyÓn    thu nhËp  níc ngoµi)Th«ng   99/1998/TT­ ra      t sè  BTC  ngµy 14/7/1998 cña  Tµi Bé    chÝnh. C.  æ   h ø c   T c thùc hi Ö n 1. C¸c  ¸n  dù  ®Çu    ®ang  t hëng  ®∙i theo  u    LuËt khuyÕn  khÝch  ®Çu     t trong níc tr íc ngµy 22  th¸ng 6  n¨m  1994  hoÆc  theo NghÞ  ®Þnh  sè  07/1998/N§­  CP ngµy  15/1/1998  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn  khÝch  ®Çu    t trong    níc vÉn  îc tiÕp    ®   tôc hëng  u    c¸c  ®∙i®Çu   t cho ®Õn   hÕt    cßn    thêih¹n  l¹ theo GiÊy  i   chøng nhËn  ®∙i®Çu    cÊp.¦u®∙i u    t®∙        vÒ thuÕ        lîtøc ghitrong giÊy chøng  i     nhËn  ®∙i®Çu    îcchuyÓn  u    t®   thµnh  ®∙i u    vÒ thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  tõ ngµy  kÓ    1/1/1999.¦u ®∙ivÒ        thuÕ  doanh  thu    ghi trong  GiÊy chøng  nhËn   ®∙i ®Çu    ® îc thùc  u    t   hiÖn ®Õn   hÕt ngµy  31/12/1998. 2. §èi víic¸c dù  cã          ¸n  GiÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    u    t theo LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu  t  trong níc tr íc ngµy 22/6/1994 hoÆc  theo NghÞ  ®Þnh  sè  07/1998/N§­  CP ngµy  15/8/1998  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    t trong níc thuéc      diÖn  îc hëng    ®∙ibæ   ®   c¸c u    sung  vÒ  thuÕ  thu  nhËp doanh  nghiÖp, c¸c  ®∙ivÒ     u    miÔn  thuÕ  nhËp  khÈu  quy  ®Þnh  it¹ NghÞ    ®Þnh  51/1999/N§­     quan  sè  CP th× c¬  cÊp giÊy  chøng  nhËn  u  ®∙i®Çu      ttheo  thÈm quyÒn  ®iÒu  chØnh, bæ     sung  ®∙icho  u    kho¶n   thêigian ­   u    ®∙icßn  ikÓ    l¹  tõngµy  , NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   hiÖu      sè  CP cã  lùcthi hµnh. 3. Sau    îc hëng    khi ®   c¸c møc   ®∙i vÒ   u    thuÕ  theo quy  ®Þnh   iNghÞ  t¹  ®Þnh  51/1999/N§­   híng  sè  CP vµ  dÉn  i t¹ Th«ng    t nµy, nÕu   sù    cã  thay  ®æi  chñ  ®Çu    t th× chñ ®Çu      t míi vÉn  tiÕp    îc hëng  tôc ®   møc   ®∙imiÔn  u    thuÕ,  gi¶m  thuÕ  ghitrong giÊy chøng  ®∙        nhËn  ®∙i®Çu    u    tcho kho¶n    thêigian cßn    l¹ vµ  tr¸chnhiÖm     cã  i   thùc hiÖn    ®Çy       ®ñ c¸c nghÜa  cña  vô  chñ ®Çu    ®Ó   t cò  ® îchëng  ®∙imiÔn    u    thuÕ,gi¶m    thuÕ. Trêng    ® îchëng  ®∙ivÒ  hîp ®∙    u    thuÕ  theo nh÷ng  ®iÒu  kiÖn  ®¨ng  ®∙  kÝ  cña  ¸n ®∙  dù    ®Çu    tnhng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          chñ  ®Çu    sù  tcã  thay ®æi    vÒ  nh÷ng ®iÒu  kiÖn  ®¨ng  dÉn  ®∙  kÝ  ®Õn   thay  ®æi  møc   ®∙i thuÕ  u    theo  NghÞ  ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP th×  chËm  nhÊt  trong    thêih¹n  ngµy, chñ  05    ®Çu    t ph¶ikhaib¸o    quan  thÈm       víic¬  cã  quyÒn   ®Ó ®iÒu  chØnh  giÊy  ®∙i u    ®Çu    tcho    phïhîp. Chñ ®Çu    hµnh    t cã  vi gian      îc hëng  ®∙ivÒ   dèi ®Ó ®   u    thuÕ  hoÆc     khi thay ®æi    ®iÒu kiÖn  ®Çu    ý  t cè  kh«ng  khaib¸o    îc hëng    ®Ó ®   møc   ®∙ivÒ  u    thuÕ cao h¬n  ngoµiviÖc  th×    hoµn      tr¶c¸c kho¶n thuÕ  ® îc u    theo  ®∙    ®∙i,tuú  møc  viph¹m    ®é    mµ chñ ®Çu    xö      tbÞ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña  Ph¸p  luËt. C¸n  thuÕ, H¶i quan, c¸ nh©n  bé          kh¸c lî dông     i chøc    vô, quyÒn h¹n  ý  cè  lµm    tr¸ quy  i ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh  51/1999/N§­   híng  sè  CP vµ  dÉn  i t¹ Th«ng   t nµy g©y  thiÖth¹icho      Ng©n  s¸ch Nhµ          nícth× tuú theo møc  viph¹m    ®é    mµ bÞ  xö    luËt,xö    lÝ kØ    ph¹thµnh  chÝnh hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.  
  8. 8 C¬  quan thuÕ    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    qu¶n    lÝ chÆt      ¸n ®Çu     chÏc¸c dù    t theo  LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu   t trong,c¸c ®iÒu      kiÖn    mµ chñ  ®Çu    ®¨ng  t ®∙  kÝ    víitõng  ¸n  dù  thuéc  ®Þa   bµn  qu¶n  cã  ªnquan  lÝ  li   ®Õn  chÕ     ®∙i ®é u    miÔn, gi¶m    thuÕ; mét  Æt       m t¹o®iÒu  kiÖn cho    c¸c chñ ®Çu    ttrong qu¸ tr×nh       tr   iÓn khaidù    Æt     ¸n,m kh¸c kÞp        thêiph¸thiÖn  ng¨n chÆn     c¸c hµnh      vilîdông  i ®Ó     trènthuÕ. C¬    quan  thuÕ  ph¶ilËp      sæ s¸ch theo   u      dâil gi÷ ®Çy  c¸c tµi ®ñ      liÖu  ªnquan  li   ®Õn  viÖc  xÐt  miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  cho tõng  ¸n  dù  ®Çu   , t  ®Þnh  hµng  k×  n¨m  b¸o  c¸o    Tµi chÝnh  vÒ Bé    (Tæng  côc thuÕ)  t¹m    sè  thêi miÔn,  gi¶m; sè    thùc tÕ    miÔn,  gi¶m  cho ®èi  îng  îc hëng  ®∙i®Çu    t ®   u    t theo   LuËt khuyÕn    khÝch ®Çu    ttrongníc.   4.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng7  23    n¨m 1999    lµngµy  NghÞ  ®Þnh  51/1999/N§­   hiÖu      sè  CP cã  lùc thihµnh  thay thÕ  vµ    Th«ng  t sè  43/1998/TT­BTC  ngµy  4/4/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn thùc hiÖn    viÖc  miÔn  thuÕ, gi¶m thuÕ  theo  quy ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   07/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 1  15    n¨m  1998  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt  khuyÕn  khÝch ®Çu    ttrongníc(söa ®æi).       Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  vÊn    víng m ¾c     së  cã  ®Ò g×    c¸c c¬  kinh  doanh, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa           ph¬ng ph¶n ¸nh kÞp      Tµi chÝnh    thêivÒ Bé    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung.
  9. 9 Tæng  côc  thuÕ C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m Côc thuÕ tØnh,TP.... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè... . .Q§­ . . CP ...ngµy..  .th¸ng.. .n¨m... . . . Q uy Õt  Þ nh ® cña  ôc tr g  côc thu Õ  v Ò  viÖc h ë n g  c¸c m ø c  u     c ën ®∙i v Ò  thu Õ  theo giÊy c h ø n g  n h Ë n  u  ®∙i ® Ç u  t ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ  ®Þnh 281/H§BT ngµy 7/8/1990 cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay lµChÝnh      phñ) vÒ    viÖc  thµnh  hÖ   lËp  thèng   thu thuÕ nhµ    nícthuéc  Bé    Tµi chÝnh  Th«ng   38  vµ  tsè  TC/TCCB   ngµy 25/8/1990 cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm   vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña    hÖ thèng thu thuÕ  Nhµ níc. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  51/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999 cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  cho    tiÕtLuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc(söa ®æi) sè          03/1998/ QH10;  Th«ng   sè..  t ./1999 TT­BTC   ngµy..  .th¸ng..  .n¨m  1999  cña      Bé Tµi chÝnh  híng  dÉn  viÖc miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ  theo quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  sè 51/1999/N§­  CP ngµy  8/7/1999  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh       chi tiÕt LuËt  khuyÕn  khÝch  ®Çu    ttrongníc.   ­ C¨n  hå  cña..      cø  s¬  .®Ò nghÞ  hëng    c¸c møc   ®∙ivÒ   u    thuÕ  theo giÊy  chøng nhËn  ®∙i®Çu        u    t(ghirâ:kÌm  theo C«ng    v¨n sè..   .giÊy  ; chøng nhËn  u  ®∙i®Çu      tsè.. ) . Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1. C¬   kinh  së  doanh.. . ..® îc miÔn  . . ..     gi¶m    c¸c kho¶n thuÕ vµ  (ghilo¹    i thuÕ, %   îcmiÔn, gi¶m, thêigian tõ n¨m... .®Õn     ®             . . n¨m; nÕu      lµthuÕ  TNDN       tõn¨m  thuÕ  ghirâ kÓ    cã  TNDN)... . . .. §iÒu 2. C¨n  vµo  cø  møc  miÔn thuÕ, gi¶m    thuÕ theo §iÒu  c¬  1  së  x¸c ®Þnh   thuÕ  îc miÔn,    sè  ®   gi¶m;  thuÕ  sè  cßn ph¶i nép    khai nép    ®Ó kª    thuÕ tõng k×  quyÕt to¸nc¶    vµ      n¨m. §iÒu3. QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    kÝ. ¤ng,Bµ  ­   tr ëng phßng thuÕ... .c¬  kinh doanh.. . .chÞu  .  së  .   . . . tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. Côc  ëng  tr côc  thuÕ  tØnh (KÝ    tªn,®ãng  dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2