Thông tư 15/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
100
lượt xem
9
download

Thông tư 15/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 15/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 39-TC/TCT ngày 26/6/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/CP ngày 20/1/1995 và Nghị định số 30/CP ngày 5/4/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 15/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  15/2000/Tt/BTC n g µ y 23  c th¸ng 2 n¨ m  2000 H íng  d É n  b æ  su n g  vµ  öa ® æ i  m ét sè  Ó m   s ®i trong  T h « n g  t sè 39  C/T C T  n g µy  26 th¸ng 6 n¨ m  1997  T cña  é   µi c h Ý n h   íng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  sè  B T h  h 05/CP n g µy  20  th¸ng  n¨ m  1995 vµ N g h Þ  ® Þ n h  sè  1  30/CP  n g µ y 5 th¸ng  n¨ m  1997 cña C h Ý n h   h ñ   u y  ® Þ n h   4  p q c hi  tiÕt   h µ n h  P h¸p lÖn h  thu Õ  thu n h Ë p   thi ® èi   n g êi cã thu n h Ë p  cao víi C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh söa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  Ph¸p lÖnh thuÕ  nhËp  thu  ®èi  víingêi cã      thu nhËp cao  îc Uû   ®   ban  êng  Quèc    th vô  héi th«ng qua ngµy  30/6/1999; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  170/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  6    n¨m  1999 cña  ChÝnh  phñ vÒ  söa ®æi mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè 05/CP ngµy  20/1/1995 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu  nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao; Bé    TµichÝnh  híng dÉn      bæ sung  söa ®æi  mét  ®iÓm   sè  cña Th«ng   tsè  39 TC/TCT  ngµy 26/6/1997 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ ®Þnh   sè  05/CP  ngµy  th¸ng 1  20    n¨m  1995  NghÞ  vµ  ®Þnh  30/CP  sè  ngµy  th¸ng 4  5    n¨m 1997  cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh thuÕ thu  nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  sau: nh    I. Ó m  2 m ô c  I ® îc b æ  s u n g  v µ o  ® o¹n c u èi   §i n éi d u n g  n h  s a u: Trêng  hîp trong  hîp ®ång  quy  ®Þnh   nh©n   c¸  nhËn  kho¶n thu nhËp  kh«ng  thuÕ    cã  thu nhËp    (thu nhËp NET)  thu nhËp  th×    kh«ng  thuÕ    îc cã  sÏ®   tÝnh quy  ®æi  thµnh  thu nhËp  thuÕ    cã  ®Ó lµm  c¨n  x¸c ®Þnh   cø    thu nhËp  chÞu thuÕ.  NÕu   nh©n  c¸  nhËn  thu nhËp  kh«ng  thuÕ    cã  mµ trong      ®ã thu nhËp    tõ tiÒn l  ¬ng  chiÕm    tõ 70%       lÊy thu nhËp    trëlªnth×      tõ tiÒn l  ¬ng    ®Ó quy  ®æi    thu nhËp  thuÕ  sau  céng      cã  vµ  ®ã  (+)thu nhËp cßn        l¹ ®Ó x¸c ®Þnh  i thu  nhËp chÞu  thuÕ    thu nhËp. 2.§iÓm       4.1 môc  ® îcsöa  æi  sau: 1    ® nh    "TrîcÊp      th«iviÖc  îcchitõ quü  ®       b¶o hiÓm       îcthay thÕ  x∙héi"®     b»ng    néi dung:"TrîcÊp        th«iviÖc,trî    cÊp  mÊt viÖc  cho     îng theo quy  c¸c®èi t     ®Þnh cña  Bé    luËtLao ®éng". 3.§iÓm       4.2 Môc   îcsöa  æi  sau: I®   ® nh    "Thu  nhËp cña chñ  kinh doanh    hé    c¸ thÓ  thuéc  ®∙  diÖn chÞu thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp (thu nhËp    cña  kh«ng  îc tÝnh  hä  ®   vµo    chi phÝ      khi x¸c ®Þnh    thu nhËp chÞu thuÕ)". 4.§iÓm       1.2 môc    îcsöa  æi  sau: II   ® ® nh    ThuÕ  suÊt ®èi    víithu nhËp  êng  th xuyªn  dông  ¸p  theo quy  ®Þnh   i t¹  Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  3  1  lÖnh söa  æi  ® mét  §iÒu  sè  Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp 
  2. 2 ®èi víi     ngêicã      thu nhËp cao  îcUBTVQH   ®   th«ng  qua ngµy 6/2/1997 vµ    kho¶n  2 §iÒu  Ph¸p  1  lÖnh söa  æi  ® mét  §iÒu  sè  Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi    víi ngêicã      thu nhËp  cao  îcUBTVQH   ®   th«ng  qua ngµy 30/6/1999. ThuÕ   thu nhËp  êng  th xuyªn  îc tÝnh  ®   theo ph¬ng  ph¸p luü tiÕn tõng  phÇn  trong c¸c bËc      thuÕ; ph¬ng    ph¸p tÝnh  thuÕ    luü tiÕn tõng phÇn  îc cô  ®   thÓ ho¸  theo  dô  vÝ  sau: Ngêi ViÖt      Nam   thu  cã  nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng    lµ 4.500.000®, sè    thuÕ   thu nhËp ph¶inép      lµ 450.000®  tiÒn thuÕ  îctÝnh  th×    ®   nh sau:  ­BËc  thu nhËp    1    ®Õn   2.000.000 ®     kh«ng  thu ­BËc  thu nhËp      2    trªn2.000.000®  ®Õn   3.000.000®  thuÕ  suÊt10%     +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ:   (3.000.000®   ­2.000.000®) x10%   100.000®   =  ­BËc  thu nhËp      3    trªn3.000.000®  ®Õn   4.000.000®  thuÕ  suÊt20%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ:                     (4.000.000®   ­3.000.000®) x    20%   200.000® =  ­BËc  thu nhËp      4    trªn4.000.000®  thuÕ  suÊt30%   +  thuÕ  Sè  ph¶inép    lµ:                     (4.500.000®   ­4.000.000®) x    30%   150.000® =  Tæng  tiÒn thuÕ    sè    thu nhËp  ph¶inép    lµ: 450.000®  (100.000®  200.000®  150.000®) =  +  +  §Ó  ®¬n  gi¶n thñ    tôc tÝnh tiÒn thuÕ thu nhËp ph¶i nép    cña    c¸c biÓu  thuÕ    luütiÕn tõng phÇn  îctÝnh      ®   theo b¶ng    híng dÉn    sau: a/ TÝnh    thuÕ thu nhËp  êng  th xuyªn ®èi    víic«ng d©n ViÖt Nam   c¸   vµ    nh©n kh¸c®Þnh  t¹ ViÖtNam.   c   i   §¬n  tÝnh:®ång vÞ    BËc Thu  nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ThuÕ   suÊt  ThuÕ   ph¶inép   % 1                           ®Õn     2.000.000     0 0 2 Trªn2.000.000 ®Õn         3.000.000  10 TNCT   10%  ­ x     200.000 3 Trªn3.000.000 ®Õn         4.000.000 20 TNCT   20%  ­ x     4 Trªn4.000.000 ®Õn         6.000.000 30 500.000 5 Trªn6.000.000 ®Õn         8.000.000 40 TNCT   30%  ­ x     6 Trªn8.000.000 ®Õn       10.000.000 50 900.000 Trªn10.000.000     60 TNCT   40%  ­ x     1.500.000 TNCT   50%  ­ x     2.300.000
  3. 3 TNCT   60%  ­ x     3.300.000 Trong  ®ã:  TNCT:  Thu  nhËp  chÞu  thuÕ          (x):  Nh©n    víithuÕ  suÊt                     (­   ):Trõ C«ng d©n  ViÖt Nam   trong níc vµ      ë      c¸ nh©n  kh¸c ®Þnh  t¹    c  iViÖt Nam,    sau    khi nép thuÕ thu nhËp  theo biÓu thuÕ nµy nÕu  thu nhËp cßn  i   l¹ trªn 8.000.000®/th¸ng th× nép  thuÕ  thu nhËp  bæ  sung  30%  sè  vît  trªn   8.000.000®. VÝ    nh©n  cã    dô:C¸  A  thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸nglµ20.000.000®ång      th×  thuÕ    thu nhËp  îcx¸c®Þnh  sau: ®     nh    ­ ThuÕ  thu nhËp  ph¶i nép  theo biÓu  =  20.000.000®  x  60%  ­  3.300.000®  8.700.000®. =  ­ Thu    nhËp cßn    l¹ sau    i khinép  thuÕ theo  biÓu  thuÕ    luü tiÕn tõng    phÇn:  11.300.000®  (20.000.000®   =  ­8.700.000®) ­ThuÕ       thu nhËp    bæ sung:990.000®  11.300.000®  30%   =  x  Tæng   thuÕ  nhËp  sè  thu  ph¶inép  th¸ng lµ 9.690.000®  8.700.000    1      =  +  990.000® b/ TÝnh    thuÕ  nhËp  êng  thu  th xuyªn ®èi      víingêi níc ngoµic    i       trót¹ ViÖt  Nam   c«ng  vµ  d©n  ViÖtNam       lao®éng c«ng        t¸ct¹ nícngoµi. i §¬n  tÝnh:®ång vÞ    BËc Thu  nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ThuÕ   suÊt  ThuÕ   ph¶inép   % 1                             ®Õn   8.000.000 0 0 2 Trªn       8.000.000   ®Õn   10 TNCT   10%    x  ­ 3 20.000.000 800.000 20 4 Trªn   20.000.000   ®Õn   TNCT   20%    x  ­ 30 50.000.000 2.800.000  5 40 Trªn   50.000.000   ®Õn   TNCT   30%    x  ­ 6 80.000.000 50 7.800.000 Trªn   80.000.000   ®Õn   TNCT   40%    x  ­ 120.000.000 15.800.000  Trªn 120.000.000   TNCT   50%    x  ­ 27.800.000          Trong  ®ã:   TNCT:     Thu  nhËp  chÞu  thuÕ
  4. 4            (x)  :Nh©n         víithuÕ  suÊt            (­   :Trõ            )     VÝ     dô: Ngêi níc ngoµi cã        thu nhËp  êng  th xuyªn  tr.®/ 70  th¸ngth×    thuÕ  thu nhËp  îctÝnh  sau:   ®   nh    Thu nhËp  êng  th xuyªn  tr.®/ 70  th¸ng thuéc    bËc    4, thuÕ thu nhËp ph¶i   nép  lµ:              30%)        =         (70 tr.®x  ­7,8 tr.®    13,2 tr.®   5.§iÓm       3.1 Môc  I îcbæ   II ®   sung  sau:   nh    §èivíi       kho¶n    c¸c thu nhËp  êng  th xuyªn ngoµitiÒn l      ¬ng,tiÒn c«ng  thu     nh    nhËp  tham        do  gia c¸c ho¹t®éng  kinh doanh    dÞch  kh«ng  vô  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp   nh: dÞch  t vÊn  vô   theo  hîp ®ång    dµi h¹n,d¹y     häc,d¹y nghÒ,      luyÖn  , thi  biÓu diÔn      v¨n ho¸ nghÖ  thuËtdo  Æc     ® ®iÓm  nhËn  ® îc kh«ng    ®Òu   Æn   ® hµng  th¸ng,®Ó     ®¶m   b¶o  chøc  tæ  thu nép  kÞp  thêi  , sau    tr¶thu nhËp    quan        mçi lÇn      th× c¬  chitr¶thu nhËp  khÊu    trõthuÕ  10%     trªn tæng  thu nhËp. C¬     quan  thuÕ  tr¸ch nhiÖm   cã    cÊp  biªn laicho  chøc, c¸     tæ      nh©n      nhËp    thùc hiÖn  chitr¶thu  ®Ó hä    cÊp      biªn laithuÕ  cho tõng    c¸ nh©n  khi®∙    khÊu    trõtiÒn thuÕ. Cuèi n¨m            c¸c c¸ nh©n  tr¸chnhiÖm     cã    kª khaitæng    thu nhËp  quyÕt    vµ  to¸nthuÕ    quan  víic¬  thuÕ  theo biÓu  thuÕ    luü tiÕn tõng  phÇn. §èi víithu      nhËp kh«ng  êng  th xuyªn:C¸c  chøc  nh©n          tæ  c¸  chi tr¶ thu nhËp  tr¸chnhiÖm  cã    khÊu    íckhichitr¶thu nhËp. trõtr           6.§iÓm   môc    îcsöa  sau:   1  VI ®   nh    C¸c    viph¹m quy ®Þnh cña Ph¸p  lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao  îc xö    thÓ  ®   lý cô  theo NghÞ  ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996 cña  ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ph¹t vi ph¹m  xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ vµ  Th«ng   128/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy 22/9/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    7.Tæ     chøc  thùc hiÖn:   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  1/7/1999. C¸c côm     tõ "Kho¶n  §iÒu  Ph¸p  2  10  lÖnh  thuÕ  nhËp"  thu  trong Th«ng    t sè  TC/TCT  39  ngµy 26/6/1997  îc thay  ®   thÕ b»ng  côm     tõ "kho¶n  §iÒu  2  1  Ph¸p lÖnh söa  ®æi mét  §iÒu  sè  Ph¸p lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao  îcUBTVQH   ®   th«ng  qua ngµy 30/6/1999". C¸c quy ®Þnh  kh¸c kh«ng  îc híng    ®   dÉn  iTh«ng   nµy  t¹  t vÉn  îc thùc ®     hiÖn  theo Th«ng   39    tsè  TC/TCT  ngµy 26/6/1997 cña  TµichÝnh.   Bé    Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ    chøc    c¸c tæ  c¸ nh©n ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu,xem          xÐt,gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản