Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch cña B é  T µi ch Ý n h  ­ C « n g   g hi Ö p  ­   n T æ n g  côc H ¶i q u a n   sè 176/1998/TTLT­B T C­B C N­ T C H Q   n g µ y 25  th¸ng 12 n¨ m 1 998 H íng d É n   thùc hi Ö n   h Ý n h  s¸ch thu Õ   c theo  tû lÖ  éi ® Þ a  h o¸  èi víi n ®  c¸c s¶n p h È m ,  p h ô  tïng thuéc n g µ n h  c¬ kh Ý  ­ ®i Ö n  ­ ®i Ö n  tö C¨n  ý  cø  kiÕn cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i   t¹  C«ng  sè  c¸c v¨n  4830/KTTH   ngµy 24/9/1997,sè    1440/CP­ KTTH  ngµy 07/11/1998 cña ChÝnh phñ  sè  vµ  2687/VPCP­KTTH  ngµy  15/7/1998 cña    V¨n phßng  ChÝnh phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch  thuÕ  theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ s¶n  phÈm; LiªnBé      TµichÝnh    ­ C«ng  nghiÖp    ­ Tæng  côc    H¶i quan  thèng  nhÊt híng    dÉn  thùc hiÖn  sau:   nh  1­ §èit    äng    ¸p dông: ThuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo    néi®Þa     îc¸p dông  tû lÖ    ho¸ ®     cho    c¸c doanh nghiÖp ViÖtNam,      c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi(sau    ®©y  gäit¾tlµdoanh        nghiÖp)ho¹t®éng      trongc¸clÜnh      vùc sau: ­ S¶n    xuÊt,l¾p      r¸ps¶n phÈm   hoµn chØnh  thuéc ngµnh  khÝ      c¬  ­ ®iÖn    ­ ®iÖn      tö(cã thuÕ suÊtthuÕ    nhËp khÈu    tõ30%     . trëlªn) ­ S¶n    xuÊt,l¾p      r¸pphô    tïngcña    c¸c s¶n  phÈm   hoµn  chØnh nªu    trªn(cã  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu    tõ30%     . trëlªn) 2­ C¸c      kh¸iniÖm: 2.1­Néi ®Þa             ho¸:lµ qu¸ tr×nh s¶n    xuÊt,l¾p      r¸p trong níc ®Ó       thay thÕ    nhËp khÈu. 2.2­Chi tiÕt:         phÇn    lµ tö cha  qua nguyªn c«ng    l¾p    r¸p(hoÆc    lµphÇn    tö kh«ng  thÓ    th¸ohoÆc   chianhá    h¬n n÷a). 2.3­Côm       chitiÕt:   hîp nhiÒu      îcl¾p    tËp    lµ chitiÕt®   ghÐp    víinhau. 2.4­Bé    phËn: lµ tËp      hîp nhiÒu    chi tiÕt,côm       îc l¾p    chi tiÕt®   ghÐp    víi nhau  nh»m   thùc hiÖn    mét  chøc  n¨ng  nµo  cña  ®ã  s¶n phÈm   hoµn  chØnh. 2.5­Phô    tïng:lµ c¸ch gäi chung          cho      c¸c chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn   bé  nªu  trªn. 2.6­B¸n    thµnh  phÈm:        lµchitiÕtcha  hoµn  thµnh    c¸cc«ng  ®o¹n  s¶n  xuÊt  theo thiÕtkÕ.     2.7­S¶n    phÈm:    lµc¸ch gäichung          ®èi víim¸y  mãc, thiÕtbÞ, dông          cô,®å  dïng,ph¬ng    tiÖn vËn  . .   t¶i . . 3­ C¸c ®iÒu kiÖn      dông  ®Ó dîc ¸p  thuÕ nhËp khÈu theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸: §Ó   îc¸p  ®   dông  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo    néi®Þa       tû lÖ    ho¸,c¸c doanh  nghiÖp ph¶icã      c¸c®iÒu  kiÖn sau:
  2. 2 3.1­Cã     d©y  chuyÒn  c«ng nghÖ  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p (®¶m  b¶o    ®ñ ®iÒu  kiÖn  thuËt,phï  kü    hîp    víigiÊy phÐp  ®Çu   , s¶n  t  xuÊt kinh doanh)  îc Bé  ®   C«ng nghiÖp kiÓm    x¸cnhËn. travµ    3.2­S¶n    phÈm, phô    tïngs¶n  xuÊt ra ph¶icã        giÊy  chøng nhËn ®¨ng ký  chÊtl    îng s¶n  phÈm   c¬  do  quan   tiªuchuÈn  l ®o êng chÊtl    îng cÊp. 3.3­Cã    ®¨ng  kÕ  ký  ho¹ch néi®Þa        ho¸ s¶n  xuÊts¶n    phÈm 4­ Tû  néi®Þa    lÖ    ho¸: Tû  néi®Þa    îcx¸c®Þnh  lÖ    ho¸ ®     theo c«ng    thøc sau:              ­I                                Z                        I N                 x    =              100%   =     ­       )  100%      (1          x                                                Z                       Z * Trong    ®ã: ­N     (%)  tûlÖ    :    néi®Þa    ho¸ cña  mét  s¶n  phÈm   hoÆc   phô  tïng. ­        Z : Gi¸ trÞ nhËp khÈu (CIF) cña    s¶n phÈm  hoÆc  phô tïng nguyªn     chiÕc    mµ doanh  nghiÖp  s¶n xuÊt,l¾p      r¸p(®¬n  tÝnh:USD) vÞ    ­ I:Gi¸ trÞ nhËp         khÈu (CIF)cña    b¸n thµnh phÈm,    chitiÕt,  côm     chitiÕt,   bé phËn  doanh  do  nghiÖp trùc tiÕp    nhËp  khÈu, uû    th¸c nhËp    khÈu  hoÆc   mua    l¹hµng  i nhËp  khÈu cña    c¸cdoanh  nghiÖp kh¸c(®¬n  tÝnh:USD)   vÞ    * §èivíi         s¶n  c¸c phÈm,  phô    c¸c doanh  tïngdo    nghiÖp ViÖt Nam       tù thiÕt   kÕ s¶n  xuÊt th×  lµ gi¸b¸n    Z      theo    ho¸ ®¬n  cña  s¶n phÈm  hoÆc  phô    tïng®ã,  trõ®i        c¸c chiphÝ  ngoµis¶n    xuÊt nh: chiphÝ        qu¶ng    c¸o,khuyÕn    ëng  m¹i,th mua hµng,hoa    hång    . . c¸clo¹ thuÕ      ®¹ilý, . . vµ    i   gi¸nthu ph¶inép    theo chÕ    ®é. * §èivíi         s¶n  c¸c phÈm   hoÆc   tïngcã  ≤ 0      thµnh  phô    N     th× c¸cb¸n  phÈm,  chitiÕt,côm         chi tiÕt,bé    phËn  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n xuÊt,l¾p      r¸p s¶n phÈm   hoÆc   phô  tïng ®ã       ph¶i nép    thuÕ theo ®óng møc  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹  BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu. 5­ ThuÕ     suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa  ho¸: 5.1­B¸n    thµnh phÈm,    chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn   bé  nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm  hoÆc  phô    îc¸p  tïng®   dông  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo  tûlÖ      néi®Þa    Bé    ho¸ do  TµichÝnh  quy ®Þnh. 5.2­ §èi víinguyªn          vËt liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm  hoÆc   phô  tïng,c¸c®¬n  ® îcphÐp        vÞ    lùachän      ®Ó ¸p dông  trong 2  1    thuÕ suÊtsau:   ­ThuÕ     suÊtthuÕ    nhËp khÈu theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ cña s¶n phÈm,  phô  tïng.(Trong  êng    tr hîp nµy toµn  nguyªn  bé  vËt liÖu ph¶i ¸p    dông  mét møc  thuÕ suÊtchung    theo tûlÖ        néi®Þa   ho¸ cña s¶n  phÈm,  phô  tïng). ­ ThuÕ     suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cho tõng  i lo¹ nguyªn    vËt liÖu theo    ®óng  quy ®Þnh  i t¹ biÓu thuÕ nhËp  khÈu. (Trong  êng      tr hîp nµy toµn  nguyªn vËt bé      liÖu nhËp    khÈu  ®Òu   dông  ¸p  theo ®óng thuÕ  suÊt quy    ®Þnh  i t¹ biÓu thuÕ  nhËp  khÈu  ®èi    víitõng  i kÓ   tr lo¹   c¶  êng  , hîp nguyªn vËt liÖu  møc   cã  thuÕ  suÊtcao    h¬n møc  thuÕ suÊttheo tûlÖ          néi®Þa  ho¸). 6­ ChØ   u  :   sè  tiªn
  3. 3 Trong  êng      tr hîp c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p        r¸pc¸c s¶n phÈm,  phô  tïng cÇn   tiªnth×    u    thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu  theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸  îc ®   tÝnh gi¶m  sau: nh  Tk = Ts    (1­k)      x     Trong  : ®ã  ­Tk:thuÕ      suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  tiªn u  ­Ts:thuÕ      suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ thùc tÕ    îc   ®¹t® ­ k       ®iÒu    :lµ hÖ sè  (k ≤    nghÜa    chØnh    0,5,cã  lµ møc  gi¶m thuÕ kh«ng  ® îcvîtqu¸ 50%   víi       so   møc  thuÕ  ph¶inép).   Bé C«ng nghiÖp    quan  lµ c¬  xÐt duyÖt  c«ng  c¸c s¶n  vµ  bè    phÈm, phô  tïngu    hÖ   ®iÒu    tiªnvµ  sè  chØnh. 7­ Tæ     chøc  thùc hiÖn:   7.1­§¨ng  hå    ký  s¬ C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,l¾p      r¸p s¶n phÈm,  phô    tïng ph¶inép    cho  c¬ quan    H¶i quan    (n¬ilµm  tôc nhËp  thñ    khÈu)  s¬  hå  ®¨ng  ®Ó   îc hëng  ký  ®   thuÕ suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo tûlÖ        néi®Þa   ho¸ trong n¨m, bao      gåm: ­ B¶n    ®¨ng  tû lÖ    ký    néi®Þa    ho¸ thùc hiÖn    ®èi    víitõng s¶n phÈm, phô  tïng vµ      x¸c nhËn  cña  C«ng  Bé  nghiÖp    vÒ viÖc  doanh  nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn thùc hiÖn      néi®Þa    ho¸ s¶n  phÈm,  phô    tïngtheo tûlÖ  ®¨ng      ®∙  ký. ­ Danh    môc  ®Þnh  vµ  møc  sè îng c¸c b¸n  vÒ  l     thµnh  phÈm,    chitiÕt,  côm   chitiÕt, phËn      bé  cÊu  thµnh  mét  nªn  s¶n  phÈm  hoÆc  mét  phô tïng.Trong    ®ã  ph©n   ra danh môc    thµnh  c¸c b¸n  phÈm,   chitiÕt,  côm     chitiÕt, phËn   bé  nhËp  khÈu  cïng gi¸nhËp      (CIF)vµ    danh  môc    thµnh  c¸c b¸n  phÈm,    chitiÕt, côm     chi tiÕt,bé    phËn  s¶n xuÊt trong      níc (®èi víiphô        tïng mua  cña    c¸c ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt,l¾p      r¸ptrong nícth× ph¶ighirâ tªn®¬n  cung                vÞ  cÊp). NÕu  doanh  nghiÖp  nµo ®¨ng  thùc hiÖn  ký    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  nguyªn vËt liÖu theo    néi®Þa            tû lÖ    ho¸ th× ph¶icung    cÊp danh  môc  ®Þnh  vµ  møc  sè îng c¸c nguyªn vËt liÖu nhËp  vÒ  l           khÈu    ®Ó s¶n xuÊt s¶n    phÈm, phô  tïng®ã;   C¸c  giÊy tê trªnchØ        ®¨ng  mét  ký  lÇn    quan    víic¬  H¶i quan  thùc hiÖn  vµ    trong1    (mét)n¨m.   7.2­Theo    quyÕt to¸nhµng    dâivµ      nhËp  khÈu: 7.2.1­Theo      dâihµng  nhËp khÈu: khinhËp      khÈu  doanh nghiÖp  tr¸ch cã    nhiÖm    kª khai®Çy  sè îng tõng    ®ñ  l   nguyªn vËt liÖu,b¸n        thµnh  phÈm,    chitiÕt,   côm     chitiÕt, phËn  gi¸nhËp    bé  vµ    khÈu  cña chóng,®ång          thêimë sæ theo dâi     hµng  nhËp khÈu  theo híng dÉn      cña  quan    c¬  H¶i quan.Tæng    côc    H¶i quan h­ íng dÉn  H¶i quan  ®Þa   ph¬ng theo    dâi hµng nhËp  khÈu ®¶m   b¶o thuËn    lîi cho ®¬n  vÞ, tr¸nh lî dông     i nhËp khÈu  cho s¶n  xuÊt,l¾p        r¸p ®Ó trèn thuÕ    nhËp  khÈu. 7.2.2­QuyÕt    to¸n hµng    nhËp  khÈu: chËm     nhÊt ®Õn  ngµy  th¸ng 3  31    n¨m sau, c¸c doanh      nghiÖp  ph¶itæng  b¸o  quyÕt    hîp  c¸o  to¸n vÒ     t×nh  h×nh  nhËp khÈu;s¶n    xuÊt,l¾p      r¸pcña n¨m  íc;cô  tr   thÓ: ­B¶ng    tÝnh      néi®Þa    to¸ntûlÖ    ho¸ thùc tÕ    îc.   ®¹t®
  4. 4 ­ Sè îng    l nhËp  khÈu, sè  sö    ®∙  dông  vµo s¶n xuÊt,l¾p    l s¶n    r¸p;sè îng  phÈm, phô    tïngs¶n xuÊt ra;sè      chuyÓn  sang n¨m sau;sè  nhîng b¸n    ®∙    hoÆc   kh«ng  dông  sö  vµo  môc  ®Ých  s¶n  xuÊt,l¾p   s¶n    r¸p  phÈm, phô  tïng. C¸c  liÖu trong b¸o c¸o ph¶icã    sè            x¸cnhËn cña  quan  c¬  kiÓm    göi to¸nvµ    tíBé    C«ng  i nghiÖp;c¬    quan    H¶iquan,n¬i®¬n  lµm          vÞ  thñ tôcnhËp  khÈu. Trªn  së  c¬  b¸o  c¸o cña doanh  nghiÖp, c¬    quan  H¶i quan tiÕn hµnh  quyÕt to¸n cho    doanh  nghiÖp. Mäi  êng    tr hîp kh«ng chÊp  hµnh ®óng  quy  ®Þnh,    khiquyÕt      to¸nph¸thiÖn  ®Òu   xö      thuÕ  bÞ  lýtruythu  nhËp khÈu  theo  ®óng thuÕ  suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu  c¸c quy  vµ    ®Þnh  hiÖn  hµnh. §Õn  hÕt  ngµy  th¸ng  n¨m   31  3  sau, nÕu     doanh  nghiÖp  cha b¸o    c¸o quyÕt to¸n (mµ    kh«ng  lý do    cã    gi¶itr×nh) th×  quan    c¬  H¶i quan t¹m    thêi kh«ng cho doanh nghiÖp  îc ¸p  ®   dông  thuÕ  suÊt theo    néi®Þa       tû lÖ    ho¸ quy  ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh  nµy          ®èi víi l«hµng  c¸c tiÕp theo.   8­ Nh÷ng    quy  ®Þnh  kh¸c: 8.1­§èivíi       nh÷ng  s¶n  phÈm, phô    thuÕ  tïngcã  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    díi 30%  (ba  ¬i phÇn  m   tr¨m)trong níc ®∙        s¶n  xuÊt ® îc nhng      cha    ®ñ ®iÒu  kiÖn  n©ng  thuÕ suÊt lªnmøc         tèithiÓu 30%  (ba  ¬i phÇn  m   tr¨m)®Ó     hëng  chÝnh  s¸ch thuÕ    theo    néi®Þa    C«ng  tû lÖ    ho¸,Bé  nghiÖp    sÏxem    xÐt tõng  êng    tr hîp cô thÓ cÇn b¶o    hé,phèihîp víi TµichÝnh    lýtõng tr       Bé    ®Ó xö      êng  hîp. 8.2­Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    01/01/1999. Trong qua tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng  ¾c,    m ®Ó nghÞ    c¸c ®¬n  kÞp  vÞ  thêiph¶n        nghiªncøu  lý.   ¸nh ®Ó LiªnBé    xö 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản