Thông tư 179/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
99
lượt xem
11
download

Thông tư 179/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 179/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 179/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  179/1998/TT/BT C  n g µ y 26  c th¸ng 12 n¨ m   1998 H íng  d É n  k Õ  to¸n thu Õ    trÞ gia t¨ng vµ thu Õ   gi¸ thu  h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  ¸p  ô n g  ch o  c¸c  o a n h  n g hi Ö p   n d d h o¹t ® é n g  kinh d o a n h   ¶ o  hi Ó m b ­ C¨n  LuËt  cø  ThuÕ  Gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT)  02/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997; LuËt ThuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp sè 03/1997/QH9  ngµy  10/5/1997; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  1296  sè  TC/Q§/C§KT ngµy 31/12/1996 cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban hµnh  ChÕ   kÕ      ®é  to¸n¸p dông cho    c¸c doanh nghiÖp  b¶o  hiÓm; ­ C¨n cø Th«ng t sè 100/1998/TT/BTC  ngµy 15/7/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh    vÒ híng dÉn    kÕ to¸n thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ thu nhËp doanh  nghiÖp; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 174/1998/TT/BTC  ngµy  24/12/1998  cña    Bé Tµi  chÝnh    vÒ híng  dÉn  dông  ¸p  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp        ®èi víiho¹t®éng kinh doanh    b¶o hiÓm; §Ó  h¹ch to¸n thuÕ      gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT)  thuÕ    vµ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  (TNDN)    víiviÖc  phï hîp    tÝnh  thuÕ, kª khai,nép        thuÕ, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  to¸n thuÕ  kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   ®èi      víic¸c doanh  nghiÖp ho¹t  ®éng  kinhdoanh    b¶o hiÓm   sau: nh  I­ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g:  N 1. C¸c    doanh  nghiÖp kinh doanh    b¶o hiÓm  ph¶itæ    chøc  to¸n thuÕ  kÕ    gi¸trÞ gia t¨ng vµ          thuÕ  nhËp  thu  doanh nghiÖp theo    qui ®Þnh cña chÕ ®é  kÕ    to¸nhiÖn  hµnh  qui®Þnh    vµ    t¹ Th«ng   i tnµy. 2. Doanh    thu ho¹t®éng    b¶o hiÓm   gi¸trÞ vËt t   vµ        , hµng ho¸,dÞch      vô, TSC§ mua vµo  îckÕ    ®   to¸ntheo qui®Þnh        díi®©y: a­ KÕ       to¸ndoanh          thu ®èi víiho¹t®éng  kinhdoanh    b¶o  hiÓm: ­ §èivíidÞch  b¶o        vô  hiÓm  thuéc ®èi îng chÞu  t   thuÕ GTGT, doanh    thu b¸n hµng      lµphÝ b¶o hiÓm   kh«ng  thuÕ  cã  GTGT   . ­ §èivíidÞch  b¸n  hµng          vô  hé  nícngoµi, .doanh    hµng      . . thu b¸n  lµgi¸b¸n  hµng    ho¸,dÞch  kh«ng  thuÕ  vô  cã  GTGT. ­ §èivíic¸c kho¶n          tiÒn c«ng hoÆc  tiÒn hoa hång  îc hëng, doanh    ®     thu lµtæng  tiÒn thu ® îccha      sè        trõmét  kho¶n phÝ tæn nµo. ­ Thu    nhËp   vÒ ho¹t®éng    kh¸c ngoµi ho¹t®éng        b¶o hiÓm  ph¶n  ¸nh ë  Tµi kho¶n    711    ­ "Thu nhËp    ho¹t®éng   tµichÝnh",Tµi kho¶n      721 "C¸c kho¶n    thu nhËp    êng" lµl∙tiÒn cho    bÊt th     i   vay,l∙tiÒn göing©n     i     hµng,l∙tÝn      phiÕu  i vµ  tr¸phiÕu    i kho    b¹c,tiÒn thu vÒ      cho    thuªTSC§... mµ     doanh  . nghiÖp b¶o  hiÓm   ph¶ithu trong kú        h¹ch to¸n.Thu      nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh,bÊt th     êng   lµtæng  thu nhËp  a  thuÕ    (ch cã  GTGT          ­®èi víiho¹t®éng  chÞu thuÕ GTGT).
  2. 2 b­ KÕ          ,hµng      to¸ngi¸trÞvËtt  ho¸,TSC§,  dÞch  mua  vô  vµo: ­ Gi¸trÞ vËt t         ,hµng    ho¸,TSC§,  dÞch  mua  vô  vµo dïng  cho  dÞch  b¶o  vô  hiÓm   c¸c ho¹t®éng  vµ      kinh doanh    kh¸c thuéc ®èi t        îng chÞu  thuÕ GTGT   îc ®   ph¶n  theo gi¸mua  ¸nh      cha  thuÕ  cã  GTGT   êng    ho¸ ®¬n  (tr hîp cã    GTGT  hoÆc   cã chøng    Æc     tõ ® thï) Trêng    . hîp mua      vËt t,hµng    ho¸,TSC§,  dÞch  kh«ng  vô  cã ho¸  ®¬n  GTGT   th× ph¶n  ¸nh  theo    gi¸thanh to¸n,thuÕ    GTGT   ®Çu  vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõ. ­ Gi¸trÞ vËt t         ,hµng    ho¸,TSC§, dÞch  mua  vô  vµo dïng cho  dÞch  b¶o  vô  hiÓm   ho¹t®éng  vµ    kinh doanh    kh¸c kh«ng    thuéc ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT   ® îcph¶n      ¸nh theo gi¸thanh        to¸n(bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT  ®Çu  vµo) 3.Tµikho¶n  to¸n:     kÕ  a­ §æi        tªnTµi kho¶n 511 "Doanh    thu thùc thu"thµnh        Tµi kho¶n  "Doanh  thu b¸n    hµng".   Tµi kho¶n    511 dïng    ®Ó ph¶n  doanh    hµng  doanh    ¸nh  thu b¸n  vµ  thu b¸n  hµng thuÇn  cña    ho¹t®éng kinh doanh    b¶o hiÓm   c¸cho¹t®éng  vµ      kinh doanh    kh¸c cña  doanh nghiÖp B¶o hiÓm  thùc hiÖn trong mét  ho¹t®éng  kú    kinh  doanh. ­ Doanh    hµng    thu b¸n  ph¶n    TK  ¸nh ë  511    tiÒn ph¶ithu vÒ  lµsè        phÝ  b¶o  hiÓm  gèc  phÝ  vµ  nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm,  hoa hång nhîng t¸ b¶o    i  hiÓm,    ®¹i thu vÒ    lýgi¸m    ®Þnh,      ®¹ilýxÐt    êng, ®¹ilý®ßi  båith       ngêi thø    xö      ba, thu  lýhµng   båi thêng 100%   c¸ckho¶n  vµ    doanh    thu kh¸cvÒ      ho¹t®éng  b¶o hiÓm. §èi víihîp      ®ång  b¶o hiÓm  tho¶ thuËn    tr¶tiÒn theo tõng  th×  kú  doanh  thu b¸n hµng  ph¶n ¸nh  tµikho¶n  ë    511    tiÒn  lµ sè  ph¶ithu    trong tõng      kú. Tr­ êng  hîp ngêi mua     b¶o  hiÓm     tr¶ tiÒn  íc cho  tr   nhiÒu  n¨m th× doanh thu b¸n  hµng  ph¶n    TK  ¸nh ë  511   lµtoµn  sè  bé  tiÒn thu ® îctrong kú.         Doanh thu b¸n hµng thuÇn  (hay cßn      gäi lµ doanh  thu thuÇn) lµ doanh      thu b¸n hµng  sau    khigi¶m      trõc¸c kho¶n  phÝ  nhîng  i t¸ b¶o hiÓm,  hoµn  phÝ  b¶o  hiÓm, hoa  hång nhîng  i t¸ b¶o hiÓm,  gi¶m  phÝ  b¶o  hiÓm   c¸c kho¶n  vµ    gi¶m    trõkh¸ctheo chÕ  tµi     ®é    chÝnh. b­ Söa  æi      ® néidung  ph¶n      ¸nh Tµikho¶n  513   ­Doanh      thu ph¸tsinh: Tµi kho¶n    513    ­ Doanh  ph¸tsinh:Dïng    thu      ®Ó ph¶n ¸nh  hiÖn  vµ  sè  cã  t×nh h×nh  t¨ng,gi¶m    doanh thu ph¸tsinh    thùc  cña  tÕ  nh÷ng hîp ®ång b¶o  hiÓm     mµ doanh  nghiÖp B¶o hiÓm  thùc hiÖn    trong nhiÒu  ho¹t®éng    kú    kinh  doanh.   Tµi kho¶n    513  "Doanh thu ph¸tsinh" chØ   dông      sö  trong  êng  tr hîp    hîp ®ång  b¶o  hiÓm  gi÷a doanh nghiÖp  b¶o hiÓm   kh¸ch  vµ  hµng  îc thùc hiÖn  ®     trong nhiÒu  ho¹t®éng  kú    kinh doanh. Tõng  kÕ     kú  to¸n tÝnh, kÕt      chuyÓn  doanh    thu ph¶ithu tõng kú        sang  511  TK  "Doanh      thu b¸n hµng". Doanh  thu ph¶n ¸nh  TK   ë  513  "Doanh  thu ph¸tsinh"lµ phÝ        b¶o hiÓm   kh«ng  thuÕ  cã  GTGT   (®èi víidÞch  b¶o      vô  hiÓm  chÞu  thuÕ GTGT). ThuÕ     GTGT   ®Çu   ® îc x¸c ®Þnh  ghi sæ     ra      vµ    kÕ to¸n c¨n  vµo    cø  ho¸ ®¬n GTGT   tõng  kÕ  kú  to¸n,khitÝnh  kÕt      vµ  chuyÓn  doanh    thu ph¶ithu tõng  sang      kú  TK  511. KÕt  cÊu  néidung  vµ    ph¶n    ¸nh cña  513  TK  "Doanh      thu ph¸tsinh":
  3. 3 Bªn    Nî: KÕt chuyÓn doanh thu tõng  sang    kú  TK 511  Doanh  ­  thu b¸n  hµng,phÇn    phÝ  b¶o  hiÓm   ph¶ithu cña  kÕ        kú  to¸n(kh«ng  thuÕ  cã  GTGT). Bªn Cã:  tiÒn doanh      Sè    thu ph¸tsinh theo      hîp ®ång  b¶o  hiÓm  thùc hiÖn    trong nhiÒu  kinh doanh  ký    kú    ®∙  gi÷a doanh    nghiÖp b¶o  hiÓm     víikh¸ch hµng    (theogi¸cha  thuÕ      cã  GTGT). Sè  bªn  d  Cã:  doanh  b¶o  Sè  thu  hiÓm     ph¸tsinh cha    ®Õn   thanh    kú  to¸n (gi¸  cha  thuÕ  cã  GTGT). TK  513  3    cã  tµikho¶n  cÊp  2: TK 5131    ­ Doanh    thu b¶o  hiÓm  gèc:Ph¶n  doanh      ¸nh  thu b¶o  hiÓm   gèc  ph¸tsinh    ph¶i thu    cña ngêi tham  b¶o    gia  hiÓm  ®èi    víihîp ®ång b¶o hiÓm   thùc hiÖn    trong nhiÒu  h¹ch to¸n.   kú    TK  5132    ­ Doanh    thu nhËn  i t¸ b¶o    hiÓm: Ph¶n  doanh    ¸nh  thu phÝ nhËn  t¸  ib¶o hiÓm  ph¶ithu cña      nhµ nhîng t¸    ib¶o hiÓm         ®èi víihîp ®ång  b¶o  hiÓm   thùc hiÖn    trong nhiÒu  h¹ch to¸n.   kú    TK  5133    ­ Doanh    thu nhîng t¸    i b¶o  hiÓm: Ph¶n  doanh    ¸nh  thu hoa hång  nhîng  ib¶o  t¸  hiÓm  ph¸t sinh    ph¶i thu    cña nhµ  nhËn  ido  t¸  doanh  nghiÖp  chuyÓn  phÝ nhîng t¸    i b¶o hiÓm  theo    hîp ®ång b¶o hiÓm  cam  kÕt thùc hiÖn    trongnhiÒu  ho¹t®éng    kú    kinhdoanh.   II­  H¹ch to¸n thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng  1­ H¹ch      to¸nthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu  ®   trõ: ­ Khi mua    , hµng        vËt t  ho¸,TSC§,  dÞch  dïng  vô  cho dÞch  b¶o  vô  hiÓm   vµ    c¸c ho¹t®éng    kinh doanh  kh¸c thuéc    ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT,  c¨n cø  vµo    ho¸ ®¬n  GTGT   hoÆc   chøng    Æc     to¸n ph¶n  tõ ® thï,kÕ    ¸nh        , gi¸trÞ vËt t  hµng    ho¸,TSC§,  dÞch  theo gi¸mua  vô      cha  thuÕ  cã  GTGT,  ghi: Nî  152,153,211,642,.. ( heogi¸mua  TK        .t     cha  thuÕ  cã  GTGT   ) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,..(tæng    TK        . gi¸thanh  to¸n) ­ Khi mua    , hµng        vËt t  ho¸,TSC§, dÞch  dïng  vô  vµo dÞch  b¶o  vô  hiÓm   kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT   hoÆc  dïng vµo ho¹t®éng  nghiÖp, dù      sù    ¸n,ho¹t   ®éng      v¨n ho¸,phóc      îctrang tr¶i lîmµ ®   i     b»ng    c¸c nguån kinh phÝ    kh¸c,th× sè      thuÕ GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îc khÊu    kh«ng  ®   trõvµ  h¹ch to¸n vµo      tµikho¶n  133.Sè    thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu    îctÝnh  ®   trõ®   vµo      gi¸trÞ cña   ,hµng    vËtt  ho¸,TSC§,  dÞch  mua  vô  vµo. ­      §èi víivËt  , hµng  t  ho¸, dÞch  mua     vô  vµo  dïng  ®ång    thêicho  kinh  doanh  dÞch    vô, hµng ho¸ chÞu  thuÕ  GTGT   kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ GTGT     th× chØ   îc khÊu    thuÕ  ®   trõsè  GTGT   ®Çu  vµo  cña hµng ho¸,dÞch  dïng    vô  cho  kinh doanh    hµng    ho¸,dÞch  thuéc diÖn  vô    chÞu  thuÕ GTGT.  Trong  êng    tr hîp nµy,doanh    nghiÖp  B¶o hiÓm   ph¶ih¹ch to¸nriªngthuÕ          ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ vµ kh«ng  îc khÊu    ®   trõ;nÕu kh«ng  h¹ch    to¸nriªng® îc th×  îc khÊu        ®   trõtheo  tû lÖ    (%)  doanh  thu chÞu thuÕ  GTGT   víitæng  doanh  so    sè  thu cña doanh  nghiÖp.
  4. 4 ­ H¹ch      to¸nthuÕ GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu        ®   trõ®èi víikho¶n  tiÒn båith     ­ êng  thùc tr¶thuéc phÇn        tr¸chnhiÖm    êng    båith cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm: +      §èivíinh÷ng  kho¶n    êng  båith thùc tr¶® îcx¸c®Þnh    së            trªnc¬  ho¸ ®¬n  GTGT   mua  hµng  ho¸,dÞch  cña  chøc, c¸ nh©n    vô  tæ      nhËn    êng  båi th xuÊt  tr×nh ®Ó     lµm    x¸c®Þnh  c¨n cø    møc    êng    båith th× doanh nghiÖp  B¶o  hiÓm   ­ ® îc khÊu    thuÕ    trõsè  GTGT   theo    (%)    tû lÖ  mµ doanh  nghiÖp  B¶o  hiÓm  ph¶i  båith   êng  theo    biªnb¶n  lýbåith xö      êng;Trêng      hîp nµy,khix¶y            ra tain¹n,tæn  thÊt,   vµo    cø  c¨n th«ng      b¸o gi¶iquyÕt båith     êng  c¸cchøng    ªnquan  vµ    tõli   kh¸c,  kÕ    to¸nph¶n  sè      êng  ¸nh  chibåith b¶o hiÓm  gèc cho ngêi® îcb¶o      hiÓm, ghi: Nî  6241     TK  ­Chi phÝ    trùctiÕp kinh doanh      b¶o  hiÓm   gèc Nî  133    TK  ­ ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(1331)(Sè    thuÕ  GTGT   îckhÊu  ®   trõtheo ho¸ ®¬n        GTGT) Cã  331,111,112,.. (Tæng  tiÒn chibåith TK        .   sè        êng) +  thuÕ  Sè  GTGT         ghitrªnho¸ ®¬n mua  hµng    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  thuéc  phÇn tr¸chnhiÖm     êng    båith cña doanh nghiÖp B¶o hiÓm   doanh  th×  nghiÖp  B¶o  hiÓm  kh«ng  îckhÊu    ®   trõthuÕ ®Çu   vµo. +      §èi víinh÷ng kho¶n    êng  båith kh¸c kh«ng  ho¸ ®¬n    cã    mua  hµng    ho¸, dÞch  cña  chøc,c¸ nh©n  vô  tæ      nhËn    êng  doanh  båi th th×  nghiÖp B¶o hiÓm   ® îckhÊu      trõthuÕ  ®Çu   vµo  theo    5%   tûlÖ  tÝnh    tiÒn thùc chitr¶båith trªnsè            ­ êng  cho kh¸ch  hµng kh«ng  ho¸  cã  ®¬n  GTGT   c¸c nghiÖp  thuéc  vÒ    vô  diÖn  chÞu  thuÕ  GTGT.  Trêng  hîp nµy    khi x¶y  tain¹n, tæn  ra      thÊt,c¨n  vµo    cø  th«ng  b¸o    gi¶iquyÕt    êng  c¸c chøng    ªnquan  båi th vµ    tõ li   kh¸c,kÕ    to¸n ph¶n    ¸nh sè      êng    chibåith b¶o  hiÓm   gèc cho ngêi® îcb¶o      hiÓm,  ghi: Nî  624     TK  ­Chi phÝ    trùctiÕp kinhdoanh      b¶o  hiÓm Nî    TK 133  ThuÕ   ­  GTGT   îc khÊu    ®   trõ (1331) (Sè    thuÕ ®Çu  vµo  îc ®   khÊu    trõ theo    5%   tû lÖ  tÝnh    tiÒn    êng  trªnsè  båi th thùc    tr¶cho kh¸ch hµng  kh«ng  ho¸ ®¬n) cã    Cã  331,111,112,.. TK        . Hµng  th¸ng,c¸c doanh      nghiÖp  b¶o hiÓm   c¸c ®¬n  trùc thuéc    vµ    vÞ    c¨n cø vµo ho¸  ®¬n  GTGT   mua  hµng ho¸,dÞch  cña  chøc, c¸ nh©n    vô  tæ      nhËn  båith   êng, chøng          êng, lËp    tõ chitr¶båith   B¶ng    tiÒn  kª sè  thùc chitr¶båith         ­ êng theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. 2­ H¹ch      to¸ndoanh      thu ho¹t®éng kinh doanh    b¶o hiÓm   thuÕ  vµ  GTGT   ®Çu   ra: 2.1­Ho¹t®éng      kinh doanh    b¶o  hiÓm   gèc: ­ Khi ph¸tsinh doanh            thu phÝ  b¶o  hiÓm   gèc  ph¶ithu cña      ngêitham      gia b¶o  hiÓm,  to¸nghi: kÕ    Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng      1311,TK    (chitiÕtTK    13111) Cã  511    TK  ­ Doanh    hµng  thu b¸n  (Sè  phÝ  b¶o  hiÓm   gèc  kh«ng  thuÕ  cã  GTGT) (51111) Cã  3331    TK  ­ ThuÕ  GTGT  ph¶inép    (33311)(§èivíidÞch  b¶o      vô  hiÓm   chÞu  thuÕ GTGT) ­ Khi ph¸tsinh          c¸c kho¶n phÝ gi¸m ®Þnh ph¶i thu    cña kh¸ch hµng  ªn li   quan  ®Õn     ho¹t®éng  kinhdoanh    b¶o hiÓm   gèc,kÕ      to¸nghi:
  5. 5 Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (13111,chitiÕt131112)       Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (51112) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33311) ­ Khi ph¸tsinh doanh            thu ph¶ithu do  hµng  xö      êng      b¸n  ®∙  lýbåith 100%,  ghi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1311) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (51113) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33311) ­ Khi ph¸tsinh doanh            thu ph¶ithu kh¸c ngoµic¸c kho¶n                thu trªncña    ho¹t ®éng kinhdoanh    b¶o  hiÓm   gèc,ghi:   Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (13118) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (51118) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33311) ­Khic¸ckho¶n        phÝ  b¶o  hiÓm  gèc  îcthanh  ®   to¸n,  ghi: Nî  111,112,331,.. TK        . Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng(1311)   ­ Trêng    hîp hîp ®ång  b¶o hiÓm  gi÷a doanh nghiÖp  B¶o hiÓm   ngêi vµ    tham    gia b¶o hiÓm   îc thùc hiÖn  ®     trong nhiÒu    n¨m nhng tho¶ thuËn    tr¶tiÒn  theo tõng kú,ghi:       +      Khi ph¸tsinh doanh      thu phÝ  b¶o  hiÓm   gèc  ph¶ithu cña      ngêitham      gia b¶o  hiÓm   theo hîp ®ång, ghi:       Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (13111) Cã   5131    TK  ­ Doanh  b¶o  thu  hiÓm  gèc (51311)(sè phÝ    b¶o hiÓm  gèc  kh«ng  thuÕ  cã  GTGT). §Þnh   kú, c¨n  vµo  phÝ  cø  sè  b¶o hiÓm  gèc ph¶i thu    trong  theo    kú  hîp ®ång, ghi:   Nî    TK 5131    ­ Doanh thu b¶o hiÓm  gèc (51311)(sè phÝ    b¶o hiÓm  gèc  kh«ng  thuÕ  cã  GTGT) Cã  511    TK  ­ Doanh    hµng  thu b¸n  (51111)(sè    phÝ  b¶o  hiÓm   gèc  kh«ng  cã  thuÕ  GTGT) §ång    thêighi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT  ph¶inép    (33311)(sè    thuÕ  GTGT   ®Çu     ra ®èi  víi  dÞch  b¶o  vô  hiÓm   chÞu thuÕ) Khi ngêitham        gia b¶o  hiÓm   thanh    to¸nphÝ  b¶o  hiÓm   gèc  theo  tõng    kú, ghi: Nî  111,112,331,..  TK        .(tæng  tiÒn ph¶ithu bao  sè        gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®èi víi     dÞch  b¶o  vô  hiÓm   chÞu  thuÕ GTGT) Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng  
  6. 6 +        §èivíi ®ång  hîp b¶o hiÓm     mµ ngêitham      giab¶o  hiÓm     tr¶tiÒn tr     íccho  nhiÒu n¨m, c¨n cø      vµo    ho¸ ®¬n GTGT   toµn  sè  vÒ  bé  tiÒn  îcthanh    ®   to¸ndo  tr¶tr     íctheo hîp ®ång, ghi:       Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (13111) Cã  511    TK  ­ Doanh    thu b¸n hµng (51111)(sèphÝ    b¶o hiÓm  gèc kh«ng  cã  thuÕ  GTGT)  Cã  3331    TK  ­ ThuÕ   GTGT  ph¶inép    (33311)(sèthuÕ    GTGT   ®Çu     ra ®èi  víi  dÞch  b¶o  vô  hiÓm  chÞu thuÕ  GTGT) §ång      thêighi: Nî  111,112,331,.. TK        . Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (13111)(toµn bé  tiÒn thu ® îc)     sè      2.2­Ho¹t®éng      kinh doanh    nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm: ­ Khi ph¸tsinh    doanh thu ph¶i thu      vÒ phÝ nhËn  ib¶o  t¸  hiÓm   c¸c vµ    kho¶n  ph¶ithu kh¸c,ghi:       Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1312) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5112) ­ Trêng  hîp    hîp  ®ång  nhËn  vÒ  phÝ  i t¸ b¶o hiÓm  gi÷a nhµ    nhËn  i t¸ b¶o  hiÓm   nhµ  vµ  nhîng t¸ b¶o     i hiÓm   îcthùc hiÖn  ®     trongnhiÒu    n¨m, ghi:   +      ®ång  §èi víihîp  b¶o hiÓm  tho¶ thuËn    tr¶tiÒn theo tõng      kú, khiph¸t  sinh doanh  phÝ    thu  nhËn  i t¸ b¶o hiÓm  ph¶ithu    cña  nhµ nhîng  i t¸ b¶o hiÓm   theo hîp ®ång, kÕ          to¸n®¬n  nhËn    vÞ  t¸ b¶o  i hiÓm  ghi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1312) Cã  513   TK  ­Doanh      thu ph¸tsinh(5132     ­Doanh    thu nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm) §Þnh    kú, c¨n  vµo  phÝ  cø  sè  nhËn  i t¸ b¶o hiÓm  ph¶ithu    trong kú    theo  hîp ®ång, ghi:     Nî  513   TK  ­Doanh      thu ph¸tsinh (5132)   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5112) Khi thùc    thu tiÒn phÝ nhËn  i t¸ b¶o hiÓm  cña nhµ nhîng  i t¸ b¶o hiÓm,  ghi: Nî  111,112,331,.. TK        . Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1312) +        §èivíi ®ång  hîp nhËn  i t¸ b¶o    hiÓm     mµ nhµ  nhîng t¸ b¶o    i  hiÓm     tr¶tiÒn  tr   íccho  nhiÒu n¨m, c¨n cø      vµo  phÝ  sè  nhËn  i t¸ b¶o    hiÓm,    ghidoanh    thu thùc  hiÖn trongkú:   Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1312) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5112) §ång      tiÒn ® îcthanh  thêighisè      to¸n: Nî  111,112,331 TK     
  7. 7 Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1312) 2.3­Ho¹t®éng      kinh doanh    nhîng t¸ b¶o     i hiÓm: ­ Khi ph¸tsinh doanh            thu hoa hång  nhîng t¸    ib¶o  hiÓm   c¸c kho¶n    vµ    thu kh¸cph¶ithu cña        nhµ  nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm, ghi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1313) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5113   ­Doanh    thu nhîng t¸ b¶o     i hiÓm). ­Trêng        hîp hîp ®ång  chuyÓn  vÒ  phÝ nhîng t¸ b¶o      i hiÓm  gi÷a nhµ    nhîng  t¸ b¶o    i hiÓm   nhµ  vµ  nhËn    t¸ b¶o  i hiÓm   îcthùc hiÖn  ®     trong nhiÒu    n¨m, ghi:   +      ®ång  §èi víihîp  b¶o hiÓm  tho¶ thuËn    tr¶tiÒn theo tõng      kú, khiph¸t  sinh doanh    thu hoa hång nhîng  i t¸ b¶o hiÓm  ph¶i thu    cña nhµ nhËn  i t¸ b¶o  hiÓm  theo hîp ®ång, kÕ          to¸n®¬n  nhîng t¸ b¶o  vÞ      i hiÓm,  ghi: Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1313) Cã  513   TK  ­Doanh      thu ph¸tsinh(5133     ­Doanh    thu nhîng t¸ b¶o     i hiÓm) §Þnh    cø  kú, c¨n  vµo  hoa  sè  hång nhîng  i t¸ b¶o hiÓm  ph¶ithu    trong kú    theo hîp ®ång, ghi:       Nî  513   TK  ­Doanh      thu ph¸tsinh (5133)   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5113) Khithùc thu tiÒn vÒ          hoa  hång  nhîng t¸ b¶o     i hiÓm,  ghi: Nî  111,112,331,.. TK        . Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸chµng    (1313) +        §èivíihîp ®ång b¶o  hiÓm     mµ nhµ  nhËn  i t¸ b¶o    hiÓm     tr¶tiÒn tr     íccho  nhiÒu  n¨m, c¨n cø      vµo  hoa  sè  hång nhîng t¸ b¶o    i  hiÓm   ® îcthanh  ®∙    to¸n,kÕ    to¸n®¬n  nhîng t¸ b¶o    vÞ      i hiÓm     ghidoanh    thu thùc hiÖn    trong kú:   Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1313) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (5113) §ång      tiÒn ® îcthanh  thêighisè      to¸n: Nî  111,112,331,.. TK        . Cã  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng    (1313) 2.4­H¹ch        to¸nc¸ckho¶n  hoµn  phÝ  b¶o  hiÓm   gèc: ­ C¨n  vµo  cÇu    cø  yªu  cña kh¸ch hµng  chÊp    vµ  nhËn  cña doanh nghiÖp  B¶o  hiÓm     phÝ  vÒ sè  b¶o hiÓm  gèc ph¶ihoµn      tr¶trong tr   êng  thay ®æi  hîp    hîp ®ång    b¶o hiÓm     mµ kh¸ch hµng  ký      ®∙  víidoanh nghiÖp  ®∙    vµ  tr¶tiÒn,ghi:   Nî    TK 531    ­ Hµng b¸n  tr¶ l¹ (5311) (sè  bÞ    i    phÝ b¶o hiÓm  gèc cha cã  thuÕ  GTGT) Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33311) Cã  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n     ­Khihoµn      phÝ  b¶o  hiÓm   gèc  cho  kh¸ch hµng,ghi:     Nî  331   TK  ­Ph¶itr¶cho      ngêib¸n    (33116) Cã  111,112,hoÆc TK     
  8. 8 Cã     TK 131  Ph¶i thu  ­    cña kh¸ch hµng (1311) (tr   êng hîp ®èi    trõ trong  thanh to¸n) 3­ B¸o        c¸o tµichÝnh: HÖ   thèng  c¸o tµichÝnh    b¸o      ¸p dông cho    c¸cdoanh nghiÖp  B¶o hiÓm   ­ ® îc thùc hiÖn      theo chÕ     ®é b¸o  tµichÝnh  c¸o    ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1296  TC/Q§/C§KT  ngµy  31/12/1996  Th«ng   sè  vµ  t 100/1998/TT­BTC  ngµy  15/7/1998  cña  Tµi chÝnh  c¸c qui ®Þnh  Bé    vµ      söa  æi, bæ   ®   sung  i t¹ Th«ng    t nµy  sau: nh  3.1­B¶ng    c©n    to¸n(MÉu  B01 DN) ®èi kÕ    sè  ­ ­ ChØ     tiªu"Doanh  thu  cha thanh to¸n"(m∙  136)    sè  dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh  doanh thu b¶o  hiÓm  ph¸t sinh    theo hîp ®ång b¶o hiÓm   ký  ®∙  gi÷a  doanh  nghiÖp B¶o hiÓm     víingêitham      giab¶o  hiÓm   nhng cha  ®Õn   thanh  kú  to¸n. Sè        liÖu ®Ó ghichØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  d  Cã  513  sè  bªn  TK  "Doanh  thu ph¸tsinh"trªnsæ                 c¸i i t¹ thêi®iÓm   cuèikú  to¸n.   kÕ  3.2­B¸o      c¸o kÕt  qu¶    ho¹t®éng  kinhdoanh    (MÉu  B02   sè  ­DN) ­ C¸c    chØ    tiªutrong PhÇn          I­L∙i ph¶iphïhîp víi lç,         quy ®Þnh cña  chÕ   c¬  tµichÝnh  doanh    chiphÝ          vÒ  thu vµ    hîp lý®Ó tÝnh  nhËp  thu  chÞu thuÕ cña  ho¹t®éng    kinh doanh    b¶o hiÓm   ho¹t®éng  vµ    kinh doanh    kh¸c. III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n:   1­ C¸c doanh nghiÖp B¶o hiÓm   tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn  híng    vµ  dÉn  c¸c ®¬n  trùcthuéc doanh    vÞ      nghiÖp thùc hiÖn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  thu nhËp    doanh nghiÖp theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2­ Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy 01/01/1999,c¸c néi dung        kh¸c      vÒ kÕ to¸n thuÕ    GTGT   thu  vµ  nhËp  doanh  nghiÖp kh«ng híng  dÉn  trongTh«ng     tnµy  îcthùc hiÖn  ®     theo chÕ  kÕ      ®é  to¸nhiÖn  hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu  cã víng m ¾c, ®Ò  nghÞ  c¸c doanh  nghiÖp  B¶o hiÓm   ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh   ®Ó xem       xÐt,gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản