Thông tư 20/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

Thông tư 20/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 20/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/98 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/98 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 20/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  20/1998/TT/BT C  n g µ y 10 th¸ng  n¨ m  1998 v Ò   c 2  S ö a  ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t sè 175/1998/TT­B T C   b s n g µy  24/12/1998 cña B é  T µi ch Ý n h  h íng d É n  thi µ n h    h N g h Þ  ® Þ n h  sè  102/1998/N§­C P  n g µy  21/12/1998 cña C h Ý n h   h ñ   p s öa ® æ i,  æ   u n g  m ét sè ®i Ò u  cña  g h Þ  ® Þ n h   b s N sè  28/1998/N§­C P  n g µ y   11/5/1998 c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h   c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët thu Õ    trÞ gia t¨ng (GT G T) thi gi¸ C¨n  cø  quy  ®Þnh  t¹ tiÕt 2, ®iÓm  5, §iÒu  1  NghÞ  ®Þnh  sè  i 102/1998/N§­   CP ngµy  21/12/1998  cña ChÝnh phñ söa  ®æi, bæ     sung  mét  sè  ®iÒu  cña  NghÞ  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ GTGT,    ®Ó th¸o gì khã      kh¨n kÞp    thêi cho    c¸c ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt kinh doanh  sö      cã  dông    Æt   c¸c m hµng  nhËp  khÈu,  ®¶m  b¶o  thùc hiÖn thèng  nhÊt  viÖc  dông  ¸p  thu thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu  s¶n  vµ  xuÊt kinh doanh      trong níc,Bé        TµichÝnh  híng dÉn    söa  æi, bæ   ®   sung viÖc  thùc hiÖn    gi¶m  50%  møc  thuÕ GTGT  ®èi    víihµng  nhËp khÈu  nh  sau: Thùc  hiÖn  gi¶m ngay  50%   møc  thuÕ  GTGT   ph¶inép      khinhËp  khÈu    ®èi víi     s¶n  c¸c phÈm  nhËp  khÈu: ­Than    ®¸. ­M¸y    cµy,m¸y    kÐo, m¸y    b¬m     níc,m¸y  c«ng    cô,m¸y  ®éng  lùc. ­  Xót (NaOH), NatrihypocloxÝt (Na(OCl),CanxihypocloxÝt (Ca(OCl)2),           Nh«m  hydroxÝt (Al(OH)3),AxÝt      Clohydric(HCl),Clo      láng  khÝ  vµ  Clo (Cl2),   Natri icat  Sil   (Na2 SiO3  ). ­DÞch  phÇn  Ò m   s¶n    vô  m vµ  phÈm   phÇn  m mÒ ThuÕ  GTGT  ph¶i nép  khai trªntê khai h¶i quan  th«ng    kª            vµ  b¸o thuÕ  cña  quan  c¬  H¶i quan    thuÕ  lµ sè  GTGT   tÝnh theo  møc  thuÕ  ® îc gi¶m  ®∙    50% Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy 10/2/1999.Kh«ng            håitè®èi víi c¸c tr   êng  ®∙  hîp  nhËp khÈu hµng hãa  kª khaitÝnh,nép  vµ        thuÕ GTGT  theo  têkhaiH¶i tr         ícngµy  10/2/1999.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản