Thông tư 2585/1998/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
121
lượt xem
19
download

Thông tư 2585/1998/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 2585/1998/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi trên các đường bay nội địa cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 2585/1998/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  ô c  H µ n g  k h« n g   © n   ô n g  Vi Öt  a m  S è   C d d N 2585/1998/TT­C H K  n g µ y  18 th¸ng 9 n¨ m  1998  íng d É n   H ¸p d ô n g  gi¸ cíc  h µ n h  kh¸ch     trªn c¸c ® ê n g  b ay néi ® Þ a   h o  m ét sè ® èi tîng lµ  g ­ u ®∙i c n êi Vi Öt N a m  ® Þ n h  c ë n íc n g o µi  C¨n  LuËt  cø  Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam     n¨m 1991  LuËt  vµ  söa  ®æi    bæ sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam     n¨m   1995; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  68/CP  sè  ngµy  25/10/1995 cña    ChÝnh phñ  chøc  vÒ  n¨ng nhiÖm   quyÒn  vô  h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  m¸y  tæ  bé  cña Côc hµng kh«ng  d©n dông ViÖtNam;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  818/TTg  sè  ngµy 13/12/1995 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      vÒ  lýcíchµng  kh«ng d©n  dông  ViÖtNam;   C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  767/TTg  sè  ngµy  17/9/1997 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  mét  chñ  ¬ng  vÒ  sè  tr chÝnh  s¸ch ®èi víi       céng ®ång ngêiViÖtNam       ®Þnh   c  nícngoµi; ë    C¨n  ý  cø  kiÕn thèng  nhÊt cña  ban  ngêiViÖt Nam   nícngoµit¹    Uû  vÒ      ë      i C«ng    237/NVN­NN   v¨n sè  ngµy 26/8/1998, Côc  ëng  tr Côc hµng kh«ng d©n dông  ViÖt Nam     híng dÉn      ¸p dông    gi¸c­ íc hµnh    kh¸ch      êng  trªnc¸c ® bay    néi ®Þa  cho mét  ®èi  îng    sè  t lµ ngêi ViÖt    Nam  ®Þnh  ë    c  nícngoµinh    sau:  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g  P Th«ng   tnµy híng dÉn      ¸p dông      gi¸cíchµnh kh¸ch u        êng    ®∙itrªnc¸c® bay  néi®Þa    (sau  ®©y              gäit¾tlµgi¸cícnéi®Þa   ®∙i)cho  u    mét  ®èi t     sè   îng lµngêi  ViÖt Nam  ®Þnh  c ë    níc ngoµi mua   m¸y    vР bay  iViÖt  t¹  Nam  theo QuyÕt  ®Þnh  767/TTg  sè  ngµy  17/9/1997 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  mét  chñ  ­ vÒ  sè  tr ¬ng chÝnh s¸ch ®èi víi       céng ®ång  ngêiViÖtNam       ®Þnh  ë    c  nícngoµi. II. èi tîng ® îc h ë n g  gi¸  §  cíc n éi ® Þ a  u  ®∙i C¸c ®èi îng    t lµ ngêi ViÖt Nam       ®Þnh  ë    c  níc ngoµi® îc hëng            gi¸cíc néi ®Þa  ®∙ibao  u    gåm: 1.Ngêicã      c«ng      víi bao  níc gåm: ­ Ngêi ® îc Chñ        tÞch    níc,Thñ  íng  t ChÝnh phñ tÆng hu©n ch¬ng, huy    ch¬ng,b»ng    khen; ­ Ngêi® îc hëng        chÕ    ®∙itheo  ®é u    quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh  ®∙ingêi u      ho¹t®éng    c¸ch m¹ng,liÖtsü  gia ®×nh      ¬ng        vµ    liÖtsü,th binh,bÖnh    binh,ngêi     ho¹t ®éng     kh¸ng  chiÕn, ngêi cã      c«ng gióp  c¸ch  ®ì  m¹ng  ban hµnh  ngµy  29/8/1994;
  2. 2 2. C¸n  l∙nh ®¹o    chøc    bé    c¸c tæ  cña  kiÒu bµo  quan      cã  hÖ víitrong níc     th«ng  qua    Uû ban    vÒ ngêi ViÖt Nam   níc ngoµi gåm       ë      Chñ  tÞch,Phã    Chñ  tÞch,Tæng         th ký;ngêi ® îc bÇu      vµo Ban  chÊp  hµnh Trung  ¬ng  cña      c¸c Tæ chøc  chÝnh  ­      trÞ  x∙ héi cña ViÖt Nam     Æt   nh: M trËn    Tæ quèc  ViÖt Nam,  Tæng   ªn®oµn    li   lao ®éng  ViÖt Nam,    ªnhiÖp    Héi li   thanh    niªn ViÖt Nam,      Héi phô  ViÖtNam,    n÷    Héi n«ng d©n  ViÖtNam...;   3.C¸c    chuyªn gia,tvÊn  îcL∙nh ®¹o       ®     §¶ng,Nhµ      nícmêi; 4. C¸c    ®èi îng  t kh¸c bao    gåm:  Chuyªn     gia,t vÊn  ®èi îng  Æc   vµ  t ® biÖt  kh¸c do    Thñ  ëng        quan  tr c¸c Bé, c¸c c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,  Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng mêi;®oµn    thanh  niªn,  thiÕu    nhi,vËn  ®éng    viªnthÓ  thao do  Ban    Uû  ngêiViÖtNam   níc     ë    ngoµi,Uû    ban  ThÓ   dôc thÓ thao  mêi  tham        vÒ  gia c¸c ho¹t®éng  giao u, thi l     ®Êu   cÊp Quèc            Bé  gia trëlªn;gi¸oviªndo  Gi¸o dôc  ®µo      vµ  t¹omêi  gi¶ng  vÒ  d¹y t¹ c¸cTrêng          i §¹ihäc  trong níc.   III.M ø c  gi¸    cíc n éi ® Þ a  u  ®∙i 1.C¸c   îng nªu  i     ®èi t   t¹ c¸c®iÓm     vµ  PhÇn      1,2  3  IIcña  Th«ng   tnµy  îch­ ®   ëng        gi¸cíc néi®Þa   ®∙ib»ng  u    møc       dông  gi¸cíc ¸p  cho c«ng d©n ViÖt Nam     trªnc¸c® êng      bay    néi®Þa. 2. C¸c   îng nªu  i   ®èi t   t¹  ®iÓm   PhÇn    4  IIcña  Th«ng   tnµy  îchëng      ®   gi¸cíc néi ®Þa   ®∙itheo    u    tho¶ thuËn  thÓ  cô  gi÷a Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt  Nam   Uû  vµ  ban  ngêiViÖtNam   nícngoµi. vÒ      ë    IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Uû     ban    vÒ ngêi ViÖt Nam   níc ngoµi cã      ë      tr¸chnhiÖm     lËp  cung  vµ  cÊp cho  Côc Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖt Nam     danh  s¸ch c¸c ®èi t   îch­      îng ®   ëng        gi¸cíc néi ®Þa   ®∙inªu  i u    t¹ PhÇn    IIcña  Th«ng  . Trªn c¬  danh  t    së  s¸ch  nµy,Côc    Hµng  kh«ng d©n  dông  ViÖtNam     xem     cÊp  xÐt vµ  GiÊy  chøng nhËn  ®èi t   îchëng         îng ®   gi¸cícnéi®Þa   ®∙i.GiÊy  u    chøng  nhËn    îcsö  sÏ®   dông    khi mua   vµ  vР lµm  thñ    i tôc t¹ s©n  bay  kÌm    c¸c giÊy    tê tuú th©n  kh¸c theo    quy  ®Þnh. MÉu   GiÊy  chøng  nhËn   îng ® îchëng        ®èi t     gi¸cícnéi®Þa  ®∙i® îc®Ýnh  u      kÌm  Th«ng   tnµy. 2.Trong  êng     îng ® îchëng          tr hîp ®èi t     gi¸cícnéi®Þa  ®∙ikh«ng  u    cßn  ®¸p  øng  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  quy  ®Þnh    t¹ PhÇn    i IIcña Th«ng   tnµy,Uû    ban  ngêi vÒ    ViÖt Nam   níc ngoµi cã    ë      tr¸ch nhiÖm     th«ng b¸o cho Côc Hµng  kh«ng  d©n  dông ViÖt Nam       ®Ó lµm  tôc huû  GiÊy  thñ    bá  chøng nhËn  ®èi  îng  îc hëng  t ®   gi¸cícnéi®Þa  ®∙itr           u    ícthêih¹n. 3.C¸c    doanh nghiÖp vËn chuyÓn hµng  kh«ng  ViÖtNam   tr¸chnhiÖm     cã    híng dÉn, tæ      chøc  vР b¸n  cho     îng ® îchëng        c¸c®èi t     gi¸cícnéi®Þa  ®∙itheo u      quy ®Þnh  cña Th«ng   tnµy. 4.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký.
  3. 3 M É u  Gi Êy  h ø n g  n h Ë n c Côc  HKDd   ViÖt Nam   Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam   Sè  . . . .. . ./CHK­ GCN §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Hµ    Néi,ngµy..   .th¸ng..  . .n¨m...  .   . Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  ® èi tîng ® îc h ë n g  gi¸ cíc  u  ®∙i  trªn c¸c ® ê n g  b a y n éi ® Þ a C ôc tr ëng  C ô c H µ n g  kh«ng  © n  dông Vi Öt N a m d C h ø n g  n h Ë n §iÒu    1. «ng    . . ................................... (Bµ).. . ................................... Quèc  tÞch:.. . ..........    . . ..........N¨m   .. sinh:.. . .....................   . . ..................... Sè  chiÕu:. . ........ îc hëng    u        êng  hé  . . .......    ® gi¸cíc  ®∙i trªnc¸c ® bay    néi ®Þa. §iÒu  2. Ngêi mang     GiÊy chøng nhËn nµy  îc hëng    ®   gi¸ cíc  ®∙i u    b»ng.... §iÒu 3. GiÊy chøng nhËn nµy  îc sö  ®   dông kÌm      víic¸c giÊy      tê tuú th©n  kh¸ctheo quy      ®Þnh    khimua  vµ  vР lµm        thñ tôct¹ s©n  i bay. §iÒu    4. GiÊy  chøng  nhËn  nµy  gi¸trÞ kÓ    cã      tõ ngµy..   .cho  . ®Õn   hÕt  ngµy.. . .. . .. Côc  ëng tr Côc  Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖt Nam     N¬i nhËn   ­Nh    trªn ­Lu    VP,  KT­KV                                                                     
Đồng bộ tài khoản