Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
67
lượt xem
1
download

Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 26/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 26/2005/TT-BTC ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 Híng dÉn qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 06/6/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø §iÒu 18, NghÞ ®Þnh sè 36/2005/N§-CP ngµy 17/3/2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em, Bé Tµi chÝnh híng dÉn qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp nh sau: I. QUY §ÞNH CHUNG 1. C¸c ®¬n vÞ ®îc giao trùc tiÕp qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy bao gåm c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp thuéc Bé Y tÕ, c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. 2. Kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn ®îc bè trÝ tõ nguån ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó thùc hiÖn viÖc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp thuéc Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng; tõ nguån ng©n s¸ch cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ tØnh) ®Ó thùc hiÖn viÖc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp ®Þa ph¬ng. §èi víi c¸c tØnh khã kh¨n, ng©n s¸ch Trung ¬ng sÏ hç trî theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó b¶o ®¶m kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. 3. C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp sö dông kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi h¹ch to¸n, quyÕt to¸n vµo lo¹i, kho¶n, môc vµ tiÓu môc sau ®©y: - Lo¹i 15: Y tÕ vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi. - Kho¶n 60: Ho¹t ®éng kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi theo LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. - Môc vµ tiÓu môc t¬ng øng theo Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. 4. C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc ®Ó giao dÞch ®èi víi nguån ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho c«ng t¸c kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi vµ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ®Ó giao dÞch ®èi víi nguån kinh phÝ vËn ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ñng hé kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. Cuèi n¨m, nguån kinh phÝ
  2. 2 nµy kh«ng sö dông hÕt ®îc chuyÓn sang tiÕp tôc sö dông vµ lµm c¨n cø ®Ó c©n ®èi dù to¸n ng©n s¸ch kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi n¨m sau; kh«ng sö dông nguån kinh phÝ nµy vµo môc ®Ých kh¸c. 5. Ngoµi nguån kinh phÝ tõ ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp ®îc vËn ®éng c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ñng hé kinh phÝ ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi m¾c bÖnh hiÓm nghÌo. II. QUY §ÞNH Cô THÓ 1. LËp vµ ph©n bæ dù to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi 1.1. §èi víi Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng: a) Hµng n¨m, cïng thêi gian quy ®Þnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, Bé Y tÕ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng cã c¬ së y tÕ c«ng lËp lËp dù to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. C¨n cø ®Ó lËp dù to¸n gåm: - Kinh phÝ thùc hiÖn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi n¨m tríc t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp do Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng qu¶n lý. - Sè d kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi n¨m tríc chuyÓn sang (nÕu cã). Bé Tµi chÝnh th¶o luËn víi c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng ®Ó thèng nhÊt dù to¸n chi cho c«ng t¸c kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi vµ tæng hîp vµo dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch Trung ¬ng b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. b) C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ®îc giao, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ dù to¸n cho c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp trùc thuéc theo lo¹i, kho¶n riªng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc I Th«ng t nµy vµ tæng hîp trong ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch chung cña Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng göi Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. c) Trong n¨m thùc hiÖn, Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng ®îc ®iÒu chØnh kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi gi÷a ®¬n vÞ thõa vµ ®¬n vÞ thiÕu thuéc ph¹m vi qu¶n lý ®Ó b¶o ®¶m kÞp thêi kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. KÕt qu¶ ®iÒu chØnh ®îc göi cho Bé Tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. Trêng hîp sau khi ®· ®iÒu chØnh kinh phÝ mµ cßn thiÕu; c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng cã v¨n b¶n göi Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt quyÕt ®Þnh bæ sung tõ nguån dù phßng ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó ®¶m b¶o ®ñ vµ kÞp thêi kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi.
  3. 3 C¨n cø quyÕt ®Þnh bæ sung dù to¸n, c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung - ¬ng ph©n bæ vµ th«ng b¸o bæ sung dù to¸n cho c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp bÞ thiÕu kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi, ®ång göi Bé Tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh. 1.2. §èi víi ®Þa ph¬ng: a) Hµng n¨m, cïng thêi gian quy ®Þnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, Së Y tÕ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ liªn quan lËp dù to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi t¹i ®Þa ph¬ng göi Së Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. C¨n cø ®Ó lËp dù to¸n gåm: - Sè lîng trÎ em díi s¸u tuæi trªn ®Þa bµn do Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em cÊp tØnh cung cÊp. - Kinh phÝ thùc hiÖn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi n¨m tríc t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. - Sè d kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi n¨m tríc chuyÓn sang (nÕu cã). b) C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ®îc giao, Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ cho c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp thuéc ®Þa ph¬ng theo lo¹i, kho¶n riªng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc I Th«ng t nµy, göi Së Tµi chÝnh thÈm ®Þnh môc ®Ých sö dông vµ tÝnh khíp ®óng sè liÖu so víi dù to¸n ®îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. Sau khi cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Së Tµi chÝnh, Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o dù to¸n kinh phÝ cho c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp thuéc ®Þa ph¬ng. Riªng ®èi víi Tr¹m Y tÕ cÊp x·, c¨n cø vµo th«ng b¸o kinh phÝ cña Së Y tÕ cho Phßng Y tÕ cÊp huyÖn; Phßng Y tÕ lËp th«ng b¸o kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi göi Uû ban nh©n d©n cÊp x·, ®ång göi Tr¹m Y tÕ cÊp x· vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i Uû ban nh©n d©n cÊp x· giao dÞch. c) Hµng th¸ng, Uû ban nh©n d©n cÊp x· b¸o c¸o Phßng Y tÕ vÒ t×nh h×nh sö dông kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi; Phßng Y tÕ huyÖn vµ c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp cÊp tØnh, huyÖn b¸o c¸o Së Y tÕ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn (trêng hîp cÇn thiÕt Së Y tÕ vµ Phßng Y tÕ cã thÓ yªu cÇu c¸c c¬ së y tÕ vµ UBND cÊp x· b¸o c¸o ®ét xuÊt ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c ®iÒu hoµ kinh phÝ gi÷a n¬i thõa vµ n¬i thiÕu). ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh nh sau: - Phßng Y tÕ ®îc ®iÒu chØnh kinh phÝ gi÷a n¬i thõa vµ n¬i thiÕu ®èi víi c¸c Tr¹m Y tÕ cÊp x· cña huyÖn; trêng hîp thiÕu, Phßng Y tÕ ph¶i tæng hîp b¸o c¸o Së Y tÕ ®Ó xem xÐt xö lý. - Së Y tÕ ®îc ®iÒu chØnh kinh phÝ gi÷a n¬i thõa vµ n¬i thiÕu ®èi víi c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp cÊp tØnh, huyÖn vµ Phßng Y tÕ huyÖn ®Ó b¶o ®¶m kÞp thêi kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. KÕt qu¶ ®iÒu chØnh t¨ng, gi¶m dù to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®îc göi cho Së Tµi chÝnh vµ
  4. 4 Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch (®èi víi trêng hîp Së Y tÕ thùc hiÖn ®iÒu chØnh) hoÆc göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch (®èi víi trêng hîp Phßng Y tÕ thùc hiÖn ®iÒu chØnh) ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, Phßng Y tÕ, Së Y tÕ phèi hîp víi c¬ quan Kho b¹c nhµ níc ®Ó kiÓm tra tÝnh s¸t thùc cña c¸c b¸o c¸o. d) Trêng hîp sau khi ®· ®iÒu chØnh kinh phÝ mµ cßn thiÕu, c¬ së y tÕ cã v¨n b¶n göi Së Y tÕ ®Ó xem xÐt, tæng hîp göi Së Tµi chÝnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh sö dông dù phßng ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ c¸c nguån tµi chÝnh hîp ph¸p kh¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m ®ñ vµ kÞp thêi kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi t¹i ®Þa ph- ¬ng. C¨n cø quyÕt ®Þnh bæ sung dù to¸n, Së Y tÕ ph©n bæ vµ th«ng b¸o bæ sung dù to¸n cho c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp bÞ thiÕu kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi, ®ång göi Së Tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh. Tr×nh tù ph©n bæ bæ sung kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi cho c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp bÞ thiÕu kinh phÝ thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b ®iÓm nµy. 2. Qu¶n lý, sö dông kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi 2.1. ViÖc qu¶n lý, sö dông vµ thanh to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt vµ quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t nµy. 2.2. C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp ®îc giao dù to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n chi kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi vµ thùc hiÖn rót dù to¸n t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 79/2003/TT-BTC ngµy 13/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc. C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp cÊp huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x· ®îc më tµi kho¶n rót dù to¸n t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch, sö dông sæ s¸ch, biÓu mÉu, chøng tõ theo quy ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thuéc ng©n s¸ch cÊp tØnh (®¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ Së Y tÕ) ®Ó nhËn kinh phÝ, h¹ch to¸n kÕ to¸n, quyÕt to¸n riªng kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. Trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Tr¹m Y tÕ x·, Ban Tµi chÝnh x· lµm thñ tôc rót dù to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn ký göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó rót dù to¸n theo quy ®Þnh ®èi víi ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch thuéc ng©n s¸ch tØnh (®¬n vÞ dù to¸n cÊp I lµ Së Y tÕ) ®Ó chuyÓn cho Tr¹m Y tÕ x· thùc hiÖn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. Uû ban nh©n d©n cÊp x· kh«ng ®îc sö dông kho¶n kinh phÝ nµy cho c¸c môc ®Ých kh¸c. Kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc cÊp cho c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh c«ng lËp ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u
  5. 5 tuæi lµ kho¶n chi thêng xuyªn tõ ng©n s¸ch nhµ níc. C¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh kh«ng ph©n phèi sö dông kho¶n kinh phÝ nµy nh c¸c kho¶n thu viÖn phÝ. Trêng hîp c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp cã tæ chøc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh sö dông dÞch vô vµ kü thuËt cao mµ gia ®×nh bÖnh nh©n cã nhu cÇu sö dông th× c¬ së y tÕ c«ng lËp ®îc thu cña gia ®×nh bÖnh nh©n kho¶n chªnh lÖch gi÷a chi phÝ dÞch vô vµ kü thuËt cao theo yªu cÇu vµ møc thanh to¸n viÖn phÝ hiÖn hµnh. Kho¶n chªnh lÖch nµy c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ®îc ph©n phèi sö dông nh c¸c kho¶n thu viÖn phÝ. 2.3. Kho b¹c Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t c¸c hå s¬, chøng tõ chi vµ thùc hiÖn chi tr¶, thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n chi cho c«ng t¸c kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ®ñ ®iÒu kiÖn thanh to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ níc. 2.4. C¸c c¬ quan chøc n¨ng Y tÕ, Tµi chÝnh, Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em vµ Uû ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, thanh tra thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ sö dông kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. 3. H¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em d- íi s¸u tuæi 3.1. C¸c ®¬n vÞ sö dông kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ph¶i h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp hiÖn hµnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3.2. C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc chi tiªu kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi t¹i c¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp ®îc lu riªng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c tæng hîp, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ®îc thuËn lîi. C¸c ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ nµy ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng vµ b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c, hîp ph¸p cña chøng tõ quyÕt to¸n. 3.3. Quy tr×nh tæng hîp quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi: - C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp trùc thuéc c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung - ¬ng lËp vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi cho c¬ quan chñ qu¶n; c¬ quan chñ qu¶n chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xÐt duyÖt vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n chung göi Bé Tµi chÝnh thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp ®Þa ph¬ng lËp vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi cho Së Y tÕ. Riªng ®èi víi Tr¹m Y tÕ cÊp x·, Uû ban nh©n d©n cÊp x· lËp quyÕt to¸n göi Phßng Y tÕ cÊp huyÖn xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ tæng hîp göi Së Y tÕ. Së Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, xÐt duyÖt vµ tæng hîp chung trong b¸o c¸o quyÕt to¸n cña Së Y tÕ ®Ó göi Së Tµi chÝnh thÈm ®Þnh vµ tæng hîp vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch tØnh tr×nh cÊp thÈm quyÒn phª chuÈn. C¸c c¬ së y tÕ c«ng lËp thuéc huyÖn vµ Tr¹m Y tÕ cÊp x· kh«ng quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi vµo quyÕt to¸n chi ng©n s¸ch huyÖn vµ x·.
  6. 6 Hµng n¨m, c¸c Bé, c¬ quan ®¬n vÞ ë trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng ngoµi viÖc göi b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch trong ®ã ®· bao gåm kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi, ph¶i cã b¸o c¸o riªng vÒ viÖc thùc hiÖn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi göi Bé Tµi chÝnh tæng hîp. - Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp quyÕt to¸n kinh phÝ kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi cña c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng chung trong b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. 2. §èi víi c¸c kho¶n thu, chi kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi ph¸t sinh tõ ngµy 01/01/2005 mµ cha h¹ch to¸n vµo Lo¹i 15, Kho¶n 60 th× ®iÒu chØnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Riªng n¨m 2005, c¸c Bé, c¬ quan, ®¬n vÞ ë trung ¬ng sö dông dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®îc giao ®Ó thùc hiÖn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng ®· ph©n cÊp nhiÖm vô chi kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi cho c¸c cÊp ng©n s¸ch th× b¶o lu nguån kinh phÝ thùc hiÖn theo ph©n cÊp cña ®Þa ph¬ng trong n¨m 2005, nhng ph¶i ®¶m b¶o nguån vèn thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cho trÎ em díi s¸u tuæi. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản