Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
85
lượt xem
5
download

Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh vào các trường, các cơ sở giáo dục công lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 34/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 34/2001/TT- BTC ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2001 Híng dÉn chÕ ®é thu vµ sö dông lÖ phÝ tuyÓn sinh vµo c¸c trêng, c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp C¨n cø LuËt gi¸o dôc; QuyÕt ®Þnh sè 70/1998/Q§-TTg ngµy 31/3/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu vµ sö dông lÖ phÝ tuyÓn sinh vµo c¸c trêng, c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp nh sau: I. §èi tîng thu vµ møc thu: 1. §èi tîng nép lÖ phÝ tuyÓn sinh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ nh÷ng thÝ sinh ®¨ng ký dù thi vµ thùc tÕ dù thi tuyÓn sinh vµo c¸c trêng, c¸c c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o c«ng lËp do nhµ níc qu¶n lý. C¸c trêng hîp sau ®©y ®îc miÔn nép lÖ phÝ tuyÓn sinh : a) ThÝ sinh thi vµo c¸c trêng phæ th«ng trung häc ë vïng nói, vïng s©u vïng xa, h¶i ®¶o, trêng d©n téc néi tró; b) ThÝ sinh cã hé khÈu thêng tró t¹i c¸c vïng d©n téc Ýt ngêi (tèi thiÓu lµ 3 n¨m tÝnh ®Õn ngµy ®¨ng ký dù thi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh) thi vµo c¸c tr- êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ. 2. Møc thu lÖ phÝ tuyÓn sinh vµo c¸c trêng, c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp ®îc quy ®Þnh nh sau: a) Thi tuyÓn sinh vµo c¸c trêng, c¬ së gi¸o dôc bËc phæ th«ng trung häc (nÕu cã tæ chøc thi tuyÓn): 10.000 (mêi ngh×n) ®ång/thÝ sinh. b) Thi tuyÓn sinh vµo ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ: - §¨ng ký dù thi: 20.000 (hai m¬i ngh×n) ®ång/hå s¬/thÝ sinh. - Dù thi: 20.000 (hai m¬i ngh×n) ®ång/thÝ sinh/mét lÇn dù thi. II. Qu¶n lý thu, nép vµ sö dông: 1. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù thi vµ c¬ quan trùc tiÕp tæ chøc thi tuyÓn cã tr¸ch nhiÖm thu lÖ phÝ tuyÓn sinh theo møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, ®îc sö dông sè tiÒn lÖ phÝ tuyÓn sinh thu ®îc ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ phôc vô c«ng t¸c tæ chøc thi tuyÓn theo néi dung sau ®©y:
  2. 2 a) §èi víi c¸c trêng phæ th«ng trung häc cã tæ chøc thi tuyÓn: - TËp huÊn nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c tuyÓn sinh ë quËn, huyÖn vµ c¸c trêng phæ th«ng trung häc; - Tæ chøc thùc hiÖn giao nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù thi; - NhËp sè liÖu ®¨ng ký dù thi, phiÕu b¸o thi, b¸o ®iÓm cho thÝ sinh (t¹i Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o); - Chi cho c¸c c«ng viÖc vÒ m¸y tÝnh; - Thuª phßng thi, tæ chøc thùc hiÖn giao nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù thi, lµm giÊy b¸o thi; - Chi y tÕ, vÖ sinh, níc uèng cho thÝ sinh, c«ng t¸c b¶o vÖ (t¹i trêng); - C¸c c«ng viÖc kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tuyÓn sinh. b) §èi víi thi tuyÓn vµo ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ: b1- Chi cho c«ng t¸c chuÈn bÞ tuyÓn sinh ®¨ng ký dù thi, bao gåm: - Chi cho viÖc triÓn khai c«ng t¸c tuyÓn sinh liªn quan ®Õn c¬ quan Bé: tæ chøc triÓn khai c«ng t¸c tuyÓn sinh cho tÊt c¶ c¸c Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¸c trêng; héi nghÞ tæng kÕt, tæ chøc thanh tra tuyÓn sinh, x©y dùng ng©n hµng ®Ò thi...; - Chi cho viÖc triÓn khai t¹i ®Þa ph¬ng (Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o): tæ chøc héi nghÞ triÓn khai tuyÓn sinh, tËp huÊn cho c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c tuyÓn sinh ë quËn, huyÖn vµ c¸c trêng phæ th«ng trung häc, giao nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù thi, nhËp sè liÖu ®¨ng ký dù thi, phiÕu b¸o thi, b¸o ®iÓm cho thÝ sinh...; - Chi t¹i trêng ®µo t¹o cho c«ng t¸c chuÈn bÞ kú tuyÓn sinh: chi cho c¸c c«ng viÖc vÒ m¸y tÝnh, thuª phßng thi, tæ chøc thùc hiÖn giao nhËn hå s¬ ®¨ng ký dù thi, lµm giÊy b¸o thi, y tÕ, vÖ sinh, níc uèng cho thÝ sinh, c«ng t¸c b¶o vÖ... b2- Chi cho c«ng t¸c thi tuyÓn, bao gåm: Chi cho c¸c kh©u tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ cho kú thi ®Õn c¸c kh©u lµm ®Ò thi, tæ chøc coi thi, chÊm thi, xÐt tuyÓn, b¸o ®iÓm, b¸o gäi thÝ sinh tróng tuyÓn... Trêng hîp lÖ phÝ tuyÓn sinh tæ chøc thu tËp trung ë mét n¬i th× c¬ quan (hoÆc ®¬n vÞ) quyÕt ®Þnh tuyÓn sinh cã tr¸ch nhiÖm ph©n phèi sè tiÒn thu ®îc cho c¸c ®¬n vÞ ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c tuyÓn sinh phï hîp víi chi phÝ phôc vô c«ng t¸c tæ chøc thi tuyÓn. 2. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ lµm c«ng t¸c tuyÓn sinh, hµng n¨m ph¶i lËp dù to¸n thu chi phÇn lÖ phÝ tuyÓn sinh cïng víi dù to¸n thu chi cña c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh. ViÖc lËp vµ chÊp hµnh dù to¸n ph¶i thùc hiÖn theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t sè 103/1998/TT-BTC ngµy 18/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph©n cÊp, lËp vµ chÊp hµnh quyÕt to¸n ng©n s¸ch Nhµ níc. ViÖc qu¶n lý thu, chi tiÒn thu lÖ phÝ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ tæng hîp vµo b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m cña c¬ së theo ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tµi chÝnh c«ng khai, d©n chñ.
  3. 3 3. Së Tµi chÝnh VËt gi¸, c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu lÖ phÝ tuyÓn sinh theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 vµ Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc. III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ cho tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tuyÓn sinh vµo c¸c trêng, c¸c c¬ së gi¸o dôc c«ng lËp tríc ®©y. §èi tîng nép lÖ phÝ tuyÓn sinh, c¬ quan ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ tuyÓn sinh vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng t nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản