Thông tư 36/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
5
download

Thông tư 36/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 36/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 36/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 36/2000/TT/BTC ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2000 Bæ sung mét sè ®iÓm quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC ngµy 20/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ ®èi víi c¸c cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ t¹i ViÖt Nam C¨n cø LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; LuËt thuÕ gia trÞ gia t¨ng; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 205/1998/Q§-TTg ngµy 19/10/1998 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ vÒ Cöa hµng kinh doanh hµng miÔn thuÕ; C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ Th«ng t sè 42/1999/TT/ BTC ngµy 20/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c C«ng v¨n sè 583/VPCP- KTTH ngµy 21/02/2000; C«ng v¨n sè 893/VPCP-KTTH ngµy 13/3/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung mét sè ®iÓm cña Th«ng t sè 42/1999/ TT/BTC ngµy 20/4/1999 nªu trªn nh sau: I. Bæ sung vµo môc I Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC: Cöa hµng miÔn thuÕ t¹i c¸c tØnh biªn giíi phÝa B¾c ®îc phÐp kinh doanh b¸n hµng cho kh¸ch Trung Quèc xuÊt nhËp c¶nh b»ng giÊy th«ng hµnh; Cöa hµng miÔn thuÕ phôc vô ®èi tîng ngo¹i giao ®îc phÐp mua « t« s¶n xuÊt trong níc ®Ó b¸n l¹i cho c¸c ®èi tîng ngo¹i giao ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ; Cöa hµng miÔn thuÕ trong néi thµnh ®îc phÐp mua « t« s¶n xuÊt, l¾p r¸p trong níc ®Ó b¸n l¹i cho c¸c ®èi tîng kh¸c ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ; II. ChÕ ®é thu, nép, miÔn thuÕ... thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 42/1999/TT/BTC ngµy 20/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh. III. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản