intTypePromotion=1

Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
122
lượt xem
12
download

Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 44/2001/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2001 Qui ®Þnh vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ®µo t¹o, phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé C¨n cø §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 25/5/1995 cña ChÝnh phñ vÒ b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng ®êng bé vµ trËt tù an toµn giao th«ng ®« thÞ, §iÒu 31 ch¬ng IV §iÒu lÖ TrËt tù an toµn giao th«ng ®êng bé vµ trËt tù an toµn giao th«ng ®« thÞ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP cña ChÝnh phñ. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 70/1998/Q§-TTg ngµy 31/3/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. Th«ng t liªn bé sè 54/1998/TTLT/BGD&§T-TC ngµy 31/8/1998 cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19/8/1999 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ thao. Th«ng t liªn tÞch sè 44/2000/TTLT/Bé TC- GD§T-L§TBXH ngµy 23/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh, Bé Gi¸o dôc & ®µo t¹o, Bé Lao ®éng th¬ng binh & x· héi híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, ®µo t¹o. C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 3886/VPCP-CN ngµy 13/9/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc t¨ng c- êng c«ng t¸c b¶o ®¶m trËt tù an toµn giao th«ng. Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Giao th«ng vËn t¶i . Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh viÖc thu vµ sö dông häc phÝ, phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé nh sau: I. Qui ®Þnh chung vÒ thu vµ sö dông häc phÝ, phÝ s¸t h¹ch giÊy phÐp l¸i xe: 1. Häc phÝ: - Häc phÝ lµ kho¶n ®ãng gãp cña ngêi häc t¹o nguån kinh phÝ ®Ó trang tr¶i toµn bé phÝ tæn ®µo t¹o cho c¸c c¬ së ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. - Häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé ®îc qui ®Þnh theo tõng häc phÇn; häc sinh häc phÇn nµo nép häc phÝ häc phÇn ®ã. Bé Giao th«ng vËn t¶i qui ®Þnh nh÷ng häc phÇn b¾t buéc trong viÖc häc ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. - Thùc hiÖn miÔn gi¶m häc phÝ cho nh÷ng ngêi thuéc diÖn chÝnh s¸ch x· héi theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ níc.
  2. 2 - C¨n cø møc quy ®Þnh vÒ thu häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé t¹i th«ng t nµy vµ tuú theo ®Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi cña tõng ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng vµ c¸c Bé chñ qu¶n cã thÓ quy ®Þnh møc thu cô thÓ ®èi víi c¸c trêng thuéc m×nh qu¶n lý, nhng kh«ng ®îc t¨ng hoÆc gi¶m qu¸ 20% møc thu häc phÝ qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ ph¶i ®¶m b¶o ®óng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé do Bé Giao th«ng vËn t¶i qui ®Þnh. - C¸c c¬ së ®µo t¹o trùc tiÕp thu häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé, më sæ s¸ch theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ vµ göi vµo tµi kho¶n riªng t¹i kho b¹c nhµ níc n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së (®èi víi c¸c c¬ së c«ng lËp), hoÆc tµi kho¶n t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i (®èi víi c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp). 2. PhÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé: - PhÝ s¸t h¹ch l¸i xe ®îc quy ®Þnh t¹i th«ng t nµy lµ kho¶n thu cña c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe vµ ®îc sö dông ®Ó chi phÝ phôc vô cho c«ng t¸c s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. - Häc sinh thi ®Ó ®îc cÊp giÊy phÐp l¸i xe t¹i c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe th× ph¶i nép chi phÝ s¸t h¹ch l¸i xe qui ®Þnh t¹i th«ng t nµy. - PhÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé do c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe trùc tiÕp thu, sö dông biªn lai thu do c¬ quan tµi chÝnh ph¸t hµnh, më sæ s¸ch theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ vµ göi vµo tµi kho¶n t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i ®¬n vÞ ®ãng trô së. - Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®îc ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. II. Nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ vÒ thu chi häc phÝ vµ phÝ s¸t h¹ch l¸i xe: A. §èi víi häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe: 1. Møc thu häc phÝ cô thÓ cña tõng lo¹i giÊy chøng nhËn, h¹ng giÊy phÐp l¸i xe nh sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång
  3. 3 STT Lo¹i GiÊy chøng nhËn, h¹ng Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o Møc thu GPLX theo tõng häc phÇn A 1 2 3 1 GiÊy chøng nhËn GiÊy chøng nhËn cÊp cho ngêi 10.000 l¸i xe m¸y dung tÝch díi 50cm3 2 A1 ( Xe m¸y, m« t« 2 b¸nh cã - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 50.000 dung tÝch xi lanh díi 175cm3) - Häc thùc hµnh l¸i xe 20.000 Céng 70.000 3 A2 (Xe m¸y, m« t« 2 b¸nh cã - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 60.000 dung tÝch xi lanh tõ 175 cm3 - Häc thùc hµnh l¸i xe 30.000 trë lªn) Céng 90.000 4 A3 ( Xe lam, m« t« 3 b¸nh , - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 70.000 xÝch l« m¸y) - Häc thùc hµnh l¸i xe 80.000 Céng 150.000 5 A4 (M¸y kÐo cã träng t¶i ®Õn - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 70.000 1000 kg) - Häc thùc hµnh l¸i xe 230.000 Céng 300.000 6 B1 (¤ t« kh¸ch ®Õn 9 chç ngåi, - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 100.000 « t« t¶i, ®Çu kÐo cã 1 r¬ moc - Häc c¸c m«n c¬ së 100.000 cã träng t¶i díi 3.500 kg kh«ng - Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc 1.320.000 cã kinh doanh vËn t¶i) hµnh l¸i xe. Céng 1.520.000 7 B2 (« t« kh¸ch ®Õn 9 chç ngåi, - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 100.000 « t« t¶i, ®Çu kÐo cã r¬ mãc cã - Häc c¸c m«n c¬ së 150.000 träng t¶i díi 3.500 kg cã kinh - Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc 1.550.000 doanh vËn t¶i) hµnh l¸i xe Céng 1.800.000 8 C (¤ t« t¶i, ®Çu kÐo cã r¬ mãc - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 100.000 cã träng t¶i tõ 3.500 kg trë lªn) - Häc c¸c m«n c¬ së 200.000 - Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc 3.150.000 hµnh l¸i xe. Céng 3.450.000 9 N©ng h¹ng tõ B1 lªn B2 - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 100.000 - Häc c¸c m«n c¬ së 50.000 - Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc 150.000 hµnh tay l¸i Céng 300.000 10 N©ng h¹ng tõ B2 lªn C, C lªn D, - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 100.000 D lªn E vµ lªn c¸c h¹ng F - Häc c¸c m«n c¬ së 100.000 - Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc 1.050.000 hµnh l¸i xe. Céng 1.250.000
  4. 4 11 N©ng h¹ng tõ B2 lªn D, tõ C lªn - Häc luËt giao th«ng ®êng bé 100.000 E - Häc c¸c m«n c¬ së 150.000 - Häc kü thuËt l¸i xe vµ thùc 1.400.000 hµnh l¸i xe. Céng 1.650.000 12 ¤n tËp GiÊy phÐp l¸i xe h¹ng A3, A4 100.000 hÕt h¹n Trong ®ã: + ¤n tËp l¹i lý thuyÕt 50.000 + ¤n tËp thùc thùc hµnh l¸i xe 50.000 13 ¤n tËp GiÊy phÐp l¸i xe h¹ng B1 hÕt 400.000 h¹n Trong ®ã: 100.000 + ¤n tËp l¹i lý thuyÕt 300.000 + ¤n tËp l¹i thùc hµnh l¸i xe 14 ¤n tËp GiÊy phÐp l¸i xe h¹ng B2 hÕt 400.000 h¹n Trong ®ã: 100.000 + ¤n tËp l¹i lý thuyÕt 300.000 + ¤n tËp l¹i thùc hµnh l¸i xe 15 ¤n tËp GiÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng 700.000 C,D,E,F hÕt h¹n Trong ®ã: + ¤n tËp l¹i lý thuyÕt 100.000 + ¤n tËp l¹i thùc hµnh l¸i xe 600.000
  5. 5 2. Ph¬ng thøc thu häc phÝ: - §èi víi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ®Ó cÊp GiÊy chøng nhËn cho ngêi l¸i xe m¸y dung tÝch díi 50cm3, GiÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng A1, A2, A3, A4 vµ c¸c h×nh thøc bæ tóc chuyÓn h¹ng GiÊy phÐp l¸i xe: ngêi ®i häc ph¶i nép mét lÇn ngay khi vµo häc. - §èi víi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ®Ó cÊp GiÊy phÐp l¸i xe h¹ng B1, B2, C: ngêi ®i häc nép 50% häc phÝ ngay khi vµo häc, 50% cßn l¹i nép tiÕp trong thêi gian häc theo quy ®Þnh cña c¬ së ®µo t¹o. 3. ChÕ ®é miÔn gi¶m häc phÝ: - MiÔn gi¶m häc phÝ ®µo t¹o c¸c m«n häc: ngêi ®i häc kh«ng ph¶i nép häc phÝ ®èi víi c¸c m«n häc ®îc miÔn. ViÖc xÐt miÔn m«n häc thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. - MiÔn gi¶m häc phÝ cho c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch x· héi: ®èi víi c¸c h×nh thøc ®µo t¹o cÊp giÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng A3, A4, B1, B2, C do c¸c c¬ së ®µo t¹o c«ng lËp ®îc ¸p dông theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 54/1998/TTLT/BGD&§T-TC ngµy 31/8/1998 cña Bé Gi¸o dôc & ®µo t¹o - tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý häc phÝ ë c¸c c¬ së gi¸o dôc ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. §èi víi c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 23/2001/TTLT/BTC-BL§TBXH ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi “Híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi häc sinh, sinh viªn thuéc diÖn chÝnh s¸ch ®ang theo häc t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngoµi c«ng lËp”. 4. Qu¶n lý quü häc phÝ: - Häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe c¸c c¬ së ®µo t¹o thu ®îc sö dông trùc tiÕp phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o l¸i xe. - ViÖc thu häc phÝ ph¶i sö dông biªn lai thu häc phÝ do c¬ quan tµi chÝnh ph¸t hµnh theo ®óng qui ®Þnh. 4.1. §èi víi c¸c c¬ së c«ng lËp : - ViÖc qu¶n lý quü häc phÝ ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 54/1998/Bé GD§T-TC cña Bé Gi¸o dôc & ®µo t¹o vµ Bé Tµi chÝnh ngµy 31/8/1998 Híng dÉn thùc hiÖn thu, chi vµ qu¶n lý häc phÝ c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c«ng lËp thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n. 4.2. §èi víi c¸c c¬ së ngoµi c«ng lËp: ViÖc qu¶n lý quü häc phÝ ®îc thùc hiÖn qui ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 44/2000/TTLT/BTC-BGD&§T- BL§TB&XH cña Bé Tµi chÝnh,Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Bé Lao ®éng- Th¬ng binh x· héi ngµy 23/5/2000 híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc Gi¸o dôc - ®µo t¹o. B. §èi víi phÝ s¸t h¹ch l¸i xe:
  6. 6 1.Møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé ®îc thùc hiÖn t¹i c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe nh sau: 1.1. GiÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng A1,A2, A3,A4 : 50.000®/1lÇn 1.2. GiÊy phÐp l¸i xe h¹ng B1: : 200.000 ®/1 lÇn 1.3. GiÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng B2,C,D,E,F : 300.000 ®/1 lÇn 2. Møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe ®îc ph©n thµnh 2 møc cô thÓ t¬ng øng víi møc ®é ®Çu t cña c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe nh sau: 2.1. Thu 100% møc phÝ s¸t h¹ch (qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1, phÇn B nãi trªn): ®îc ¸p dông cho c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®· x©y dùng hoµn chØnh bao gåm c¬ së h¹ tÇng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c s¸t h¹ch. 2.2. Thu 70% møc phÝ s¸t h¹ch (qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1, phÇn B nãi trªn): ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®· cã c¬ së h¹ tÇng nhng ch- a cã m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c s¸t h¹ch. 3. Møc thu nµy ®îc ¸p dông thÝ ®iÓm cho Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe thuéc Trêng l¸i xe (Côc §êng bé), Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe thuéc trêng Kü thuËt nghiÖp vô Giao th«ng vËn t¶i I. III. §iÒu kho¶n thi hµnh: - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ th«ng t sè 25TC/HCSN ngµy 21/5/1996 cña Bé Tµi chÝnh vÒ qui ®Þnh t¹m thêi vÒ viÖc thu vµ sö dông häc phÝ ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ së ®µo t¹o, Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2