Thông tư 48/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
5
download

Thông tư 48/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cấp lại, quản lý và sử dụng thuế thu nhập cho doanh nghiệp thực nộp vào ngân sách trung ương để đầu tư cho ngành báo in

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 48/2000/TT- BTC ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2000 Híng dÉn viÖc cÊp l¹i, qu¶n lý vµ sö dông thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc nép vµo Ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó ®Çu t cho ngµnh b¸o in Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 237/ CP-KTTH ngµy 5/3/1998 cña ChÝnh phñ, c«ng v¨n sè 858/VPCP-KTTH ngµy 3/3/1999 cña V¨n phßng ChÝnh phñ; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc cÊp l¹i, qu¶n lý vµ sö dông phÇn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng (®èi víi ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o vµ qu¶ng c¸o trªn b¸o in) ®Ó ®Çu t cho ngµnh b¸o in nh sau: I. §èi tîng ®îc cÊp l¹i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o vµ qu¶ng c¸o trªn b¸o in lµ nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ®îc nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ®iÒu tiÕt cho ng©n s¸ch c¸c cÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Hµng n¨m ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Çu t trë l¹i cho c¸c b¸o in t¬ng øng sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ c¸c b¸o ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung - ¬ng ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt theo nguyªn t¾c: sè thuÕ thu nhËp ®· nép ng©n s¸ch Trung ¬ng cña ®¬n vÞ nµo sÏ ®îc cÊp l¹i cho ®¬n vÞ ®ã. II. C¨n cø x¸c ®Þnh møc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc cÊp l¹i vµ thñ tôc cÊp l¹i: 1. C¨n cø x¸c ®Þnh møc thuÕ ®îc cÊp l¹i: Khi x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng n¨m bao gåm ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o vµ ho¹t ®éng dÞch vô th«ng tin qu¶ng c¸o trªn b¸o in; c¸c b¸o in c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thu nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo ng©n s¸ch Nhµ n- íc vµ c¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c ®Ó lËp Dù ¸n ®Çu t chi tiÕt tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó lµm c¨n cø cÊp l¹i thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng. Møc ®Çu t trë l¹i tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng cho tõng b¸o in ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt theo dù ¸n ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt kh«ng qu¸ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mµ ®¬n vÞ ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. Hå s¬, thñ tôc cÊp l¹i sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng:
  2. 2 - Dù ¸n ®Çu t ®îc c¬ quan chñ qu¶n phª duyÖt theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. - V¨n b¶n ®Ò nghÞ cña ®¬n vÞ trong ®ã ghi râ tªn, ®Þa chØ, sè tµi kho¶n giao dÞch cña ®¬n vÞ. - GiÊy nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc biªn lai thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - X¸c nhËn cña c¬ quan thuÕ vÒ sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña ®¬n vÞ thùc nép ®· ®îc ®iÒu tiÕt vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng theo tû lÖ ®iÒu tiÕt hiÖn hµnh. §èi víi c¸c b¸o in thuéc c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng qu¶n lý, ®¬n vÞ göi c¸c hå s¬ tµi liÖu nªu trªn vÒ Bé Tµi chÝnh sau khi quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña ®¬n vÞ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bé Tµi chÝnh xem xÐt cÊp l¹i phÇn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch trung ¬ng cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §èi víi c¸c b¸o in thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý, Ng©n s¸ch Trung ¬ng sÏ bæ sung cã môc tiªu vÒ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó ®Çu t cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh. §¬n vÞ göi hå s¬ tµi liÖu nªu trªn vÒ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Þa ph- ¬ng sau khi quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña ®¬n vÞ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó xem xÐt vµ cã thÓ øng tríc cho ®¬n vÞ ®Çu t kÞp thêi. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n (kÌm theo ®Çy ®ñ hå s¬ tµi liÖu quy ®Þnh nh trªn) göi Bé Tµi chÝnh ®Ó cÊp l¹i cho ®Þa ph- ¬ng theo quy ®Þnh. ViÖc cÊp l¹i phÇn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng cho c¸c b¸o in ®îc thùc hiÖn vµo ®Çu n¨m sau, sau khi quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc duyÖt vµ theo tiÕn ®é ®Çu t cña dù ¸n ®îc duyÖt. III. Qu¶n lý vµ sö dông kho¶n tiÒn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc cÊp l¹i: 1.C¸c b¸o in sö dông sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc cÊp l¹i ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña ngµnh theo c¸c néi dung: 1.1. X©y dùng trô së lµm viÖc. 1.2. §Çu t c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho ho¹t ®éng xuÊt b¶n b¸o. 1.3. §Çu t n©ng cÊp hoÆc bæ sung c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô qu¶ng c¸o trªn b¸o in. 2. C¸c ®¬n vÞ b¸o in ®îc cÊp l¹i sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶, ®óng môc ®Ých phÇn thuÕ nµy ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn theo ®óng Dù ¸n ®îc duyÖt. 3. LËp b¸o c¸o thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, qu¶n lý, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n: - §Ó kÕ ho¹ch ho¸ nguån thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng cÊp l¹i cho c¸c b¸o in, c¸c b¸o in, c¬ quan chñ qu¶n cña c¸c b¸o in, c¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o thuÕ thu nhËp doanh
  3. 3 nghiÖp cña c¸c b¸o in ®îc ®Çu t trë l¹i theo quy ®Þnh nªu ë phÇn trªn göi Bé Tµi chÝnh cïng víi b¸o c¸o dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña Bé, c¬ quan, ngµnh, ®Þa ph¬ng. - ViÖc phª duyÖt dù ¸n, qu¶n lý, cÊp ph¸t vèn vµ quyÕt to¸n vèn ®Çu t ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §èi víi phÇn thuÕ lîi tøc ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng n¨m 1998, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®· thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng tõ ngµy 1/1/1999 ®Õn thêi ®iÓm Th«ng t cã hiÖu lùc, Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp l¹i cho c¸c ®¬n vÞ theo ®óng chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 237/CP-KTTH ngµy 5/3/1998 cña ChÝnh phñ. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản