intTypePromotion=1

Thông tư 52/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
138
lượt xem
12
download

Thông tư 52/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 52 /2000/TT-BTC ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2000 Híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) C¨n cø LuËt thuÕ, ph¸p lÖnh thuÕ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 05/8/1997 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA); C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTG ngµy 31/10/1998 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông vèn ODA t¹i ViÖt Nam; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi c¸c chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA t¹i ViÖt nam (díi ®©y gäi t¾t lµ Chuyªn gia níc ngoµi) quy ®Þnh t¹i Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ nh sau: I. miÔn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi Chuyªn gia níc ngoµi ®îc miÔn nép c¸c lo¹i thuÕ, lÖ phÝ díi ®©y: 1. ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ hµnh lý c¸ nh©n cña Chuyªn gia níc ngoµi vµ ngêi th©n theo ®Þnh møc qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 17/CP ngµy 6/2/1995, NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§-CP ngµy 29/9/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ cña kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh. 2. §èi víi Chuyªn gia níc ngoµi ®îc phÐp lu tró t¹i ViÖt nam tõ 183 ngµy trë lªn: 2.1. §îc miÔn nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi: - Hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc danh môc tõ ®iÓm 2 ®Õn ®iÓm 16 cña Phô lôc sè II ®Ýnh kÌm Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi (chØ miÔn thuÕ lÇn ®Çu nhËp khÈu). - 01 « t« tõ 12 chç ngåi trë xuèng vµ 01xe g¾n m¸y díi 175 cm3 t¹m nhËp khÈu. - 01 « t« tõ 12 chç ngåi trë xuèng vµ 01 xe g¾n m¸y díi 175 cm3 t¹m nhËp khÈu ®Ó thay thÕ « t«, xe m¸y t¹m nhËp khÈu ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu trong trêng hîp bÞ tai n¹n, h háng kh«ng thÓ söa ch÷a ®îc, bÞ mÊt kh«ng do lçi cña Chuyªn gia níc ngoµi hoÆc trong trêng hîp Chuyªn gia níc ngoµi ®îc phÐp lu tró t¹i ViÖt Nam tõ n¨m thø 4 trë ®i. 2.2. §îc miÔn nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, nªu t¹i ®iÓm 2.1, Môc I Th«ng t nµy.
  2. 2 2.3. Kh«ng ph¶i nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, nªu t¹i ®iÓm 2.1, Môc I Th«ng t nµy. 2.4. §îc miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹ khi ®¨ng ký quyÒn sö dông ®èi víi tµi s¶n lµ « t«, xe g¾n m¸y t¹m nhËp khÈu nªu t¹i ®iÓm 2.1, Môc I Th«ng t nµy. 3. §îc miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi thu nhËp cña Chuyªn gia níc ngoµi vµ ngêi th©n tõ viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA t¹i ViÖt Nam, trong thêi gian lµm viÖc ë ViÖt Nam. II. hå s¬,Thñ tôc miÔn thuÕ, lÖ phÝ 1. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ hµnh lý c¸ nh©n: C¬ quan H¶i quan n¬i Chuyªn gia níc ngoµi vµ ngêi th©n lµm thñ tôc nhËp khÈu thùc hiÖn c¸c u ®·i miÔn thuÕ, kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ lµ hµnh lý c¸ nh©n nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 07/1998/TT-TCHQ ngµy 14/10/1998 cña Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 17/CP, NghÞ ®Þnh sè 79/1998/N§- CP cña ChÝnh phñ vÒ tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ cña kh¸ch xuÊt nhËp c¶nh vµ Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT. 2. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cña Chuyªn gia níc ngoµi ®îc phÐp lu tró t¹i ViÖt nam tõ 183 ngµy trë lªn nªu t¹i ®iÓm 2, môc I Th«ng t nµy: 2.1. Chuyªn gia níc ngoµi ph¶i xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan n¬i nhËp khÈu hå s¬ ®Ó kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng bao gåm: - C«ng v¨n cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cña Chuyªn gia níc ngoµi; - X¸c nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ Chuyªn gia níc ngoµi tham gia thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA, trong ®ã: nªu râ tªn, quèc tÞch, sè hé chiÕu, thêi h¹n lu tró t¹i ViÖt nam, thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh dù ¸n t¹i ViÖt nam, danh s¸ch ngêi th©n ®i kÌm ... (b¶n sao cã ®ãng dÊu cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n); - Biªn b¶n hoÆc x¸c nhËn cña c¬ quan c«ng an hoÆc c¬ quan b¶o hiÓm n¬i x¶y ra tai n¹n hoÆc mÊt c¾p xe « t«, xe g¾n m¸y t¹m nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ - b¶n sao cã ®ãng dÊu cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n (¸p dông ®èi víi trêng hîp « t« t¹m nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ bÞ mÊt c¾p hoÆc h háng kh«ng söa ch÷a ®îc). - C¸c giÊy tê chøng minh nguån gèc hîp lÖ cña hµng ho¸ nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan n¬i chuyªn gia níc ngoµi lµm thñ tôc nhËp khÈu thùc hiÖn kh«ng thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ ghi râ t¹i Tê khai hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu " hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ theo Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi”
  3. 3 2.2. Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt trô së cña c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n ®Ó kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ gièng nh hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan nªu t¹i ®iÓm 2.1 Môc II Th«ng t nµy vµ bæ sung GiÊy phÐp t¹m nhËp khÈu t¸i xuÊt khÈu ®èi víi « t«, xe g¾n m¸y t¹m nhËp khÈu do c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu cÊp. C¬ quan thuÕ thùc hiÖn kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi « t«, xe m¸y cña Chuyªn gia níc ngoµi vµ ghi râ lý do kh«ng thu thuÕ tríc b¹ t¹i Tê khai lÖ phÝ tríc b¹: "§èi tîng ®îc miÔn nép lÖ phÝ tríc b¹ theo Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi”. 3.§èi víi thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n t¹i ViÖt Nam: Chuyªn gia níc ngoµi xuÊt tr×nh víi c¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®Æt trô së cña c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n hå s¬ ®Ó ®îc miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n bao gåm: - C«ng v¨n cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n, ®Ò nghÞ kh«ng thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn, ch¬ng tr×nh dù ¸n ODA cña Chuyªn gia níc ngoµi; - X¸c nhËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ Chuyªn gia níc ngoµi tham gia thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA, trong ®ã: nªu râ tªn, quèc tÞch, sè hé chiÕu, thêi h¹n lµm viÖc t¹i ViÖt nam, sè thu nhËp nhËn ®îc, danh s¸ch ngêi th©n ®i kÌm ... (b¶n sao cã ®ãng dÊu cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n); - C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thu nhËp kh«ng ph¶i nép thuÕ cña Chuyªn gia níc ngoµi. C¬ quan thuÕ thùc hiÖn kh«ng thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n t¹i ViÖt nam cña Chuyªn gia níc ngoµi vµ cÊp giÊy x¸c nhËn miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cho chuyªn gia níc ngoµi (theo mÉu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy). III. Truy thu thuÕ ¤ t«, xe g¾n m¸y t¹m nhËp khÈu kh«ng ph¶i nép thuÕ, khi hÕt thêi h¹n lµm viÖc t¹i ViÖt nam ph¶i t¸i xuÊt, nÕu sö dông sai môc ®Ých hoÆc nhîng b¸n t¹i ViÖt Nam ph¶i truy nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ GTGT theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ, trõ trêng hîp chuyªn gia níc ngoµi nhîng b¸n « t«, xe g¾n m¸y t¹m nhËp khÈu cho ®èi tîng ®îc hëng u ®·i miÔn trõ kh¸c theo Quy chÕ Chuyªn gia níc ngoµi hoÆc ®èi t- îng miÔn trõ ngo¹i giao thay thÕ tiªu chuÈn ®îc phÐp nhËp khÈu. Trong thêi h¹n 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhîng b¸n, chuyªn gia níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn thñ tôc kª khai truy nép thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ GTGT ®èi víi hµng nhîng b¸n. Thñ tôc kª khai, c¸c c¨n cø x¸c ®Þnh sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt truy thu theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. C¨n cø tÝnh thuÕ GTGT truy thu lµ gi¸ nhîng b¸n bao gåm c¶ thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT ®èi víi mÆt hµng nhîng b¸n thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. C¬ quan H¶i quan tiÕp nhËn hå s¬ kª khai truy nép thuÕ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra hå s¬, x¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i truy thu vµ thu tiÒn thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc.
  4. 4 Chuyªn gia níc ngoµi mua l¹i « t«, xe g¾n m¸y kh«ng ph¶i nép thuÕ, lÖ phÝ tríc b¹ nh híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc I Th«ng t nµy. Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan thuÕ ®Ó kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ kh«ng cã c¸c chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu vµ thay thÕ b»ng giÊy chuyÓn nhîng cã x¸c nhËn cña c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n. IV. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Chuyªn gia níc ngoµi ®· ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp giÊy x¸c nhËn Chuyªn gia níc ngoµi tríc khi ban hµnh Th«ng t nµy ®îc miÔn thuÕ, lÖ phÝ tr- íc b¹ nh híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸c Chuyªn gia níc ngoµi thuéc ®èi tîng kh«ng ph¶i nép thuÕ, lÖ phÝ tríc b¹ nh qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, nh- ng ®· nép th× sÏ ®îc hoµn l¹i. ViÖc hoµn l¹i sè thuÕ, lÖ phÝ ®· nép thùc hiÖn nh qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ hiÖn hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã ph¸t sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
  5. 5 Tæng côc thuÕ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam Côc thuÕ tØnh... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .... , ngµy th¸ng n¨m GiÊy x¸c nhËn miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi thu nhËp tõ viÖc thùc hiÖn, ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ë ViÖt nam cña chuyªn gia níc ngoµi KÝnh göi: (tªn C¬ quan chñ qu¶n dù ¸n ) C¨n cø qui ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña Quy chÕ chuyªn gia níc ngoµi ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t sè... ngµy... cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch- ¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA); C¨n cø ®Ò nghÞ cña ... ( tªn c¬ quan chñ qu¶n dù ¸n) t¹i c«ng v¨n sè ... ngµy th¸ng n¨m vµ hå s¬ ®Ýnh kÌm vÒ viÖc miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cho «ng/bµ ... lµ Chuyªn gia níc ngoµi theo Qui chÕ chuyªn gia níc ngoµi. Côc thuÕ tØnh... x¸c nhËn «ng/bµ... quèc tÞch:..., sè hé chiÕu..., ®îc miÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n t¹i ViÖt nam ®èi víi sè thu nhËp lµ:..., do thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA t¹i ViÖt Nam trong kho¶ng thêi gian tõ... ®Õn.... . N¬i nhËn: Côc trëng Côc thuÕ tØnh... - Nh trªn (Ký tªn, ®ãng dÊu) - C¸ nh©n (chuyªn gia níc ngoµi) - Lu:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2