intTypePromotion=1

Thông tư 52/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
109
lượt xem
3
download

Thông tư 52/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 52/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2001/NĐ-CP ngày 6/6/2001 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 52/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 52/2001/TT- BTC ngµy 02 th¸ng 07 n¨m 2001 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/2001/N§-CP ngµy 6/6/2001 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2001 Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh th vÒ viÖc tham gia cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµo HiÖp ®Þnh vÒ Ch¬ng tr×nh ThuÕ quan u ®·i cã hiÖu lùc chung (CEPT) ®Ó thùc hiÖn Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) (sau ®©y ®îc gäi lµ HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA), ký t¹i B¨ng cèc ngµy 15/12/1995; Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 28/2001/N§-CP ngµy 6/6/2001 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2001; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông Hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i CEPT, quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh sè 28/2001/N§-CP ngµy 6/6/2001 cña ChÝnh phñ ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. N»m trong Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2001 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 28/2001/N§-CP ngµy 6/6/2001 cña ChÝnh phñ; 2. §îc nhËp khÈu tõ c¸c níc thµnh viªn ASEAN vµo ViÖt Nam, bao gåm c¸c níc sau: - Bru-n©y §a-ru-sa-lam; - V¬ng quèc Cam-pu-chia; - Céng hoµ In-®«-nª-xi-a; - Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo; - Ma-lay-xi-a; - Liªn bang My-an-ma; - Céng hoµ Phi-lip-pin; - Céng hoµ Sin-ga-po; vµ - V¬ng quèc Th¸i Lan; 3. Tho¶ m·n yªu cÇu xuÊt xø ASEAN, ®îc x¸c nhËn b»ng giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN - MÉu D (quy ®Þnh t¹i phÇn III cña Th«ng t nµy); vµ
  2. 2 4. §îc chuyÓn th¼ng tõ níc xuÊt khÈu lµ thµnh cña ASEAN ®Õn ViÖt Nam II. ThuÕ suÊt nhËp khÈu ¸p dông 1. Møc thuÕ suÊt nhËp khÈu ¸p dông cho hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn hëng thuÕ suÊt u ®·i CEPT theo quy ®Þnh t¹i PhÇn I cña Th«ng t nµy lµ thuÕ suÊt CEPT ®îc quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2001 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 28/2001/N§-CP ngµy 6/6 /2001 cña ChÝnh phñ (sau ®©y gäi t¾t lµ møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001) 2. Trêng hîp møc thuÕ suÊt MFN cña mét mÆt hµng quy ®Þnh trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh trong n¨m 2001 ®îc ®iÒu chØnh thÊp h¬n so víi møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001 th× møc thuÕ suÊt nhËp khÈu ¸p dông cho mÆt hµng nµy sÏ lµ møc thuÕ suÊt MFN thÊp h¬n ®ã. Khi møc thuÕ suÊt MFN quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mÆt hµng nµy ®îc ®iÒu chØnh cao h¬n møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001 th× møc thuÕ suÊt nhËp khÈu ¸p dông sÏ lµ møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001. 3. Trêng hîp hµng ho¸ do doanh nghiÖp nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p s¶n phÈm c¬ khÝ- ®iÖn - ®iÖn tö võa ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001, võa ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo tû lÖ néi ®Þa ho¸ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh th× doanh nghiÖp sÏ ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt nhËp khÈu thÊp h¬n trong hai møc thuÕ suÊt trªn. 4. Trêng hîp cã thay ®æi ®èi víi nh÷ng mÆt hµng trong c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña c¸c níc ASEAN ban hµnh ®Ó thùc HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA lµm ¶nh hëng ®Õn quyÒn ®îc hëng thuÕ suÊt u ®·i cña ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i PhÇn I, Bé Tµi chÝnh sÏ cã híng dÉn phï hîp víi tõng trêng hîp cô thÓ. III. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø vµ kiÓm tra giÊy chøng nhËn xuÊt xø 1. C¸c quy t¾c ®Ó hµng ho¸ ®îc c«ng nhËn lµ cã xuÊt xø tõ c¸c níc ASEAN ®îc quy ®Þnh t¹i Quy chÕ xuÊt xø dïng cho HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA (Phô lôc 1, 3 vµ 5) cña Quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam, ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 416/TM-§B ngµy 13/05/1996, QuyÕt ®Þnh sè 0878/1998/Q§-BTM ngµy 30/07/1998, QuyÕt ®Þnh sè 1000/1998/Q§-BTM ngµy 03/09/1998, QuyÕt ®Þnh sè 0034/2000/Q§-BTM ngµy 10/01/2000 vµ QuyÕt ®Þnh sè 0492/2000/Q§-BTM ngµy 20/03/2000 cña Bé Th¬ng m¹i. 2. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø ph¶i cã ch÷ ký vµ con dÊu phï hîp víi mÉu ch÷ ký vµ con dÊu chÝnh thøc do c¸c C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn hµng ho¸ ASEAN - MÉu D cña c¸c níc thµnh viªn ASEAN sau ®©y cÊp: - T¹i Bru-n©y §a-ru-sa-lam lµ Bé C«ng nghiÖp vµ Tµi nguyªn;
  3. 3 - T¹i V¬ng quèc Cam-pu-chia lµ Bé Th¬ng m¹i; - T¹i Céng hoµ In-®«-nª-xi-a lµ Bé Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp; - T¹i Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo lµ Bé Th¬ng m¹i; - T¹i Ma-lay-xi-a lµ Bé Ngo¹i th¬ng vµ C«ng nghiÖp; - T¹i Liªn bang My-an-ma lµ Bé Th¬ng m¹i; - T¹i Céng hßa Phi-lÝp-pin lµ Bé Tµi chÝnh; - T¹i Céng hßa Sin-ga-po lµ Côc Ph¸t triÓn Th¬ng m¹i; - T¹i V¬ng quèc Th¸i Lan lµ Bé Th¬ng m¹i; vµ - T¹i ViÖt Nam lµ Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c Ban qu¶n lý Khu C«ng nghiÖp - Khu ChÕ xuÊt ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn. 3. Trong trêng hîp cã sù nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN - MÉu D th× C¬ quan H¶i quan cã quyÒn: - Yªu cÇu kiÓm tra l¹i giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN - MÉu D. C¬ quan H¶i quan sÏ göi yªu cÇu tíi C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø nµy cña níc xuÊt khÈu ®Ó ®Ò nghÞ x¸c nhËn. - §×nh chØ viÖc ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001 vµ t¹m thu theo møc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc th«ng thêng hiÖn hµnh. - Yªu cÇu ngêi nhËp khÈu cung cÊp thªm tµi liÖu (nÕu cã) ®Ó chøng minh hµng ho¸ thùc sù cã xuÊt xø tõ c¸c níc ASEAN trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 01 (mét) n¨m. - Trong thêi gian chê kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i, vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i phãng hµng theo c¸c quy ®Þnh nhËp khÈu th«ng thêng. - Khi cã ®ñ tµi liÖu chøng minh ®óng lµ hµng cã xuÊt xø tõ ASEAN, C¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh c¸c thñ tôc tho¸i tr¶ l¹i cho ngêi nhËp khÈu kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn thuÕ t¹m thu theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc th«ng thêng hiÖn hµnh vµ sè tiÒn thuÕ tÝnh theo møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001. IV. C¸c quy ®Þnh kh¸c C¸c quy ®Þnh vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ, chÕ ®é thu nép thuÕ, chÕ ®é miÔn, gi¶m thuÕ, chÕ ®é hoµn thuÕ, truy thu thuÕ, xö lý vi ph¹m vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn
  4. 4 Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 1/1/2001 vµ thay thÕ cho Th«ng t sè 35/2000/TT/BTC ngµy 04/05/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/03/2000 ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT/AFTA cho n¨m 2000. §èi víi nh÷ng trêng hîp thuéc diÖn ®îc hëng c¸c thuÕ suÊt u ®·i CEPT theo hiÖu lùc thi hµnh cña NghÞ ®Þnh sè 28/2001/N§-CP ngµy 6/6/2001 cña ChÝnh phñ, nhng ®· thu thuÕ theo thuÕ suÊt u ®·i CEPT cña n¨m 2000 (theo NghÞ ®Þnh sè 09/2000/N§-CP ngµy 21/03/2000) hoÆc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hoÆc th«ng thêng hiÖn hµnh, c¬ quan H¶i quan sÏ kiÓm tra hå s¬ vµ tho¸i tr¶ l¹i sè tiÒn chªnh lÖch vÒ thuÕ nhËp khÈu cho ngêi nhËp khÈu trong trêng hîp thuÕ suÊt ®· ¸p dông ®Ó tÝnh thuÕ cao h¬n møc thuÕ suÊt u ®·i CEPT 2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh cã híng dÉn bæ sung cho phï hîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2