Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
1
download

Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t cña  é   µi C h Ý n h  S è   B T 53 /1999/TT/BT C  n g µ y 8 th¸ng  n¨ m  1999 S ö a  5  ® æ i,  æ   u n g  T h « n g  t 41/1999/TT/BT C  n g µy  20/4/1999  b s h íng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h  sè 14/1999/N§­C P   g µy  23/3/1999 cña  thi ® n C h Ý n h   h ñ   Ò  ba n   µ n h  D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ vµ  p v h thu Õ  su Êt cña  Öt n a m  ® Ó  thùc hi Ö n  Hi Ö p  ® Þ n h   Vi ¦u ®∙i  thu Õ   u a n  cã hi Ö u   q lùc ch u n g  (CE P T)  cña  c¸c n íc A S E A N  ch o  n¨ m  1999 Thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh    viÖc  thvÒ  tham    giacña    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt nam     vµo  HiÖp ®Þnh  Ch¬ng  vÒ  tr×nh ¦u ®∙iThuÕ         quan  hiÖu  cã  lùc chung (CEPT)   ®Ó thùc hiÖn Khu  vùc MËu  dÞch    cña  Tù do  ASEAN   (AFTA),ký      t¹ B¨ng­cèc  i   ngµy 15/12/1995; Thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh    viÖc  th vÒ  tham    gia cña V¬ng quèc Campuchia  vµo HiÖp ®Þnh  Ch¬ng  vÒ  tr×nh ¦u®∙iThuÕ         quan  hiÖu    cã  lùcchung (CEPT)  ®Ó   thùc hiÖn    Khu  vùc  MËu   dÞch  do  Tù  cña ASEAN   (AFTA),ký  i   t¹ B¨ng­cèc      ngµy 15/12/1995;  Thi hµnh    NghÞ  ®Þnh   14/1999/N§­   sè  CP ngµy  /3/1999  23  cña ChÝnh   phñ    vÒ ban  hµnh  Danh môc  hµng  ho¸  thuÕ  vµ  suÊt    ®Ó thùc  hiÖn HiÖp  ®Þnh      ¦u ®∙ithuÕ quan  hiÖu    cã  lùc chung (CEPT) cña      c¸c níc ASEAN  cho  n¨m  1999; Th«ng  t nµy  söa  ®æi, bæ  sung  Th«ng  t 41/1999/TT/BTC  ngµy      20/4/1999 nh    sau: 1.PhÇn      I­Ph¹m      vi¸p dông  îcsöa  æi,bæ   ®   ®   sung  sau: nh  "2.Lµ  Æt     m hµng nhËp  khÈu        tõc¸cnícthµnh    viªnASEAN   vµo  ViÖtnam,    bao  gåm       c¸cnícsau: ­Bru­   n©y  ­Céng    hoµ  ®«­nª­ a In­ xi­ ­Ma­lay­ a   xi­ ­Céng    hoµ  lip­in Phi­ p ­Céng    hoµ  Sing­ po ga­ ­V¬ng    quèc    Th¸ilan ­Céng    hoµ  D©n   chñ  Nh©n  d©n  Lµo ­Liªnbang      My­a­ma ­V¬ng    quèc  Cam­pu­chia" 2.Tæ     chøc  thùc hiÖn   Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    1/5/1999.
Đồng bộ tài khoản