intTypePromotion=1

Thông tư 53/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
111
lượt xem
2
download

Thông tư 53/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 53/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 53/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 53/2001/TT-BTC ngµy 03 th¸ng 7 n¨m 2001 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ trong c«ng t¸c thó y C¨n cø Ph¸p lÖnh thó y vµ NghÞ ®Þnh sè 93/CP ngµy 27/11/1993 cña ChÝnh phñ híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh thó y; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc; §Ó t¨ng cêng, n©ng cao hiÖu qu¶ phßng chèng dÞch bÖnh nh»m b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn ®éng vËt, cung cÊp ®éng vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt cã chÊt lîng cao cho tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu, b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n vµ m«i trêng sinh th¸i. Sau khi cã ý kiÕn cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y nh sau: i- Ph¹m vi ¸p dông vµ Møc thu: 1. Ph¹m vi ¸p dông: a) Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña Ph¸p lÖnh thó y ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 1993 th× ®èi tîng thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y (díi ®©y gäi chung lµ phÝ, lÖ phÝ thó y) theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt, s¶n phÈm cã nguån gèc tõ ®éng vËt, thuèc vµ gièng vi sinh vËt dïng trong thó y quy ®Þnh ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y thùc hiÖn phßng chèng dÞch bÖnh, kiÓm dÞch, kiÓm tra vÖ sinh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng. b) §èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ thó y lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (trong níc vµ níc ngoµi) cã ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng vËt, s¶n phÈm cã nguån gèc tõ ®éng vËt, thuèc vµ gièng vi sinh vËt dïng trong thó y thuéc ®èi tîng thu phÝ, lÖ phÝ thó y quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy. c) Kh«ng thu phÝ, lÖ phÝ thó y ®èi víi c¸c trêng hîp sau ®©y: c1. S¶n phÈm ®éng vËt x¸ch tay nhËp khÈu ®Ó sö dông trong thêi gian ®i ®êng. c2. KiÓm dÞch ®éng vËt theo nghi thøc ngo¹i giao khi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh (nÕu cã). d) Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt, tham gia hoÆc tho¶ thuËn vÒ phÝ, lÖ phÝ thó y cã quy ®Þnh kh¸c th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. 2. Møc thu: Ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy BiÓu møc thu phÝ, lÖ phÝ thó y ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc.
 2. 2 PhÝ, lÖ phÝ thó y thu b»ng §ång ViÖt Nam. Trêng hîp møc thu quy ®Þnh b»ng §« la Mü (USD) th× quy ®æi tõ USD ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓn thu tiÒn; NÕu tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã nhu cÇu nép phÝ, lÖ phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× thu b»ng USD theo møc thu quy ®Þnh. ii- qu¶n lý thu, nép vµ sö dông: 1. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ thó y (gäi chung lµ c¬ quan thu). C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thó y ph¶i thùc hiÖn: a) Tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ thó ý theo ®óng møc thu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Khi thu tiÒn ph¶i cÊp biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ (lo¹i biªn lai do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh) cho ngêi nép tiÒn. b) Thùc hiÖn më tµi kho¶n t¹m gi÷ tiÒn phÝ, lÖ phÝ thó y t¹i Kho b¹c nhµ níc n¬i ®ãng trô së chÝnh. C¨n cø sè lîng tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc nhiÒu hay Ýt, mµ hµng ngµy hoÆc tèi ®a 5 ngµy mét lÇn ph¶i lËp b¶ng kª, göi toµn bé tiÒn phÝ, lÖ phÝ ®· thu ®îc vµo tµi kho¶n më t¹i Kho b¹c Nhµ níc vµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ®· thu, nép vµ sö dông theo ®óng chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Mäi kho¶n thu - chi tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i ®îc ph¶n ¶nh ®Çy ®ñ trong dù to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh cña ®¬n vÞ hµng n¨m. c) Thùc hiÖn thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ vµ quyÕt to¸n thu, nép tiÒn thu phÝ, lÖ phÝ víi c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý theo Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ nªu trªn. 2. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thó y ®îc trÝch 90% trªn sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thùc thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó sö dông vµo c¸c néi dung trùc tiÕp phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y vµ c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ sau ®©y: a) C¸c kho¶n chi theo ®Þnh møc chi qu¶n lý nhµ níc hiÖn hµnh ®èi víi biªn chÕ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ, gåm: c¸c kho¶n chi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt tiÒn l¬ng tiÒn c«ng; TrÝch nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ; Chi c«ng t¸c phÝ; Chi th«ng tin liªn l¹c; Chi dÞch vô c«ng céng (®iÖn, níc); Chi héi häp; Chi söa ch÷a nhá tµi s¶n; Chi b¶o hé lao ®éng vµ ®ång phôc theo chÕ ®é quy ®Þnh; Chi båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô,.v.v. Biªn chÕ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y trùc tiÕp thu phÝ, lÖ phÝ do Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n giao (®èi víi ®¬n vÞ do trung ¬ng qu¶n lý) hoÆc do Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n giao (®èi víi ®¬n vÞ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý). b) C¸c kho¶n chi ngoµi ®Þnh møc chi qu¶n lý nhµ níc hiÖn hµnh trùc tiÕp phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y vµ c«ng t¸c thu phÝ, lÖ phÝ, gåm: - Chi in (mua) Ên chØ v¨n phßng phÈm.
 3. 3 - Chi mua thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng. - Chi söa ch÷a lín tµi s¶n vµ thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng. - Chi mua ho¸ chÊt, nguyªn nhiªn vËt liÖu. - Chi kh¸c cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ (nÕu cã). - Chi trÝch lËp quü khen thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trùc tiÕp thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ thó y vµ viÖc thu phÝ, lÖ phÝ thó y, tæng møc trÝch mét n¨m tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn. Toµn bé c¸c kho¶n chi quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b trªn ®©y ph¶i c©n ®èi vµo dù to¸n tµi chÝnh hµng n¨m, ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn duyÖt theo ®óng néi dung, ®Þnh møc chi cña nhµ níc quy ®Þnh vµ ph¶i cã chøng tõ hîp ph¸p. Trêng hîp, c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y thÊp h¬n sè dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (thiÕu nguån chi) th× Côc Thó y (®èi víi c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ do trung - ¬ng qu¶n lý), Chi côc Thó y (®èi víi c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý) ®îc ®iÒu hoµ tõ ®¬n vÞ thõa sang ®¬n vÞ thiÕu trong ph¹m vi tæng sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ 90% quy ®Þnh trªn ®©y. c) ViÖc ®iÒu hoµ sè tiÒn ®îc trÝch (90%) gi÷a ®¬n vÞ thõa vµ ®¬n vÞ thiÕu thùc hiÖn nh sau: - §Þnh kú cuèi th¸ng, cuèi quÝ, c¬ quan thu c¨n cø vµo sè tiÒn thùc trÝch vµ sè tiÒn ®îc chi theo dù to¸n chi ®îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt (dù to¸n n¨m chia ra tõng quý, th¸ng), nÕu sè tiÒn ®îc trÝch lín h¬n sè chi th× ph¶i nép sè chªnh lÖch vµo tµi kho¶n cña Côc Thó y (®èi víi ®¬n vÞ do Trung ¬ng qu¶n lý), Chi côc Thó y (®èi víi ®¬n vÞ do ®Þa ph¬ng qu¶n lý) ®Ó ®iÒu hoµ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo néi dung chi ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. - Côc Thó y, Chi côc Thó y c¸c tØnh, thµnh phè ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch ®Ó ®iÒu hoµ tiÒn phÝ, lÖ phÝ thó y ®îc trÝch theo quy ®Þnh. d) TiÒn phÝ, lÖ phÝ thó y ®îc trÝch ®Ó chi theo quy ®Þnh (gåm Côc Thó y, Chi côc Thó y, c¬ quan thu) trong n¨m nÕu gi¶m thu th× sÏ gi¶m chi t- ¬ng øng vµ kÕt thóc n¨m nÕu kh«ng chi hÕt th× ph¶i nép tiÕp sè cßn l¹i vµo ng©n s¸ch nhµ níc t¹i Kho b¹c Nhµ níc n¬i më tµi kho¶n giao dÞch. 3. Tæng sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thó y sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y (90%), sè tiÒn cßn l¹i (10%) c¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thó y ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc (ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 039 môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh) theo thñ tôc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP cña ChÝnh phñ nªu trªn. 4. Hµng n¨m, c¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, khèi lîng c«ng t¸c thó y, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ néi dung chi qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc nµy, c¬ quan thu thùc hiÖn lËp dù to¸n thu - chi phÝ, lÖ phÝ, bao gåm: dù to¸n thu, dù to¸n chi (phÇn 90% ®îc ®Ó l¹i), dù to¸n nép ng©n s¸ch nhµ níc (phÇn 10%) ®ång thêi víi dù to¸n thu - chi cña ®¬n vÞ theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh ®Ó göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn.
 4. 4 C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt vµ tæng hîp dù to¸n göi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu - chi ng©n s¸ch nhµ níc tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - C¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn sau khi tho¶ thuËn víi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp tiÕn hµnh giao dù to¸n thu - chi phÝ, lÖ phÝ ®ång thêi víi dù to¸n thu chi ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. - Trªn c¬ së dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc c¶ n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc, ®¬n vÞ lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thu, chi ng©n s¸ch quý tríc vµ lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch quý tiÕp theo (cã thÓ chia ra th¸ng) chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn tæng hîp göi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp. Trªn c¬ së sè thu vÒ phÝ, lÖ phÝ nép Kho b¹c Nhµ níc vµ dù to¸n chi ®- îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, lÖnh chuÈn chi cña thñ trëng ®¬n vÞ vµ c¸c hå s¬ chøng tõ hîp ph¸p, hîp lÖ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh, Kho b¹c Nhµ n- íc kiÓm so¸t, cÊp t¹m øng hoÆc thanh to¸n cho ®¬n vÞ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 40/1998/TT-BTC ngµy 31/3/1998 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é qu¶n lý, cÊp ph¸t, thanh to¸n c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc qua Kho b¹c Nhµ níc vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 5. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ thó y ph¶i më ®Çy ®ñ sæ s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó theo dâi, qu¶n lý thu - chi phÝ, lÖ phÝ theo ®óng qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 999 TC/Q§/C§KT ngµy 2/11/1996 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp. Cuèi quý, cuèi n¨m ph¶i lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n t×nh h×nh thu - chi phÝ, lÖ phÝ thó y theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 6. C¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan Tµi chÝnh tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú (hoÆc ®ét xuÊt) c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thu phÝ, lÖ phÝ ®Ó ®¶m b¶o thu - chi ®óng chÕ ®é, cã hiÖu qu¶ vµ xö lý kÞp thêi c¸c sai ph¹m (nÕu cã). 7. C¬ quan ThuÕ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn thu phÝ, lÖ phÝ thó y theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 vµ Th«ng t sè 21/2001/TT-BTC ngµy 3/4/2001 cña Bé Tµi chÝnh söa ®æi mét sè néi dung t¹i Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC ngµy 10/5/1999 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. Iii- Xö lý vi ph¹m: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ thó y, nÕu cã hµnh vi trèn nép hoÆc gian lËn phÝ, lÖ phÝ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép theo møc thu quy ®Þnh, cßn bi ph¹t tèi ®a ®Õn ba lÇn sè phÝ ®· gian lËn.
 5. 5 Khi ph¸t hiÖn cã sù gian lËn nªu trªn ph¶i lËp biªn b¶n nªu râ hµnh vi gian lËn vµ ngêi lËp biªn b¶n kiÕn nghÞ møc ph¹t. ViÖc xö ph¹t ph¶i thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc vµ thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ thu ng©n s¸ch. Mäi trêng hîp thu tiÒn ph¹t ®Òu ph¶i cÊp biªn lai thu tiÒn ph¹t (lo¹i biªn lai do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh), ghi ®óng sè tiÒn ®· thu cÊp cho ngêi nép tiÒn ph¹t. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n thu phÝ, lÖ phÝ thó y vi ph¹m chÕ ®é thu, nép tiÒn phÝ, lÖ phÝ, tiÒn ph¹t; ChÕ ®é kª khai, nép phÝ, lÖ phÝ vµo ng©n s¸ch nhµ níc; ChÕ ®é kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n phÝ, lÖ phÝ th× bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i môc V Th«ng t sè 54/1999/TT-BTC nªu trªn. iV. tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ thó y tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, h- íng dÉn bæ sung. Møc thu phÝ, lÖ phÝ thó y (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 53/2001/TT-BTC ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 2001 cña Bé Tµi chÝnh) TT Danh môc §¬n vÞ Møc thu tÝnh Tæ chøc, c¸ Tæ chøc, c¸ nh©n trong n- nh©n níc ngoµi íc, kÓ c¶ DN vµ ngêi ViÖt cã vèn ®Çu t Nam ®Þnh c ë níc ngoµi níc ngoµi; trõ (§ång) DN cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i VN (USD) 1 2 3 4 5 A Phßng chèng dÞch bÖnh I PhÝ tiªm phßng: 1 Tr©u, bß, ngùa: - 1 mòi tiªm. lÇn 2.000 - 2 mòi tiªm. - 3.000 2 Lîn: - 1 mòi tiªm. - 1.000 - 2 mòi tiªm. - 1.500 - 3 mòi tiªm. - 2.000 3 Chã, mÌo. - 3.000
 6. 6 4 Gia cÇm (tiªm, chñng). 50 II PhÝ vÖ sinh tiªu ®éc ®Þnh kú vµ cÊp giÊy chøng nhËn: 1 ThÓ tÝch (tÝnh theo mÐt khèi). LÇn/m3 250 2 DiÖn tÝch (tÝnh theo mÐt vu«ng). LÇn/m2 150 III PhÝ vÖ sinh tiªu ®éc chèng dÞch vµ - 200 cÊp giÊy chøng nhËn (tÝnh theo diÖn tÝch). IV KhÝ khö trïng c¬ së giÕt mæ, chÕ - 200 biÕn, b¶o qu¶n, tiªu thô s¶n phÈm, ch¨n nu«i, b·i ch¨n th¶ vµ chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc. V PhÝ xö lý c¸c chÊt phÕ th¶i trong s¶n xuÊt ch¨n nu«i, chÕ biÕn ®éng vËt, tr- TÊn,m3 20.000 êng hîp cã dÞch vµ cÊp giÊy chøng nhËn. VI PhÝ t¹m gi÷ chã th¶ r«ng bÞ c¬ quan Ngµy 4.000 thó y b¾t (cha tÝnh tiÒn thøc ¨n). B ChuÈn ®o¸n thó y I PhÝ lÊy bÖnh phÈm (m¸u): 1 §¹i gia sóc (tr©u, bß, ngùa...). MÉu 5.000 2 TiÓu gia sóc (lîn, chã, mÌo...). - 3.000 3 Gia cÇm. - 1.000 II PhÝ chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh bÖnh: 1 LÖ phÝ chÈn ®o¸n. LÇn 20.000 2 ChÈn ®o¸n kh«ng ®Þnh híng. L« hµng 400.000 3 ChÈn ®o¸n cã ®Þnh híng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng: a Mæ kh¸m ®¹i thÓ x¸c ®Þnh bÖnh tÝch: - §¹i gia sóc (tr©u, bß, ngùa...). Con 120.000 - TiÓu gia sóc (lîn, chã, mÌo...). - 30.000 - Gia cÇm. - 10.000 b XÐt nghiÖm vi thÓ (ph¸t hiÖn biÕn ®æi L« hµng 400.000 tæ chøc tÕ bµo). MÉu 20.000 c XÐt nghiÖm virus: c.1. Kh¸ng nguyªn chuÈn ®o¸n M1 200.000 Gumboro c.2. Ph¶n øng HI, HA ph¸t hiÖn kh¸ng MÉu 5.000 thÓ chèng bÖnh Newcastle c.3. Ph¶n øng HI, HA ph¸t hiÖn cã - 5.000 kh¸ng thÓ chèng héi chøng gi¶m ®Î EDS. c.4. §Þnh lîng kh¸ng thÓ c¸c bÖnh, IB, - 20.000 REO, IBD b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.5. §Þnh lîng kh¸ng thÓ bÖnh AE b»ng - 25.000 ph¬ng ph¸p Elisa. c.6. §Þnh lîng kh¸ng thÓ bÖnh Avian - 30.000 Leukosis b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.7. Ph¸t hiÖn kh¸ng nguyªn virus Avian - 75.000
 7. 7 Leukosis b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.8. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Gumboro b»ng - 20.000 ph¶n øng AGP. c.9. Ph©n lËp virus Gumboro. L« hµng 350.000 c.10. Ph©n lËp virus Newcastle. - 350.000 c.11. Ph©n lËp virus viªm gan. - 500.000 c.12. ChÈn ®o¸n dÞch t¶ lîn, Auzesky MÉu 150.000 b»ng ph¬ng ph¸p kh¸ng thÓ huúnh quang. c.13. ChÈn ®o¸n bÖnh DÞch t¶ lîn (ph¸t - 98.000 hiÖn kh¸ng nguyªn) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.14. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ DÞch t¶ lîn - 48.000 b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.15. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Aujeszky - 39.000 b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.16. ChÈn ®o¸n bÖnh Lë måm long - 200.000 mãng b»ng ph¬ng ph¸p Elisa (ph¸t hiÖn kh¸ng nguyªn). c.17. ChÈn ®o¸n bÖnh Lë måm long - 250.000 mãng b»ng ph¬ng ph¸p Elisa (ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ). c.18. ChÈn ®o¸n bÖnh Lë måm long Type 160.000 mãng b»ng ph¬ng ph¸p Elisa (®Þnh lîng kh¸ng thÓ). c.19. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh Lë - 160.000 måm long mãng (03 serotype O-A-Asia 1) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.20. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh lë måm - 80.000 long mãng (01 serotype O) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.21. §Þnh lîng kh¸ng thÓ bÖnh Lë - 480.000 måm long mãng (03 serotype O-A-asia 1) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.22. §Þnh lîng kh¸ng thÓ bÖnh lë måm - 320.000 long mãng (01 serotype O) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.23. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh C¢ MÉu 32.000 (Chicken Anemia Virus) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.24. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh Avian - 32.000 Infuenza b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. c.25. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ PRRS b»ng - 82.500 ph¬ng ph¸p Elisa. c.26. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ bÖnh Tge - 58.500 Rotavirus b»ng ph¬ng ph¸p Elisa c.27. §Þnh lîng kh¸ng thÓ Porcine - 25.000 Parvovirrus b»ng ph¬ng ph¸p HA-HI. c.28. Ph¬ng ph¸p kh¸ng thÓ huúnh - 150.000 quang ®Ó chÈn ®o¸n bÖnh d¹i. c.29. Ph¬ng ph¸p tiªm truyÒn ®éng vËt - 60.000 thÝ nghiÖm ®Ó chÈn ®o¸n bÖnh d¹i.
 8. 8 d XÐt nghiÖm vi trïng: d.1. ChÈn ®o¸n ph©n lËp vi trïng g©y - 184.000 bÖnh E.coli. d.2. Ph©n lËp vi trïng g©y bÖnh - 195.000 Salmonellasp. d.3. Ph¸t hiÖn vi trïng g©y bÖnh Tô - 129.000 huyÕn trïng. d.4. Ph¸t hiÖn vi trïng g©y bÖnh ®ãng - 141.000 dÊu. d.5. Ph¸t hiÖn vi trïng yÕm khÝ g©y - 195.000 bÖnh. d.6. PhÊt hiÖn tô cÇu trïng, liªn cÇu - 136.000 trïng g©y bÖnh. d.7. Lµm ph¶n øng dß lao - 50.000 (Tuberculine). d.8. Lµm ph¶n øng dß lao b»ng ph¬ng - 200.000 ph¸p Elisa. d.9. ChuÈn ®o¸n ph©n lËp c¸c lo¹i vi - 150.000 trïng kh¸c. d.10. Ph©n lËp vi trïng lao. - 550.000 d.11. Ph©n lËp vi trïng g©y bÖnh NhiÖt - 284.000 th¸n. d.12. Ph¸t hiÖn, ph©n lËp vi trïng g©y - 136.000 bÖnh Mycoplasmosis. d.13. KiÓm tra bÖnh Mycoplasmosis - 7.500 b»ng ph¶n øng huyÕt thanh. d.14. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Mycoplasma - 57.500 b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. d.15. KiÓm tra xo¾n khuÈn b»ng ph¶n - 60.000 øng huyÕt thanh. d.16. Ph¸t hiÖn xo¾n khuÈn. - 350.000 d.17. KiÓm tra bÖnh s¶y thai truyÒn - 60.000 nhiÔm b»ng ph¬ng ph¸p huyÕt thanh (ph¶n øng Rose Bengal). d.18. KiÓm tra bÖnh s¶y thai truyÒn - 250.000 nhiÔm b»ng ph¬ng ph¸p huyÕt thanh (ph¶n øng kÕt hîp bæ thÓ). d.19. Ph¸t hiÖn vi khuÈn s¶y thai truyÒn - 550.000 nhiÔm. d.20. KiÓm tra bÖnh b¹ch lþ b»ng ph¶n - 5.000 øng huyÕt thanh. d.21. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Swine - 69.500 Influenza b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. d.22. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ APP - 72.500 (Actinobacilus Pleuropneumoniae) b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. d.23. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ IBR - 72.500 (Infectious Bovine Rhinotracheitis) b»ng ph¬ng ph¸p Elissa. d.24. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ - 81.000 Mycobacterium b»ng ph¬ng ph¸p Elisa.
 9. 9 d.25. Ph¸t hiÖn kh¸ng thÓ Bovine - 81.000 luekosis virus b»ng ph¬ng ph¸p Elisa. e XÐt nghiÖm ký sinh trïng: e.1. Ký sinh trïng ®êng ruét ga sóc. - 7.500 e.2. Ký sinh trïng ®êng ruét gia cÇm. - 1.500 e.3. Ký sinh trïng ®êng m¸u. - 15.000 e.4. XÐt nghiÖm ký sinh trïng ngoµi da. - 6.000 e.5. XÐt nghiÖm nÊm da. - 10.000 e.6. Ph¸t hiÖn nÊm mèc. - 100.000 e.7. Ph¸t hiÖn thuèc diÖt chuét. - 50.000 e.8. Ph¸t hiÖn kim lo¹i nÆng - 120.000 e.9. Ph¸t hiÖn thuèc trõ s©u. - 100.000 e.10. Kh¸ng sinh ®å. L« hµng 100.000 g XÐt nghiÖm níc tiÓu, dÞch xoang. ChØ tiªu 1.000 h XÐt nghiÖm sinh lý m¸u. MÉu 15.000 i XÐt nghiÖm sinh ho¸ m¸u. ChØ tiªu 8.000 k XÐt nghiÖm thùc phÈm theo TCVN - 10.000 l ChuÈn ®o¸n siªu ©m: - Tæng qu¸t. LÇn 15.000 - Chuyªn biÖt. - 20.000 m ChuÈn ®o¸n X quang: - Phim lín. - 50.000 - Phim nhá. - 20.000 - Phim nhá phøc t¹p. - 25.000 * Trêng hîp chôp cã c¶n quang tÝnh thªm tiÒn thuèc c¶n quang. C KiÓm dÞch, kiÓm so¸t giÕt mæ vµ kiÓm tra vÖ sinh thó y I LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch, kiÓm tra vÖ sinh thó y vËn chuyÓn (kh«ng phô thuéc vµo sè lîng, chñng lo¹i): 1 Tõ tØnh nµy sang tØnh kh¸c. LÇn 20.000 2 Néi tØnh. - 3.000 II LÖ phÝ cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu, - 20.000 2 nhËp khÈu, qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu... (kh«ng phô thuéc sè l- îng, chñng lo¹i). III LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn kiÓm - 50.000 2 dÞch vËn chuyÓn xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, chuyÓn khÈu (kh«ng phô thuéc sè lîng, chñng lo¹i). IV LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn kiÓm - 20.000 2 dÞch vËn chuyÓn qua bu ®iÖn, hµng mang theo ngêi (kh«ng phô thuèc sè l- îng, chñng lo¹i). V LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn vÖ sinh - 20.000 2 thó y cho ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®éng vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt.
 10. 10 VI LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn cho viÖc Con 3.000 giÕt mæ ®éng vËt ngoµi lß mæ, ®iÓm giÕt mæ ®èi víi tr©u, bß, lîn vµ dª. VII LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn vÖ sinh LÇn 20.000 thó y cho s¶n phÈm ®éng vËt. VIII LÖ phÝ cÊp giÊy t¹m miÔn kiÓm dÞch, - 20.000 kiÓm so¸t giÕt mæ vµ kiÓm tra vÖ sinh thó y. IX LÖ phÝ gia h¹n, thay ®æi néi dung giÊy - 50% møc thu phÐp do kh¸ch hµng yªu cÇu. lÇn ®Çu X PhÝ kiÓm dÞch ®éng vËt (KiÓm tra l©m sµng): 1 Tr©u, bß, ngùa, lõa ®Ó lµm gièng, cÇy Con 4.000 kÐo. 2 Tr©u, bß, ngùa, lõa ®Ó giÕt thÞt. - 2.000 3 Dª, lîn ®Ó lµm gièng. - 2.000 4 Dª ®Ó giÕt thÞt. - 1.000 5 Lîn ®Ó giÕt thÞt: - Lîn thÞt. - 1.000 - Lîn s÷a (≤ 15kg). - 500 6 Chã, mÌo, vËt nu«i gia ®×nh. - 2.000 7 Chã ®Ó giÕt thÞt. - 1.000 8 Thó rõng lo¹i nhá (KhØ, vîng, c¸o, - 5.000 nhÝm, chån). 9 Thó rõng lo¹i lín (Hæ, b¸o, voi, h¬u, nai, - 30.000 s tö, bß rõng). 10 Bß s¸t lo¹i nhá (R¾n, t¾c kÌ, th»n l»n, - 500 rïa, kú nh«ng...). 11 Bß s¸t lo¹i lín (Tr¨n, c¸ sÊu, kú ®µ...). - 5.000 12 Chim c¶nh c¸c lo¹i. - 5.000 13 Gia cÇm lµm gièng. - 50 14 Gia cÇm giÕt thÞt c¸c lo¹i. - 30 15 Ong nu«i. §µn 3.000 16 Trøng gièng Qu¶ 20 17 Chim lµm thùc phÈm. Con 50 18 T»m, chøng t»m, ngµi. Tê 1.000 19 Tinh dÞch. LÇn 30.000 20 T¸i kiÓm tra l©m sµng c¸c lo¹i ®éng vËt sau 48 giê kÓ tõ thêi ®iÓm kiÓm tra ban ®Çu: - T¹i c¬ së giÕt mæ. Con 50% phÝ kiÓm tra lÇn ®Çu - T¹i c¬ së kinh doanh ®éng vËt. - 100% phÝ kiÓm tra lÇn ®Çu XI PhÝ kiÓm dÞch, kiÓm tra vÖ sinh thó y s¶n phÈm ®éng vËt: 1 ThÞt ®éng vËt ®«ng l¹nh c¸c lo¹i. Kg 50 2 S÷a vµ c¸c s¶n phÈm tõ s÷a. TÊn 20.000
 11. 11 (Møc thu tèi ®a 10 triÖu ®ång/l« hµng) 3 Ruét kh«, b×, g©n, da phång. Kg 100 4 Phñ t¹ng, phô phÈm, huyÕt gia sóc, - 10 lßng ®á vµ lßng tr¾ng trøng. 5 Trøng gia cÇm. Qu¶ 20 6 §å hép c¸c lo¹i. TÊn 25.000 7 MËt ong. - 7.500 8 S÷a ong chóa. Kg 3.000 9 S¸p ong. TÊn 30.000 10 KÐn t»m. - 15.000 11 L«ng vò, l«ng mao, da thuéc, mãng, - 10.000 sõng. 12 Da: - Tr¨n, r¾n, c¸ sÊu. MÐt 100 - Da t¬i, muèi. TÊm 1.000 - C¸c lo¹i kh¸c. TÊn 5.000 13 X¬ng, bét x¬ng ®éng vËt, bét thÞt. - 7.500 14 S¶n phÈm ®éng vËt chÕ biÕn thµnh Kg 25 phÈm c¸c lo¹i. 15 YÕn. - 1.250 16 Thøc ¨n gia sóc. TÊn 2.000 17 Sõng mü nghÖ. C¸i 500 18 PhÕ liÖu t¬ t»m. TÊn 15.000 XII PhÝ vÖ sinh tiªu ®éc trong c«ng t¸c kiÓm dÞch: 1 Xe « t«. LÇn/c¸i 50.000 2 M¸y bay. - 1.000.000 3 S©n, bÕn b·i. m2 200 XIII PhÝ kiÓm so¸t giÕt mæ: 1 Tr©u, bß, ngùa, lõa. - C«ng suÊt ≤ 50 con/ngµy Con 12.000 - C«ng suÊt > 50 con/ngµy - 10.000 2 Dª, cõu. - 3.000 3 Lîn s÷a (≤ 15kg). - 1.000 4 Lîn thÞt. - C«ng suÊt ≤ 100 con/ngµy. - 7.000 - C«ng suÊt > 100 con/ngµy - 6.000 5 Gia cÇm. - 70 6 C¸c lo¹i ®éng vËt kh¸c. - 2.000 7 Thùc phÈm ngoµi lß mæ: - ThÞt c¸c lo¹i d¹ng miÕng Kg 500 - ThÞt tr©u, bß, ngùa nguyªn con. Con 18.000 - ThÞt gia cÇm, thuû cÇm. - 200 - ThÞt ®éng vËt, gia sóc kh¸c nguyªn - 10.000 con. XIV PhÝ kiÓm tra vÖ sinh thó y: 1 ThÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn LÇn 600.000 vÖ sinh thó y cho c¬ së ch¨n nu«i, giÕt
 12. 12 mæ, chÕ biÕn, b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt, b·i ch¨n th¶ ®éng vËt; s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n thøc ¨n ch¨n nu«i (h¹n 1 n¨m). 2 KiÓm tra vÖ sinh thó y ®èi víi n¬i triÓn - 100.000 l·m, héi chî, chî mua b¸n ®éng vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt (h¹n 1 n¨m). 3 KiÓm tra quy c¸ch vµ cÊp giÊy chøng - 150.000 nhËn vÖ sinh thó y cho ph¬ng tiÖn bao gãi, chøa ®ùng ®éng vËt vµ s¶n phÈm ®éng vËt. 4 CÊp giÊy chøng nhËn vÖ sinh thó y ®èi - 20.000 10 víi n¬i tËp trung ®éng vËt ®Ó bèc xÕp. 5 ThÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn - 600.000 ®ñ ®iÒu kiÖn vÖ sinh thó y cho khu c¸ch ly kiÓm dÞch ®éng vËt. 6 ThÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn - 600.000 vÖ sinh thó y cho c¬ së kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i (h¹n 1 n¨m). 7 ThÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn - 600.000 vÖ sinh thó y cho c¬ së gièng ch¨n nu«i (h¹n 1 n¨m). 8 KiÓm tra vi sinh thùc phÈm thó y theo - 50.000 TCVN. 9 KiÓm tra vÖ sinh thó y ®èi víi c¸c chÊt tån d cã trong s¶n phÈm ®éng vËt: - D lîng thuèc b¶o vÖ thùc vËt (tõ chØ ChØ tiªu 400.000 40 tiªu thø hai trë ®i thu b»ng 50% chØ tiªu ®Çu ®Çu). - D lîng thuû ng©n. ChØ tiªu 300.000 30 - Hµm lîng kim lo¹i nÆng Cd, As, Pb. - 400.000 40 - D lîng chÊt kh¸ng sinh. - 300.000 30 - D lîng Aflattoxin. - 300.000 30 - D lîng hooc -mon. - 300.000 30 10 KiÓm tra ®éc tè nÊm trong s¶n phÈm - 50.000 5 ®éng vËt. 11 ThÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn LÇn 50.000 5 vÖ sinh thó y ®èi víi thøc ¨n ch¨n nu«i. 12 KiÓm tra vÖ sinh thó y ®èi víi níc theo ChØ tiªu 50.000 TCVN. D Qu¶n lý thuèc thó y I LÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vÖ sinh s¶n xuÊt thuèc thó y (h¹n 1 n¨m): 1 C¬ së míi thµnh lËp: - Cã 1 d©y chuyÒn (hoÆc 1 ph©n x- LÇn 300.000 ëng). - Cã 2 d©y chuyÒn (hoÆc 2 ph©n x- - 500.000 ëng). 2 C¬ së ®ang ho¹t ®éng: - Cã 1 d©y chuyÒn (hoÆc 1 ph©n x- - 200.000
 13. 13 ëng). - Cã 2 d©y chuyÒn (hoÆc 2 ph©n x- - 400.000 ëng). II LÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn GMP: 1 Cã 1 d©y chuyÒn (hoÆc 1 ph©n xëng). - 500.000 2 Cã 2 d©y chuyÒn (hoÆc 2 ph©n xëng) - 1.000.000 trë lªn. 3 Cã 3 d©y chuyÒn (hoÆc 3 ph©n xëng) - 1.500.000 trë lªn. III LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký s¶n xuÊt thuèc thó y ®èi víi 1 tªn thuèc/ 1 n¨m (h¹n 3 n¨m thu phÝ gÊp ®«i): 1 S¶n xuÊt s¶n phÈm míi. - 50.000 2 T¸i ®¨ng ký s¶n xuÊt. - 25.000 3 Thay ®æi c«ng thøc, d¹ng chÕ biÕn. - 50.000 IV LÖ phÝ cÊp giÊy chøng chØ hµnh - 50.000 nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh thuèc thó y (h¹n 1 n¨m). V LÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng - 200.000 nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn thuèc thó y (h¹n 1 n¨m). VI LÖ phÝ thÈm ®Þnh vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nhËp khÈu thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc thó y ®èi víi 1 tªn thuèc: 1 LÇn ®Çu (h¹n 2 n¨m) - 100 2 LÇn ®Çu (h¹n 5 n¨m). - 200 3 Mçi lÇn t¸i ®¨ng ký, thu b»ng 50% møc thu lÇn ®Çu t¬ng øng. VII LÖ phÝ duyÖt ®¬n hµng nhËp khÈu 1 ®¬n 0,1%, tèi thuèc, nguyªn liÖu lµm thuèc thó y thu hµng thiÓu 100.000 theo gi¸ trÞ ®¬n hµng. ®ång, tèi ®a kh«ng qu¸ 10 triÖu ®ång. VIII LÖ phÝ duyÖt ®¬n hµng nhËp khÈu 1 ®¬n 100.000 dông cô, thiÕt bÞ s¶n xuÊt thuèc thó y. hµng E KiÓm nghiÖm thuèc thó y I LÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn kiÓm LÇn 10.000 1 nghiÖm. II PhÝ kiÓm nghiÖm v¸c xin vµ chÕ phÈm sinh häc: 1 V¸c xin Tô huyÕt trïng tr©u, bß. L« hµng 1.350.000 135 2 V¸c xin Tô huyÕt trïng lîn. - 1.250.000 125 3 V¸c xin DÞch t¶ lîn. - 1.250.000 125 4 V¸c xin ®ãng dÊu lîn VR2. - 1.350.000 135 5 V¸cxin NhiÖt th¸n nha bµo v« ®éc - 1.050.000 100 chñng chñng 34F2. 6 V¸cxin NhiÖt th¸n nha bµo v« ®éc - 1.150.000 120 chñng Trung Quèc. 7 V¸cxin DÞch t¶ tr©u, bß thá ho¸. - 350.000 35 8 V¸cxin Phã th¬ng hµn lîn. - 1.100.000 110
 14. 14 9 V¸cxin Tô dÊu 3-2. - 1.850.000 190 10 V¸cxin Leptospirosis. - 1.000.000 100 11 V¸cxin Ung khÝ th¸n. - 1.050.000 100 12 V¸cxin Newcastle hÖ I. - 600.000 60 13 V¸cxin Newcastle chñng Lasota. - 600.000 60 14 V¸cxin Newcastle chñng F. - 600.000 60 15 V¸cxin Newcastle chñng chÞu nhiÖt. - 600.000 60 16 V¸cxin §Ëu gµ. - 700.000 70 17 V¸cxin Tô huyÕt trïng gia cÇm. - 600.000 60 18 V¸cxin Gumboro. - 800.000 80 19 V¸cxin DÞch t¶ vÞt nhîc ®éc. - 850.000 85 20 V¸cxin D¹i cè ®Þnh. - 1.050.000 100 21 V¸cxin D¹i v« ho¹t níc ngoµi - 1.500.000 150 22 KiÓm tra gièng vi sinh vËt dïng trong thó y: - Vi khuÈn. Chñng 1.500.000 150 - Vi rus. - 1.000.000 100 23 KiÓm nghiÖm huyÕt thanh: - Mét gi¸. L« hµng 1.000.000 100 - Hai gi¸. - 1.600.000 160 - Ba gi¸. - 1.900.000 190 III PhÝ kiÓm nghiÖm dîc phÈm thó y: 1 NhËn xÐt bªn ngoµi b»ng c¶m quang. - 5.000 0,5 2 Thö vËt lý thuèc tiªm, thuèc níc: - ThÓ tÝch - 10.000 1 - Soi mÉu thuèc tiªm. - 10.000 1 - Soi mÉu níc, ®é trong. - 10.000 1 3 Thö thuèc viªn, thuèc bét: - ChÖnh lÖch khèi níc. - 10.000 1 - §é tan r· trong níc. - 30.000 3 - §é ch¾c cña viªn. - 30.000 3 4 Thö ®é tan trong níc cña nguyªn liÖu. - 30.000 3 5 §Þnh tÝnh: - §¬n gi¶n (mçi ph¶n øng). - 20.000 2 - Phøc t¹p (mçi chÊt). - 75.000 8 - Ghi phæ tö ngo¹i toµn bé. - 75.000 8 - Ghi phæ hång ngo¹i. - 100.000 10 6 Thö ®é Èm: - SÊy. - 100.000 10 - SÊy ch©n kh«ng. - 130.000 13 - §o ®é Èm b»ng tia hång ngo¹i. - 80.000 8 7 §o tû träng kÕ. - 10.000 1 8 §o ®é pH: - Kh«ng ph¶i chuÈn bÞ mÉu. - 20.000 2 - Ph¶i chuÈn bÞ mÉu. - 45.000 5 9 §o ®é cån: - §¬n gi¶n. - 20.000 2 - Phøc t¹p. - 45.000 5
 15. 15 10 Thö kh¸c trªn sinh vËt vµ vi sinh vËt: - §éc tÝnh bÊt thêng. - 220.000 22 - Thö chÝ nhiÖt l« thuèc tiªm. - 300.000 30 - §Þnh lîng b»ng Oxytoxin. - 350.000 35 - Thö ®é v« khuÈn thuèc tiªm. - 150.000 15 - Lµm kh¸ng sinh ®å. - 200.000 20 11 §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p thÓ tÝch: - Acid kiÒm. - 120.000 12 - Complexon. - 150.000 15 - Nitrit. - 200.000 20 - Penicilin. - 200.000 20 - M«i trêng khan. - 180.000 18 - §é b¹c. - 150.000 15 - §o ®iÖn thÕ. - 180.000 18 12 §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p c©n. - 180.000 18 13 §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p vËt lý: - Quang phæ tù ngo¹i (kh¶ kiÕn). LÇn 120.000 12 - Søc ký trao ®æi Ion. - 100.000 10 14 §Þnh lîng nh÷ng ®èi tîng ®Æc biÖt: - Nit¬ toµn phÇn. - 180.000 18 - §Þnh lîng long n·o. - 250.000 25 15 §Þnh lîng kÝch dôc tè trªn chuét - PMSG (huyÕt thanh ngùa chöa). - 300.000 30 - HCG. - 200.000 20 16 §Þnh lîng b»ng ph¬ng ph¸p ®o Iode - 200.000 20 17 §Þnh lîng b»ng s¾c ký láng cao ¸p: - ChÊt hçn hîp. LÇn/chÊ 200.000 t - §¬n chÊt. LÇn 350.000 18 KiÓm tra an toµn: - Trªn tiÓu ®éng vËt. - 300.000 30 - Trªn lîn. - 1.000.000 100 F LÖ phÝ cÊp giÊy chøng chØ hµnh LÇn 50.000 5 nghÒ kinh doanh dÞch vô thó y (h¹n 1 n¨m) Ghi chó: a) PhÝ phßng chèng dÞch bÖnh quy ®Þnh t¹i PhÇn A: + Môc I cha tÝnh tiÒn vacxin; + C¸c môc cßn l¹i cha tÝnh tiÒn ho¸ chÊt. b) PhÝ kiÓm dÞch, kiÓm tra vÖ sinh thó y s¶n phÈm ®éng vËt quy ®Þnh t¹i môc XI PhÇn C thu theo quy ®Þnh t¹i BiÓu møc thu nªu trªn, nhng møc thu cho toµn bé sè hµng kiÓm tra, kiÓm nghiÖm mét lÇn (kh«ng ph©n biÖt khèi lîng, träng lîng) tèi ®a kh«ng qu¸ 5.000.000 ®ång (trõ ®iÓm 2). c) PhÝ kiÓm nghiÖm thó y quy ®Þnh t¹i PhÇn E:
 16. 16 + Kh«ng bao gåm chi phÝ mua ®éng vËt thÝ nghiÖm vµ thøc ¨n ch¨n nu«i; + PhÝ kiÓm nghiÖm ®èi víi nh÷ng lo¹i vacxin cha cã trong danh môc t¹i Môc II th× møc thu ¸p dông t¬ng tù nh vacxin cïng chñng lo¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2