Thông tư 75/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phuong Truc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
84
lượt xem
9
download

Thông tư 75/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 75/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thủ tục thuế, hải quan đối với việc thực hiện thí điểm mở rộng chức năng khu chế xuất Tân Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 75/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. TH¤NG T¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   7 5 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   9   n ¨ m  2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ vµ thñ tôc thuÕ,  h¶i quan ®èi víi viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm më réng  chøc n¨ng khu chÕ xuÊt T©n ThuËn  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i   c¸c C«ng v¨n sè 1395/CP­CN ngµy 08/11/2002, c«ng v¨n sè   891/CP­CN   ngµy   04/7/2003;   c«ng   v¨n   sè   250/CP­CN   ngµy   24/2/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   thÝ   ®iÓm   më   réng   chøc   n¨ng   ho¹t ®éng cña Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn; Bé   Tµi  chÝnh   híng   dÉn  thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   thuÕ  vµ   thñ tôc thuÕ, h¶i quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn   thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng ho¹t ®éng trong khu chÕ xuÊt   T©n ThuËn nh sau: I. §èi tîng ¸p dông: ­   C¸c   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   trong   Khu   chÕ   xuÊt   T©n  ThuËn  (díi   ®©y   gäi   lµ  doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt)   thùc  hiÖn  thÝ ®iÓm më réng chøc n¨ng ho¹t ®éng kinh doanh.  ­   C¸c   doanh   nghiÖp   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   më   réng  chøc n¨ng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt. II. Néi dung ho¹t ®éng kinh doanh:  1.   Cung   cÊp   hµng   ho¸   cho   c¸c   doanh   nghiÖp   khu   chÕ  xuÊt. 2. DÞch vô th¬ng m¹i quèc tÕ, cô thÓ lµ mua hµng ho¸  ë níc ngoµi ®Ó b¸n t¹i níc thø ba. 3. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp trong  khu chÕ xuÊt vµ ë níc ngoµi nh  dÞch vô tiÕp thÞ, qu¶ng  c¸o,   më   réng   thÞ   trêng,   t×m   kiÕm   nguån  hµng;   x©y   dùng,  söa ch÷a, kinh doanh kho b∙i...  4.   NhËp   hµng   ho¸   tõ   níc   ngoµi   vµo   kho   cña   doanh  nghiÖp chÕ xuÊt råi ®a vµo néi ®Þa (nh h×nh thøc thuª kho  ngo¹i quan).
  2. 2 5. Doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc thu mua, b¶o qu¶n, gia  c«ng t¸i chÕ, ®ãng gãi hµng ho¸, råi b¸n vµo néi ®Þa.  
  3. 3 III. ChÝnh s¸ch thuÕ ¸p dông:  1. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ  tiªu thô ®Æc biÖt: 1.1. Hµng ho¸ do doanh nghiÖp chÕ xuÊt mua tõ néi ®Þa  xuÊt th¼ng ra níc ngoµi kh«ng qua Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn  kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu  thuÕ GTGT.  Doanh   nghiÖp   néi   ®Þa   b¸n   hµng   ho¸   cho   doanh   nghiÖp  chÕ xuÊt ®Ó xuÊt th¼ng ra níc ngoµi ph¶i lµm thñ tôc víi  H¶i   quan   khu   chÕ   xuÊt   T©n   ThuËn   vµ   nép   thuÕ   xuÊt   khÈu  (nÕu cã), ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%. 1.2. Hµng ho¸ mua tõ néi ®Þa ®a vµo khu chÕ xuÊt T©n  ThuËn ®Ó lu kho vµ/hoÆc ®ãng gãi, t¸i chÕ sau ®ã xuÊt ra  níc ngoµi: ­ Khi xuÊt khÈu hµng ho¸ tõ néi ®Þa vµo khu chÕ xuÊt  T©n ThuËn, doanh nghiÖp trong néi ®Þa ph¶i nép thuÕ xuÊt  khÈu (nÕu cã) theo quy ®Þnh ®èi víi hµng xuÊt khÈu vµ ®îc  ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%.  ­   Khi   xuÊt   khÈu   hµng   ho¸   ra   níc   ngoµi   doanh   nghiÖp  chÕ xuÊt kh«ng ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, kh«ng thuéc ®èi  tîng  chÞu   thuÕ   GTGT   theo  quy  ®Þnh   ®èi   víi   doanh   nghiÖp  chÕ xuÊt. 1.3. Hµng ho¸ tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo khu chÕ xuÊt  T©n ThuËn ®Ó lu kho vµ/hoÆc ®ãng gãi, t¸i chÕ råi ®a vµo  néi ®Þa: ­   Khi   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   tõ   níc   ngoµi   vµo   khu   chÕ  xuÊt T©n ThuËn, doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®îc miÔn thuÕ nhËp  khÈu, kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo quy ®Þnh  ®èi víi doanh nghiÖp chÕ xuÊt.   ­ Khi nhËp khÈu hµng ho¸ tõ khu chÕ xuÊt vµo néi ®Þa,  doanh   nghiÖp   trong   néi   ®Þa   ph¶i   thùc   hiÖn   kª   khai   nép  thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gia trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc  biÖt (nÕu cã) theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng nhËp  khÈu. 1.4.   Hµng   ho¸   do   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   mua   ë   níc  ngoµi   ®Ó   b¸n   cho   níc   thø   ba   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   thuÕ  xuÊt nhËp khÈu, thuÕ GTGT nh quy ®Þnh ®èi víi hµng chuyÓn  khÈu, qu¸ c¶nh. 2. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp:  2.1. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15% ¸p dông  ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô thÝ ®iÓm më réng  chøc n¨ng:
  4. 4 ­   Mua   hµng   ho¸   tõ   néi   ®Þa   xuÊt   th¼ng   ra   níc   ngoµi  kh«ng qua Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. ­   Mua   hµng   ho¸   tõ   néi   ®Þa   ®a   vµo   khu   chÕ   xuÊt   T©n  ThuËn ®Ó lu kho vµ/hoÆc ®ãng gãi, t¸i chÕ sau ®ã xuÊt ra  níc ngoµi. ­ Mua hµng ho¸ ë níc ngoµi ®Ó b¸n cho níc thø ba. ­ C¸c dÞch vô kh¸c xuÊt khÈu ra níc ngoµi. 2.2. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 28% ¸p dông  ®èi   víi   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   dÞch   vô   thÝ   ®iÓm   më   réng  chøc n¨ng: ­   Mua   hµng   ho¸   tõ   níc   ngoµi   nhËp   khÈu   vµo   khu   chÕ  xuÊt T©n ThuËn ®Ó lu kho vµ/hoÆc ®ãng gãi, t¸i chÕ råi ®a  vµo néi ®Þa. ­ C¸c dÞch vô kh¸c vµo néi ®Þa. Doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   trong   khu   chÕ   xuÊt   T©n   ThuËn  ph¶i   h¹ch   to¸n   doanh   thu,   chi   phÝ,   thu   nhËp   chÞu   thuÕ  riªng cho tõng ho¹t ®éng kinh doanh ¸p dông møc thuÕ suÊt  kh¸c nhau. §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp cña tõng  ho¹t   ®éng  ®îc   h¹ch  to¸n   riªng   theo  tõng   ho¹t   ®éng   kinh  doanh. ChØ nh÷ng chi phÝ chung ®îc ph©n bæ cho tõng ho¹t  ®éng   theo   tû   träng   doanh   thu   cña   tõng   ho¹t   ®éng   trong  tæng doanh thu chung.    IV. Híng dÉn vÒ thñ tôc: 1. Thñ tôc H¶i quan: 1.1. Ho¹t ®éng cung cÊp hµng ho¸, nguyªn liÖu cho c¸c  doanh nghiÖp chÕ xuÊt trong khu chÕ xuÊt T©n ThuËn hoÆc  cho néi ®Þa vµ c¸c dÞch vô më réng chøc n¨ng kh¸c gåm:  b¶o qu¶n, lu gi÷, t¸i chÕ, ®ãng gãi t¹i khu vùc riªng cña  doanh nghiÖp chÕ xuÊt, ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña H¶i quan  vµ   thùc   hiÖn   lµm   thñ   tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   hµng   ho¸   ®a  vµo,   ®a   ra   Khu   chÕ   xuÊt   T©n   ThuËn   theo   quy   ®Þnh   hiÖn  hµnh. 1.2. Hµng ho¸ do doanh nghiÖp chÕ xuÊt mua tõ néi ®Þa  xuÊt th¼ng ra níc ngoµi kh«ng qua Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn: ­ Tríc khi ký hîp ®ång mua l« hµng cña doanh nghiÖp  trong níc, doanh nghiÖp chÕ xuÊt ph¶i cã hîp ®ång b¸n l«  hµng nµy cho ®èi t¸c níc ngoµi.  ­ Trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, doanh nghiÖp  trong néi ®Þa ®Õn H¶i quan khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ®¨ng ký  më tê khai xuÊt khÈu l« hµng cho doanh nghiÖp trong khu  chÕ xuÊt T©n thuËn.
  5. 5 ­   C¨n   cø   hîp   ®ång   mua   b¸n   ký   kÕt   víi   ®èi   t¸c   níc  ngoµi,   tê   khai   xuÊt   khÈu   ®∙   ®¨ng   ký   cña   doanh   nghiÖp  trong níc. Doanh nghiÖp chÕ xuÊt më tê khai hµng ho¸ xuÊt  khÈu cho ®èi t¸c níc ngoµi theo quy ®Þnh ®èi víi hµng ho¸  xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt. ­   H¶i   quan   Khu   chÕ   xuÊt   T©n   ThuËn   ®¨ng   ký   Tê   khai  xuÊt khÈu hµng ho¸ vµo khu chÕ xuÊt T©n thuËn cho doanh  nghiÖp trong níc, ®ång thêi ®¨ng ký tê khai xuÊt khÈu l«  hµng ra níc ngoµi cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. Niªm phong  bé hå s¬ h¶i quan giao cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®Õn cöa  khÈu xuÊt lµm thñ tôc kiÓm tra hµng ho¸, hoµn thµnh thñ  tôc theo quy ®Þnh ®èi víi hµng chuyÓn cöa khÈu. ­ C¨n cø tê khai xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt  ®∙ cã x¸c nhËn thùc xuÊt cña H¶i quan cöa khÈu, H¶i quan  Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ký x¸c nhËn thùc xuÊt vµo tê khai  xuÊt   khÈu  cña  doanh   nghiÖp   trong   níc   vµ  hoµn   thµnh   thñ  tôc xuÊt khÈu cho l« hµng. 1.3. Hµng ho¸ mua tõ néi ®Þa ®a vµo khu chÕ xuÊt T©n  ThuËn   ®Ó   lu   kho   vµ/hoÆc   ®ãng   gãi,   t¸i   chÕ   sau   ®ã   xuÊt  khÈu ra níc ngoµi: ­ Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ tõ néi ®Þa vµo  Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn  thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh  nh  hµng  ho¸ doanh nghiÖp néi ®Þa xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp chÕ  xuÊt; ­ Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ xuÊt khÈu tõ khu  chÕ xuÊt T©n ThuËn ra níc ngoµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh  ®èi víi hµng ho¸ xuÊt ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp chÕ  xuÊt. 1.4. Trêng hîp hµng ho¸ tõ níc ngoµi nhËp vµo khu chÕ  xuÊt T©n ThuËn ®Ó lu kho vµ/hoÆc ®ãng gãi, t¸i chÕ råi ®a  vµo néi ®Þa: ­ Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ tõ níc ngoµi vµo  Khu chÕ xuÊt T©n ThuËn thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  ®èi víi hµng ho¸ tõ níc ngoµi vµo Khu chÕ xuÊt; ­ Thñ tôc h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ tõ khu chÕ xuÊt  ®a vµo néi ®Þa, thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi  hµng ho¸ doanh nghiÖp néi ®Þa nhËp khÈu tõ khu chÕ xuÊt. 1.5. Hµng ho¸ mua ë níc ngoµi ®Ó b¸n cho níc thø ba: 1.5.1.   Hµng   ho¸   mua   tõ   níc   ngoµi   lµm   thñ   tôc   xuÊt  th¼ng sang níc thø ba mµ kh«ng ®a vµo Khu chÕ xuÊt T©n  ThuËn thñ tôc h¶i quan ®îc thùc hiÖn theo lo¹i h×nh kinh  doanh t¹m nhËp­t¸i xuÊt. 1.5.2.   Hµng   ho¸   mua   tõ   níc   ngoµi   nhËp   khÈu   vµo   Khu  chÕ xuÊt T©n ThuËn  ®Ó lu kho  vµ/hoÆc  ®ãng  gãi, t¸i chÕ  sau ®ã míi xuÊt khÈu ra níc ngoµi, thñ tôc h¶i quan ®îc 
  6. 6 thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi hµng ho¸ tõ níc  ngoµi  nhËp  khÈu vµo Khu chÕ xuÊt,  hµng  tõ Khu  chÕ  xuÊt  khÈu khÈu ra níc ngoµi.   Trêng hîp  khi t¸i  xuÊt  s¶n phÈm  cã g¾n  kÕt víi  s¶n  phÈm kh¸c kh«ng ph¶i s¶n phÈm t¹m nhËp, doanh nghiÖp ph¶i  ®¨ng ký tê khai riªng ®èi víi s¶n phÈm g¾n kÕt nµy theo  ®óng lo¹i h×nh. 2. Thñ tôc vÒ ®¨ng ký bæ sung ho¹t ®éng kinh doanh, kª  khai   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  3. Thñ tôc hoµn thuÕ GTGT ®èi víi doanh nghiÖp néi ®Þa  b¸n hµng ho¸ cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt ®Ó xuÊt th¼ng ra n­ íc ngoµi.  Hµng   ho¸   doanh   nghiÖp   néi   ®Þa   b¸n   cho   doanh   nghiÖp  chÕ   xuÊt   ®Ó   xuÊt   th¼ng   ra   níc   ngoµi   ®îc   khÊu   trõ/hoµn  thuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn vµ c¸c thñ tôc  sau: ­ Hîp ®ång b¸n hµng ho¸ cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt. ­ Tê khai H¶i quan vÒ hµng xuÊt khÈu cã x¸c nhËn thùc  xuÊt cña H¶i quan khu chÕ xuÊt T©n thuËn ®∙ xuÊt khÈu. ­   Ho¸   ®¬n   GTGT   b¸n   hµng   ho¸   cho   doanh   nghiÖp   chÕ  xuÊt. ­ Chøng tõ thanh to¸n qua ng©n hµng gi÷a doanh nghiÖp  chÕ xuÊt vµ doanh nghiÖp néi ®Þa.    V. Tæ chøc thùc hiÖn: 1.   Côc   H¶i   quan,   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè,   c¸c  doanh nghiÖp, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn  khai thùc hiÖn híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2.   §Þnh   kú   hµng   quý   c¸c   doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   më  réng chøc n¨ng cã b¸o c¸o göi Chi côc H¶i quan KCX T©n  ThuËn, Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh nh÷ng vÊn ®Ò liªn  quan ®Õn ho¹t  ®éng  më réng  chøc n¨ng quy ®Þnh  t¹i  híng  dÉn nµy vÒ sè lîng, trÞ gi¸ hµng  nhËp  khÈu, xuÊt  khÈu,  tiªu thô néi ®Þa, hµng tån kho cña tõng lo¹i h×nh. Trêng hîp cã dÊu hiÖu doanh nghiÖp kh«ng trung thùc  trong b¸o c¸o hoÆc gian lËn trèn thuÕ, H¶i quan KCX T©n  ThuËn, Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh phèi hîp kiÓm tra  vµ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nµy trêng hîp cã  víng   m¾c   ®Ò   nghÞ   c¸c   ®¬n   vÞ,   tæ   chøc   cã   liªn   quan   kÞp  thêi b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó cã chØ ®¹o.
  7. 7 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh 194/2003/Q§­BTC  ngµy 28/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản