Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
93
lượt xem
2
download

Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với vùng lũ lụt, vung khó khăn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 79/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 79/2000/TT- BTC ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2000 Híng dÉn bæ sung viÖc gi¶m, miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi vïng lò lôt, vïng khã kh¨n C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 21, 22 Ch¬ng V LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vÒ chÝnh s¸ch gi¶m, miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp do thiªn tai; chÝnh s¸ch miÔn thuÕ hoÆc gi¶m thuÕ cho hé n«ng d©n s¶n xuÊt ë vïng cao, miÒn nói, biªn giíi vµ h¶i ®¶o, hé n«ng d©n thuéc d©n téc thiÓu sè mµ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cßn nhiÒu khã kh¨n; C¨n cø ®iÓm 4 Môc I vÒ thùc hiÖn miÔn gi¶m thuÕ SD§NN cho n«ng d©n vïng bÞ lò lôt, c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch, hé nghÌo, x· ®Æc biÖt khã kh¨n quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 24/1999/QH/10 ngµy 29/11/1999. C¨n cø §iÒu 16, 17, 18 Ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 25/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; C¨n cø QuyÕt ®Þnh 135/1998/Q§-TTg ngµy 31/7/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 1073/Q§/TTg ngµy 17/11/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ kh¾c phôc hËu qu¶ lò lôt t¹i c¸c tØnh, thµnh phè: Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh; §Ó gãp phÇn kh¾c phôc hËu qu¶ lò lôt, gióp n«ng d©n sím æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, æn ®Þnh ®êi sèng; Thùc hiÖn chñ tr¬ng xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ®èi víi n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cña §¶ng vµ Nhµ níc, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung viÖc gi¶m, miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN) cho c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc vïng bÞ lò lôt; X· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói, vïng s©u, vïng xa; hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc diÖn nghÌo, ®ãi nh sau: I. MiÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc vïng bÞ lò lôt: 1. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n (gäi chung lµ hé nép thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp) thuéc vïng bÞ lò lôt ®îc xÐt gi¶m, miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp theo n¨m hoÆc theo vô bÞ thiªn tai quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 25/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; Trong trêng hîp bÞ thiÖt h¹i nÆng cßn ®îc miÔn gi¶m thuÕ SD§NN cô thÓ nh sau: a. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong vïng bÞ lò lôt ®êi sèng vµ sinh ho¹t cã nhiÒu khã kh¨n thuéc diÖn Nhµ níc ph¶i cøu ®ãi ®îc xÐt miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp mét n¨m.
  2. 2 b. Hé bÞ thiÖt h¹i nÆng vÒ tµi s¶n: nhµ cöa ®æ n¸t h háng trªn 40%; Tr©u, bß bÞ chÕt, t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu kh¸c bÞ h háng nÆng, bÞ mÊt, bÞ lò cuèn tr«i ®îc xÐt miÔn thuÕ SD§NN theo tiÕt a trªn ®©y cßn ®îc xÐt miÔn hoÆc gi¶m thuÕ cña n¨m tiÕp theo sau n¨m bÞ lò lôt ®Ó gióp æn ®Þnh ®êi sèng. c. Hé gia ®×nh trong vïng lò lôt cã bè, mÑ, vî hoÆc chång, con (trong cïng mét hé) bÞ chÕt; bÞ mÊt tÝch (tõ mét ngêi trë lªn); bÞ th¬ng nÆng ph¶i ®iÒu trÞ dµi ngµy th× ®îc miÔn thuÕ SD§NN mét n¨m, nÕu ®· ®îc xÐt miÔn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a trªn ®©y còng ®îc xem xÐt ®Ó miÔn hoÆc gi¶m thuÕ cña n¨m tiÕp theo. d. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n (gåm c¶ c¸c doanh nghiÖp) thuéc vïng lò lôt cã diÖn tÝch ruéng vên, ®Êt nu«i trång thñy s¶n, ®Êt rõng trång bÞ níc lò lµm sãi lë; cuèn tr«i hoÆc bÞ ®Êt, c¸t vïi lÊp ph¶i ®Çu t c¶i t¹o l¹i ruéng ®ång, hÖ thèng bê vïng, bê thöa, kªnh m¬ng néi ®ång th× ®îc miÔn thuÕ SD§NN mét n¨m ®èi víi diÖn tÝch nµy. NÕu diÖn tÝch nµy n¨m tiÕp theo s¶n xuÊt vÉn cha æn ®Þnh, cßn ph¶i t¨ng thªm chi phÝ ®Çu t ®Ó c¶i t¹o tiÕp th× ®îc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ cña n¨m ®ã. 2. Gi¶m tèi ®a 80% thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 1 n¨m ®èi víi: a. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (gåm c¶ c¸c doanh nghiÖp) trong vïng lò lôt, bÞ thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n gåm: nhµ cöa ®æ n¸t h háng díi 40%; mét sè t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu kh¸c bÞ h háng, bÞ mÊt ph¶i ®Çu t mua s¾m l¹i.. b. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong vïng lò lôt cã diÖn tÝch lóa, hoa mµu, c©y cèi, thñy s¶n nu«i bÞ h h¹i (bao gåm c¶ lóa, hoa mµu cha ®Õn vô thu ho¹ch ph¶i chuyÓn ®æi c©y trång hoÆc ®· thu ho¹ch vÒ nhµ nhng bÞ ng©m níc; lÉn víi ®Êt ®¸, c¸t sái); bÞ lªn mÇm; bÞ h háng th× tuú theo møc ®é thiÖt h¹i cña tõng lo¹i ®Ó xÐt gi¶m thuÕ SD§NN theo møc ®é thiÖt h¹i nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 25/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. 3. ViÖc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ cho hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i ®iÓm 1 vµ 2 Môc I Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn ngay trong vô hoÆc n¨m bÞ lò lôt. 4. Sè thuÕ miÔn gi¶m chÝnh s¸ch x· héi (nÕu cã) céng víi sè thuÕ miÔn gi¶m thiªn tai lò lôt trong n¨m kh«ng vît qu¸ sè thuÕ ghi thu trªn sæ bé thuÕ cña n¨m xÐt miÔn gi¶m thuÕ. 5. C¸c ®èi tîng thuéc diÖn ®îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ SD§NN theo quy ®Þnh trªn ®©y, trong n¨m bÞ lò lôt nÕu ®· nép thuÕ vµo ng©n s¸ch Nhµ níc th× sè thuÕ ®îc miÔn, ®îc gi¶m nµy sÏ ®îc chuyÓn trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña c¸c n¨m tiÕp theo sau n¨m bÞ lò lôt. II. MiÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë vïng cao, miÒn nói, biªn giíi vµ h¶i ®¶o, hé n«ng d©n thuéc d©n téc thiÓu sè, c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c mµ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cßn nhiÒu khã kh¨n thuéc diÖn hé xo¸ ®ãi cña ®Þa ph¬ng:
  3. 3 MiÔn, gi¶m thuÕ SD§NN hµng n¨m cho c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc ®èi tîng chÝnh s¸ch x· héi ®· ®îc quy ®Þnh cô thÓ t¹i §iÒu 16 Ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy 25/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vµ híng dÉn cô thÓ t¹i ®iÓm 2a, 2b Môc I Th«ng t sè 60 TC/TCT ngµy 14/7/1994 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung viÖc gi¶m, miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Nay Bé Tµi chÝnh híng dÉn thªm vÒ miÔn gi¶m theo chÝnh s¸ch x· héi nh sau: 1. §èi víi c¸c x· thuéc ch¬ng tr×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 135/1998/Q§- TTg ngµy 31/7/1998 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1232/Q§/TTg ngµy 24/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa: a. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc miÔn thuÕ SD§NN hµng n¨m gåm: Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã khã kh¨n ®îc x¸c ®Þnh lµ hé ®ãi, hé nghÌo ë ®Þa ph¬ng (trõ c¸c hé s¶n xuÊt kh¸ vµ ®êi sèng thêng xuyªn æn ®Þnh). Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ gia ®×nh th¬ng binh, bÖnh binh, liÖt sü, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ®îc x¸c ®Þnh lµ hé s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ gia ®×nh bé ®éi, thanh niªn xung phong, ngêi tham gia kh¸ng chiÕn vµ c¸c hé kh¸c ®îc chÝnh quyÒn x· x¸c ®Þnh cã con c¸i bÞ ¶nh hëng do di chøng cña chiÕn tranh ®Ó l¹i nh t©m thÇn, b¹i liÖt, mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng...v.v. b. Gi¶m tèi ®a 50% thuÕ SD§NN cho c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt a nªu trªn cha thuéc diÖn miÔn thuÕ mµ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n nh: hé gia ®×nh ®«ng con; gÆp nh÷ng rñi ro trong s¶n xuÊt vµ lµm cha ®ñ ¨n, thuéc diÖn hé nghÌo ë ®Þa ph¬ng. 2. §èi víi c¸c x· thuéc c¸c vïng cßn l¹i trong c¶ níc. a. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc miÔn thuÕ SD§NN hµng n¨m gåm: Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh lµ c¸c hé ®ãi ë ®Þa ph¬ng. Hé gia ®×nh lµ bé ®éi, thanh niªn xung phong, ngêi tham gia kh¸ng chiÕn vµ c¸c hé kh¸c ®îc chÝnh quyÒn x· x¸c ®Þnh cã con c¸i bÞ ¶nh hëng do di chøng cña chiÕn tranh ®Ó l¹i nh t©m thÇn, b¹i liÖt, mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. v.v... mµ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ gia ®×nh th¬ng binh, bÖnh binh, liÖt sü, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ®îc x¸c ®Þnh lµ c¸c hé nghÌo trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n. b. Gi¶m tèi ®a 50% thuÕ SD§NN ghi thu cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm 2 trªn ®©y mµ cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt miÔn thuÕ. c. Gi¶m thuÕ SD§NN cho c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc vïng chuyªn s¶n xuÊt n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n theo hîp ®ång hoÆc theo quy ho¹ch vïng ®Ó cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c c¬ së chÕ biÕn tËp trung bÞ thiÖt h¹i do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh: gi¸ c¶ thÞ trêng gi¶m m¹nh, doanh thu b¸n n«ng s¶n phÈm kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ hoÆc thu ho¹ch chËm ¶nh hëng vô sau, ph¶i ph¸ bá. Møc gi¶m, miÔn thuÕ t¬ng øng víi tû lÖ thiÖt h¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 74/CP ngµy
  4. 4 25/10/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. Tû lÖ thiÖt haÞ c¨n cø vµo s¶n lîng thu ho¹ch thùc tÕ vµ gi¸ b¸n thùc tÕ so víi s¶n lîng thùc tÕ tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh do UBND tØnh quy ®Þnh. III. Tr×nh tù, thñ tôc, ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt miÔn gi¶m: 1. C¨n cø vµo danh s¸ch c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1232/Q§/TTg ngµy 24/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; t×nh h×nh thùc tÕ ë tõng ®Þa ph¬ng, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c«ng bè danh s¸ch cô thÓ c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n vµ c¸c x· biªn giíi trªn ®Þa bµn qu¶n lý ®ång thêi quy ®Þnh cô thÓ c¸c tiªu chÝ x¸c ®Þnh hé nghÌo, hé ®ãi, hé s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n ®Ó lµm c¨n cø xÐt miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN hµng n¨m. 2. Hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc diÖn xÐt miÔn gi¶m thuÕ SD§NN ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ göi c¬ quan thuÕ x·, phêng trong ®ã tr×nh bµy râ lý do xin miÔn gi¶m thuÕ theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vÒ x· vïng s©u, vïng xa, vÒ hé ®ãi, hé nghÌo. Trêng hîp vïng bÞ b·o lò c¸c hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞ thiÖt h¹i nghiªm träng vµ nh÷ng x· ®Æc biÖt khã kh¨n thuéc diÖn miÔn gi¶m ®ång lo¹t th× c¬ quan thuÕ phêng, x· kÕt hîp víi UBND x· lËp danh s¸ch thay cho viÖc lµm ®¬n cña tõng hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 3. Tr×nh tù, thñ tôc miÔn gi¶m. a. T¹i x·, phêng: C¬ quan thuÕ vµ héi ®ång t vÊn thuÕ c¨n cø ®¬n ®Ò nghÞ cña hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, t×nh h×nh vµ møc ®é thiÖt h¹i do lò lôt vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt, ®êi sèng cña tõng hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong x·, phêng ®Ó lùa chän, ph©n lo¹i, lËp danh s¸ch vµ kiÕn nghÞ møc miÔn gi¶m thuÕ cña hé nghÌo ®ãi, hé s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n trong x·, phêng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh cña UBND tØnh, thµnh phè vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Danh s¸ch hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc xem xÐt miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN ®îc niªm yÕt t¹i ®Þa ®iÓm thuËn tiÖn cña x· vµ th«ng b¸o cho nh©n d©n biÕt ®Ó tham gia ý kiÕn. Trong thêi h¹n 15 ngµy, sau khi nghiªn cøu tiÕp thu ý kiÕn cña nh©n d©n, c¬ quan thuÕ b¸o c¸o UBND x·, phêng xÐt duyÖt cô thÓ danh s¸ch tõng hé ®îc miÔn gi¶m thuÕ SD§NN theo ®óng ®èi tîng vµ sè thuÕ ®îc miÔn gi¶m quy ®Þnh vµ göi Chi côc thuÕ. b. Chi côc thuÕ phèi hîp víi Héi ®ång t vÊn thuÕ cÊp huyÖn (hoÆc t- ¬ng ®¬ng) c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cña UBND tØnh, thµnh phè ®Ó kiÓm tra l¹i tÝnh ®óng ®¾n, hîp ph¸p danh s¸ch c¸c hé do cÊp x· ®Ò nghÞ gi¶m miÔn thuÕ SD§NN vµ tæng hîp b¸o c¸o Côc thuÕ. c. Côc thuÕ phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan xem xÐt møc ®é thiÖt h¹i thùc tÕ vÒ lò lôt tõng vïng, thùc tr¹ng vÒ sè hé nghÌo, ®ãi, hé s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n ®Ó b¸o c¸o UBND tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ SD§NN.
  5. 5 d. Sau khi cã quyÕt ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ cña UBND tØnh, thµnh phè, danh s¸ch hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®îc miÔn, gi¶m ®îc niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së UBND x· vµ ph¶i th«ng b¸o c«ng khai, kÞp thêi ®Õn tõng hé nép thuÕ. IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Chñ tÞch UBND c¸c tØnh cã tr¸ch nhiÖm: ChØ ®¹o c¬ quan thuÕ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ë ®Þa ph¬ng nghiªn cøu quy ®Þnh cô thÓ tiªu chÝ x¸c ®Þnh hé ®ãi, hé nghÌo, hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã nhiÒu khã kh¨n ®Ó lµm c¬ së cho viÖc xÐt duyÖt gi¶m, miÔn thuÕ SD§NN ë ®Þa ph¬ng kÞp thêi, ®óng ®èi tîng. ChØ ®¹o, kiÓm tra c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc xÐt miÔn gi¶m thuÕ SD§NN vµ th«ng b¸o c«ng khai, kÞp thêi cho hé thuéc diÖn ®îc miÔn gi¶m thuÕ biÕt; ChØ ®¹o c¸c c¬ quan th«ng tin, tuyªn truyÒn ë ®Þa ph¬ng tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN, cña Nhµ níc ®Ó nh©n d©n biÕt vµ thùc hiÖn. 2. C¬ quan thuÕ phèi hîp víi c¸c ngµnh cïng héi ®ång t vÊn thuÕ lµm tham mu cho UBND c¸c cÊp trong viÖc x¸c ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ SD§NN. Nh÷ng vïng bÞ b·o, lò lôt thiÖt h¹i lín, ph¶i miÔn gi¶m ®ång lo¹t, ®éi thuÕ phêng, x· phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng ®Ó lËp danh s¸ch, hå s¬ theo hé vµ x¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn gi¶m cña tõng hé, tæng hîp b¸o c¸o UBND phêng, x· ra th«ng b¸o c«ng khai theo tõng th«n, b¶n. Nh÷ng th«n, x· bÞ thiÖt h¹i Ýt hoÆc chØ mét sè hé bÞ thiÖt h¹i, sè hé nghÌo ®ãi, hé s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cã nhiÒu khã kh¨n nhá lÎ th× c¬ quan thuÕ phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng híng dÉn hé nép thuÕ lµm ®¬n vµ lËp hå s¬ tõng hé lµm c¬ së xÐt miÔn hoÆc gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. C¸c quy ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vÉn cã hiÖu lùc thi hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cßn víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu xö lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản