Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không gân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
86
lượt xem
6
download

Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không gân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg ngày 13/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không gân dụng Việt Nam

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA T H « N G  T C ñ A  C ô C  H µ N G  K H « N G  D © N  D ô N G  VI Ö T  N A M  S è  904/C A A V   G µ Y   N 06 T H¸ N G  05 N¨ M  1996 H íN G  D É N  T H ù C  HI Ö N   U Y Õ T  ® Þ N H  S è  818/TTg  Q C ñ A  T H ñ  T íN G  C H Ý N H  P H ñ  N G µ Y  13­02­1995  Ò  Q U ¶ N  Lý  C íC H µ N G   V K H « N G   © N  D ô N G  VI Ö T   A M D N C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  818/TTg  sè  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ ngµy  02­ 13­ 1995  qu¶n      vÒ  lýcíc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam,    Côc  ëng  tr Côc Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam     híng dÉn          chitiÕtthihµnh quyÕt  ®Þnh  cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  sau: nh  I.QUY     ®ÞNH   CHUN G 1. C ícvËn      chuyÓn  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  818/TTg  sè  cña Thñ íng t   ChÝnh phñ      lµgi¸ph¶itr¶cho      viÖc  vËn  chuyÓn  ¬ng    th m¹ihµng kh«ng  c¸c vµ    ®iÒu kiÖn  dông    ¸p  gi¸,bao gåm   hoa  c¶  hång dÞch  ®¹i lý b¸n  vµ    vô      vР c¸c dÞch  t vô ¬ng   tùkh¸c. C ícvËn    chuyÓn nªu    trªnkh«ng bao gåm     mét  bÊt kÓ  kho¶n thuÕ  hoÆc   lÖ  phÝ  nµo  ªnquan  li   ®Õn  viÖc vËn chuyÓn  hµng  kh«ng  c¸c c¬  do    quan  h÷u  quan  cña  ViÖtNam   nícngoµithu tõngêisö    vµ            dông  dÞch  vËn  vô  chuyÓn. 2. Doanh    nghiÖp  vËn chuyÓn  hµng  kh«ng  ViÖt Nam,    h∙ng hµng  kh«ng  nícngoµicã        ho¹t®éng  vËn  chuyÓn  ¬ng    th m¹i hµng  kh«ng  i t¹ ViÖt Nam     ph¶i   tr×nh lªnCôc      Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt Nam     ®iÒu  kiÖn  chung   ¸p dông    cíc hµng  kh«ng  ®iÒu  vµ  kiÖn vËn chuyÓn  cña  doanh  nghiÖp    ®Ó lµm  së  c¬  cho  viÖc xem      xÐt phª duyÖt cíchµng      kh«ng. 3. C¬   ®Ó     së  x©y dùng    cíc vËn chuyÓn    trªnmçi  êng  ® bay dùa      trªnc¸c yÕu    tèsau: a.Chi phÝ      khaith¸c.   b.Møc    cung   ­cÇu    tr trªnthÞ  êng;kh¶    n¨ng  chÊp  nhËn  cña  tr thÞ  êng; c.C ícvËn      chuyÓn        ®èi víi ph¬ng  c¸c tiÖn vËn      t¶ikh¸c;yÕu      tèc¹nh tranh     quèc  tÕ; d.Phï hîp víi           nhËp  thu cña  ngêiViÖtNam;     e.Lîi    nhuËn    hîp lý; g.C¸c    yÕu    tèkh¸c. 4.  íc vËn  C   chuyÓn  hµng kh«ng    êng  trªn ® bay trong    dông  níc ¸p  cho  c«ng d©n  ViÖt Nam  quy ®Þnh  t¹ kho¶n 3 §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh  sè  i 818/TTg cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  îc¸p dông  thÓ  sau: ®     cô  nh  ­§èit        îng ¸p dông:C«ng    d©n  ViÖtNam   êng        th trót¹ ViÖtNam,  i   c«ng  d©n  ViÖtNam     ®ang  îccö  c«ng      ®   ®i  t¸c, ®éng  lao häc  t¹ nícngoµi; tËp      i   ­ Hµnh  tr×nh: ChØ  ¸p dông cho hµnh tr×nh gåm  mét hoÆc  nhiÒu  chÆng    néi®Þa; ­Qu¶ng    b¸n:ChØ         c¸o vµ    trªnl∙nhthæ  ViÖtNam;   ­GiÊy        têtuú th©n    khimua  vÐ: + Chøng  minh    th nh©n d©n; chøng minh    th cña   îng  trang nh©n  lùc l vò    d©n; hoÆc  giÊy   ¬ng  ¬ng  tê t ® chøng  minh    chØ  ®Þa   th (cã  râ  chØ  êng    th tró
  2. 2 t¹  iViÖt Nam)  c¬    do  quan Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn cña ViÖt Nam     cÊp  cßn  vµ  cã        i chiÕu  îccÊp    gi¸trÞ;c¸clo¹ hé    ®   t¹ ViÖtNam   cßn  gi¸trÞ. i   vµ  cã    +        êng  §èi víic¸c tr hîp cha    ®ñ tuæi cÊp    chøng  minh    th theo    luËt®Þnh  ph¶icã    giÊy  khaisinh;thÎhäc        sinh;thήéi viªn;thήoµn              viªnhoÆc     c¸c giÊy  têt  ¬ng  ¬ng  ® kh¸cchøng    minh viÖc cha  tuæicÊp  ®ñ    chøng minh  . th 5.C¸c    quy  ®Þnh  cña    c¸cCh¬ng  , I IV  II    II vµ  cña  Th«ng  tnµy  îc¸p dông  ®     ®èi víi       ho¹t®éng  vËn chuyÓn  êng        th lÖ.§èivíi viÖc  vËn  chuyÓn  hµnh kh¸ch,  hµng  ho¸,bu    phÈm,  kiÖn      bu  trªnc¸c chuyÕn  bay kh«ng  êng      th lÖ, cíc vËn  chuyÓn  sÏ ® îc xem  xÐt  theo quy ®Þnh    vÒ viÖc  cÊp phÐp  bay cho c¸c   chuyÕn  bay kh«ng  êng  th lÖ. II  íC  . C VËN   CHUYÓ N   HµNH   KH¸CH,  HµNG   HO¸  NéI  ®ÞA 1. C¸c    doanh  nghiÖp  vËn chuyÓn  hµng  kh«ng ViÖt Nam   nghÜa    cã  vô  ®Ö  tr×nh    gi¸thµnh  vËn chuyÓn  hµnh  kh¸ch  b×nh qu©n      êng  trªn c¸c ® bay  trong nícvµ        gi¸thµnh  vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch trªn® êng      bay  Néi ­ Thµnh  Hµ      phè  ChÝ  Hå  Minh    lªnCôc  Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖtNam       ®Ó xem    xÐt møc  cícgií h¹n    ¸p dông      tèi®a    i cho hµnh  kh¸ch lµngêiViÖt Nam     êng          trªn® bay  Hµ  Néi ­ Thµnh     phè  ChÝ   Hå  Minh,kÌm    theo      c¸c gi¶itr×nh chitiÕtvÒ        tõng  kho¶n  môc  cña    gi¸thµnh. 2.Trªn c¬  møc          ¸p dông      së  cícgií h¹n tèi i ®a    cho  hµnh kh¸ch lµngêiViÖt         Nam     êng  trªn® bay  Néi ­ Thµnh  Hµ      phè  ChÝ   Hå  Minh  îcquyÕt  ®   ®Þnh theo  quy ®Þnh   imôc   kho¶n  §iÒu  vµ  t¹  c  1  3  môc   kho¶n  §iÒu  cña  d  2  3  QuyÕt  ®Þnh  818/TTg  sè  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ, Côc    Hµng  kh«ng d©n  dông ViÖt   Nam  xem  xÐt  phª duyÖt    c¸c møc     cíc vËn chuyÓn  hµnh  kh¸ch  dông  ¸p  cho  c«ng  d©n  ViÖt  Nam     trªn tõng  êng  ® bay    néi ®Þa  theo    ®Ò nghÞ  cña    c¸c doanh nghiÖp vËn  chuyÓn  hµng kh«ng ViÖt Nam  thùc hiÖn viÖc vËn  chuyÓn  êng  trªn® êng  th lÖ    bay ®ã. 3. Côc    Hµng kh«ng  d©n  dông ViÖtNam     xem       xÐt phª duyÖt    c¸cmøc    cíc vËn chuyÓn  hµnh kh¸ch ¸p dông      cho ngêinícngoµivµ        ngêiViÖt Nam       ®Þnh  c ë    níc ngoµi trªn tõng  êng      ® bay    néi ®Þa  theo    ®Ò nghÞ  cña  c¸c doanh  nghiÖp  vËn  chuyÓn  hµng kh«ng ViÖtNam     thùc hiÖn    viÖc  vËn  chuyÓn  êng  th lÖ    êng  trªn® bay ®ã. 4.  Doanh  nghiÖp vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng  ViÖt  Nam   îc phÐp   ®   quy  ®Þnh  ¸p dông        vµ    cíc®èi víiviÖc  vËn  chuyÓn  hµng        êng  ho¸ trªnc¸c ® bay    néi ®Þa.  Trong  ph¹m    ngµy  vi10  ®Çu  cña    c¸c th¸ng t   ,th¸ng b¶y,th¸ng m êihaivµ            th¸ngmét,doanh      nghiÖp  nghÜa  b¸o      cã  vô  c¸o lªnCôc  Hµng  kh«ng  d©n dông  ViÖtNam         ® îcquy    c¸cgi¸cíc®∙    ®Þnh  cña quý  íc. tr 5. Møc    vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch trªnc¸c® êng        bay trong níc¸p dông        cho  c«ng  d©n  ViÖt Nam   îc ¸p  ®   dông  mét c¸ch  thèng  nhÊt ®èi    víic¸c doanh  nghiÖp  vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng  ViÖt Nam.        §èi víicíc vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch      êng  trªnc¸c ® bay  trong    dông  níc ¸p  cho c«ng  d©n    níc ngoµi vµ    ngêi   ViÖt Nam     ®Þnh  c ë    níc ngoµi,c¸c doanh      nghiÖp  vËn  chuyÓn  hµng kh«ng  ViÖt Nam   îc phÐp  dông  ®   ¸p  nh÷ng  møc     cíc thÊp  h¬n møc     cíc phª duyÖt   nh»m       thu hóthµnh  kh¸ch,tËn    dông  n¨ng    lùcvËn  chuyÓn, ®¹tdoanh          thu tèiu.
  3. 3 II   íC  IC VËN   . CHUYÓ N   HµNH   KH¸CH,  HµNG   HO¸  QUèC   TÕ 1. C ícvËn      chuyÓn hµnh kh¸ch,hµng      ho¸ c«ng  ®èi víic¸c ® êng  bè        bay  quèc  ®Õn,  tõ vµ  tÕ  ®i    qua  ViÖt Nam     ph¶i ® îc tr×nh      Côc Hµng kh«ng d©n  dông  ViÖtNam       ®Ó xem       xÐt phª duyÖt. Doanh  nghiÖp vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖtNam     kh«ng  îcphÐp  ®   thùc  hiÖn    mét  bÊt kú  quy ®Þnh nµo  cña Nhµ  chøc tr¸chhµng    kh«ng    nícngoµili     ªn quan ®Õn     cíc vËn chuyÓn hµnh kh¸ch,hµng    ho¸  ®Õn,  tõ  qua  ®i  vµ  ViÖt  Nam   nÕu  cha  îcsù  ®   ®ång  cña  ý  Côc Hµng kh«ng  d©n dông ViÖtNam.   2. §èivíi   êng        ® c¸c bay quèc  lµ®èi t   tÕ     îng cña  ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt   Nam  tham    gia,doanh  nghiÖp  vËn  chuyÓn hµng kh«ng  ViÖt Nam   îc chØ    ®   ®Þnh  chÞu tr¸chnhiÖm     thay m Æt     h∙ng hµng kh«ng    nícngoµithùc hiÖn      viÖc  vËn chuyÓn  êng  trªn® êng  th lÖ    bay    ®Ö tr×nh møc     cíc c«ng  ®∙  îc tho¶ bè  ®     thuËn    lªnCôc Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖtNam      duyÖt.   ®Ó phª   Trong  êng  tr hîp    c¸c doanh  nghiÖp vËn  chuyÓn  hµng kh«ng ViÖt Nam     kh«ng  tham    gia vËn chuyÓn    trªndêng  bay, h∙ng    hµng kh«ng    níc ngoµi thùc     hiÖn viÖc  vËn  chuyÓn  tr¸chnhiÖm   cã    tho¶ thuËn    víiH∙ng hµng kh«ng quèc  gia ViÖt Nam   møc     uû      vÒ  cíc vµ  quyÒn  cho H∙ng  hµng kh«ng quèc    gia ViÖt  Nam  thùc hiÖn    viÖc    ®Ö tr×nh. Thêi gian    xem  xÐt phª duyÖt      cíc,gi¶iquyÕt  êng  tr hîp    c¸c h∙ng hµng  kh«ng kh«ng  tho¶ thuËn  îcvÒ    ®   møc     cíc®Ö tr×nh sÏtu©n        thñ theo quy    ®Þnh  cña  ®iÒu    ícquèc  tÕ. 3. §èi víicíc vËn          chuyÓn  hµnh  kh¸ch,hµng      êng    ho¸ trªn® bay quèc  tÕ  kh«ng  ph¶ilµ ®èi îng      t cña  ®iÒu    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   tham      ®∙  gia,H∙ng  hµng  kh«ng  Quèc   gia ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    tho¶  thuËn    vÒ møc       cíc víi h∙ng hµng kh«ng  li   cã  ªnquan  tr×nh Côc  vµ    Hµng kh«ng  d©n  dông ViÖt Nam     phª duyÖt.Trong  êng    tr hîp    c¸c h∙ng  hµng  kh«ng  kh«ng  tho¶  thuËn  îc vÒ  ®   møc      cíc®Ö tr×nh,Côc    Hµng  kh«ng  d©n dông  ViÖt Nam   thÓ    cã  xem       xÐt phª duyÖt  møc     îc mét  cíc ®   h∙ng hµng  kh«ng    ®Ò nghÞ.  Thêi gian    xem  xÐt phª  duyÖt  møc      cíclµmét  th¸ngkÓ      tõ ngµy  Côc Hµng  kh«ng  d©n  dông  ViÖt Nam     nhËn  îc®Ò   ®   nghÞ    phª duyÖt. 4. Trªn  së      c¬  c¸c møc     cíc vËn chuyÓn  hµnh  kh¸ch,hµng    ho¸  îc phª ®     duyÖt,doanh    nghiÖp vËn chuyÓn  hµng  kh«ng  ViÖt Nam,    h∙ng hµng  kh«ng  níc ngoµicã        ho¹t®éng  vËn chuyÓn  ¬ng    th m¹i hµng  kh«ng  i t¹ ViÖt Nam   îc   ®   phÐp   ¸p dông nh÷ng møc      cícdíimøc    phª  cíc®∙  duyÖt,phô    thuéc vµo   ­   ®èi t îng hoÆc   ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn, hoÆc     møc    ¬ng  ¬ng    cíc t ® mµ bÊt  mét  kú  h∙ng hµng  kh«ng nµo kh¸c® îcphÐp        ¸p dông      êng  trªnc¸c® bay  quèc  ®Õn,  tÕ  ®i    qua  tõ vµ  ViÖt Nam,    nhng  kh«ng  îc ¶nh  ®   hëng  mét  c¸ch qu¸ ®¸ng  ®Õn   ho¹t®éng    khaith¸ccña        c¸ch∙ng hµng    kh«ng  kh¸ctrªn® êng      bay. §èi víic¸c ® êng        bay  hoÆc  hµnh tr×nh  ªnchÆng   li   cha  møc     îc cã  cíc ®   phª duyÖt, h∙ng    hµng  kh«ng  îc phÐp  ®   x©y  dùng  ¸p  vµ  dông    cíc theo    c¸c nguyªn t¾c  x©y  dùng    cíc hµng kh«ng cña h∙ng,trªnc¬  c¸c møc         së    cíc vËn  chuyÓn  hµnh  kh¸ch, hµng    ho¸  ® îc phª  ®∙    duyÖt (®èi víic¸c      chÆng   ®Õn   hoÆc   tõViÖtNam)  c¸cmøc    îcc«ng  trªnc¸cÊn  ®i      vµ    cíc®   bè      phÈm     cíchµng  kh«ng quèc  (®èivíi   tÕ      chÆng  c¸c ngoµiViÖtNam).     5. C¸c    møc    îc¸p dông  cíc®     theo  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  trªnph¶i® îcchØ    4        râ trong c¸c b¸o  th     c¸o  êng  theo  kú  quy ®Þnh  b¸n  vÒ  s¶n phÈm  vËn chuyÓn  hµng  kh«ng    t¹ ViÖtNam. i  
  4. 4 IV.C íC    VËN   CHUYÓ N     BU PHÈM,    BU KIÖN 1.Bu    phÈm         ,bu  lµc¸clo¹ th  thiÕp,Ên  i   phÈm,  häc phÈm  ngêimï,gãinhá        cña ngµnh  ®iÖn    i bu  víigií h¹n    vÒ khèi l    îng,kÝch  íc theo  th   quy ®Þnh  cña  C«ng    Liªnminh  chÝnh  ícvÒ    bu  thÕ  i gií . Bu kiÖn      i lµ c¸c lo¹ bao    gãi cña ngµnh  ®iÖn  bu  kh«ng ph¶ilµ bu      phÈm   theo quy    ®Þnh  trªn. 2.  íc ®èi    C   víiviÖc  vËn  chuyÓn  phÈm   bu  cña  c¸c doanh  nghiÖp  bu  chÝnh      êng  trªnc¸c® bay    néi®Þa    Côc  sÏdo  Hµng kh«ng  d©n  dông ViÖt Nam     quy ®Þnh  sau    khithèng  nhÊt víiTæng      côc  ®iÖn. ViÖc  Bu    vËn chuyÓn  theo  møc     cíc quy  ®Þnh  bao  gåm   c¸c dÞch  ® Æc   c¶    vô  biÖt theo    quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt ®èi      víiviÖc  vËn chuyÓn  phÈm   bu  cña  ngµnh  ®iÖn.  bu  Doanh  nghiÖp  vËn  chuyÓn  hµng  kh«ng ViÖt Nam     kh«ng  îc t¨ng hoÆc   ®     gi¶m møc  cíc®∙    quy  ®Þnh      h×nh  díibÊt cø  thøc nµo.   C¸c doanh  nghiÖp  vËn chuyÓn hµng kh«ng  ViÖtNam     chÞu  tr¸chnhiÖm    x©y dùng    cíc ®èi    víiviÖc vËn chuyÓn  phÈm       êng  bu  trªnc¸c ® bay    ®Þa  néi   tr×nh Côc    Hµng  kh«ng  d©n dông ViÖtNam.   3. Doanh    nghiÖp vËn  chuyÓn Hµng  kh«ng ViÖt Nam,    h∙ng hµng kh«ng  níc ngoµi ¸p      dông    cíc ®èi    víiviÖc vËn chuyÓn  phÈm       êng  bu  trªnc¸c ® bay  quèc  theo c¸cquy  tÕ      ®Þnh  cña C«ng    Liªnminh  chÝnh  ícvÒ    bu  thÕ  i gií . 4. C íc ®èi        víiviÖc vËn  chuyÓn  kiÖn  îc thùc hiÖn  bu  ®     theo tho¶ thuËn  gi÷a doanh    nghiÖp  vËn chuyÓn  hµng kh«ng  doanh  vµ  nghiÖp  chÝnh    bu  trªn c¬  cíc vËn  së    chuyÓn  hµng    ho¸ th«ng  êng  chiphÝ  th vµ    ®èi      víic¸c dÞch vô  phô    Æc   trî® biÖt.Trong  êng      tr hîp kh«ng tho¶ thuËn  îcvÒ    ®   cícvËn  chuyÓn  bu kiÖn,viÖc    vËn  chuyÓn    îc thùc hiÖn  sÏ ®     theo møc     ®iÒu  cíc vµ  kiÖn vËn  chuyÓn  hµng   ho¸ th«ng  êng. th V.  CHÕ   NIªM  ®é  YÕT   íC C Doanh  nghiÖp  vËn chuyÓn hµng kh«ng ViÖtNam,    h∙ng hµng    kh«ng    níc ngoµicã    nghÜa  niªm  vô  yÕt c«ng khaitÊtc¶          c¸c v¨n phßng  ®¹ilýb¸n  vµ      vР cña m×nh    i   c¸c lo¹  vËn  cíc chuyÓn hµnh kh¸ch,hµng    îcphª duyÖt    ho¸ ®     hoÆc   quy ®Þnh  theo    c¸c quy ®Þnh trong Th«ng   t nµy      díic¸c h×nh thøc  b¶ng  nh  th«ng      Ên  b¸o,c¸ctËp  phÈm   hoÆc       trªnc¸cph¬ng  tiÖn th«ng        tin®¹ichóng. VI.§IÒU    KHO¶N   THI  HµNH 1. §Ó     ®¶m   b¶o quyÒn    lî cña  i ngêi tiªudïng  duy        vµ  tr× m«i  êng  tr c¹nh  tranh lµnh    m¹nh gi÷a c¸c doanh      nghiÖp  vËn  chuyÓn  hµng kh«ng,Côc    Hµng  kh«ng  d©n  dông ViÖt Nam       sÏ xem  xÐt viÖc  ®iÒu    cã  tiÕtvµ  thÓ  ban hµnh  nh÷ng  quy ®Þnh  thÓ      cô  ®èi víiviÖc    ¸p dông møc    trongTh«ng   cícnªu    tnµy. 2.Th«ng     tnµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký.
Đồng bộ tài khoản