intTypePromotion=1

Thông tư 93-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
125
lượt xem
2
download

Thông tư 93-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 93-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19-TC/TCT ngày 16/3/1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 193/Cp về lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 93-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 93-TC/TCT ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1995 Söa ®æi bæ sung Th«ng t sè 19-TC/TCT ngµy 16-3-1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 193/C P vÒ lÖ phÝ tríc b¹ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹, Bé Tµi chÝnh ®· cã Th«ng t sè 19-TC/TCT ngµy 16-3-1995 híng dÉn thùc hiÖn; Sau mét thêi gian thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung söa ®æi mét sè ®iÓm t¹i Th«ng t sè 19/TC/TCT ngµy 16-3-1995 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 193 /CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ lÖ phÝ tríc b¹ nh sau: 1. Bæ xung söa ®æi tiÕt e, ®iÓm 3 ,môc I vÒ viÖc "kh«ng thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi tµi s¶n chuyªn dïng vµo môc ®Ých quèc phßng , an ninh nh sau : - §Êt vµ nhµ kÌm theo ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh quy ®Þnh t¹i §iÒu 65 LuËt ®Êt ®ai ®· híng dÉn t¹i g¹ch ®Çu dßng thø nhÊt, tiÕt e, ®iÓm 3 Môc I Th«ng t sè 19 TC/TCT ngµy 16-3-1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29 th¸ng12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹. - Tµu, thuyÒn c¸c lo¹i chuyªn dïng vµo môc ®Ých quèc phßng an ninh nh: tµu ngÇm, tµu ph¸ thuû l«i, tµu lµm c¨n cø h¹m ®éi, tµu tuÇn tiÔu cña h¶i qu©n vµ c¸c tµu, thuyÒn kh¸c ®îc trang bÞ ph¬ng tiÖn chØ chuyªn dïng trong quèc phßng an ninh. - ¤ t«, xe g¾n m¸y vµ sóng c¸c lo¹i chuyªn dïng nh: xe t¨ng xe bäc thÐp, xe b¸nh xÝch, xe léi níc, xe kÐo ph¸o, xe cøu ho¶ xe, g¾n m¸y 3 b¸nh, xe g¾n m¸y 2 b¸nh ®îc trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn dïng ®Ó s¨n b¾t cíp vµ c¸c tµi s¶n chuyªn dïng vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh kh¸c nhng nÕu sö dông vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc tiªu dïng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. TÊt c¶ c¸c tµi s¶n kh«ng chuyªn dïng vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh kh¸c, nh: tµu thuyÒn ®¸nh c¸, tµu thuyÒn vËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch c¸c lo¹i, « t« du lÞch c¸c lo¹i, « t« vËn t¶i hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch c¸c lo¹i, xe g¾n m¸y c¸c lo¹i, sóng s¨n, sóng thÓ thao v.v... mçi khi ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1. §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹ kh«ng ph©n biÖt tæ chøc c¸ nh©n ®ã chuyªn lµm nhiÖm vô quèc phßng, an ninh hay võa lµm nhiÖm vô quèc phßng, an ninh võa kÕt hîp lµm kinh tÕ hoÆc chuyªn lµm kinh tÕ. 2- Bæ sung vµo tiÕt h, ®iÓm 3 môc I vÒ tµi s¶n do ph©n chia hay s¸p nhËp vÒ tæ chøc nh sau: - Tµi s¶n ®· ®¨ng ký quyÒn së h÷u sö dông sau ®ã ®em gãp vèn liªn doanh th× khi tæ chøc liªn doanh ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö dông ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹; nÕu sau ®ã tæ chøc liªn doanh gi¶i thÓ vµ cã sù ph©n chia tµi s¶n gãp vèn, th× ngêi ®îc chia tµi s¶n khi ®¨ng ký së h÷u kh«ng ph¶i nép lÖ
  2. 2 phÝ tríc b¹ trªn phÇn gi¸ trÞ tµi s¶n theo tû lÖ (%) vèn cña m×nh trong tæng sè vèn cña tæ chøc liªn doanh. Trêng hîp tæ chøc liªn doanh gi¶i thÓ, nhng kh«ng chia tµi s¶n, mµ b¸n hoÆc nhîng ®æi cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c th× ngêi nhËn tµi s¶n ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ tÝnh trªn toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n tríc b¹. VÝ dô: ¤ng NguyÔn V¨n A ®em nhµ ®Êt c¶u m×nh gãp vèn liªn doanh vµ thµnh lËp C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n B, khi C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n B ®¨ng ký së h÷u nhµ ®Êt mang tªn C«ng ty tr¸ch nhiÖn h÷u h¹n B th× ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ tÝnh trªn tæng trÞ gi¸ nhµ ®Êt t¹i thêi ®iÓm tríc b¹. Trêng hîp C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n B gi¶i thÓ, vèn gãp cña «ng A chiÕm 30% trong tæng sè vèn cña C«ng ty nªn ®îc chia tµi s¶n lµ mét « t« th× khi «ng A ®¨ng ký l¹i quyÒn së h÷u, sö dông « t«, lÖ phÝ tríc b¹ gi¶i quyÕt nh sau: 30% gi¸ trÞ « t« (t¬ng øng víi tû lÖ vèn cña «ng A) kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. 70% gi¸ trÞ « t« lóc tríc b¹ ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹. Nhng nÕu C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n B kh«ng ph©n chia tµi s¶n, mµ b¸n cho «ng C kh«ng tham gia gãp vèn th× «ng C ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹ trªn tæng trÞ gi¸ tµi s¶n tríc b¹. 3- Híng dÉn t¹i g¹ch ®Çu dßng thø 2 cña tiÕt a, ®iÓm 1 môc II Th«ng t sè 19-TC/TCT ngµy 16-3-1995 vÒ trÞ gi¸ ®Êt tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ "Gi¸ ®Êt mçi mÐt vu«ng (®ång m2) do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt do ChÝnh phñ ban hµnh" nay söa ®æi nh sau: Gi¸ ®Êt mçi mÐt vu«ng (®/m2) tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ë ®Þa ph¬ng ®Ó quy ®Þnh, nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n gi¸ tèi thiÓu cña lo¹i ®Êt t¬ng øng theo khung gi¸ cña ChÝnh phñ ban hµnh. Riªng trêng hîp nhËn quyÒn sö dông ®Êt cïng víi viÖc mua nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª th× gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®Êt loµ gi¸ do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quy ®Þnh theo NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ. 4- Bæ sung tiÕt b, ®iÓm 1, môc II nh sau: Gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi nhµ thuéc së h÷u Nhµ níc b¸n cho ngêi ®ang thuª theo NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ lµ gi¸ b¸n thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n nhµ theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 5- Quy ®Þnh t¹i sau tiÕt c, ®iÓm 1, môc II lµ: "Khi tÝnh, thu lÖ phÝ tríc b¹, nÕu trÞ gi¸ tµi s¶n ghi trªn ho¸ ®¬n cña ngêi nép lÖ phÝ tríc b¹ thÊp h¬n gi¸ chuÈn do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quy ®Þnh th× gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ lµ gi¸ chuÈn tèi thiÓu do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quy ®Þnh; nÕu trÞ gi¸ tµi s¶n ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc tê khai cao h¬n gi¸ chuÈn tèi thiÓu th× tÝnh lÖ phÝ trãc b¹ lµ gi¸ thùc tÕ ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc tê khai mµ ngêi nép lÖ phÝ tríc b¹ ®· kª khai, ¸p dông chung cho tÊt c¶ c¸c tµi s¶n thuéc diÖn ph¶i chÞu lÖ phÝ tríc b¹ theo híng dÉn t¹i ®iÓm I môc II Th«ng t sè 19- TC-TCT ngµy 16-3-1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 193 /CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹". C¸c néi dung kh¸c kh«ng cã híng dÉn söa ®æi, bæ sung vÉn thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 19-TC-TCT ngµy 16-3-1995 vµ th«ng t sè 42 -TC-
  3. 3 TCT ngµy 1-6-1995 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 193/CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ lÖ phÝ tríc b¹. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2