Thông tư 99/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
174
lượt xem
29
download

Thông tư 99/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 99/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại tập hợp các máy móc, thiết bị của các thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 99/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 99/2000/TT/BTC ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2000 Híng dÉn ph©n lo¹i tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ cña thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu Bé Tµi chÝnh ban hµnh Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC vÒ viÖc híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 môc II, Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC th× viÖc tÝnh thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ lµ thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé sÏ kh«ng theo nguyªn t¾c chung mµ ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®· ph¸t sinh mét sè víng m¾c. §Ó viÖc ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu hµng ho¸ lµ thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé ®îc thuËn lîi, phï hîp dÇn víi th«ng lÖ quèc tÕ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu thuÕ nhËp khÈu, NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998 cña Quèc héi; Sau khi tham kh¶o ý kiÕn tham gia cña c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph©n lo¹i tËp hîp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cña thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé (gäi t¾t lµ tËp hîp c¸c m¸y mãc) theo BiÓu thuÕ nhËp khÈu nh sau: 1/ Kh¸i niÖm, nguyªn t¾c ph©n lo¹i vµ ph¹m vi ¸p dông: 1.1/ Hµng hãa nhËp khÈu lµ mét tËp hîp c¸c m¸y mãc (cña thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé) thuéc c¸c nhãm, ph©n nhãm hµng cña c¸c Ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp m¸y chÝnh cã møc thuÕ nhËp khÈu cao h¬n møc thuÕ nhËp khÈu cña c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c trong tËp hîp c¸c m¸y mãc nhËp khÈu th× c¸c doanh nghiÖp ®îc lùa chän viÖc ¸p dông c¸ch ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh hoÆc ph©n lo¹i theo tõng m¸y. Trêng hîp ngoµi tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ , hµng ho¸ nhËp khÈu cßn bao gåm c¶ vËt t, nguyªn liÖu, vËt liÖu, phô liÖu, nhiªn liÖu, nhµ xëng, « t« th× chØ ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu cho tËp hîp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc c¸c Ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh; kh«ng ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ c¸c vËt t, nguyªn liÖu, vËt liÖu, phô liÖu, nhiªn liÖu, nhµ xëng, « t« ( nh÷ng mÆt hµng nµy thùc hiÖn theo nguyªn t¾c: ph©n lo¹i ®óng vµo m· sè quy ®Þnh cho mÆt hµng ®ã t¹i biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh). 1.2/ TËp hîp c¸c m¸y mãc ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh gåm Ýt nhÊt lµ tõ hai m¸y, thiÕt bÞ trë lªn thuéc mét hoÆc nhiÒu nhãm, ph©n nhãm hµng cña c¸c Ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. TËp hîp c¸c m¸y mãc nµy cã thÓ lµ mét tæ hîp (VÝ
  2. 2 dô : tæ hîp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ truyÒn h×nh gåm thiÕt bÞ thu, thiÕt bÞ truyÒn, camera..., tæ hîp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu gåm m¸y chÕ biÕn l¸ thuèc l¸, m¸y vª thuèc, kÌm thiÕt bÞ ®ãng gãi...) hoÆc chóng cã thÓ lµ mét d©y chuyÒn (VÝ dô: d©y chuyÒn may quÇn ¸o gåm m¸y may, m¸y v¾t sæ, m¸y thïa khuyÕt, m¸y ®Ýnh cóc, m¸y thiÕt kÕ mÉu, bµn may, m¸y c¾t, m¸y ph¸t ®iÖn...). C¸c m¸y mãc kh¸c nhau cña tËp hîp c¸c m¸y mãc nµy cã tÝnh chÊt bæ trî g¾n kÕt víi nhau ®Ó ®ång thêi hay gèi ®Çu nhau nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng riªng biÖt cña tõng m¸y vµ cña c¶ hÖ thèng. 1.3/ TËp hîp c¸c m¸y mãc ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh nªu t¹i ®iÓm 1.1 vµ 1.2 cã thÓ lµ : 1.3.1/ §îc nhËp khÈu tõ mét hoÆc nhiÒu thÞ trêng kh¸c nhau, cã xuÊt xø tõ mét hoÆc nhiÒu khu vùc hoÆc tõ nhiÒu níc kh¸c nhau, nhËp vÒ cïng chuyÕn hoÆc kh«ng cïng mét chuyÕn nhng tËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ nhËp khÈu t¹o thµnh mét tæ hîp hoÆc mét d©y chuyÒn víi mét chuçi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ liªn kÕt víi nhau, cã tÝnh chÊt bæ trî cho nhau ®Ó ®ång thêi hay gèi ®Çu nhau nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng riªng biÖt cña tõng m¸y vµ cña c¶ hÖ thèng. 1.3.2/ Võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc nhng ph¶i ®¸p øng 3 ®iÒu kiÖn: - M¸y chÝnh ph¶i lµ m¸y ®îc nhËp khÈu; - TËp hîp c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc t¹o thµnh mét tæ hîp hoÆc mét d©y chuyÒn víi mét chuçi c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ liªn kÕt víi nhau, cã tÝnh chÊt bæ trî cho nhau ®Ó ®ång thêi hay gèi ®Çu nhau nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng riªng biÖt cña tõng m¸y vµ cña c¶ hÖ thèng; - §èi tîng sö dông tËp hîp c¸c m¸y mãc võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua m¸y mãc do trong níc s¶n xuÊt ph¶i tù kª khai vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ lo¹i m¸y mãc tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc, tªn ®¬n vÞ s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ cung cÊp m¸y vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ viÖc kª khai nµy. Trêng hîp kª khai sai th× ngoµi viÖc bÞ truy thu thuÕ nhËp khÈu theo ®óng m· sè cña tõng m¸y mãc thiÕt bÞ quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu t¹i thêi ®iÓm truy thu cßn bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc truy cuøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. 2/ Thñ tôc hå s¬ ®Ó ph©n lo¹i vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo m¸y chÝnh: 2.1/ LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc Dù ¸n ®Çu t thiÕt bÞ toµn bé hoÆc thiÕt bÞ ®ång bé ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trong ®ã ghi râ tªn m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu, s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc. 2.2/ C¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cña ®¬n vÞ sö dông thiÕt bÞ toµn bé hoÆc thiÕt bÞ ®ång bé nªu râ m¸y chÝnh cña tËp hîp c¸c m¸y mãc nhËp khÈu. VÝ dô: c¬ quan x¸c nhËn thiÕt bÞ ®ång bé cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt dÖt may lµ Bé C«ng nghiÖp, c¬ quan x¸c nhËn m¸y chÝnh cña thiÕt bÞ toµn bé nhµ m¸y chÕ biÕn rau qu¶ hép lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.
  3. 3 Trêng hîp cã víng m¾c trong viÖc x¸c nhËn m¸y chÝnh th× c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh cã ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh ®Ó trao ®æi víi c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan viÖc x¸c ®Þnh m¸y chÝnh cña c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ nµy. 2.3/ Hîp ®ång nhËp khÈu hoÆc Hîp ®ång nhËp khÈu ñy th¸c nhËp khÈu, B¶ng kª chi tiÕt l« hµng nhËp khÈu (Packing list) vµ c¸c chøng tõ kh¸c (nÕu cã) ghi râ tªn cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp khÈu. 3/ Tæ chøc thùc hiÖn 3.1/ C¨n cø vµo hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÓm 2 vµ kÕt qu¶ kiÓm tra hµng ho¸ thùc nhËp khÈu, hoÆc võa nhËp khÈu võa tù s¶n xuÊt hoÆc mua trong níc (nÕu cã) c¬ quan H¶i quan sÏ tÝnh thuÕ thiÕt bÞ toµn bé hoÆc thiÕt bÞ ®ång bé theo m¸y chÝnh cña l« hµng vµ më sæ theo dâi hµng thùc nhËp phï hîp víi Danh môc hµng ho¸ cÇn nhËp khÈu ®· ®îc c¬ quan phª duyÖt LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc Dù ¸n ®Çu t duyÖt. C¸c hµng ho¸ kh«ng thuéc Danh môc hµng ho¸ cÇn nhËp khÈu ®· ®îc c¬ quan phª duyÖt LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt hoÆc Dù ¸n ®Çu t duyÖt th× ph¶i ph©n lo¹i vµ tÝnh theo møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña c¸c mÆt hµng ®ã. 3.2/ Trêng hîp nghi ngê viÖc x¸c nhËn m¸y chÝnh kh«ng chÝnh x¸c, c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu vÉn thùc hiÖn t¹m tÝnh thuÕ theo lo¹i m¸y chÝnh ®· ®ùc x¸c nhËn vµ ph¶n ¸nh ngay cho c¬ quan x¸c nhËn biÕt ®ång thêi b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan ®Ó gi¶i quyÕt. Trêng hîp cßn víng m¾c, Tæng côc H¶i quan sÏ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, Ngµnh cã liªn quan ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Trêng hîp ph¸t hiÖn cña c¬ quan H¶i quan lµ ®óng, hµng ho¸ nhËp khÈu sÏ ®îc tÝnh l¹i thuÕ. NÕu sè tiÒn thuÕ nhËp khÈu ®· nép nhiÒu h¬n sè thuÕ ph¶i nép theo møc thuÕ tÝnh l¹i, ®¬n vÞ sö dông m¸y sÏ ®îc hoµn thuÕ hoÆc khÊu trõ vµo sè ph¶i nép cña l« hµng sau. NÕu sè tiÒn thuÕ ®· nép Ýt h¬n sè thuÕ ph¶i nép theo møc thuÕ tÝnh l¹i, c¬ quan H¶i quan sÏ thùc hiÖn truy thu thuÕ. ViÖc thùc hiÖn truy thu, truy hoµn hoÆc khÊu trõ thuÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung, híng dÉn thùc hiÖn LuËt thuÕ xuÊt khÈu thuÕ nhËp khÈu. 3.3/ C¸c trêng hîp kª khai nhËp khÈu tËp hîp c¸c m¸y mãc cña thiÕt bÞ ®ång bé hoÆc thiÕt bÞ toµn bé ®Ó ®îc tÝnh vµ nép thuÕ nhËp khÈu theo m¸y chÝnh nhng thùc tÕ kh«ng sö dông c¸c m¸y, mãc thiÕt bÞ nµy thµnh mét tæ hîp hoÆc d©y chuyÒn mµ sö dông theo tõng m¸y riªng lÎ, th× ngoµi viÖc truy thu thuÕ nhËp khÈu theo ®óng møc thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh cho tõng m¸y, ®¬n vÞ cßn bÞ xö lý hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. 3.4/ Bé Tµi chÝnh sÏ phèi hîp víi c¸c Bé ngµnh cã liªn quan ®Ó xö lý cô thÓ viÖc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh cho c¸c trêng hîp nhËp khÈu tËp hîp m¸y mãc cña thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bé ®ång bé nhng ngoµi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm hoÆc ph©n nhãm hµng cña c¸c chong 84, 85, 86, 88, 89, 90 cßn bao gåm c¶ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ thuéc c¸c ch¬ng kh¸c cña biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh (VÝ dô : thiÕt bÞ toµn bé ®êng èng dÉn khÝ).
  4. 4 3.5/ Th«ng t nµy híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tËp hîp m¸y mãc cña thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé cã hiÖu lùc thi hµnh (tõ ngµy 1/01/2000 thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ph©n lo¹i cña Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång hîp t¸c H¶i quan ThÕ giíi), thay thÕ cho ®iÓm 2 môc II phÇn A- nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng ho¸ cña biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu híng dÉn t¹i Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 7/4/1999 vÒ viÖc híng dÉn c¸ch ph©n lo¹i hµng ho¸ theo Danh môc BiÓu thuÕ thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu vµ c«ng v¨n sè 5262 TC/TCT ngµy 19/10/1999 vÒ viÖc xö lý thuÕ nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé, thiÕt bÞ ®ång bé cña Bé Tµi chÝnh. 3.6/ TËp hîp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc c¸c nhãm hµng, ph©n nhãm hµng cña c¸c ch¬ng 84, 85, 86, 88, 89, 90 cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh nÕu ®îc ¸p dông nguyªn t¾c ph©n lo¹i theo m¸y chÝnh ®Ó tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× còng ®îc coi lµ thiÕt bÞ ®ång bé ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng. 3.7/ C¸c trêng hîp víng m¾c ph¸t sinh tríc khi Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó phèi hîp víi c¸c Bé ngµnh cã liªn quan xem xÐt gi¶i quyÕt tõng trêng hîp cô thÓ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản