intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
89
lượt xem
20
download

Thông tư hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  Liªn tÞch B é  T h ¬ n g  m ¹i ­ B é  K Õ  H o¹ch vµ § Ç u  T  ­  B é  C « n g  n g hi Ö p  S è  19/2000/TTLT/BT M/ B K H § T/ B C N   n g µ y 16  th¸ng 10 n¨ m   2000 H íng d É n  viÖc giao vµ  thùc hi Ö n   h¹n n g¹ch  h µ n g   Öt  a y   u Êt kh È u  vµ o  thÞ tr g  E U,  a n a ® a,  h æ  n h Ü   ú  hai d m x ên C T k   n¨ m  2001 vµ 2002 Thùc  hiÖn  chØ  ®¹o  cña  Thñ  t íng ChÝnh  phñ  nªu t¹ C«ng  v¨n  i 6228/KTTH ngµy  05/12/1997 cña    V¨n  phßng ChÝnh phñ; C¨n  HiÖp  cø  ®Þnh  bu«n b¸n hµng dÖt may        víic¸c níc EU, Cana®a  vµ  Thæ  NhÜ  Kú,    Th¬ng      LiªnBé  m¹i,KÕ ho¹ch  §Çu ,C«ng  &  t  nghiÖp  híng dÉn    viÖc giao  thùc  vµ  hiÖn h¹n ng¹ch hµng dÖt may    hai n¨m  2001  2002  vµ  nh sau:  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.H¹n    ng¹ch hµng    dÖt  may Nh»m  khuyÕn  khÝch viÖc  dông  sö  hÕt h¹n ng¹ch xuÊt khÈu    hµng dÖt  may vµo      quy  c¸c níc cã  ®Þnh  h¹n ng¹ch  t¹o ®iÒu  vµ    kiÖn thuËn    lî cho    i c¸c doanh  nghiÖp  xuÊt khÈu,tõ ngµy        01/01/2001  hµng  dÖt  may  îcph©n  ®   thµnh  02  nhãm. Nhãm     I:gåm     Æt   c¸c m hµng (Cat.) tû lÖ  dông     cã    sö  díi90%,  thÓ  cô  nh  sau:   ­ ThÞ  êng    tr EU:    c¸cCat,9,10,12,13,14,18,20,21,26,28,35,39,41.                             68,76,97,118,vµ          161. ­ ThÞ   êng  tr Thæ  NhÜ  Kú: Toµn  29  Æt   bé  m hµng qu¶n    lý b»ng h¹n  ng¹ch. §èivíi   Æt       m c¸c hµng  thuéc nhãm     nµy,c¸cdoanh      nghiÖp thuéc c¸c®èi t      ­ îng nªu  i t¹ kho¶n  díi®©y   îc xuÊt khÈu  2    ®     theo nhu cÇu, thñ      tôc xuÊt khÈu    thùc hiÖn        t¹ c¸cphßng  i qu¶n    lýXNK  khu  vùc cña  Th¬ng      Néi,H¶i Bé  m¹it¹ Hµ      i phßng, §µ    N½ng,  Vòng  TÇu, §ång    TP.  ChÝ   Nai vµ  Hå  Minh.Hµng    tuÇn,Bé    Th¬ng      m¹isÏth«ng   b¸o t×nh h×nh cÊp  vµ  l   ng¹ch cßn        E/L  sè îng h¹n    l¹ trªnc¸c i b¸o Th¬ng   m¹i,§Çu , C«ng  t  nghiÖp  t¹    vµ  i c¸c Phßng  qu¶n    lý XNK   khu  vùc,  ®ång    híng  thêicã  dÉn  qu¶n    thÓ  lýcô  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng  kh¶  cã  n¨ng  xuÊtkhÈu        vîth¹n ng¹ch ®Ó     doanh  nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.   Nhãm   : II gåm     Æt   c¸c m hµng (Cat.) tû lÖ  dông     cã    sö  ®¹t 90%       trëlªn,cô  thÓ  sau: nh  ­ThÞ  êng    tr EU:    c¸cCat.4,5,6,7,8,15,29,31,73,78,83,                       ­ ThÞ  êng    tr Cana®a:    c¸c Item/Cat.1/3a,2a,3c,4a,4c,5a,5b,7/8a,8c,                     8d,9a,10a,11a,12a,13,ItemB.             ViÖc xuÊt khÈu    Æt     c¸c m hµng thuéc nhãm     IInµy thùc hiÖn    së    trªnc¬  Th«ng b¸o    gia h¹n ng¹ch cña  Th¬ng    Bé  m¹i hoÆc  cña UBND     c¸c thµnh phè 
 2. 2 Hµ      Néi,H¶i Phßng  thµnh  vµ  phè  ChÝ  Hå  Minh  (hoÆc    quan  îcUBND   c¸cc¬  ®   c¸cthµnh    phè  quyÒn). uû  Vµo th¸ng 6  th¸ng 9    vµ    hµng  n¨m, hoÆc     trong tr   êng    sù  hîp cã  thay ®æi    ®ét biÕn viÖc  dông  sö  h¹n ng¹ch mét  hoÆc  mét  m Æt   sè  hµng nµo ®ã,    Liªn Bé xem  xÐt,®iÒu    chØnh    Æt   c¸c m hµng gi÷a nhãm     nhãm       I vµ  IIphï hîp    víi t×nh h×nh thùc hiÖn  qu¶n        vµ  lýh¹n ng¹ch. 2.§èit   îcgiao h¹n ng¹ch    îng ®       C¸c doanh nghiÖp  ® îc giao  ®∙    h¹n ng¹ch n¨m  íc n¨m  tr   thùc hiÖn h¹n  ng¹ch    c¸c doanh nghiÖp  s¶n xuÊt hµng dÖt  may,  thªu ®an  giÊy    cã  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh, ngµnh    nghÒ  phï hîp, ®∙    ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu hoÆc  giÊy phÐp  ®Çu    ttheo LuËt §Çu    t nícngoµit¹ ViÖtNam.      i   3.H¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp §èi víithÞ  êng      tr EU,  dµnh  30%  h¹n ng¹ch tõng  chñng  ihµng  lo¹  (cat.  ) thuéc nhãm         II®Ó giao cho      c¸c doanh  nghiÖp  hîp ®ång    ký    trùctiÕp víikh¸ch      hµng    lµnhµ  c«ng  nghiÖp  ch©u    Uû  ¢u, do  ban  Ch©u   gií thiÖu  ¢u    i hµng  n¨m.  ViÖc giao  h¹n ng¹ch  c«ng  nghiÖp  îc xem   ®   xÐt ®èi      víic¸c hîp ®ång  tr   ký  íc ngµy 30.4 hµng    n¨m. C¸c    doanh  nghiÖp  hîp ®ång  ng¹ch  ký    h¹n  c«ng  nghiÖp  ph¶i ®¶m     b¶o  lÖ    tû  tèithiÓu    lµ 30%  h¹n ng¹ch  îc giao  ®   chÝnh  thøc. C¸c    doanh  nghiÖp  îcgiao víi l   ng¹ch chÝnh  ®       îng h¹n  sè    thøc díi    50.000  s¶n phÈm   ®èi      Æt   víic¸c m hµng  (cat.      vµ      ) 5, 8  31; díi30.000  4, s¶n phÈm   ®èi    Æt   víim hµng  (cat.      vµ      ) 7, 29  73; díi 6, 3.000  s¶n phÈm       Æt   ®èi víim hµng  (cat.  vµ  )15  díi3,0    tÊn  ®èi    Æt   víim hµng  (cat.  vµ    )78  83, kh«ng  b¾t buéc  ph¶i ký    h¹n  ng¹ch c«ng    nghiÖp. 4.LiªnBé      Th¬ng       m¹i­KÕ ho¹ch vµ    §Çu   t­C«ng  nghiÖp  ph©n  cÊp  viÖc  giao h¹n    ng¹ch    ®Ó UBND   thµnh phè  Néi,UBND   Hµ    thµnh phè    H¶i Phßng vµ  UBND  thµnh phè Hå  ChÝ  Minh trùc  tiÕp giao h¹n ng¹ch cho c¸c doanh  nghiÖp  thuéc UBND   thµnh phè qu¶n    lýtheo  Th«ng      t Liªn tÞch nµy  Biªn vµ    b¶n giao  gi÷a Liªn Bé     Th¬ng    KÕ   m¹i ­  ho¹ch  §Çu    ­  vµ  t C«ng  nghiÖp    víi UBND     c¸cthµnh phè.   5. Dµnh    kho¶ng    ng¹ch  5% h¹n  hµng dÖt may xuÊt khÈu    sang    EU thuéc  nhãm   , II riªngT­shirtpolo.shi       , r(cat.4) t  10%     ëng  ®Ó th khuyÕn  khÝch  cho    c¸c doanh nghiÖp: ­  dông    Sö  v¶i s¶n xuÊt  trong      níc ®Ó s¶n xuÊt hµng may   Æc   m xuÊt  khÈu  sang    EU trong n¨m    thùc hiÖn      h¹n ng¹ch. ­ XuÊt    khÈu  hµng  dÖt  may  sang    c¸c thÞ  êng  tr kh«ng    ¸p dông  ng¹ch h¹n    n¨m  íc. tr ViÖc  ëng    th h¹n g¹ch theo quy      ®Þnh  riªng. 6. Dµnh  kho¶ng 25%  h¹n  ng¹ch  ¬ng  th m¹i hµng dÖt may  xuÊt khÈu  sang      Æt   EU c¸c m hµng (cat.               vµ  ®Êu   ) 4, 5, 6, 7, 8, 15, 31  73  : thÇu cho    c¸c doanh nghiÖp trongc¶    níc. ViÖc ®Êu  thÇu  ng¹ch  h¹n  thùc hiÖn    theo Quy chÕ ®Êu  thÇu  ng¹ch  h¹n  hµng  dÖt, may    xuÊt khÈu    vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh h¹n ng¹ch ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   cña  tr Bé  ëng  Th¬ng     1405/1998/Q§/BTM  Bé  m¹i sè  ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1998  QuyÕt  vµ  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i sè  0036/2000/Q§/BTM  ngµy 10/01/2000.
 3. 3 7. Dµnh    kho¶ng    ng¹ch  5% h¹n  hµng dÖt  may  xuÊt khÈu    sang    EU thuéc  nhãm       II®Ó giao cho      c¸cdoanh nghiÖp míi. II. u y  ® Þ n h  vi Öc giao h¹n n g¹ch c¸c m Æ t  h µ n g    Q thuéc n h ã m  II 1.C¨n  giao h¹n ng¹ch   cø      H¹n  ng¹ch ® îcgiao b»ng  l         sè îng thùc hiÖn  ng¹ch chÝnh    h¹n    thøc n¨m  ­   tr íccña    doanh nghiÖp,kh«ng    bao  gåm  phÇn    h¹n ng¹ch th   ëng,®Êu    thÇu,®iÒu    chØnh,bæ     sung.   §èi víic¸c      doanh nghiÖp    míi s¶n xuÊt hµng  dÖt may  xuÊt khÈu,    h¹n ng¹ch  îc giao    së  ®   trªnc¬  xÐt  thÓ  cô  tõng  êng  tr hîp    vÒ n¨ng    lùc s¶n xuÊt,   xuÊtkhÈu.Nh÷ng  l   îcgiao kh«ng        sè îng ®     qu¸ 15.000 chiÕc  mi  s¬  nam   (Cat.8)   quy ®æi theo HiÖp  ®Þnh. Riªng Cat.4vµ        Cat.5,LiªnBé       xem     giao h¹n xÐt vµ      ng¹ch cho      c¸cdoanh  nghiÖp lµm hµng thªu,®an    xuÊtkhÈu.   2.Thêigian giao h¹n ng¹ch           a.§èivíi         ng¹ch th h¹n   ¬ng  m¹i. ViÖc  giao h¹n ng¹ch ® îcchialµm  ®ît,           2  §ît1:Trong      th¸ng10    n¨m  ícn¨m  tr   thùc hiÖn  ng¹ch   h¹n  ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ph¶iký      hîp ®ång  ng¹ch c«ng  h¹n    nghiÖp,h¹n    ng¹ch  ¬ng    îc giao  th m¹i ®   b»ng 70%   l thùc  sè îng  hiÖn  th¸ng cña  9    n¨m  íc tr   n¨m thùc hiÖn      h¹n ng¹ch. ­        §èi víic¸c doanh nghiÖp  kh«ng ph¶i ký    hîp  ®ång  c«ng  nghiÖp, h¹n    ng¹ch th   ¬ng    îcgiao víi l   m¹i®       îng b»ng  sè  100%   l   sè îng thùc hiÖn  th¸ng cña    9    n¨m  ícn¨m  tr   thùc hiÖn      h¹n ng¹ch. §ît2:Trong      th¸ng01    n¨m  thùc hiÖn      h¹n ng¹ch, ­ Giao    tiÕp h¹n ng¹ch  ¬ng    th m¹i cßn  i l¹ theo    quy ®Þnh nªu  i t¹ ®iÓm  3  Môc  I. ­Giao      h¹n ng¹ch cho      c¸cdoanh  nghiÖp  míi. ­ Giao    h¹n ng¹ch  ëng  th khuyÕn khÝch cho    c¸c doanh nghiÖp (theo quy    ®Þnh riªng). b.§èivíi         ng¹ch c«ng  h¹n   nghiÖp Tríc ngµy    15/5 n¨m thùc hiÖn  h¹n ng¹ch,c¸c doanh      nghiÖp  ký    ®∙  hîp ®ång  h¹n ng¹ch c«ng nghiÖp, göi hîp      ®ång    Th¬ng    vÒ Bé  m¹i hoÆc  UBND   thµnh  phè    Hµ Néi,UBND     thµnh phè  H¶i Phßng, UBND     thµnh phè    Hå ChÝ   Minh  (®èivíi        c¸c doanh nghiÖp thuéc UBND       c¸c thµnh phè qu¶n      îc lý)®Ó ®   giao h¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp. NÕu   doanh  nghiÖp kh«ng  ® îchîp ®ång    ký      h¹n ng¹ch c«ng    nghiÖp    ­ sÏ® îc chuyÓn    sang h¹n ng¹ch  ¬ng  th m¹i    l b»ng  víisè îng  70%     tiªuchuÈn h¹n  ng¹ch c«ng    nghiÖp cña doanh nghiÖp.  C¸c doanh nghiÖp  îcgiao h¹n  ®     ng¹ch c«ng    nghiÖp theo    hîp ®ång  ký  ®∙  nhng kh«ng  dông  kh¸ch  sö  do  hµng    tõ chèivµ  yªu    cã  cÇu chuyÓn  sang h¹n 
 4. 4 ng¹ch th   ¬ng      m¹i,th× doanh nghiÖp ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  kÌm  theo    th huû  hîp ®ång    (hoÆc  ®¬n  hµng) cña    kh¸ch hµng    c«ng  nghiÖp.Doanh    nghiÖp  îc ®   giao l¹h¹n ng¹ch th       i   ¬ng    m¹ib»ng  70%   l   ng¹ch c«ng  sè îng h¹n    nghiÖp. 3.øng  ích¹n ng¹ch n¨m    tr       sau C¸c doanh nghiÖp  îcøng  ích¹n  ®   tr   ng¹ch n¨m    sau  kho¶ng    ng¹ch 5% h¹n    c¸c Cat cho n¨m  thùc hiÖn h¹n ng¹ch. Trêng    hîp  Æt   m hµng  Ýt  cã  doanh  nghiÖp ®¨ng  øng  íc,tû lÖ  ký  tr     øng  íccho    tr   c¸c doanh  nghiÖp  nhu  cã  cÇu cã  thÓ cao h¬n  sè îng  vµ  l h¹n  ng¹ch øng  íc ® îc trõ víisè îng  ¬ng  tr         l t øng    h¹n ng¹ch n¨m    sau. 4. Trong    qu¸ tr×nh giao  thùc  vµ  hiÖn h¹n ngach, nÕu   vÊn      cã  ®Ò ph¸t   sinh    trîc¸c doanh  nh: hç      nghiÖp  khã kh¨n,chuyÓn    ®æi  h¹n ng¹ch gi÷a    c¸c Cat. vµ    gi÷a   c¸c doanh nghiÖp..    .Tæ ®iÒu  hµnh  ªnBé  li   nghiªn cøu  ®Ò     vµ  xuÊtl∙nh®¹o  Th¬ng        Bé  m¹ixem    lý. xÐt xö  III.T h ñ  tôc ®¨n g k ý h¹n n g¹ch   C¸c  doanh nghiÖp  nhu  cã  cÇu  dông  sö  h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt  khÈu vµo  tr thÞ  êng EU, Canada    c¸cCat.thuéc nhãm   ,     II ®¨ng  b»ng      ký  v¨n b¶n  (theo c¸cmÉu       ®Ýnh kÌm) göivÒ  Th¬ng        Bé  m¹i(Vô xuÊt nhËp    khÈu),21    Ng«  QuyÒn   néihoÆc   ­Hµ    UBND   (Së Th¬ng    Hµ    H¶i phßng  TP  m¹i)TP  Néi,TP    vµ  Hå ChÝ  Minh. Thêih¹n ®¨ng      ký ­H¹n    ng¹ch th   ¬ng      m¹i:Trícngµy  30/10 n¨m  ícn¨m    tr   thùc hiÖn      h¹n ng¹ch. ­H¹n    ng¹ch c«ng    nghiÖp:Trícngµy      15/05 n¨m    thùc hiÖn      h¹n ng¹ch. §èivíic¸c doanh        nghiÖp      míithêigian ®¨ng  sö    ký  dông  ng¹ch  h¹n  chËm   nhÊt lµngµy      31/12 n¨m  ícn¨m    tr   thùc hiÖn h¹n ng¹ch.       IV. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  thùc hi Ö n    N 1. H¹n    ng¹ch  hiÖu      cã  lùctõ ngµy  th¸ng 01  01    ®Õn   th¸ng 12  31    cña n¨m  thùc hiÖn  ng¹ch.   h¹n  2.Hoµn    tr¶ Doanh  nghiÖp kh«ng  kh¶  cã  n¨ng thùc hiÖn h¹n ng¹ch  îc giao,ph¶i ®       hoµn      tr¶ Bé Th¬ng  m¹i hoÆc  UBND  c¸c thµnh phè,    ®Ó giao cho  doanh  nghiÖp kh¸cthùc hiÖn.     Doanh  nghiÖp hoµn    íc ngµy  tr¶tr   30/9 n¨m thùc hiÖn h¹n ng¹ch    îc sÏ ®   tÝnh vµo    tiªuchuÈn  n¨m sau. Doanh    nghiÖp  kh«ng  dông  sö  hÕt h¹n ng¹ch  mµ  kh«ng hoµn    íc ngµy  th¸ng 9  tr¶tr   30    n¨m  thùc hiÖn h¹n ng¹ch,sÏ bÞ        trõ vµo  l     sè îng h¹n ng¹ch t  ¬ng  øng  n¨m sau. 3.PhÝ      h¹n ng¹ch  PhÝ  ng¹ch tõng chñng    h¹n      lo¹ hµng  i theo phô      lôc®Ýnh  kÌm.
 5. 5 C¸c  doanh  nghiÖp  nép phÝ  ng¹ch cho  h¹n    tõng th«ng  giao quyÒn  b¸o    sö  dông  ng¹ch hoÆc   h¹n    tõng    l«hµng  xuÊtkhÈu.Khilµm            thñ tôccÊp giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    (export  Licence),  doanh  nghiÖp ph¶ixuÊttr×nh cho        Phßng qu¶n    lý xuÊt nhËp    khÈu khu vùc chøng    nép  tõ ®∙  phÝ  h¹n ng¹ch vµo    tµikho¶n cña  Bé Th¬ng    945­ 475    m¹isè  01­ t¹ kho    i b¹c Nhµ    nícthµnh  phè  Néi. Hµ  4.Uû    nhËn  th¸c   th¸cvµ  uû  C¸c doanh  nghiÖp  îc giao  ®   h¹n ng¹ch  îc uû  ®   th¸c cho    doanh  nghiÖp  kh¸c xuÊt khÈu        trªnnguyªn t¾c hµng ph¶i® îc s¶n      xuÊt t¹    i doanh nghiÖp cã  h¹n  ng¹ch.ViÖc  th¸cvµ    uû    nhËn  th¸cthùc hiÖn  uû      theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  (NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh  phñ  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  31/7/1998).
 6. 6 V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Bé  Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu , Bé  vµ  t  C«ng nghiÖp híng dÉn thùc  hiÖn    c¸c®iÒu  kho¶n cña  HiÖp ®Þnh  ký  c¸cquy  ®∙  vµ    chÕ  ban  ®∙  hµnh,phèi     hîp víic¸c c¬        quan  h÷u quan  trong nícvµ        nícngoµixö      lýkÞp    thêinh÷ng    ph¸t sinhtrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn.           C¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn    nghiªm  chØnh    c¸c quy  ®Þnh  cña Th«ng   t Liªn bé  c¸c quy    vµ    ®Þnh cña  HiÖp ®Þnh    vÒ bu«n  b¸n hµng dÖt may  víi ký    EU, Canada,Thæ     NhÜ     Kú. Trêng      hîp viph¹m, tuú theo      møc  sÏbÞ  lýtõ ®é    xö      thu håih¹n      ng¹ch  ®Õn     ®×nh  chØ giao h¹n    ng¹ch  hoÆc     theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt.   Tæ  ®iÒu hµnh  ªnBé  li   Th¬ng      m¹i,KÕ ho¹ch  §Çu ,C«ng  vµ  t  nghiÖp  cã  tr¸chnhiÖm     kiÓm    tra,theo    dâi,®Þnh  th«ng  t×nh  kú  b¸o  h×nh    trªnB¸o Th¬ng  m¹i,B¸o    §Çu   B¸o  tvµ  C«ng nghiÖp      ®Ó c¸c doanh nghiÖp  nh÷ng  cã  th«ng    tin cÇn  thiÕtkÞp    thêi. Th«ng   tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  vµ  15  kÓ    ký  thay thÕ    Th«ng  t ªnBé   li   Th¬ng    KÕ   m¹i ­  ho¹ch  §Çu   ­  vµ  t C«ng  nghiÖp  29/1999/TTLT­ sè  BTM­BKH§T­BCN  ngµy 7/9/1999.                
 7. 7 P h ô  lôc sè 01 (KÌm  theo Th«ng   ªntÞch  19/2000/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   tli   sè  ngµy  th¸ng10  16    n¨m  2000) M ø c  thu lÖ p h Ý  h¹n n g¹ch x u Êt k h È u   h µ n g  d Öt m a y  v µ o  thÞ tr n g  E U ê ST Tªn  chñng    lo¹ hµng i Cat. Møc  thu T 1 T. Shirt   4 300,0 ®ång/chiÕc   2 ¸ len o  5 1.000,0®ång/chiÕc   3 QuÇn 6 1.000,0®ång/chiÕc   4 S¬  n÷ mi  7 500,0 ®ång/chiÕc   5 S¬  nam mi  8 500,0 ®ång/chiÕc   6 Kh¨n  b«ng 9 200.000,0®ång/tÊn   7 QuÇn  lãt 13 100,0 ®ång/chiÕc   8 ¸ kho¸cnam o    14 1.000,0®ång/chiÕc   9 ¸ kho¸cn÷ o    15 5.000,0®ång/chiÕc   10 Bé  Pyjama 18 500.000,0®ång/tÊn   11 Ga     êng tr¶igi 20 500.000,0®ång/tÊn   12 ¸ Jacket o  21 1.000,0®ång/chiÕc   13 V¸y    dµin÷ 26 1.000,0®ång/chiÕc   14 QuÇn  len 28 200,0 ®ång/chiÕc   15  Bé  quÇn    ¸o n÷ 29 2.000,0®ång/bé   16 ¸ lãtnhá o    31 1.000,0®ång/chiÕc   17 V¶itæng    hîp 35 350.000,0®ång/tÊn   18 Kh¨n    tr¶ibµn 39 500.000,0®ång/tÊn   19 Sîitæng    hîp 41 300.000,0®ång/tÊn   20 QuÇn      ¸o trÎem 68 700.000,0®ång/tÊn   21 Bé  thÓ  thao 73 2.000,0®ång/bé   22 QuÇn    ¸o BHL§ 76 500.000,0®ång/tÊn   23 QuÇn  ¸o 78 2.500.000,0   ®ång/tÊn 24 QuÇn  ¸o 83 700.000,0®ång/tÊn   25 Líi  sîi 97 700.000,0®ång/tÊn   26 Kh¨n    tr¶ibµn  b»ng  lanh,gai   118 500.000,0®ång/tÊn   27 QuÇn    ¸o b»ng    v¶ith« 161 500.0000,0  
 8. 8 ®ång/tÊn P h ô  lôc sè 02 (kÌm  theo Th«ng   ªntÞch  19/2000/TTLT/BTM­BKH§T­BCN     tli   sè  ngµy  th¸ng10  16    n¨m 2000) M ø c  thu lÖ p h Ý  h¹n n g¹ch x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  v µ o  thÞ tr­ ê n g  c a n a d a ST Tªn  chñng    lo¹ hµng i Cat. Møc  thu T 1 Jacket 1/3a 3.500,0®ång/chiÕc,bé     2 QuÇn    ¸o mïa  ®«ng 2a 3.500,0®ång/chiÕc,bé     3 Bé  quÇn  ¸o 4a 2.000,0®ång/bé   4 V¸y  n÷ 4c 1.000,0®ång/chiÕc   5 QuÇn 5a/b 1.000,0®ång/chiÕc   6 S¬  mi 7/8a 500,0 ®ång/chiÕc   7 T­  shirt 8c 300,0 ®ång/chiÕc   8 Bé  thÓ  thao 8d 2.000,0®ång/bé   9 QuÇn    ¸o lãt 9a 500,0 ®ång/bé   10  ¸ len o  11a 1.000,0®ång/chiÕc   11 QuÇn      ¸o trÎem Item  B 150,0 ®ång/chiÕc,bé      
 9. 9 M É u  sè 1 1.Tªn    doanh nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t):     ®ñ  c¶      2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh                      CÊp  ký    sè:                     ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     H¶i quan):     (M∙ sè         4.§iÖn    tho¹i                                   Fax:                                      : 5.Tªn    §iÖn tÝn: 6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè                Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc    do­ H¹nh  lËp­Tù    phóc ..   .ngµy.. th¸ng..n¨m... ,   .   .   Sè  c«ng    v¨n: KÝnh göi: V/v:§¨ng  sö    ký  dông    h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt may  . . .......(   ®i.. . ........ EU,Canada) n¨m    20.. . . . .. ­C¨n  quy    cø  chÕ  giao h¹n ng¹ch cña    Th¬ng           LiªnBé  m¹i­C«ng  nghiÖp ­  KÕ  ho¹ch  §Çu   19/2000/TTLT/BTM­  vµ  t sè  BKH§T­  BCN   ngµy  th¸ng 10  16    n¨m 2000; ­ C¨n  n¨ng    cø  lùc s¶n  xuÊt, kinh    doanh  xuÊt nhËp  khÈu  cña doanh  nghiÖp; ­ C¨n  nhu    cø  cÇu  thÞ  êng  kh¸ch hµng  tr vµ    n¨m  2000/2001,C«ng        ty®Ò nghÞ  Liªn Bé    Th¬ng  m¹i­C«ng    nghiÖp­ KÕ     ho¹ch  §Çu   (Uû  vµ  t ban nh©n   d©n  thµnh  phè    Hµ Néi/H¶iPhßng/Hå    ChÝ  Minh) phª    duyÖt  giao h¹n ng¹ch  ®Ó   C«ng   tythùc hiÖn      c¸cchñng  i lo¹ hµng    sau  ®©y trong n¨m    20... STT Tªn  Cat. Sè îng thùc hiÖn  H¹n  l     ng¹ch ®¨ng      ký sö  ThÞ  êng  tr hµng n¨m  1999/2000 dông n¨m 2000/2001 kh¸ch hµng   C«ng    tycam   kÕt  thùc hiÖn    nghiªm  chØnh      c¸cqui®Þnh  cña    Th­ LiªnBé  ¬ng    m¹i­C«ng  nghiÖp­KÕ     ho¹ch vµ    §Çu .t Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) N¬i nhËn:   ­Nh    trªn ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu  t
 10. 10 ­Bé    C«ng  nghiÖp M É u  sè 2 1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ          ®ñ  tªnviÕtt¾t): 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh                    CÊp  ký    sè:                   ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     H¶i quan):  (M∙ sè       4.§iÖn    tho¹i                                   Fax:                                      : 5.Tªn    §iÖn  tÝn: 6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè      Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc    do­ H¹nh  lËp­Tù    phóc ..   .ngµy.. th¸ng..n¨m... ,   .   .   Sè  c«ng    v¨n: KÝnh  göi: B¸o c¸o n¨ng lùc s ¶ n x u Êt  1.B¸o    trang thiÕtbÞ:   c¸o vÒ      ST Tªn  thiÕtbÞ    §¬n  vÞ Sè îng thiÕtbÞ  l     ®Õn     thêi®iÓm T 1/1997 9/1999 9/2000 1 M¸y  kim 1  ChiÕc 2 M¸y  kim 2  ChiÕc 3  M¸y v¾t sæ ChiÕc 4 ThiÕtbÞ      lµh¬i ChiÕc 5 M¸y ®¸nh bo ChiÕc 6 M¸y c¾t ChiÕc 7 M¸y    thïakhuy ChiÕc 8 ThiÕt bÞ  chuyªn dïng  ChiÕc kh¸c  2.DiÖn    tÝch  nhµ  xëng: ­DiÖn    tÝch  nhµ  xëng  s¶n  xuÊt(m2)  
 11. 11 ­DiÖn    tÝch  nhµ  kho  (khu«n  viªn,  kh«ng  tÝnh  kho  thuÕ    : t¸chrêi) 3.N¬i ® Æt      xëng  s¶n  xuÊt:   Ghi râ ®Þa      chØ  tõng xëng    s¶n  xuÊtthuéc tµis¶n        doanh  nghiÖp.   Ghi chó:ChØ   c¸o trangthiÕtbÞ      b¸o        thuéc së    h÷u  cña  doanh  nghiÖp.   Gi¸m  ®èc  C«ng  ty (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu) N¬i nhËn:   ­Nh    trªn ­Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu  t ­Bé    C«ng  nghiÖp
 12. 12 M É u  sè 3 1.Tªn    doanh  nghiÖp        (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ          ®ñ  tªnviÕtt¾t): 2.GiÊy    ®¨ng  kinhdoanh                    CÊp  ký    sè:                   ngµy: 3.M∙  doanh    sè  nghiÖp  XNK     H¶i quan):  (M∙ sè       4.§iÖn    tho¹i                                   Fax:                                      : 5.Tªn    §iÖn  tÝn: 6.§Þa    chØ  giao dÞch:   7.§Þa    chØ  së  c¬  s¶n  xuÊtchÝnh:   8.Tæng  thiÕtbÞ    sè    hiÖn  cã: 9.Tæng  lao®éng:   sè      Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt Nam     §éc    do­ H¹nh  lËp­Tù    phóc ..   .ngµy.. th¸ng..n¨m... ,   .   .   Sè  c«ng    v¨n: KÝnh  göi: B¸o c¸o t×nh h × n h  x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y   n¨ m  2 0 00/2001 1.ThÞ  êng  h¹n ng¹ch:   tr cã    STT Chñng  Cat §¬n    H¹n  Thùc  hiÖn N ícNK   lo¹ hµng . vÞ  ng¹ch   i Sè îng l  §¹t(%)     TrÞ  gi¸   Gia  c«ng  FOB   2.ThÞ  êng    tr kh«ng    h¹n ng¹ch:   TT S  Tªn  hµng N ícs¶n    xuÊt §¬n  vÞ Sè îng l             TrÞ    gi¸(USD)                      Gia  c«ng    FOB    
 13. 13 3.XuÊt    khÈu  th¸cqua    uû    c¸cdoanh  nghiÖp  kh¸c: STT Tªn  hµng Cat N ícNK   Sè îng TrÞ    l gi¸(USD) DN  nhËn    uû  th¸c Gia    FOB c«ng   Ghi chó:TrÞ            gi¸quira USD Gi¸m  ®èc  C«ng    ty   (Ký    ®ãng  tªn,vµ  dÊu) N¬i nhËn:   ­Nh    trªn ­Bé  ho¹ch vµ    kÕ    §Çu  t ­Bé    C«ng  nghiÖp 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2