Thông tư hướng dẫn một số vấn đề

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư hướng dẫn một số vấn đề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/97 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn một số vấn đề

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  06/BX D­C S X D  n g µ y  25 th¸ng 9 n¨ m  1997 h í ng d É n   d m é t s è  v Ê n   Ò  v Ò  q u ¶ n  lý x © y  d ù n g  trong vi Ö c th ù c hi Ö n  " Q u y  ch Õ   ® ® Ç u    theo h × n h  thøc  î p ® å n g t h X © y  d ù n g  ­ Kinh d o a n h  ­ C h u y Ó n  giao (B.O.T)  ¸p d ô n g ch o  ® Ç u  t õ trong n íc" b a n  h µ n h   Ì m  theo k N g h Þ  ® Þ n h  77/CP  g µ y  18/6/1997 c ñ a C h Ý n h   h ñ n p ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 77/CP  µy  ng 18/6/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh "Quy  Õ   u    theo  ×nh  ùc  îp  ng  ©y   ùng  Kinh  ch ®Ç t h th h ®å X d ­  doanh    ­ ChuyÓn giao (B.O.T)¸p dông       cho  u    ®Ç ttrong níc";   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  µ  l  t x d v NghÞ   nh   è  ®Þ s 92/CP  µy  ng 23/8/1997 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ     Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Òu  m s® c §i lÖ  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 16/7/1996 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994 cña  Ýnh  ñ    nh     Ch ph qui®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h   c c tæ  c BX d Bé   ©y  ùng  íng  Én  ùc hiÖn  X d h d th   "Quy  Õ   u    ch ®Ç t theo  ×nh  h thøc  îp h  ®ång B.O.T    ông  ¸p d cho  u    ®Ç ttrongníc"®èi víi ét  è  Ên           m s v ®Ò sau: ­ LËp  µ  Èm  nh  Çn  ©y  ùng    v th ®Þ ph xd trong b¸o      c¸o nghiªncøu  Òn      ti kh¶ thi  (NCTKT)  µ      v b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    thi(NCKT)  éc dù    thu   ¸n B.O. T.   ­ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh. tr ­Qu¶n  ýchÊtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng.   l   î   tr   d I. Ë p  v µ  th È m  ® Þ n h  p h Ç n  x © y  d ù n g  trong N C T K T  L v µ  N C K T  thu é c d ù  ¸n ® Ç u  t theo h × n h  thøc h î p ® å n g  B. O.T 1.LËp  Çn  ©y  ùng    ph x d trong b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  .       ti   thi Khi lËp  Çn  ©y  ùng  ña    ph x d c b¸o  c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶  ,c¬  thi  quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  n   th quy kk h  B.O.T ph¶ithùc hiÖn      theo qui®Þnh      t¹  ôc    ô  ôc sè    ña  im I ph l   I c Th«ng   è  BKH/VPT§  µy  t s 09  ng 21/9/1996  ña  é  cB K Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   Öc  íng  Én  Ò   Ëp,thÈm   nh  ù  ®Ç u    µ  ho v§ t v vi "H d vl  ®Þ d ¸n  tv quyÕt ®Þnh  u  ".   ®Ç t 2.LËp  Çn  ©y  ùng    ph x d trong b¸o c¸o nghiªncøu        kh¶  . thi Khi lËp  Çn  ©y  ùng  ña    ph xd c NCKT,  doanh  nghiÖp  B.O.T ph¶ithùc hiÖn      theo    nh   ¹  ôc     ô  ôc sè  cña  qui ®Þ t im IIph l   1  Th«ng   sè  t 09/BKH­VPT§   µy  ng 21/9/1996 cña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   Ò   Öc  íng dÉn  Ò   Ëp,thÈm  nh     B K ho   § tv vi "H   vl  ®Þ dù    u    µ  Õt ®Þnh  u  ". ¸n ®Ç tv quy   ®Ç t 3. Khi thÈm  nh  Çn  ©y  ùng  ña  ù      ¬     ®Þ ph xd c d ¸n,c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   l  níc cã  Èm     th quyÒn  µ  ¬  v c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å
  2. 2 B.O.T ph¶i c¨n  vµo    cø  quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón vïng   i   hoÆc  quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  i  ngµnh  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt,chøng  ®  c th quy phª duy   chØ quy  ¹ch ® îccÊp    ho     ®Ó lËp  ù    d ¸n.Quy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  toµn  chu x d v tiªuchu an  c«ng  ×nh  ña  Öt tr c Vi   Nam  hoÆc     Èn  ícngoµi® îcBé  ©y  ùng  Êp  Ën    Õt  Ën. tiªuchu n     X d ch nh ®Ó k lu II. h È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t, æ n g  d ù  to¸n  T  t c « n g  tr × nh x © y  d ù n g 1.Tæ     chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët, th ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n. 1.1.TÊt  c¸c dù  ®Ç u    ©y  ùng    c¶    ¸n  tx d theo  ×nh  h thøc  îp  ng  O.T  h ®å B.  thuéc  äi  ån  èn  µ  µnh  Çn  m ngu v v th ph kinh tÕ  u     ®Ò ph¶i® îc c¬      quan  µ   íc Nh n   cã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  th quy kk h  B.O.T  Èm  nh  µ    Öt  ÕtkÕ   ü  th ®Þ v phª duy thi   k thuËttr ckhix©y  ùng.   í    d a) §èivíi   ù    u   ¬ng  ¬ng  ã m   cã  èn  ãp  ña  µ   íctõ       d ¸n ®Ç tt c¸c ® nh A  v g c Nh n     30%   èn  v ph¸p ®Þnh  ëlªn:   tr   ­ N Õ u   ù      d ¸n (hoÆc  ãithÇu) ® îcchØ  nh  Çu,thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  g     ®Þ th     k thu   tæng  ù    d to¸n(hoÆc  ù  d to¸n)c«ng  ×nh do  ¬    tr   c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy ký  Õt  îp  ng  k h ®å B.O.T phª duyÖt sau    îc c¬  khi ®   quan  chuyªn m«n   Èm   th ®Þnh  Ò   ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  é  ©y  ùng  Èm  nh  v thi   k thu   B X d th ®Þ tæng  ù  d to¸n.   ­ N Õ u   ù  (hoÆc  ãi thÇu) tæ    d ¸n  g    chøc  u   Çu, c¬  ®Ê th   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  quy kk h  B.O.T  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,sau    îc duy thi   k thu   khi®   c¬ quan  chuyªn  m«n   Èm   nh.  ¬   th ®Þ C quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  Nh n   th quy kk hîp  ng  ®å BOT   öi m ét  é  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët ®∙  g  b h s thi   k thu   phª  Öt  µ  b¶n  duy v v¨n  phª duyÖt kÕt      qu¶  u  Çu  í Bé  ©y  ùng    ®Ê th t   Xi d ®Ó theo  âivµ  Õn  Þ  ö  ý d   ki ngh x l   khicÇn  Õt.   thi b) §èivíi ù   ¬ng  ¬ng  ã m   cã  èn  ãp  ña  µ   ícnhá  ¬n        ¸n t d ® nh A  v g c Nh n   h 30%   vèn  ph¸p ®Þnh  µ    ù    ã m   C:   v c¸cd ¸n nh B,  C¬  quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å B.O.T phª duyÖt  thiÕtkÕ   ü  Ëtsau    îcc¬    k thu   khi®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh.   th ®Þ 1.2.C¬     quan  chuyªn m«n   Èm  nh  Ò   ÕtkÕ   ü  Ëtlµ c¬    th ®Þ v thi   k thu     quan  chøc n¨ng  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  Nh n   th quy kk h  B.O. T      phª duyÖt  ÕtkÕ.    Õn  µnh  Èm   nh  ¬  thi   Khi ti h th ®Þ c quan  µy  ã  Ó  ö  ông    n c th s d c¸c tæ chøc   Ên  ÕtkÕ   ã   tv thi   c tc¸ch ph¸p nh©n    Èm    ÷ng  éidung  Çn      ®Ó th tranh n  c thiÕthoÆc   µn  é  å  ¬  ÕtkÕ   ú theo  cÇu  ña  õng    to b h s thi   tu   yªu  ct c«ng  ×nh,nh­ tr   ng  ¬  c quan  chuyªn m«n   Èm  nh  ÕtkÕ     th ®Þ thi   ph¶ikiÓm     å  ¬  ∙  îc tæ    trah s ® ®   chøc   Ên  ÕtkÕ   Èm    íc khitr×nh c¬  t v thi   th tratr       quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy ký  Õt  îp  ng  k h ®å BOT  phª  Öt.C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ   ãi trªnkh«ng  duy   tæ  t v thi   n     thÈm     tra tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n c«ng  ×nh  m ×nh   Èm     Õt kÕ   ü    tr do  th tra thi   k thuËt. 1.3. Khi  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët cã  ªnquan  n     th ®Þ thi   k thu   li   ®Õ c¸c  chuyªn  ngµnh  ©y  ùng  xd kh¸c,c¬    quan  Èm   nh  th ®Þ ph¶itu©n  ñ  µ  ùc hiÖn    th v th   theo  ®óng Quy  Èn  ©y  ùng  µ    Èn  ü  Ët ngµnh  ∙  îc phª  Èn  chu x d v tiªuchu k thu   ®®  chu vµ  ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  Èm  nh  ña  ×nh. th ®Þ cm
  3. 3 1.4.Doanh    nghiÖp B.O.T  ph¶i trùc tiÕp  ép     n cho  ¬  c quan  Èm   nh   th ®Þ thiÕtkÕ   ü  Ët4  é  å  ¬  ®èivíi ù    ã m   hoÆc   bé  å  ¬  ÕtkÕ     k thu   b h s (     ¸n nh d A)  3  h s thi   (®èivíi ù        ¸n nhom   C)  d B,  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   cña  ôc  µy.   ®Þ t  i 2  m n 1.5.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët®∙    s thi   k thu   qua  Èm  nh  th ®Þ ph¶i® îc®ãng  Êu  ña     dc c¬ quan  Èm  nh  µ  îcgiao l¹ cho  th ®Þ v®    i doanh  nghiÖp BOT   ét  é,m ét  é u  m b  bl ë  ¬  c quan  Èm  nh,  ét  é  öicho  é   ©y  ùng  ®èivíidù  nhã m     th ®Þ m bg  BX d (     ¸n  A), m ét  é  öicho  bg  UBND   tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng,n¬ithùc hiÖn  v th ph tr     ¬      dù    u      Óm    ¸n ®Ç t®Ó ki tra,theo dâivµ u  ÷.     l tr 1.6.Thêih¹n thÈm  nh  ÕtkÕ,       ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n: §èivíi    c«ng  ×nh thuéc dù    u    ã m   kh«ng    ngµy,nhã m     tr     ¸n ®Ç tnh A  qu¸ 40    B kh«ng    ngµy,nhã m     qu¸ 30    C kh«ng    ngµy. qu¸ 20  1.7.Thêigian phª duyÖt thiÕtkÕ   ü  Ët:            k thu §èi víic¸c     c«ng  ×nh  éc  ù  ®Ç u    nhã m     µ    tr thu d ¸n  t A v B kh«ng qu¸    15 ngµy,nhã m       C kh«ng    ngµy. qu¸ 10  Qu¸  êih¹n    µ   ÕtkÕ   ü  Ët cña  th   trªnm thi   k thu   c«ng  ×nh  tr kh«ng  îc phª ®   duyÖt,c¬    quan  Ðt duyÖt  x  ph¶itr¶lêicho      doanh nghiÖp BOT   Ò   ýdo  v l   b»ng  v¨n b¶n  ãirâ nh÷ng    Çu  öa  æi  µ    ¹hå  ¬  ÕtkÕ.   n   yªu c s ® v tr¶l   s thi   i Trêng  îp  h ph¶isöa  ÷a, bæ     ch   sung hoÆc   Ëp  ¹ hå  ¬  ×nh  Öt  × l l i s tr   duy th   thêigian  Èm   nh,  Ðt    th ®Þ x duyÖt  îc tÝnh  õ    Ën  å  ¬  ∙  îc ®iÒu  ®  t khi nh hs®®  chØnh,bæ     sung. 2.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëttr×nh thÈm  nh:   s thi   k thu     ®Þ a) Ph Çn  µiliÖu viÕt:   t    ­ §¬n  ×nh  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët ® îc lËp    tr th ®Þ thi   k thu     theo  É u   ¹  ô  ôc m ti ph l   sè  cña  1  th«ng   µy; tn ­Tã m   ¾tdù    u  ,b¶n    t   ¸n ®Ç t  sao    v¨n b¶n    Öt dù    u  ; phª duy   ¸n ®Ç t ­ C¸c b¶n sao v¨n b¶n tho¶  Ën  ña  ¬  thu c c quan qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  phßng  èng  ch ch¸ynæ,    b¶o  Ö   v m«i  êng; tr ­ Hîp  ng  Ò   Èm    µ      ®å v th trav v¨n b¶n  Õt  Ën  ña  chøc  Èm    Õt k lu c tæ  th trathi   kÕ   Õu  ã); (n c ­  Danh  ôc   m c¸c    Èn  ü  Ët x©y  ùng, thiÕt kÕ   É u   îc sö  tiªuchu k thu   d    m ®  dông, b¶n        Èn  ícngoµidïng    ÕtkÕ   ∙  îcBé   ©y  ùng    kª c¸c tiªuchu n     ®Ó thi   ® ®   X d chÊp  Ën, c¸c ch¬ng  ×nh phÇn  Ò m     ÕtkÕ   nh     tr   m ®Ó thi   c«ng  ×nh,danh  ôc   tr   m nh÷ng  Én    ÕtkÕ   v ®Ò thi   kh¸cvíi    Quy  Èn  ©y  ùng  ÖtNam; chu x d Vi   ­ B¶n    sao  îp  h ph¸p  Êy  gi chøng  Ën  Ò   nh v giao  t  ®Ê hoÆc   îp  ng    h ®å thuª ®Êt  Ìm  k theo trÝch lôcb¶n    a  Ýnh  ûlÖ       ®å ®Þ ch t   1/200­1/500; ­C¸c      v¨n b¶n    nh   x¸c®Þ tc¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ:      tæ  thi   + C¸c  chøc  vÊn, thiÕtkÕ   Öt Nam   ÕtkÕ   tæ  t     Vi   thi   c«ng  ×nh  tr ph¶i cã    chøng chØ  µnh  Ò    Ên,thiÕtkÕ,  ã  h ngh tv     c n¨ng  ùcghitrong chøng  l      chØ  µnh  h nghÒ   ïhîp ®Ó   ùc hiÖn  ÕtkÕ   ph     th   thi   c«ng  ×nh. tr + C¸c  chøc  ÕtkÕ   íc ngoµi tróng thÊu  tæ  thi   n       hoÆc   îc chän    Õt ®  ®Ó thi   kÕ  c«ng  ×nh  tr ph¶icã    chøng  chØ   µnh  Ò   níc së  ¹  Êp, cã    h ngh do    t i c   ®ñ n¨ng  lùc thiÕtkÕ       c«ng  ×nh ®ã   µ  tr   v ph¶i®¨ng  ý  ¹  é   ©y  ùng  i  íic¸c c«ng    k ti X B d ®è v    
  4. 4 tr×nh dù    ã m   hoÆc   ë   ©y  ùng  i víi     ¸n nh A  Sx d ®è     c«ng  ×nh dù    ã m     c¸c tr   ¸n nh B, C     îccÊp  Êy phÐp  Çu  ÕtkÕ   ®Ó ®   gi   th thi   theo quy  nh.   ®Þ ­ThuyÕt    minh  tæng  îp thiÕtkÕ   ü  Ët, å m: h    k thu   g +  Ò   Õn  óc:gi¶iph¸p  µ  V ki tr     v c¸c th«ng  è  Ýnh  Ò   Õn  óc c«ng  s ch v ki tr   tr×nh; +  Ò   Õt  Êu: gi¶iph¸p  µ    Vkc   v c¸c th«ng  è  Ò   Õt  Êu  Þu  ùc chÝnh, svk c ch l    n Òn  ãng, cã  m   b¶n  Ýnh  Õt  Êu  Ýnh  Ìm  t k c ch k theo; +  Ò   Ö   èng  V h th c«ng  ×nh kü  Ët: tr   thu   C¸c    gi¶iph¸p vµ    th«ng  è  Ýnh  Ò   s ch v cÊp n¨ng îng,cÊp  l  tho¸tníc,th«ng  ã,chiÕu     gi   s¸ng,© m     thanh th«ng    Ýn  tin,t hiÖu,b¸o    ch¸y,ch÷a    ch¸y,®iÒu  Ón  ù®éng.   khi t   ­ Tµi liÖu kh¶o    Ò   a   ×nh, ®Þa   Êt c«ng  ×nh,®Þa   Êt thuû       s¸tv ®Þ h   ch   tr   ch   v¨n,thuû v¨n,khÝ  Ëu, m«i  êng  µ  ng  t         h  tr v ®é ®Ê ë khu  ùc  ©y  ùng. vxd b.Ph Çn    b¶n  Ï: v ­B¶n  Ïtæng  Æt     v  m b»ng c«ng  ×nh vµ  è  Ýd©y  tr   b tr   chuyÓn  c«ng  Ö;    ngh ­ C¸c b¶n  ÏchÝnh  Ò   Õn  ócc«ng  ×nh:m Æt   v  v ki tr   tr   b»ng, m Æt   ¾t,m Æt   øng     c  ® c«ng  ×nh; tr ­B¶n  ÏkÕt  Êu  Ýnh  µ  Òn  ãng    v  c ch vn m c«ng  ×nh; tr ­C¸c    b¶n  ÏchÝnh  Ò   Ö   èng  ü  Ëtc«ng  Ö   éc c«ng  ×nh; v  v h th k thu   ngh thu   tr ­ C¸c    b¶n  ÏchÝnh  Ò   Ö   èng  ü  Ëth¹ tÇng  éc c«ng  ×nh:cÊp  v  v h th k thu     thu   tr   n¨ng îng,cÊp  l  tho¸t íc,th«ng  ã,chiÕu     n gi   s¸ng,th«ng    tin; ­ B¶n  Ï bè   Ý  Æt   v   tr m b»ng, c¸c  Æt   ¾t  äc  Ìm    m c d k theo  c¸c th«ng  è  s chÝnh  ña  Ö   èng  ü  Ëth¹  Çng  µ  ¬    u   èivµo    c h th k thu   t v s ®å ®Ê n   c¸c c«ng  ×nh tr   kü  Ëth¹ tÇng  thu     chung trong vµ  µihµng  µo    ngo   r c«ng  ×nh. tr 3.Néi dung  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët:    th ®Þ thi   k thu ­ T    c¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ.      tæ  thi   ­ Sù   ï hîp  ña  ÕtkÕ   ü  ËtvíithiÕtkÕ   ¬  é  ña    ph   c thi   k thu       s b c NCKT   ∙  îc ®®  chän    Öt  ù    µ  khiduy d ¸n v quy  ¹ch ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt,c¸c ho   ®   c th quy phª duy     gi¶i  ph¸p kh«ng  îcvîtqu¸ quy  nh  ña    ®     ®Þ c chøng  chØ  quy  ¹ch,tr ng  îp ch­ ho  ê h   a  ã  c quy  ¹ch hoÆc   ã  iÒu  ho   c® chØnh  quy  ¹ch ®∙  îcduyÖt th× ph¶i® îcc¬  ho   ®         quan  qu¶n  ýquy  ¹ch chÊp  Ën  l  ho   thu b»ng    v¨n b¶n; ­  ù   ï  îp  ña  Õt kÕ   ü  Ët víiQuy   Èn  ©y  ùng  µ    S ph h c thi   k thu     chu x d v tiªu chuÈn  ©y  ùng  Öt Nam   x d Vi   hoÆc     Èn  ©y  ùng  íc ngoµi ®∙  îc Bé  tiªuchu x d n   ®  X ©y  ùng  Êp  Ën; d ch nh ­§¸nh      gi¸møc    Òn  ÷ng  ña  ®é b v c c«ng  ×nh x©y  ùng,sù  îp lývÒ   Æt   tr   d   h    m c«ng  Ö   ña  ÕtkÕ   ü  Ët®èi víi   ngh c thi   k thu       c«ng  ×nh c«ng  c¸c tr   nghiÖp,an  µn    to cña  Ö   èng  h th c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët, ù    nh  i víi   tr     k thu   æn ®Þ s ®è     c«ng  ×nh c¸c tr   l©n  Ën. c 4. B¸o    Èm  nh  ÕtkÕ,      c¸o th ®Þ thi   v¨n b¶n  phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  duy thi   k thu   quyÕt ®Þnh  ©y  ùng    xd theo m É u   ô  ôcsè  vµ  è  cña    ph l   2  s 3  Th«ng   µy. tn III.Q u ¶ n  l ý c h Ê t lî ng c « n g  tr × nh x © y  d ù n g  
  5. 5 1.  Êt îng  ©y  ùng    Ch l x d c¸c c«ng  ×nh  îc qu¶n  ý phï hîp  íic¸c quy  tr ®  l    v    ®Þnh  ña  Òu  Ö  c "§i l qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng" ® îcban  µnh  Ìm  l   î   tr   d    h k theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 498/BXD­G§   µy  ng 18/9/1996  ña  é   ëng  é   ©y   c B tr BX dùng. Doanh  nghiÖp B.O.T  ïng  íic¬  c v   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  Nh n   th quy kk hîp ®ång    B.O.T  ùc hiÖn  Öc  th   vi gi¸m    ü  Ëtvµ  Êtl ng c«ng  ×nh,theo  s¸tk thu   ch  î   tr   dâi,  gi¸m      s¸tthic«ng  µ  v nghiÖ m      ¹ng  ôc  thu c¸ch m c«ng  ×nh vµ  µn  é  tr   to b c«ng  tr×nh theo  ng  ÕtkÕ   ∙  îcphª duyÖt  µ    ®ó thi   ® ®     v th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan  qu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ông    ©n  Êp  ¹  iÓ m   cña  ôc   n   ch  î   tr   d nh ph c ti ® 2  m nµy    ®Ó chøng  Õn  ki hoÆc   Óm      Çn  Õt. ki trakhic thi 2.Ph ©n  Êp    c qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng: l  n   ch  î   tr   d ­ Côc    Gi¸m  nh  µ   íc vÒ   Êt l ng  ®Þ Nh n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng  éc  é   tr   d thu B X ©y  ùng  óp Bé   ëng  é   ©y  ùng  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l d gi   tr BX d th nh   l  n   ch  ­ îng c«ng  ×nh  ©y  ùng  µ  ùc tiÕp  ùc  Ön  tr x d v tr   th hi gi¸m  nh  Êt îng  ®Þ ch l c«ng  tr×nh thuéc dù    ã m       ¸n nh A. ­ Së  ©y  ùng     X d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  óp Chñ   Þch    ph tr     ¬ gi   t Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ph th   th nh   l  n  chÊt l ng c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng    a  µn   î     tr   d trªn®Þ b tØnh,thµnh  è  µ  ùctiÕp    ph v tr   thùc hiÖn    gi¸m  nh  Êtl ng c¸cc«ng  ×nh thuéc dù    ã m   C. ®Þ ch  î     tr     ¸n nh B,  Khidoanh    nghiÖp B.O.T nghiÖ m    µn  µnh  µn  é  thu ho th to b c«ng  ×nh ® a  tr   vµo  ö  ông,c¬  sd   quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   Êt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  ãi l  n   ch  î   tr   d n  trªn ph¶i kiÓm     Öc  Êp  µnh      tra vi ch h c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v nghiÖ m  thu  µ  îc v®  quyÒn  yªu  Çu  c doanh nghiÖp  B.O.T  ¾c  ôc  ÷ng    ¹m    Þ     kh ph nh saiph khib ph¸t hiÖn. 3. Trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 3    th   ch nh l   th¸ng sau      khinghiÖ m   c«ng  ×nh thu  tr   x©y  ùng  µn  µnh,doanh  d ho th   nghiÖp B.O.T ph¶i hoµn  Êt2  é  å  ¬  µn    t   b h s ho c«ng c«ng  ×nh,trong ®ã   tr     doanh  nghiÖp B.O.T  ÷ 1  é, vµ  bé  öicho  ¬  gi   b   1  g   c quan u  ÷theo quy  nh  Ò  u  ÷tµiliÖu cña  µ   íc. l tr     ®Þ v l tr       Nh n   IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý; 15  k t  k 2. Nh÷ng    quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ     qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ªnquan  n   u    l  tv x li   ®Õ ®Ç t theo h×nh    thøc hîp ®ång     B.O.T    ông  ¸p d cho  u    ®Ç ttrong níckh«ng     quy  nh   ®Þ trongTh«ng   µy  îcthùc hiÖn    tn ®     theo ph¸p luËthiÖn  µnh;      h 3. C¸c  é,  ¬  B c quan  nganh  é   µ  ¬  B v c quan  éc  Ýnh  ñ, Uû     thu Ch ph   ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c c¬  ¬     quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm   Òn  ý  Õt  îp  ng  quy k k h ®å B.O.T trong ph¹m      vichøc n¨ng  µ  Òn  ¹n  v quy h cña  × nh  ã  m c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  µ  ùc hiÖn    h  v th   Th«ng   µy. tn 4. Trong    qu¸  ×nh  ùc hiÖn  ã  íng  ¾ c   tr th   cv m hoÆc   a  â,®Ò   Þ     ch r   ngh c¸c c¬ quan  ã  ªnquan  c li   ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   ©y  ùng    ö  ývµ  iÒu  k th   B X d ®Ó x l   ® chØnh  cho  ïhîp. ph    
  6. 6 P h ô  l ô c s è  1 D o a nh nghi Ö p B. O.T C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi Sè:.. . . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   . § ¬ n  ×nh tr th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t C « n g  tr× nh:...............   K Ý nh   öi:. . .......... g . . .......... (C¬  quan  µ   íccã  È m   Nh n   th quy Ò n   ý  Õt  îp  ng  k k h ®å B.O.T) ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 77/CP  µy  ng 18/6/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h "Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo  ×nh  h thøc  îp ®ång  ©y  ùng    h  X d ­ Kinh  doanh    ­ Chuy Ón   giao (B.O.T)¸p dông       cho  u    ®Ç ttrong níc".   ­ C¨n  Th«ng    è    cø  t s 06/BXD­CSXD   µy  ng 25/9/1997  ña  é   ©y  ùng   c BX d vÒ   Öc  íng dÉn  ét  è  Ên    Ò   vi h   m s v ®Ò v qu¶n  ýx©y  ùng  l  d trong viÖc  ùc hiÖn    th   "Quy  Õ   u    theo  ×nh  ch ®Ç t h thøc B.O.T  dông  ¸p  cho  u    trong  íc"ban  ®Ç t n  hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh    ®Þ 77/CP  µy  ng 18/6/1997 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph ­ C¨n  GiÊy  Ðp  u    è.. .  µy..   ña.. . ......Doanh    cø  ph ®Ç ts . .ng . .c. . . ..... .. nghiÖp  BOT  (hoÆc  ®¹i Ön hîp ph¸p cña doanh nghiÖp BOT) lµ:. . ......    di . ......  xin tr×nh.. .(c¬  . . quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  Nh n   th quy k k h ®å BOT).. .  Èm   . .th . ®Þnh   µ  v phª  duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh.. .    thi   k thu   tr . .(tªn c«ng  ×nh). . .. . tr . . .  . Thuéc  ù  . . ......­§Þa  iÓ m   ©y  ùng  ¹ : ................... d ¸n:. . ......   . . ® xd t i . .................. ­Danh  ôc  å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtgå m   ã:   m h s tr   ®Þ thi   k thu   c (danh  ôc  å  ¬  m h s theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    ña    ®Þ t  i 2  IIc Th«ng   µy) tn
  7. 7 Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  B.O.T (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d   P h ô  l ô c s è  2 C ¬  quan th È m  ® Þ n h C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m Sè:.. . .. . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . B¸o c¸o V Ò  vi Ö c th È m  ® Þ n h  thi Õt k Õ  k ü  thu Ë t C « n g  tr× nh....................... K Ý nh   öi:. . ............ g . . ............ (C¬  quan  µ   íccã  È m   Nh n   th quy Ò n   ý  Õt  îp  ng  k k h ®å BOT) ­ C¨n  vµo  n  µ  å  ¬  ×nh  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  cø  ®¬ v h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh.. . .. éc dù  .  ña  . ..  thu   ¸n.. .c doanh  . nghiÖp  BOT   µ. . ..... l . . .... ­ C¨n  c¸cquy  nh  Ò   Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtthuéc c¸cdù      cø    ®Þ v th ®Þ thi   k thu       ¸n cã  èn  u    v ®Ç ttrong níct¹  Òu  Ö     i §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm   h k theo NghÞ  ®Þnh  42/CP  ngµy 16/7/1996 vµ  NghÞ  ®Þnh  92/CP  ngµy  23/8/1997  ña  Ýnh  ñ, NghÞ   nh  c Ch ph   ®Þ 77/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban   hµnh  "Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo h×nh    thøc hîp ®ång     BOT     ông  ¸p d cho  u    ®Ç ttrong  níc"vµ    Th«ng   è  ts 06/BXD­CSXD   µy  ng 25/9/1997  ña  é   ©y  ùng  Ò   Öc  c BX d v vi "Híng  Én  ét  è  Ên    Ò   d m sv ®Ò v qu¶n  ý x©y  ùng  l  d trong viÖc  ùc  Ön    th hi Quy   chÕ   u    ®Ç t theo  ×nh  h thøc  îp ®ång  h  BOT   dông  ¸p  cho  u    ®Ç t trong níc"ban     hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh    ®Þ 77/CP  µy  ng 18/6/1997 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Sau   khi nghiªn cøu  å   ¬  ×nh  Èm   nh   Õt kÕ   ü  Ët c«ng    h s tr th ®Þ thi   k thu   tr×nh.. .vµ  i chiÕu  íic¸c quy  nh  Ön  µnh,. .(c¬  .  ®è   . v    ®Þ hi h .  quan  ñ  ×thÈm   . ch tr   ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ët). . .th«ng    Õt  thi   k thu . ..  . b¸o k qu¶  Èm  nh    th ®Þ nh sau:
  8. 8 1. C«ng  Ën...(doanh    nh   nghiÖp BOT).. .®∙  ép    å  ¬  ×nh  Èm   .   n c¸c h s tr . th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ëttheo quy  nh  å m: thi   k thu     ®Þ g ­  ­  ­ 2. Hå   ¬  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët®∙  t ® îcc¸c yªu  Çu    s th ®Þ thi   k thu   ®¹       c theo    quy ®Þnh    nh sau: a.V Ò      tc¸ch ph¸p lýcña  chøc  ÕtkÕ:      tæ  thi   b.V Ò   éidung  ÕtkÕ     n  thi   quy  ¹ch vµ  Õn  óc: ho   ki tr c.V Ò   ù  ©n  ñ Quy  Èn  ©y  ùng,tiªuchuÈn  ü  Ëtvµ  toµn    s tu th   chu x d    k thu   an  c«ng  ×nh: tr ThiÕt kÕ   dông    ¸p  theo    Èn  ña..  ï hîp  íitiªuchuÈn  ü  Ët tiªuchu c .   v    ph k thu   x©y  ùng  µ  d v Quy  Èn  ©y  ùng  ña  ÖtNam. chu x d c Vi   d. §¸ng    ù  îp  ý cña    gi¸s h l   gi¶iph¸p  Õt kÕ   µ    thi   v c¸c th«ng  è  ü  Ët s k thu   chÝnh  ña  Õt  Êu    Ö   èng  ü  Ët,sù  îp lývÒ   c k c c¸c h th k thu   h     c«ng  Ö,  ngh møc    ®é æn   nh,  toµn    Õt  Êu  Ýnh  µ  Ö   èng  ü  Ëtcña  ®Þ an  c¸c k c ch v h th k thu   c«ng  ×nh, tr   sù  ¶nh  ëng  n     h ®Õ c¸cc«ng  ×nh l©n  Ën. tr   c 3.Nh÷ng  Ên      v ®Ò cßn  ån t¹ cÇn    Õt: t    i gi¶iquy ­  ­  ­ 4.K Õt  Ën:   lu Thñ   ëng  ¬  tr c quan  È m   nh th ®Þ (kýtªn®ãng  Êu)    d   P h ô  l ô c s è  3 C¬   quan  µ   íc Nh n C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m cã  È m   th quy Ò n   ý  k §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph kÕt  îp  ng  h ®å BOT Sè:.. . .... . . ..  . ..   µy.. th¸ng..n¨m... .ng ,   .   .  
  9. 9 ( Th ñ  ë ng c ¬   tr quan N h µ  n íc c ã th È m  quy Ò n  k ý k Õ t  îp  å n g  B O T) h ® ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 77/CP  µy  ng 18/6/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  "Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo h×nh    thøc hîp ®ång     BOT     ông  ¸p d cho  u    ®Ç ttrong  níc"; ­ C¨n  Th«ng    è    cø  t s 06/BXD­CSXD   µy  ng 25/9/1997  ña  é   ©y  ùng   c BX d vÒ   Öc  íng dÉn  ét  è  Ên    Ò   vi "H   m s v ®Ò v qu¶n  ýx©y  ùng  l  d trong viÖc  ùc hiÖn    th   Quy  Õ   u    ch ®Ç ttheo  ×nh  h thøc  îp ®ång  h  BOT   dông  ¸p  cho  u    ®Ç t trong níc"    ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 77/CP  µy  ng 18/6/1997 cña  Ýnh  ñ;   Ch ph X Ðt  å  ¬  ×nh thÈm  nh  ÕtkÕ   h s tr   ®Þ thi   c«ng  ×nh.. .  ña  tr . .c doanh  . nghiÖp  BOT   µ. . ................... l . . .................. Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: ChÊp  thuËt thiÕt Õ  kü  thuËt c«ng tr×nh:. . ... ã  ký   k . . ...  c hiÖu.. .  . .do...  ÕtlËp. . .thi   . G å m     ¹ng  ôc  c¸ch m sau  y: ®© Trªn l«®Êt:    §êng,phè,sè  µ.. . . ..phêng,x∙. . ........     nh . . ..  . .   . . ...... . Qu Ën,  Ön... . ...  huy . . ...tØnh,thµnh  è... . ....... . .   ph . ....... Theo  Õt ®Þnh  quy   giao ®Êt    (hoÆc    t)sè..  ña..  Êp  µy.. thuª®Ê   . c . c ng . chñ  u    µ: ®Ç tl Cã   a  ®Þ chØ  ¹ : ti §îc phÐp  u    ©y  ùng    ®Ç t x d theo  Êy  Ðp  u    è.. . .  ∙  îc thiÕt Gi ph ®Ç t s . . .® ®   .   kÕ   ï hîp  íiquy  nh   ña  ph   v  ®Þ c ph¸p  Ët ViÖt  lu   Nam   µ  t c¸c tiªuchuÈn  ü  v ®¹       k thuËtvÒ   toµn    an  c«ng  ×nh,víi tr   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh lµ. .(nÕu  ã)®∙  ­ tr   .  . c ® îc. . ..(tªn tæ  . . .    chøc  Èm   nh).. . ..thÈm   nh   Õt kÕ   . th ®Þ . . .  . ®Þ thi   theo v¨n    b¶n sè..   µy.. . .......... .ng . . . ......... C¸c  th«ng  è  ü  ËtchÝnh:cÊp  s k thu     c«ng  ×nh,bËc  Þu  öa,tæng  Ön  tr   ch l   di tÝch  Õm  t,quy      ¹ng  ôc  chi ®Ê   m« c¸ch m c«ng  ×nh. tr C¸c    gi¶iph¸p  Ýnh  Ò   Õn  óc,n Òn,  ãng,  Õt  Êu, h Ö   èng  ü  ch v ki tr   m kc  th k thuËt,  c«ng  Ö   µ  ngh v trang thiÕtbÞ, b¶o  Ö        v m«i  êng,phßng  èng  tr   ch ch¸ynæ,    b¶o  ¶m   toµn  ® an  cho b¶n  ©n  th c«ng  ×nh vµ  tr   c«ng  ×nh l©n  Ën. tr   c §i Ò u 2.­ C«ng  ×nh  îc tiÕn  µnh  ©y  ùng  tr ®  h x d theo  Õt kÕ   ∙  îc phª  thi   ® ®   duyÖt  theo v¨n b¶n  µy  Ó   õngµy.. .  íi   iÒu  Ön:    n k t  . .v   ® . c¸c ki 1. M Æt     b»ng c«ng  ×nh  ∙  îc ®Ò n   ï,gi¶iphãng  µ  ã  b¶n  µn  tr ®®  b    v c v¨n  b giao cña  a  ¬ng;   ®Þ ph
  10. 10 2. §∙ chuÈn  Þ   iÒu  Ön  toµn  ©y  ùng    ëi c«ng  ©y  ùng     b® ki an  x d ®Ó kh   x d c«ng  ×nh. tr 3. §∙ th«ng     b¸o  µy  ëi c«ng  ng kh   cho  ¬  c quan qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn  ý  Õt  îp ®ång  kk h  BOT   µ  v UBND   Êp  c tØnh  íckhikhëic«ng  ©y  ùng  tr       xd c«ng  ×nh. tr §i Ò u 3.­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.Sau  n¨m  ®Þ n c hi l     k  1  c«ng  ×nh cha  îc tr   ®  tiÕn hµnh  ©y  ùng    xd hoÆc   ∙  ëic«ng  ©y  ùng  ng    ¾t  ® kh   xd nh ®Ó ng qu∙ng trªn1     n¨m  × doanh  th   nghiÖp  BOT  ph¶ib¸o c¸o lýdo  µ      ¹n.         v xingiah Thñ   ëng  ¬  tr c quan  µ   íccã  È m   Nh n   th quy Ò n   ý  Õt  îp  ng  k k h ®å BOT (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
Đồng bộ tài khoản