intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
130
lượt xem
2
download

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số Điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân) và Điều 4 NĐ 222-HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy định của HĐBT cụ thể hoá một số điều trong Luật Công ty)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 3 NĐ 221-HĐBT

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é    p h¸p s è   Bt 141­P L D S/ K T   g µ y  3 th¸ng 3 n¨ m  1992  n H í ng d É n  thi µ n h  §i Ò u  3 N g h Þ   Þ n h  221­H § B T  h ® n g µ y  23­7­1991 (ban  µ n h  q u y  ® Þ n h  c ñ a H é i  å n g  B é  tr n g  c ô  th Ó  h ® ë h o¸ m é t  è  ® i Ò u  trong L u Ë t d o a n h  n g hi Ö p  t n h © n) v µ  §i Ò u  4 N g h Þ   s ® Þ n h  222­H § B T  n g µ y  23­7­1991  (ban h µ n h  q u y  ® Þ n h  c ñ a H é i ® å n g  B é  tr n g   ë c ô  th Ó  h o¸  é t s è  ® i Ò u  trong L u Ë t c«n g  ty) m §i Ò u 1. Th«ng   µy  íng  Én  ñ  ôc xin vµ  Êp  Êy  Ðp  µnh  tn h d th t     c gi ph th lËp doanh nghiÖp   ©n  µ  tnh v c«ng    ty trong nh÷ng  µnh  Ò     ng ngh ph¶i® îc Chñ     tÞch  éi  ng  é   ëng  H ®å B tr cho  Ðp  ph theo  Òu  cña  Ët  §i 5  Lu doanh  nghiÖp    t nh©n  µ  Òu  LuËt c«ng    ÷ng  µnh  Ò     µ: v §i 11    ty.Nh ng ngh ®ã l 1­ S¶n  Êtvµ u    xu   l th«ng  èc næ,  èc ®éc, ho¸ chÊt®éc; thu   thu        2­ Khaith¸cc¸clo¹ kho¸ng s¶n  ý;         i   qu 3­ S¶n  Êtvµ    xu   cung  øng  iÖn,níccã  ®     quy    ín; m« l 4­ S¶n  Êt  xu c¸c  ¹  ¬ng  Ön  lo iph ti ph¸t sãng, truyÒn    Þch  ô  u      tin,d vb chÝnh  Ôn  vi th«ng,truyÒn    thanh,truyÒn  ×nh,xuÊtb¶n;   h     5­ V Ën    Ôn  ¬ng  µ  Ën    µng    t¶ivi d v v t¶i h kh«ng; 6­ Chuyªn    kinhdoanh  ÊtkhÈu,nhËp  Èu;   xu     kh 7­ Du  Þch quèc  Õ.  l  t §i Ò u    nh©n  èn  µnh  Ëp  2. C¸  mu th l doanh  nghiÖp   ©n, c¸cs¸ng  Ëp tnh    l  viªnmuèn  µnh  Ëp    th l c«ng      ty ®Ó kinh doanh    µnh, nghÒ   ãi t¹  Òu      c¸c ng   n  i §i 1 Th«ng   µy,ph¶igöihaibé  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp ®Õ n   ñ   Þch  û     tn         h s xinph th l  Ch t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   n  Þ  µnh  Ýnh  ®¬ v h ch t ng  ¬ng  ¬idù  nh  Æt  ôsë  ¬® n   ®Þ ® tr   doanh  nghiÖp. §i Ò u    å   ¬    µnh  Ëp  3. H s xinth l doanh  nghiÖp   ©n  tnh bao  å m: g 1­ §¬n    Ðp  µnh  Ëp;   xinph th l  2­ B¶n    ×nh ph¬ng      gi¶itr   ¸n kinhdoanh;   3­  Êy  Gi chøng  Ën  ña  ©n   µng  Ò   Çn  èn  nh c Ng h v ph v b»ng  Òn  Öt ti Vi   Nam,  ¹itÖ,vµng,m µ   ¬ng  ù  ã  ngo      ® s c trong tµi    kho¶n    ©n  µng; ë Ng h 4­  Êy  Gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  Ò   Þ gi¸tµis¶n  v tr       b»ng  hiÖn  Ët thuéc  ë  ÷u  ña  êi xin thµnh  Ëp  v  s h c ng     l doanh  nghiÖp      nh   ®Ó x¸c ®Þ vèn  u    ®Ç tban  u.®Ç 5­ B»ng  hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  ×nh ®é   Ò   nh tr   ngh nghiÖp  µ   m ph¸p  Ët lu   ® ßi  ái®èi víi ÷ng  µnh  Ò   Êt ®Þnh. h     nh ng ngh nh   §¬n    Ðp  µnh  Ëp doanh  xinph th l  nghiÖp   ©n  tnh ph¶ighirâ:   
  2. 2 1­  ä,    H tªn,tuæi,nghÒ     nghiÖp  µ  a   v ®Þ chØ   êng  ó cña  ñ  th tr   ch doanh  nghiÖp; 2­  ô  ë  ù  nh  ña  Tr s d ®Þ c doanh  nghiÖp; n Õu  ã  Òu  ô së  ×    c nhi tr   th ph¶i   ghirâ  ¬i®ãng  ôsë  Ýnh  µn¬idoanh   n  tr   ch (l     nghiÖp  ã    c v¨n phßng  iÒu  µnh  ® h vµ  giao dÞch    ph¸p lý).   3­  ôc   M tiªu,ngµnh    nghÒ  kinh doanh  ô  Ó; n Õu   c th   kinh doanh  Òu  nhi ngµnh,nghÒ     kh¸cnhau  × ph¶i    â tõng ngµnh  Ò     th    ghir     ngh kinhdoanh;   4­ Vèn  u      ®Ç tban  u,    â phÇn  èn  ®Ç ghir   v b»ng  Òn ViÖtNam,  ¹itÖ, ti     ngo     vµng  µ  µis¶n  v t  b»ng  Ön  Ët; hi v 5­ BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng  :chèng  nhiÔ m,  ö  ýchÊtth¶i. . tr nh   «  x l    . §¬n ph¶i cã  Êu    Ën  ña  û    d x¸c nh c U ban  ©n  ©n    êng  Ò   a   nh d x∙,ph v ®Þ chØ  êng  ócña  ¬ng  ù. th tr   ® s §i Ò u    å   ¬    Ðp  µnh  Ëp  4. H s xinph th l c«ng    tybao  å m: g 1­ §¬n    Ðp  µnh  Ëp c«ng    xinph th l  ty; 2­ Dù     th¶o ®iÒu  Ö    l c«ng  ty; 3­ B¶n    ×nh ph¬ng      gi¶itr   ¸n kinhdoanh;   4­ GiÊy    chøng  Ën  Ò   µis¶n  ña    µnh    ãp  µo  nh v t   c c¸cth viªng v c«ng  ty; 5­  Õ u   µnh    N th viªntham    gia c«ng    µ c¸c doanh  ty l     nghiÖp  µ   íc th× Nh n     ph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ cho  Ðp  ãp  èn  ña  ¬  ph g v c c quan  qu¶n  ýcÊp    µ  è  l  trªnv s vèn  ãp  Ýnh  µnh  Òn. gt th ti 6­ B»ng hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Ò   ×nh    nh v tr ®é nghÒ  nghiÖp  ña  êi c ng   qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t®éng  l  h ho   kinh doanh  ña    c c«ng    µ   ty m ph¸p  Ët® ßi  ái lu   h  ph¶icã  i víi ÷ng  µnh  Ò   Êt ®Þnh.   ®è     nh ng ngh nh   §i Ò u    ¬n    µnh  Ëp  5. § xinth l c«ng    typh¶ighirâ:    1­  ä,    H tªn,tuæi,®Þa     chØ   êng  ó cña  th tr   cac s¸ng  Ëp  l viªn;n Õu     s¸ng  lËp    µ tæ  viªnl   chøc  ×  th ph¶ighirâ tªn,n¬i   ng  ôsë  µ  ¬            ®ã tr   v c quan    Õt ra quy   ®Þnh  µnh  Ëp tæ  th l   chøc  . ®ã 2­ Lo¹ih×nh,tªngäi,trôsë  ù  nh  ña             d ®Þ c c«ng    µn¬ic«ng    ã    ty(l     tyc V¨n phßng  iÒu  µnh  µ  ® h v giao dÞch    ph¸p lý)  . 3­  ôc   M tiªu,ngµnh    nghÒ  kinh doanh  ô  Ó; n Õu   c th   kinh doanh  Òu  nhi ngµnh  Ò   ngh kh¸cnhau  × ph¶ighirâ tõng ngµnh  Ò     th          ngh kinh doanh;   4­  èn  iÒu  Ö,ghirâ  Çn  èn  V ® l     ph v b»ng  Òn  Öt Nam,  ¹itÖ, vµng  ti Vi   ngo     vµ  èn  v b»ng  Ön  Ëtvµ  hi v   c¸ch thøc gãp  èn;     v 5­ BiÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng; tr 6­ Ch ¬ng  ×nh x©y  ùng    tr   d c«ng  ty.
  3. 3 §¬n ph¶icã  ÷  ý  ña  Êtc¶      ch k c t   c¸cs¸ng lËp viªn; Õu       n s¸ng lËp viªnlµtæ         chøc  ×  th ph¶icã  ÷  ý  ña  êi ®¹idiÖn  chøc  .    ch k c ng     tæ  ®ã C¸c s¸ng  Ëp    û  l viªnu quyÒn  cho  ét  m s¸ng  Ëp    l viªn thay  Æt   ×nh  öi hå  ¬  n   ñ   Þch  û   m m g   s ®Õ Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬idù  nh  ë   ôsë.   ph n   ®Þ m tr   §i Ò u    Ò   Êy  6. V gi chøng  Ën  µis¶n  ãit¹i Òu  ®iÓ m   ® îcquy  nh t   n    §i 74  4    ®Þnh    nh sau: 1­  èi víic«ng    §   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  µ giÊy    h h l  chøng  Ën  ña  ©n   nh c Ng hµng  ®èi víivèn  (    b»ng  Òn  Öt  ti Vi Nam,  ¹itÖ, hoÆc   µng, cã  ngo     v   trong  µi t  kho¶n  öit¹ Ng ©n   µng) vµ  Êy  g  i   h   gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  ®èi (  víi µis¶n     t b»ng  Ön  Ët)vÒ     Þtµis¶n ¬ng  hi v   gi¸tr     t øng  ña  çi  c m s¸ng  Ëp viªndù  l    ®Þnh  Ïgãp  µo  s  v c«ng  ty. 2­  èi víic«ng      Çn,  µ giÊy  §   ty cæ ph l  chøng  Ën  ña  ©n   µng  ®èi nh c Ng h (  víivèn    b»ng  Òn  Öt Nam,  ¹itÖ  ti Vi   ngo   hoÆc   µng  ã  v c trong  µikho¶n  öi t¹  t  g  i Ng ©n   µng  µ  Êy  h v gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng chøng  ®èi víitµis¶n  (     b»ng  Ön  Ët)vÒ     Þ tµis¶n ¬ng  hi v   gi¸tr     t øng  íisè    Õu  µ   çi  v   cæ phi m m s¸ng  Ëp l  viªn®∙  ¨ng  ý   ® k mua. §i Ò u 7. 1­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ hoÆc   n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  chøc  Öc  Õp nhËn  µ  ®¬ v h ch t ® tæ  vi ti   v xem   Ðt hå  x  s¬    Ðp  µnh  Ëp  xin ph th l doanh  nghiÖp   ©n  t nh hoÆc  c«ng    c¸c ® ¬ng  ù  ty do    s göi®Õ n.   2­  ë   S qu¶n  ý ngµnh  ùc thuéc  û   l  tr   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ c¬  l   quan  gióp  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh trong viÖc  Õp  Ën  µ    ti nh v xem   Ðt  å  xh s¬, cã    tr¸chnhiÖ m     Óu    Õn    ph¸tbi ý ki b»ng    v¨n b¶n  íiChñ   Þch  û   v  t U ban  ©n  nh d ©n  tØnh trong  ÷ng  Ên    ªn quan  n   Èm   nh v ®Ò li   ®Õ th quyÒn   qu¶n  ý cña  l  ngµnh  × nh. m 3­ Trong  êih¹n  ngµy  ®èivíidoanh  th   10  (    nghiÖp    ©n)  µ  ngµy  t nh v 20  (®èivíic«ng    Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬  îp lÖ,Chñ   Þch  û      ty)k t   nh h s h     t U ban  ©n  ©n   nh d ph¶icã    Õn    ý ki b»ng    v¨n b¶n    â ý  Õn    Þ  ghir   ki ®Ò ngh cho  Ðp ph hay kh«ng    cho phÐp   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  Ìm  µo  å   ¬    Ðp   µnh  Ëp  kv h s xin ph th l doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc  c«ng    µ  öi®Õ n   é  tyv g   B qu¶n  ýngµnh  ã  ªnquan. l  c li  
  4. 4 §i Ò u    8. Trong  êih¹n  ngµy  ®èivíidoanh  th   10  (    nghiÖp   ©n)  tnh hoÆc   20  µy  ®èivíi ng (     c«ng    Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ,Bé  ëng  é  ty)k t   nh ®   s h     tr B qu¶n  lýngµnh  chøc  Öc  Õp  Ën  µ    tæ  vi ti nh v xem   Ðt hå  ¬,cã    Õn  x   s   ý ki b»ng      v¨n b¶n vÒ     Ên    ªnquan  n   Èm   Òn  c¸c v ®Ò li   ®Õ th quy qu¶n  ýcña  µnh  × nh,  l  ng m trong  ®ã     â    Õn    Þ   ghi r ý ki ®Ò ngh cho  Ðp ph hay kh«ng  cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l doanh  nghiÖp  ng  êihoµn  ®å th   chØnh  å   ¬    Ðp  µnh  Ëp  h s xin ph th l doanh  nghiÖp    t nh©n  hoÆc  c«ng    µ  ×nh lªnChñ  Þch  éi ®ång  é  ëng. tyv tr     t H  B tr §i Ò u    9. 1­ C¨n  vµo  å  ¬  ña  ¬ng  ù  Bé   cø  hsc ® s do  qu¶n  ýngµnh  ×nh    µ  l  m lªnv trªnc¬  ë    Õn  ña  ñ   Þch  û     s ý ki c Ch t U ban  ©n  ©n  µ  é   ëng  é   nh d v B tr B qu¶n  ýl  ngµnh  Ìm  k theo,Chñ   Þch  éi  ng  é   ëng    t H ®å B tr xem   Ðt  µ  Õt  nh    x v quy ®Þ cho phÐp  hoÆc   õ chèicho  Ðp  µnh  Ëp  t    ph th l doanh  nghiÖp   ©n  t nh hoÆc   c«ng    ty trong thêih¹n  ngµy  ®èivíidoanh     10  (    nghiÖp   ©n)  t nh hoÆc   ngµy  ®èivíi 20  (    c«ng    Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬  îp lÖ. ty)k t   nh ®   s h   2­ Quy Õt  nh  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  Ò   Öc  ®Þ c Ch t H ®å B tr v vi cho  Ðp  ph hoÆc  kh«ng cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l doanh  nghiÖp  îc göi ngay  ®   cho  ñ   Þch  Ch t Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ¬itiÕp nhËn  å  ¬    ph n     h s ban  u. ®Ç 3­ Trong  êng  îp  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  û  Òn  tr h Ch t H ®å B tr u quy cho  é   ­ B tr ëng  é   B qu¶n  ýngµnh  ã  ªnquan  l  c li   xem   Ðt vµ  Õt  nh  x   quy ®Þ cho  Ðp  ph hoÆc   tõ chèi cho  Ðp  µnh  Ëp      ph th l doanh  nghiÖp    ©n  t nh hoÆc   c«ng    ×  ty,th trong   thêih¹n  ngµy  ®èivíidoanh    20  (    nghiÖp   ©n)  t nh hoÆc   ngµy  ®èivíic«ng  10  (    ty)kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬,Bé     t  nh ®   s   qu¶n  ýngµnh  l  ph¶ira quyÕt  nh  µ  öi    ®Þ vg  quyÕt ®Þnh    cho  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  ¬itiÕp nhËn  å  ¬  nh d n    h s ban  u. ®Ç §i Ò u    10. C¨n  vµo  Õt  nh  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  cø  quy ®Þ c Ch t H ®å B tr hoÆc   é   ëng  é   B tr B qu¶n  ýngµnh  ãit¹  Òu    ñ   Þch  û   l  n  i §i 9, Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ hoÆc   n  Þ  µnh  Ýnh ¬ng  ¬ng  ®¬ v h ch t ® ph¶icÊp    hoÆc     êi õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  tr¶l     t   gi ph th l doanh  nghiÖp   ©n  tnh hoÆc   c«ng    tycho  ¬ng  ù.Trong  êng  îp tõchèicÊp  Êy phÐp, Chñ  Þch  ® s  tr h      gi     t Uû   ban  ©n  ©n  nh d ph¶igi¶i Ých  â lýdo.    th r     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2