intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 107/1997/NĐ-CP ngày 5/11/1997 của CP

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
155
lượt xem
11
download

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 107/1997/NĐ-CP ngày 5/11/1997 của CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 107/1997/NĐ-CP ngày 5/11/1997 của CP về ban hành danh mục hàng hoá và thuế xuất nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước Cộng đồng Châu Âu (EU) cho năm 1998-2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 107/1997/NĐ-CP ngày 5/11/1997 của CP

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t liªn tÞch cña bé tµi chÝnh - th¬ng m¹i - c«ng nghiÖp - tæng côc h¶i quan sè 53/1998/TTlb- tc-tm-cn-tchq ngµy 17 th¸ng 04 n¨m 1998 Híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 107/1997/N§-CP ngµy 5/11/1997 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ hµng nhËp khÈu tõ c¸c níc Céng ®ång Ch©u ¢u (EU) cho n¨m 1998- 2001 Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 107/1997/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ hµng nhËp khÈu tõ c¸c níc Céng ®ång Ch©u ©u (EU) cho n¨m 1998-2001; Liªn Bé Tµi chÝnh-Th¬ng m¹i-C«ng nghiÖp vµ Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông: 1- Hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc diÖn ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 107/1997/N§-CP ngµy 05/11/1997 cña ChÝnh phñ lµ hµng nhËp khÈu tõ c¸c níc EU vµ ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1.1- Lµ mÆt hµng cã trong danh môc hµng ho¸ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 107/1997/N§-CP ngµy 05/11/ 1997 cña ChÝnh phñ; 1.2- Cã GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa(C/O) do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña c¸c níc thuéc EU cÊp, x¸c nhËn hµng hãa cã xuÊt xø tõ c¸c níc EU; 1.3- Lµ mÆt hµng ®¸p øng tiªu chuÈn xuÊt xø quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 1.4- Hµng ®îc göi th¼ng tõ níc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn cña EU sang ViÖt nam, c¸c hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn trong c¸c trêng hîp sau ®©y sÏ ®îc coi lµ göi th¼ng tõ mét níc thµnh viªn xuÊt khÈu sang ViÖt nam: (i) Hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn tõ níc thµnh viªn EU th¼ng ®Õn ViÖt nam kh«ng ph¶i qua bÊt cø quèc gia nµo kh¸c; (ii) Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Õn ViÖt nam, hµng ho¸ ®îc qu¸ c¶nh mét hoÆc mét sè quèc gia, nhng tÊt c¶ c¸c quèc gia ®ã ®Òu lµ thµnh viªn cña EU; (iii) Hµng ho¸ ®îc vËn chuyÓn ph¶i qu¸ c¶nh qua mét hay nhiÒu quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn EU cã hoÆc kh«ng ph¶i chuyÓn t¶i hay lu kho t¹m thêi t¹i c¸c quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ ®ã, nhng tæ chøc vµ c¸ nh©n nhËp khÈu chøng minh ®îc r»ng: - ViÖc qu¸ c¶nh ®îc coi lµ cÇn thiÕt v× lý do ®Þa lý hoÆc v× yªu cÇu vËn chuyÓn;
  2. 2 - Hµng ho¸ nµy kh«ng ®îc tham gia bu«n b¸n hoÆc tiªu dïng t¹i c¸c quèc gia hoÆc vïng l·nh thæ kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn cña EU; vµ - Hµng ho¸ nµy kh«ng ph¶i tr¶i qua bÊt cø mét t¸c nghiÖp nµo kh¸c ngo¹i trõ viÖc dì hµng vµ xÕp hµng hoÆc c¸c t¸c nghiÖp nhÊt ®Þnh kh¸c nh»m b¶o vÖ hµng. Trong c¸c trêng hîp (ii) vµ (iii) nªu trªn, yªu cÇu chñ hµng (Ngêi nhËp khÈu) ph¶i khai b¸o râ hµnh tr×nh vËn chuyÓn, chuyÓn t¶i, lu kho,... vµo tê khai H¶i quan vµ ph¶i nép c¸c chøng tõ chøng minh kÌm theo cho c¬ quan H¶i quan. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) ®Òu ®îc sö dông theo khu«n khæ vµ mÉu cña EU. Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o c¸c tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa, mÉu c/o vµ mÉu con dÊu cña tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp C/O hµng dÖt-may mÆc cña c¸c níc thµnh viªn EU vµo ViÖt nam. B¶o ®¶m tiªu chuÈn vÒ xuÊt xø theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. HiÖn nay, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng hãa (C/O) cña c¸c níc thµnh viªn EU ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - T¹i ¸o (AUSTRIA): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. + C¸c c¬ quan H¶i quan (ë nh÷ng n¬i cÇn) ®îc ñy quyÒn cÊp. - T¹i BØ (BELGIUM): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. + C¸c c¬ quan kh¸c ®îc ñy quyÒn, lµ: Bé quan hÖ kinh tÕ. - T¹i §an m¹ch (DENMARK): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. + C¸c c¬ quan kh¸c ®îc ñy quyÒn cÊp lµ: . C¸c c¬ quan H¶i quan (ë nh÷ng n¬i cÇn) . Héi ®ång thñ c«ng nghiÖp. . C«ng nghiÖp §an m¹ch. . Héi ®ång c¸c Liªn hiÖp Th¬ng m¹i. - T¹i PhÇn Lan (FINLAND): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. + C¸c c¬ quan H¶i quan (ë nh÷ng n¬i cÇn) ®îc ñy quyÒn cÊp. - T¹i Ph¸p (FRANCE): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. + C¸c c¬ quan kh¸c ®îc ñy quyÒn cÊp, lµ: Mét sè c¬ quan chuyªn tr¸ch cÊp Bé nhÊt ®Þnh. - T¹i §øc (GERMANY): + Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp.
  3. 3 + C¸c c¬ quan kh¸c ®îc ñy quyÒn cÊp, lµ: . C¬ quan H¶i quan (ë nh÷ng n¬i cÇn). . Phßng Th¬ng m¹i (Thñ c«ng). - T¹i Hy l¹p (GREECE): + Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - T¹i Ai-R¬-Len (IRELAND): + Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - T¹i ý (ITALY): + Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. + C¸c c¬ quan kh¸c ®îc ñy quyÒn cÊp, lµ: . C¸c c¬ quan H¶i quan (ë nh÷ng n¬i cÇn). . Thanh tra c¶nh s¸t ®« thÞ SANMARIO ®èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt xø ë SANMARIO. - T¹i Lóc-X¨m-Bua (LUXEMBOURG): + Phßng th¬ng m¹i Lóc-x¨m-bua. - T¹i Hµ Lan (NETHERLAND): + Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - T¹i Bå-§µo-Nha (PORTUGAL): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - T¹i T©y Ban Nha (SPAIN): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - T¹i Thôy §iÓn (SWEDEN): + Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. - T¹i Liªn HiÖp Anh (UNITED KINGDOM): + Phßng Th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp. 2- Thñ tôc nép C/O cho c¬ quan H¶i quan: C¸c tæ chøc vµ c¸ nhËp nhËp khÈu (sau ®©y gäi t¾t lµ ngêi nhËp khÈu) c¸c mÆt hµng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 phÇn I cña Th«ng t nµy cã nghÜa vô nép cho c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc H¶i quan vµ t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu hµng b¶n chÝnh GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ (C/O) do tæ chøc cã thÈm quyÒn cña níc xuÊt khÈu cÊp. Trêng hîp cã sù thay ®æi vÒ tæ chøc cÊp C/O, mÉu C/O vµ mÉu con dÊu cña tæ chøc cã thÈm quyÒn ®îc phÐp cÊp C/O nªu trªn th× Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o kÞp thêi cho c¬ quan H¶i quan ®îc biÕt. Trong khi Bé Th¬ng m¹i cha cung cÊp ®Çy ®ñ danh s¸ch trªn cña c¸c níc thµnh viªn EU, th× c¬ quan H¶i quan tÝnh thuÕ theo møc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu (th«ng thêng) vµ gi¶i phãng hµng cho ngêi nhËp khÈu. §ång thêi c¬ quan H¶i quan kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ TCHQ vµ Bé Th¬ng m¹i ®Ó cã ý kiÕn chØ ®¹o kÞp thêi. Sau khi Bé Th¬ng m¹i cung cÊp ®Çy ®ñ danh s¸ch ®Ó ®èi chiÕu, c¬ quan H¶i quan sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i c¸c C/O cña
  4. 4 l« hµng nhËp khÈu ®ã, nÕu ®¶m b¶o ®óng C/O cña c¸c níc thµnh viªn EU cÊp vµ ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× C¬ quan H¶i quan sÏ tÝnh thu thuÕ nhËp khÈu theo møc thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng dÖt may mÆc tõ c¸c níc thµnh viªn EU vµo ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ lµm thñ tôc hoµn thuÕ ®èi víi sè thuÕ chªnh lÖch thõa. II- BiÓu thuÕ Møc thuÕ suÊt ¸p dông ®èi víi hµng nhËp khÈu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i phÇn I Th«ng t nµy lµ thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng hãa ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 107/1997/N§-CP ngµy 05/11/ 1997 cña ChÝnh phñ. §èi víi c¸c l« hµng nhËp khÈu kh«ng ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nªu t¹i phÇn I cña Th«ng t nµy, th× ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. III- KiÓm tra giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) Trong trêng hîp cã sù nghi ngê vÒ tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng dÖt - may mÆc cña c¸c níc thµnh viªn EU cÊp, th× c¬ quan H¶i quan cã quyÒn: - Yªu cÇu kiÓm tra l¹i GiÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O). C¬ quan H¶i quan sÏ göi yªu cÇu tíi tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp C/O níc xuÊt khÈu ®Ó kiÓm tra vµ ®Ò nghÞ x¸c nhËn. - §×nh chØ viÖc ¸p dông møc thuÕ suÊt u ®·i quy ®Þnh t¹i Danh môc hµng hãa ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 107/1997/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ vµ ¸p dông theo møc thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu (th«ng thêng) hiÖn hµnh. - Yªu cÇu ngêi nhËp khÈu cung cÊp thªm tµi liÖu (nÕu cã) ®Ó chøng minh hµng hãa thùc sù cã xuÊt xø tõ c¸c níc thµnh viªn EU trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ 01 (mét) n¨m. Trong khi chê kÕt qu¶ kiÓm tra l¹i, vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c thñ tôc ®Ó gi¶i phãng hµng nÕu nh hµng kh«ng thuéc diÖn cÊm hoÆc h¹n chÕ nhËp khÈu. Khi c¬ quan H¶i quan cã ®îc ®ñ tµi liÖu chøng minh hµng hãa ®ã thùc sù cã xuÊt xø tõ EU th× phÇn chªnh lÖch gi÷a thuÕ nhËp khÈu ®· thu theo thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu (th«ng thêng) víi thuÕ nhËp khÈu tÝnh theo thuÕ suÊt cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 107/1997/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ sÏ ®îc hoµn l¹i cho ngêi nhËp khÈu. C¸c nguyªn t¾c ®Ó hµng hãa ®îc c«ng nhËn lµ cã xuÊt xø tõ c¸c níc EU lµ hµng hãa ph¶i ®¸p øng ®îc mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau:
  5. 5 1- Hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt toµn bé hay ®îc khai th¸c t¹i níc xuÊt khÈu lµ mét níc thµnh viªn cña EU ( Hµng ho¸ cã xuÊt xø toµn bé): Tiªu chuÈn "cã xuÊt xø toµn bé" ®îc hiÓu mét c¸ch chÆt chÏ tuyÖt ®èi . Mét phÇn rÊt nhá nguyªn liÖu, phÇn hay c¸c chi tiÕt nhËp khÈu hay kh«ng râ nguån gèc ®îc sö dông sÏ lµm cho s¶n phÈm t¬ng øng thu ®îc mÊt tÝnh "cã xuÊt xø toµn bé". Tuy vËy, nh÷ng thµnh phÈm thu ®îc vÉn cã thÓ ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ theo c¸c quy ®Þnh kh¸c nhau vÒ s¶n phÈm lµm tõ nguyªn liÖu nhËp khÈu, theo tiªu chuÈn gia c«ng chÕ biÕn quy ®Þnh díi ®©y. 2- Hµng ho¸ kh«ng ®îc s¶n xuÊt hay khai th¸c t¹i níc xuÊt khÈu lµ mét thµnh viªn EU nhng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: * Tiªu chuÈn gia c«ng chÕ biÕn: C¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt t¹i mét níc thµnh viªn EU ®îc hëng toµn bé hay mét phÇn tõ nguyªn phô liÖu, bé phËn hay thµnh phÇn, kÓ c¶ nguyªn phô liÖu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguån gèc, ®îc coi lµ cã xuÊt xø tõ níc ®ã nÕu nh c¸c nguyªn phô liÖu, bé phËn hay thµnh phÇn ®ã ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn, nÕu nã lµm thay ®æi tÝnh chÊt ®Æc trng hay ®Æc tÝnh cña nguyªn phô liÖu sö dông ë møc ®é ®¸ng kÓ. §èi víi s¶n phÈm dÖt - may mÆc chØ cÇn tr¶i qua Ýt nhÊt mét giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ biÕn; vµ c«ng ®o¹n gia c«ng cuèi cïng ph¶i ®- îc thùc hiÖn t¹i mét trong c¸c níc thµnh viªn EU. ThÝ dô: §èi víi c¸c s¶n phÈm may mÆc, quÇn ¸o cã thÓ ®îc sö dông v¶i nhËp khÈu tõ c¸c níc vµo ®Ó c¾t vµ may thµnh s¶n phÈm may mÆc, quÇn ¸o xuÊt khÈu ®i. §iÒu ®ã cã nghÜa r»ng sö dông v¶i nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc nh quÇn, ¸o ®îc coi lµ cã xuÊt xø tõ níc ®îc hëng. TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n gia c«ng n»m trong c¸c thao t¸c gia c«ng ®¬n gi¶n ®Òu kh«ng chÊp nhËn lµ cã xuÊt xø tõ c¸c níc thµnh viªn EU, bao gåm: + C¸c c«ng ®o¹n b¶o qu¶n hµng hãa trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ lu kho (th«ng giã, tr¶i ra, sÊy kh«, lµm l¹nh, muèi, lu hãa hay xö lý dung dÞch, lo¹i bá phÇn háng vµ c¸c c«ng viÖc t¬ng tù kh¸c); + C¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh lau bôi, sµng läc, ph©n lo¹i, so (bao gåm c¶ viÖc xÕp thµnh bé), lau chïi, s¬n, chia c¾t; + (i) Thay ®æi bao b× ®ãng gãi vµ th¸o dì hay ghÐp c¸c l« hµng; + (ii) Cho vµo chai, tói, cÆp, hép, g¾n thÎ b¶ng,.v.v... vµ c¸c c«ng viÖc ®ãng g¾n vµo b¶ng tÊm ®¬n gi¶n kh¸c; + G¾n m¸c, nh·n hiÖu hay ký hiÖu ®Ó ph©n biÖt hµng hãa s¶n phÈm hay bao b× ®ãng gãi cña chóng; + C«ng viÖc g¸ r¸p s¶n phÈm cïng hay kh¸c lo¹i, khi mµ mét hay nhiÒu bé phËn cña s¶n phÈm g¸ r¸p kh«ng tháa m·n quy ®Þnh lµm cho chóng cã kh¶ n¨ng ®îc coi nh lµ s¶n phÈm xuÊt xø; + ViÖc l¾p r¸p ®¬n gi¶n c¸c bé phËn hay s¶n phÈm ®Ó t¹o thµnh mét thµnh phÈm;
  6. 6 + Sù kÕt hîp cña hai hay nhiÒu h¬n c¸c c«ng viÖc tõ c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nªu trªn. IV- C¸c quy ®Þnh kh¸c: C¸c quy ®Þnh vÒ c¨n cø tÝnh thuÕ; chÕ ®é thu nép thuÕ, kÕ to¸n tiÒn thuÕ, b¸o c¸o kÕt qu¶ thu nép thuÕ; chÕ ®é miÔn gi¶m thuÕ nhËp khÈu; chÕ ®é hoµn thuÕ, truy thu thuÕ vµ xö lý vi ph¹m; ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. §Þnh kú 6 th¸ng vµ hµng n¨m Tæng côc H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vÒ sè lîng, trÞ gi¸ (kim ng¹ch) hµng hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy víi Bé Tµi chÝnh vµ Bé Th¬ng m¹i. V- Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c l« hµng dÖt - may mÆc tõ c¸c níc thµnh viªn EU nhËp khÈu vµo ViÖt nam cã Tê khai H¶i quan hµng hãa nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1998. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi ChÝnh ®Ó nghiªn cøu híng dÉn , bæ sung kÞp thêi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2