Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
65
lượt xem
7
download

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   LIªN B é  ñ Y  B A N  K Õ  H O ¹ C H   H µ  N í C  G © N  H µ N G  N H µ  N í C ­ N ­ N B é  T µ I  H Ý N H   é  L © M   G HI Ö P    è  11­T T/L B   G µ Y  10­6­1993 C ­ B N S N H í N G  D É N  T HI H µ N H   U Y Õ T  ® Þ N H  S è  264­C T  N G µ Y  22­7­1992 Q C ñ A   H ñ  T Þ C H  H é I ® å N G   é   R ë N G  V Ò  C H Ý N H  S¸ C H C BT K H U Y Õ N  K H Ý C H  ® Ç U  T  P H¸T T RI Ó N  R õ N G . Thi hµnh    Quy Õt  nh   è  ®Þ s 264­   µy  7­ CT ng 22­ 1992  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  é   ëng  B tr (nay  µ Thñ íng  Ýnh  ñ)  Ò   Ýnh  l  t Ch ph v ch s¸ch khuyÕn  Ých  kh ®Ç u      iÓnrõng.LiªnBé  û   tph¸ttr       U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc­ Ng ©n  µng  µ   ­ K ho   n    h Nh n ícViÖtNam    é  µichÝnh   é  © m       ­B T   ­B L nghiÖp  íng dÉn    µnh    h  thih nh sau: PH Ç N   I |NH÷NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G 1. Ng ©n     s¸ch  µ   íc ®Ç u    Nh n   t cho  õng  r phßng  é  h xung  Õu,  õng  Æc   y r ® dông,rõng  èng quèc    õng  ç  ín, ç  ý  ã    gi   gia,r g l   qu c chu  ú  g k s¶n  Êt trªn20    xu     n¨m vµ  u    ç  î ®Ç th tr  cho      nh  c¸cgia®× sinh sèng    ïng cao,vïng ®Êt  èng,®åi nói   ëv       tr     träc, ng  µo  ïng ®Þnh   ®å b v   canh  nh    ång rõng  µ  ©y  ùng  õng. ®Þ c tr   vx d r 2. Nhµ   íc ®Ç u    Ýn  ông  ®∙icho    n  tt d u    ph¸ttr Ón rõng    ¹onªn  ÷ng   i   ®Ó t   nh vïng  õng  r nguyªn  Öu  li cho  c«ng nghiÖp  Ëp  t trung   nguyªn  Öu  Êy,bét nh li gi     giÊy,gç  èng      ch lß,d¨m, v¸n d¨m, v¸n nh©n  ¹o, ùa        t  nh th«ng.. . 3. §Çu     t ph¸ttr Ón rõng   i   theo  Ën  lu chøng kinh tÕ    ü  Ët (hoÆc      ­ k thu   b¸o c¸o kinh tÕ    ü  Ët,dù    îc cÊp  ã  Èm   Òn    ­ k thu   ¸n)®   c th quy phª  Öt  µ  îc c¬  duy v ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao rõng  µ  t  õng      v ®Ê r ®Ó qu¶n  ý,b¶o  Ö,  l  v kinh doanh    ph¸ttr Ónrõng.  i   §Çu     iÓn rõng  îcNhµ   ícquyÕt  nh  tph¸ttr   ®  n  ®Þ phª  Öt  µng  duy h n¨m    cho ngµnh  © m   L nghiÖp (bao  å m   Çn  g ph Trung  ng  ¬ qu¶n  ývµ  a   ¬ng  l   ®Þ ph qu¶n  lý).   PH Ç N   II NéI  DUNG   ô C   M TIªU  U     ®Ç T PH¸T  Ó N   õ NG   TRI R A.  ñ  u    µnh÷ng  chøc,c¸nh©n  ã   Ch ®Ç tl   tæ     c tc¸ch ph¸p nh©n  Ò     v s¶n  Êt,kinh doanh  © m   xu     L nghiÖp. 1. §¬n  Þ  èc    v qu doanh  µ c¸c doanh  l    nghiÖp  µ   íc bao  å m     © m   Nh n   g c¸c L tr ng  èc  ê qu doanh, ban    qu¶n  ý rõng  l  phßng  é, rõng  Æc   ông, c¸c trung h  ® d      t©m  nghiªncøu    øng  ông  d s¶n  Êt l©m  xu   nghiÖp,c¸c n«ng  êng  èc     tr qu doanh,   ®¬n  Þ  ©n  i,c«ng      ôc,®µo  ¹o,v.v . v qu ®é   an,gi¸od   t .. 2.Ngoµiquèc      doanh,hîp t¸cx∙l©m         nghiÖp,n«ng    nghiÖp,tæ  îp t¸c, é    h    h gia®×nh, c¸nh©n  .      .. tham      gias¶n  Êtl©m  xu   nghiÖp.
  2. 2 3.Chñ  u      ®Ç tph¶icã  Ën    lu chøng  kinhtÕ  ü  Ët(hoÆc        k thu   b¸o c¸o kinh tÕ    kü  Ët,dù    thu   ¸n) theo  ng  ®ó quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc.Ph¶i h×nh  ®Þ hi h c Nh n     thµnh  ét  ¬  Êu  õng  ïhîp víi m cc r ph       chøc n¨ng  ña  õng  ¹ rõng,riªngrõng    ct lo i       s¶n xuÊt ph¶i kÕt  îp      h chÆt  Ï gi÷a  ©m  ch   l nghiÖp  íin«ng  v  nghiÖp, c«ng    nghiÖp  chÕ   Õn  µ  Þ  êng  bi v th tr nh»m   ¹othµnh  ïng s¶n  Êthµng      nh  ©n   t  v  xu   ho¸,æn ®Þ d c  µ    ótthªm    ng  íi. v thu h   lao®é m ­ Quy    Ën    m« lu chøng kinh tÕ  ü  Ët(hoÆc    k thu   b¸o    c¸o kinh tÕ  ü  Ët,   k thu   dù    îcx¸c®Þnh    ¬  ë  ¸n)®     trªnc s quy    Ých  îp (theoTh«ng   ªnBé  è  m« th h    tli   s 155­ TTLB   µy  10­ ng 29­ 1986  ña  û   c U ban  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n  µ   íc vµ  é   © m   Nh n   B L nghiÖp). ­ C«ng  ×nh,h¹ng  ôc    tr   m c«ng  ×nh  tr trong  Ën  lu chøng  kinh  Õ  ü  Ët t k thu   (b¸o c¸o    kinh tÕ  ü  Ët,dù      k thu   ¸n)ph¶icã  ÕtkÕ,  ù    ña  Êp  ã  Èm     thi   d to¸n c c c th quyÒn    Öt. phª duy B.  éi dung,ph¬ng  N    thøc ®Ç u      iÓnrõng.   tph¸ttr   I­§Ç U       T PH¸T  ÓN   õ NG   TRI R B»NG   èN   © N   V NG S¸CH  µ   íC. NH N 1.§Çu   õng    tr phßng  é: h a) M ôc    µt¹ora ® îcrõng    tiªul         phßng  é      ïng xung  Õu  h ë c¸c v   y (theo ®óng    quy  Õ,  ch quy  ¹m  Ò   õng  ph v r phßng  é  Bé   © m   h do  L nghiÖp ban  µnh).Rõng  h   phßng  é  h xung  Õu  îcx©y  ùng  µ  y ®  d v b¶o  Ö   ©u  µi. vld b) §Çu     tcho  õng  r phßng  é  h xung  Õu  y theo 2    o¹n  Ýnh  µt¹orõng    giai® ch l    míi tõ giai®o¹n  ång ®Õ n     õng  Ðp    µ       tr   khir kh t¸n v qu¶n  ý,ch¨m  ãc, b¶o  Ö   l  s  v l©u  µi. d ­§Çu   ¹orõng  íi:   tt   m +  ÷ng  ¬ith¶m  ùc vËt cã  Ó  i Nh n  th     th t¸ sinh tù nhiªn®Ó   µnh  õng.§Çu          th r   t ®Ó   khoanh nu«i, óc  Õn t¸ sinh ®Õ n     õng  Ðp   x ti     i   khir kh t¸n. +  Çu   ång rõng  íitõkh©u  § ttr   m    gieo ¬ m   ©y    c con,xö  ýthùc b×,lµm  t,   l     ®Ê   trångmíi,    ch¨m  ãc  s qu¶n  ý®Õ n     õng  Ðp  l  khir kh t¸n. ­ §Çu     tqu¶n  ý,ch¨m  ãc,b¶o  Ö   õng  l  s  vr phßng  é  h sau    Ðp    khikh t¸n(bao  gå m   õng  ù nhiªn ® îc quy  ¹ch  r t     ho cho  õng  r phßng  é, rõng  h  phßng  é  ång h tr   míi,rõng  îc khoanh    ®  nu«it¸   i sinh ®∙  nh  ×nh).Thêi gian  u       o¹n    ®Þ h     ®Ç t giai® nµy  ªntôc,b¶o  ¶m   li     ® duy  × chøc  tr   n¨ng phßng  é  ña  õng  hc r kh«ng  Þ     b ph¸ hoÆc   èng  Êp. xu c c) Danh  ôc      m c¸c khu  õng  r phßng  é  h xung  Õu  Bé   © m   y do  L nghiÖp  ©y  x dùng  ×nh Ch Ýnh  ñ    Öt. tr   ph phª duy d) §Çu   ç  î ©y  èng    th tr c gi cho    é    nh  èng  c¸c h gia ®× s trong ®Þa   µn  ïng    bv rõng  phßng  é  h xung  Õu  ©y  ùng  ên  õng. y xd vr 2.§Çu   õng  Æc   ông:   tr ® d a)  èi t ng  u    gå m     ên  èc    §   î ®Ç t c¸c V qu gia,khu b¶o  ån  t thiªnnhiªn,khu      rõng        éi, v¨n ho¸ x∙h   nghiªncøu  Ý    th nghiÖ m.
  3. 3 b)  éi dung  u    N  ®Ç ttheo  Ën  lu chøng  kinh tÕ  ü  Ët® îc duyÖt  õc¸c   k thu     (tr     h¹ng  ôc  m kinh doanh  lÞch,c¸ch¹ng  ôc  µy    du     m n ph¶ivay  èn  µ   íc).   v Nh n c) Thêigian ®Ç u      Çu         t :§ tcho  õng  Æc   ông  îcx¸c ®Þnh  õ khi® îc r ® d ®   t      quy  ¹ch  ho cho  n     nh   ×nh  ®Õ khi ®Þ h theo  Ën  lu chøng  kinh  Õ  ü  Ët ® îc t k thu     duyÖt.Riªng  ïng  m   Õu  ã) Nhµ   íc ®Ç u    ç  îng©n    v ®Ö (n c   n  t h tr  s¸ch    ång ®Ó tr   rõng  µ  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ôc  ô  vx d c s h  ph v cho  ång rõng  µ    nh  ©n  . tr   v æn ®Þ d c d) Danh  ôc  õng  Æc   ông  Bé   © m   m r ® d do  L nghiÖp  ©y  ùng  µ  ×nh x d v tr   ChÝnh  ñ    Öt. ph phª duy 3.§Çu   õng  èng  èc    tr gi qu gia: a)  ôc    ¹o ® îc m ét  Ö   èng  õng  èng  èc    µ    µithùc M tiªut     h th r gi qu gia v c¸c lo     vËtrõng  ñ  Õu    ch y theo tõng vïng sinhth¸i Trung  ng           do  ¬ qu¶n  ý. l b) Rõng  èng  µ  ù  ÷h¹tgièng  èc      gi v d tr     qu giabao  å m     i t ng: g c¸c®è  î ­ChuyÓn    õrõng  ång,rõng  ùnhiªn.   ho¸ t   tr   t  ­V ên  èng:LaighÐp, nghiªncøu  Êtxø  Ó  c©y  Ëp  éi). .   gi        xu   (k c¶  nh n . ­Trång  õng  èng..   r gi . c)Thêigian ®Ç u          tcho  õng  èng theo luËn  r gi     chøng kinh tÕ  ü  Ët(b¸o   k thu     c¸o kinh tÕ  ü  Ët,dù    îccÊp  ã  Èm  Òn      k thu   ¸n)®   c th quy phª  Öt  µ  u      duy v ®Ç tcho ®Õ n     ã  khic s¶n  È m   ph cung  Êp  c cho  ångrõng. tr   4.§Çu   ång rõng  ç  ín, ç  ý:   ttr   g l   qug a) Nhµ   íc®Ç u    ©n    n  tng s¸ch cho  ång rõng  ç  ín, ç  ý  ã    tr   g l   qu c chu  ú    g k s¶n xuÊt trªn20      n¨m  ô  ôc1) ®Ó   ¹onªn  ÷ng  ïng rõng  (ph l     t  nh v  cho s¶n  È m   µng  ph h ho¸ theo  Ën  lu chøng  kinh tÕ  ü  Ët (dù      k thu   ¸n,b¸o  c¸o kinh  Õ  ü  Ët)® îc t k thu     duyÖt vµ  ôc  ô  ©u  µin Òn    ph v l d   kinhtÕ  èc  ©n.   qu d b)  êi gian  u  : Ng ©n   Th   ®Ç t  s¸ch Nhµ   íc ®Ç u    i  íitrång rõng  ç  ín,   n  t ®è v     gl  gç  ý  qu theo  chu  ú  k sinh tr ng  õng  ¹  ©y  µ  õng  ïng  îc ®Ç u    y      ë t lo ic vt v ®  t ®Ç ®ñ tõng chu  ú    k theo thiÕtkÕ   µ  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt (xem       v d to¸n®   c th quy phª duy   phô  ôc2). l  §èivíitËp  Ó, hé    nh, c¸ nh©n  Ën  t    ång c©y  õng       th   gia ®×    nh ®Ê ®Ó tr   r trªn 20 n¨m  îc Nhµ   íc hç  îc©y  èng,híng  Én  ü  Ët vµ  µm  Þch  ô    ®  n   tr  gi   d k thu   l d v2 ®Ç u   Õu  Çn).Ph Çn  µ   íccÊp,kh«ng    åivèn. (n c   Nh n     thu h   c)Thu  åivèn  u      h  ®Ç tcho  õng  r s¶n  Êtgç  ín, ç  ý. xu   l   qug Chñ  u    îcNhµ   íc®Ç u    èn  ©n  ®Ç t®   n  tv ng s¸ch cho    kinhdoanh  õng  ç  ín,   r gl  gç  ý    qu khi thu  ¹ch  ho s¶n  È m   Ýnh  ph ch theo  ÕtkÕ   thi   khai th¸c ® îc cÊp  ã       c thÈm  Òn  quy phª  Öt  µ    ô s¶n  È m   duy v tiªuth   ph ph¶ihoµn    èn    tr¶v cho  µ   íc Nh n   vµ  ép    ¹ thuÕ  n c¸clo   i theo luËt®Þnh.    5.§Çu     tqu¶n  ý, l  b¶o  Ö,  v nu«idìng nh÷ng  ng  Ëtquý  Õ m:     ®é v   hi (§iÒu  NghÞ   nh  è  H§BT   µy  1­ 4­  ®Þ s 18­ ng 17­ 1992  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng nay  µChÝnh  ñ) theo  Ën  l  ph   lu chøng kinh tÕ  ü  Ët(hoÆc  c¸o kinh   k thu   b¸o      tÕ  ü  Ët)® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. k thu     c th quy phª duy II  Ç U     Ý N   ô NG     Ê T     ∙ICHO   .§ TT D L∙ISU U®   PH¸T  ÓN   õ NG. TRI R
  4. 4 1.M ôc    µ   íc®Ç u    Ýn  ông  ®∙icho    iÓnrõng    ¹onªn    tiªu:Nh n   tt d u    ph¸ttr   ®Ó t   nh÷ng  ïng rõng  v  nguyªn liÖu cho     c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung nh    nguyªn liÖu giÊy,      bét giÊy,gç  èng        ch lß,d¨m, v¸n d¨m, v¸n  ©n  ¹o,® Æc   nh t  s¶n, nhùa    th«ng...   ®Ó  b¶o  ¶m     ® ®ñ nguyªn  Öu  li cho    ¬  ë  c¸c c s c«ng  nghiÖp ph¸ttr Ón  µ  ã   i v c hiÖu qu¶  cao. Tõng  êikú, c¨n  vµo    th     cø  nhu  Çu  c cung  Êp  c nguyªn  Öu cho  li   c¸c c¬  ë  Õ   Õn    s ch bi c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung,Bé   © m    L nghiÖp c«ng  è  b danh  m ôc    ¹  ©y, chu  ú  c¸c lo ic  k kinh  doanh, suÊt ®Ç u  , quy    Ön  Ých  u       t  m« di t ®Ç t theo dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   ¸n ®   c th quy phª duy 2. Thêi gian  u  : §Çu   Ýn  ông  ®∙icho  ång  õng      ®Ç t  tt d u    tr r chu  ú  u,  k ®Ç b¶o  ¶m       o¹n  ång rõng  ô  ôc 2)  ® hai giai® tr   (ph l   cho  n     õng  µnh  ôc ®Õ khir th th   c«ng  Ö   ngh theo  õng  ¹  ©y  ång vµ  õng  ïng  ô  ôc 1)  t lo ic tr   t v (ph l   theo  ù    µ  d to¸nv thiÕtkÕ   îcduyÖt.   ®  3.L∙i Êt,®èi t ng ®Ç u    Ýn  ông  ®∙i:    su    î   tt d u  L∙isuÊt u  ∙ib»ng     ®  30%­50%     Êt b×nh  êng      Êt hiÖn  l∙su   i th (nh l∙su   i nay  µ l  0,70%/th¸ng). L∙i Êtu  ∙ivµ  êigian thu håivèn  îcx¸c®Þnh    vµo:  su   ®   th       ®   c¨n cø  ­ Chu  ú  u    µihay  ¾n,    k ®Ç td   ng chu  ú  u    ã  k ®Ç tc s¶n  È m     ¹ch    ph thu ho khi ®Þnh  ×nh  µng  µith× møc  ®∙icao  ¬n. h c d    u    h ­ Lo¹ic©y  ã  ãp  Çn    ¹o®Êt  îckhuyÕn  Ých  u    Ý  ô  ©y     c g ph c¶it   ®  kh ®Ç t(v d c keo    µ m,  l¸ch keo    l¸to). 3.1.Trång  õng    r nguyªn  Öu cho  li   c«ng nghiÖp  Êy hoÆc   ç  èng    (gi   g ch lß, v¸n nh©n  ¹o. .    t . )Theo  Ën  . lu chøng  kinh tÕ  ü  Ët(b¸o c¸o kinh tÕ  ü  Ët,   k thu        k thu   dù    îcduyÖt cña  Êp  ã  Èm  Òn. ¸n)®     c c th quy a) Vïng    trungt©m,    §«ng  ¾c, B ¾ c  b   Trung  é,T ©y  b  Nguyªn: ­B¹ch  n  ¾ng    Êtb»ng    ®µ tr l∙xu   i 30%     Êtb×nh  êng. l∙xu   i th ­Keo    µ m,    l¸ch Keo   îng:l∙xuÊtb»ng  tait    i   40%     Êtb×nh  êng. l∙xu   i th ­Bå  :    Êtb»ng    ®Ò l∙su   i 30%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­Mì:L∙i Êtb»ng       su   30%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­Philao:L∙i Êtb»ng         su   30%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­Tre,M Ñt,Luång:L∙i Êtb»ng          su   40%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­Th«ng:L∙i Êtb»ng       su   30%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th b) Vïng    Nam   Trung  é: B ­B¹ch  n, Keo    µm:L∙i Êtb»ng    ®µ   l¸tr     su   50%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­Philao:L∙i Êtb»ng         su   40%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th c)Vïng    §«ng  Nam   é, ®ång  B  b»ng  s«ng  öu  C long: ­B¹ch  n: L∙i Êtb»ng    ®µ     su   50%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­Philao,Keo    ¹     Êtb»ng      c¸clo iL∙i : su   40%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th 3.2.Trång    th«ng  ùa  µ  Æc   nh v ® s¶n: a) Vïng  ©y  ¾ c,    T B §«ng  ¾ c,  B Trung  © m: T ­Cä,  Õt,Tróc:L∙i Êtb»ng    Khi      su   40%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th
  5. 5 ­Th«ng  ùa,Qu Õ:    Êtb»ng    nh   L∙isu   30%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th b) Vïng  ¾c    B Trung  é, T ©y  B  Nguyªn: ­Th«ng  ùa,Qu Õ:    Êtb»ng    nh   L∙isu   30%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­§µo  énhét:L∙i Êtb»ng    l     su   50%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th c)Vïng    Nam   Trung  é, §«ng  B  Nam   é: B ­§µo  énhét:L∙i Êtb»ng    l     su   50%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th ­L¸ bu«ng,quÕ:    Êtb»ng       L∙isu   40%     Êtb×nh  êng. l∙su   i th 4.L∙i Êt¸p dông     su     cho  Òn  ói,   ¶o: mi n ® h¶i ­L∙i Êt¸p dông     su     cho  Òn  ói,   ¶o  îcThèng  c  ©n  µng  µ   mi n ®h¶i ®  ®è ng h Nh nícViÖtNam       c«ng  è  õng thêikú    Ön  b t     (nh hi nay  µ® îcgi¶m  l    15%     Êt®Ç u   l∙su   i ttheo kÕ   ¹ch Nhµ   íc).     ho   n ­ §èi t ng  îc sö  ông    Êt ¸p  ông     î ®   d l∙ su   d i cho  Òn  ói,h¶i®¶o  mi n   bao  å m   g trång rõng    c«ng  nghiÖp  chu  ú  trë®i,trång c©y  k 2        c«ng  nghiÖp,c©y      ¨n qu¶,  n«ng  ©m  Õt  îp ®èi víi l k h     kinhtÕ  é    nh.   h gia®× 5. Nh÷ng  é    nh    ÷ng  ïng khã    h gia ®× ë nh v  kh¨n trong vïng phßng  é, vïng       h    ®Þnh  canh  nh    ngoµi chÝnh  ®Þ c   s¸ch  u    cña  µ   íc,n Õu   ®Ç t Nh n   c¸c  é    h gia ®×nh  ã  c nhu  Çu  c vay  èn    v ®Ó ph¸ttr Ón s¶n  Êt,trång c©y   i   xu     c«ng nghiÖp,   c©y    ¨n qu¶  u   îcNhµ   íccho  ®Ò ®   n  vay  èn  v kh«ng  Êyl∙ . l  i 6.C«ng  ×nh chuyÓn  Õp vµ  ¬ng    tr   ti   ph thøc ®Ç u  :   t a)  ÷ng  Nh c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh  u    ph¸ttr Ón rõng    tr ®Ç t  i   s¶n xuÊt ®∙  u    õ ng©n    ®Ç t t   s¸ch  µ   íc nhng  a  µn  µnh    o¹n  u  , Nh n   ch ho th giai® ®Ç t  nay  chuyÓn  sang    o¹n  u    Ýn  ông  ®∙in Õu  ã  giai® ®Ç tt d u    c nhu  Çu  µ  îcghi c v®    vµo  Õ   ¹ch Nhµ   íc. k ho   n b) Nh÷ng    c«ng  ×nh,h¹ng  ôc  tr   m c«ng  ×nh ®∙  u    Ýn  ông  tr   ®Ç tt d theo    quy ho¹ch,kÕ   ¹ch  µ   íc víimøc     Êt  Ön  µnh  i  íirõng    ho Nh n     l∙ su hi h i ®è v   cung  Êp  c nguyªn liÖu c«ng     nghiÖp. ­ C«ng  ×nh,h¹ng  ôc    tr   m c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh    o¹n  u  ,nhng  tr   ho th giai® ®Ç t  cha  n   êikú  ®Õ th   khaith¸cs¶n  È m   Ýnh     ph ch cßn    î.Khi khaith¸cs¶n  È m   dn        ph chÝnh  theo quy  ×nh khaith¸c® îccÊp  ã  Èm  Òn  tr       c th quy phª  Öt  µ    ô duy v tiªuth   s¶n ph¶m   ×  th ph¶itr¶nî gèc  µ         v l∙ vay  ét  Çn  i m l (kh«ng  Ýnh    Ëp  èn) vµ  t l∙ nh i v  kh«ng    åil∙hµng  thu h    i th¸ng. ­  ÷ng  Nh c«ng  ×nh, h¹ng  ôc   tr   m c«ng  ×nh  a  µn  µnh    o¹n  tr ch ho th giai® ®Ç u  , n Õu  îc tiÕp  ôc ghi trong kÕ   ¹ch  µ   íc th×  îc ®Ç u    Õp    t  ®  t      ho Nh n   ®   t ti cho ®Õ n     µnh  ôc C«ng  Ö     ôc  cña  khith th   ngh (nh m B  Th«ng   µy). tn 7.Thêih¹n    èn  µ        tr¶v v l∙vay: i M äi  ñ  õng  ∙  ch r ® vay  èn  ña  µ   íc®Ò u   v c Nh n   ph¶ihoµn    µ   íc®óng    tr¶Nh n   thêih¹n ®∙      cam   Õt    k khivay. a)  i  íitrång rõng  ®è v     nguyªn  Öu c«ng  li   nghiÖp: Khi khaith¸cs¶n  È m         ph chÝnh  theo  quy  ×nh khaith¸c® îcc¬  tr         quan  ã  Èm  Òn    Öt  µ    c th quy phª duy v tiªu thô s¶n  È m   ×    ph th ph¶ihoµn    ©n  µng  èn  µ    ét  Çn    tr¶ng h v v l∙m l (kh«ng  Ýnh    i t l∙i nhËp  èn)vµ  v   kh«ng    åil∙hµng  thu h    i th¸ng. b)  èi víitrång  õng  §   r th«ng  ùa  µ  ©y  Æc   nh vc ® s¶n: Khi    khai th¸c s¶n      phÈ m   Ýnh  ch theo quy  ×nh khaith¸c® îcc¬  tr         quan  ã  Èm  Òn  c th quy phª  Öt  duy
  6. 6 vµ    ô s¶n  È m   × ph¶ihoµn    ©n  µng  èn  µ    tiªuth   ph th     tr¶ng h v v l∙vay  i (kh«ng  Ýnh  t l∙ nhËp  èn) vµ    i v   kh«ng  thu  åi l∙ hµng  h    i th¸ng t ng    ¬ øng  íigi¸trÞ s¶n  È m   v      ph khaith¸chµng     n¨m, nhng  êih¹n tr¶kh«ng    n¨m.   th       qu¸ 5  Nh÷ng  c«ng  ×nh, h¹ng  ôc   tr   m c«ng  ×nh  ∙  n   êikú    î  ng  tr ® ®Õ th   tr¶ n nh kh«ng  µn    î vµ    ho tr¶n   l∙ vay  i (hoÆc    a  Õt  î)th×  ©n   µng  ã  Òn  tr¶ch h n   Ng h c quy chuyÓn sang  Õ     ch ®é vay    ¹n. qu¸ h   PH Ç N   I II §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H 1. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  th¸ng 1    tn c hi l     t  1    n¨m  1993.C¸c      v¨n b¶n  íc®©y    íi tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u   tn ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùc. c hi l 2. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön, cã  ÷ng  tr th hi   nh ph¸tsinh míi c¬  ë        s b¸o  c¸o  é   B L© m   nghiÖp    µm  Öc  íi   µnh  ã  ªnquan    Õt kÞp  êi  ®Ó l vi v   ngc¸c c li   gi¶iquy   th . PHô   ôC  L 1 DANH   ô C   é T   è   © Y   å NG   Ý NH       M M SC TR CH Lo¹ic©y  ång   tr Vïng Chu  ú  k sinh tr ng  íi n¨m  ë d   20  Chu  ú  k sinh tr ng   ë trªn20    n¨m 1 2 3 1.T ©y  ¾ c:    B Cä  khiÕt, Ëu  thiÒu, Èu, M¹y  L¸t  §  Tr  hoa, Sa  m éc,  sang (Tre,Luång)..     .   P¬     . mu .. LaiCh ©u,  ¬n    S La  2. Trung t©m: Hµ  Giang, B¹ch  n,  å   ,  ì    ®µ B ®Ò M Tre  ång, lu   Qu Õ,   Sa   m éc,  Tuyªn  Quang  µo  L Cai,Yªn  Tre  Ôn    di Keo    ¹ .   c¸clo i .  . Th«ng  3  l¸ Tr¸m  , B¸i, ûnh  Phó, Hµ  T ©y,  V   ®en, Tr¸m  tr¾ng,   Hoµ   ×nh   B   Chß  ©u... n 3. §«ng  Bæc: Cao  B»ng, Mì, Håi,B¹ch  n  Ôu,B¹ch  n   Th«ng   m∙   vÜ,       ®µ li   ®µ   L¹ng  ¬n, B ¾c   S   Th¸i,  Qu¶ng  camen, TrÈu,Keo   îng,Ch Ño,  Th«ng  nhùa, Sa       Tait   Ninh,    m éc,  Sau  sau..  . Hµ   B ¾ c   Tróc,   GiÎ.   .. 4.  ång  § b»ng  ¾c   é:  µ   Xoan  ta, B bH  Phi lao, Tre gai B¹ch  Xµ   cõ,   Th«ng  Néi,  H¶i Phßng, H¶i H ng, ®µn  camen, B¹ch  ®µn  tr¾ng  nhùa...   Th¸i ×nh  Hµ  Nam,  Ninh  Trang,V Ñt..  B   . B×nh    5. B ¾c  Trung Bé: Thanh  Mì, Muång  ®en, Phi lao, Tre  L¸t hoa, Giæi, Lim        Ho¸, Ngh Ö  An  Hµ  T Ünh, luång, Tre m Ðt, Xoan  ta, ¹ch  xanh     B Th«ng  ùa, nh   Qu¶ng  ×nh   B   ®µn  ¾ng..  tr .   Qu Õ... 6. Nam  Trung Bé: Qu¶ng  B¹ch   ®µn  camen,  B¹ch   ®µn   Qu Õ,  Th«ng  ùa, nh   Nam  ­ §µ  N ½ ng, Qu¶ng  tr¾ng, §µo  én  ét, Keo     µm, Th«ng  l¸ .   lh  l¸tr   3  . .
  7. 7 Ng∙i, ó  Yªn Kh¸nh Hoµ, Muång  en, Philao,L¸ bu«ng...  Ph   ®        B×nh  §Þnh, Ninh ThuËn,  B×nh  Ën  Thu 7. T ©y  Nguyªn: Gia Lai, Muång  ®en, Keo  l¸ µm, M Ýt, T Õch,     tr   Th«ng  l¸ 3    , Kon  Tum, § ¾c  L ¾c, L© m   §µo  énhét..  l    . Th«ng   nhùa,   §ång  Qu Õ... 8. §«ng    Nam   é:  ång  B§ Nai, B¹ch   ®µn  camen,  B¹ch   ®µn   D Ç u   i D Ç u   µm,   r¸   , tr   S«ng  B Ð,  T ©y  Ninh, Bµ   tr¾ng, §µo  lén hét, So  ®òa, T Õch, Sao...       R Þa   òng  µu   ­V T  Muång  ®en, Keo  l¸ µm, §íc,  tr   Trµm, Trang,V Ñt  .   ..    9. §ång  b»ng  s«ng  Cöu   B¹ch   ®µn  camen,  B¹ch   ®µn   Long   tr¾ng, §íc, Ñt, Trµm, §µo  lén  V   hét,Dõa  íc,Keo    µm, Muång    n  l¸tr   ®en, Philao,So  a  .       ®ò ..  PHô   ôC  L 2 C¸C  GIAI ® O¹N  © M     L SINH  I  íIRõ NG   å NG   ®è V   TR I.Giai®o¹n    ång  ©y, ch¨m  ãc  õ lóc míi trång  ©y  n     õng      I:Tr c  s t      c ®Õ khi r khÐp    t¸nhoÆc   nh  ×nh.Thêigian tõ3  n   n¨m  ®Þ h         ®Õ 5  chiara 2  íc:   b B íc 1: trång bao  å m   ¹oc©y       g t  con, lµm  t, trång,tradÆ m,    ®Ê      ch¨m  ãc, s  chèng  ãimßn,  x  b¶o  Ö.  êigian tèi Óu 12  v Th      thi   th¸ng. B íc2: Ch¨m  ãc,b¶o  Ö      s  v cho  n     õng  Ðp    ®Õ khir kh t¸nhoÆc   nh  ×nh. ®Þ h   Bao  gå m  trång dÆ m,  ch¨m sãc, åi ìng ®Êt,  b  d  phßng chèng s©u  b Önh,  phßng  èng  êivµ    óc    ¹i ch ng   gias ph¸ ho . II  .Giai ®o¹n  :nu«i dìng    II    b¶o  Ö   õ  óc rõng  Ðp    n     õng  v tl  kh t¸n ®Õ khi r thµnh  ôc sinh häc  th     hoÆc   c«ng nghiÖp.Thêigian tõ6  n   n¨m  ã thÓ            ®Õ 30  (c   5 n¨m  i  íirõng  Æc   ®è v   ® s¶n, 8    n¨m  i  íirõng  ®è v   c«ng nghiÖp, 40    n¨m  i  íi ®è v   rõng  ç  ín) Chia ra haibíc: gl   .      B íc 1: tØa     quang (kh«ng    îc s¶n  È m)  thu ®   ph bao  å m   g tØa    ­ ch¨m  ãc    s­ nu«idìng ­b¶o  Ö.  êigian tõ2  n   n¨m.      v Th       ®Õ 5  B íc 2: tØa  a     th trung gian  õ lóc kÕt  óc  t    th tØa quang  n   ®Õ tØa  a  Çn  th l cuèi,  bao  å m   g tØa  a  iÒu  th ® chØnh  Ët    Ö   m ®é v sinhrõng     ­b¶o  Ö. v Tuú  theo  õng  ¹  õng  µ  t lo ir v tuæi c©y  µihay  ¾n   µ   ã  Ó  ã    d  ng m c th c hoÆc   kh«ng  ã  ícnµy. cb 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản