intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
146
lượt xem
11
download

Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế đối với các Chi nhánh tổ chức Luật sư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn một số điểm về chính sách thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 04 T C/T C T  n g µ y   c 23 th¸ng 01 n¨ m  1997 h íng d É n  m ét sè  Ó m   Ò  ch Ý n h  s¸ch thu Õ  ® èi víi c¸c ®i v   C hi n h¸nh t æ   h øc   c luËt s n íc n g o µi h o¹t ® é n g  t¹i Öt N a m  Vi ­C¨n  vµo      cø  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p      lÖnh  thuÕ  vÒ  hiÖn  hµnh; ­ C¨n  vµo      cø  c¸cNghÞ ®Þnh cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p        lÖnh  thuÕ  hiÖn hµnh; ­ C¨n  vµo    cø  NghÞ ®Þnh  42/CP  sè  ngµy 8/7/1995 cña ChÝnh phñ ban  hµnh Quy  chÕ hµnh nghÒ   t vÊn ph¸p    luËtcña  chøc    nícngoµiho¹t tæ  luËts        ®éng    t¹ ViÖtNam; i   ­C¨n  vµo    cø  C«ng    3755/KTTH  v¨n sè  ngµy  7/8/1996 cña    ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  thuÕ          ®èi víi Chi nh¸nh    nícngoµi; c¸c luËts    Bé    Tµi chÝnh híng dÉn mét  ®iÓm     sè  vÒ chÝnh  s¸ch thuÕ ®èi    víic¸c  Chi nh¸nh  chøc    nícngoµiho¹t®éng      tæ  luËts        t¹ ViÖtNam   sau: i   nh  I. h¹ m  vi ¸p d ô n g  P 1. C¸c    nghÜa  thuÕ  vô  híng dÉn  i t¹ Th«ng  t nµy  dông  ¸p  ®èi        víic¸c Chi nh¸nh  chøc    nícngoµi(sau  tæ  luËts      ®©y          gäit¾t lµChi nh¸nh  luËt)® îcphÐp      thµnh lËp  theo quy ®Þnh  i t¹ Quy chÕ  hµnh  nghÒ     t vÊn ph¸p    luËtban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  42/CP  sè  ngµy  8/7/1995 cña    ChÝnh  phñ. 2. Trêng      hîp Nhµ    níc,ChÝnh  phñ  ViÖt Nam     tham    gia hoÆc   kÕt  ký  mét  §iÒu    íc quèc    tÕ, HiÖp  ®Þnh  hoÆc   cam  kÕt  ph¸p        chøc  lývíic¸c tæ  quèc tÕ  hay Nhµ    níc,ChÝnh  phñ    níc kh¸c mµ     trong v¨n    b¶n  kÕt  quy  ký  cã  ®Þnh  vÒ  thuÕ        ®èi víiho¹t®éng  cña      c¸c Chi nh¸nh  chøc    nícngoµikh¸c víih­ tæ  luËts          íng dÉn  i t¹ Th«ng    t nµy th×  dông  ¸p  theo  §iÒu    íc quèc    tÕ, HiÖp  ®Þnh  hay  Cam  kÕt  ®ã. II.  C¸c lo¹i  thu Õ  ¸p d ô n g 1­ ThuÕ     doanh  thu Theo  quy ®Þnh   iLuËt  t¹  ®Çu    níc ngoµi t¹  t     iViÖt Nam   c¸c v¨n    vµ    b¶n  ph¸p    lýhíng dÉn thùc hiÖn; LuËt thuÕ        doanh  ngµy  thu  30/6/1990;LuËt söa      ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    doanh    thu ngµy 5/7/1993  LuËt vµ    söa  æi,bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    doanh    îcQuèc    thu ®   héith«ng  qua ngµy  28/10/1995 th× Chi  nh¸nh  chøc  tæ  luËt s níc ngoµi ho¹t®éng  i         t¹   ViÖtNam     nÕu  doanh      cã  thu ph¸tsinh tõho¹t®éng        kinh doanh  ViÖt Nam       ë    lµ ®èi t    îng ph¶inép    thuÕ  doanh  thu. a­ Doanh      thu chÞu  thuÕ:
  2. 2 Toµn  sè  bé  tiÒn thu    tõ ho¹t®éng    kinh doanh cña Chi nh¸nh  chøc  tæ  luËts      nícngoµi,ph¸tsinh trong kú          nép  thuÕ kh«ng ph©n  biÖtsè    tiÒn  ®∙  ®ã  thu ® îchay      cha    îc,lµdoanh    thu ®     thu chÞu thuÕ doanh thu. Doanh  thu chÞu thuÕ kh«ng bao gåm  kho¶n tiÒn Chi nh¸nh luËt ® îc     kh¸ch hµng  th¸cgi÷hé.   uû      Trêng  hîp c¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n   trong    níc vµ/hoÆc     níc ngoµi ký      hîp ®ång      víiChi nh¸nh    luËtthùc hiÖn    mét phÇn  c«ng viÖc cña Hîp ®ång      mµ Chi nh¸nh      víikh¸ch hµng, th×  luËtd∙ ký        doanh    thu chÞu  thuÕ cña    Chi nh¸nh    luËt kh«ng bao gåm   kho¶n tiÒn thanh to¸n cho    chøc, c¸ nh©n    c¸c tæ      thùc hiÖn  phÇn c«ng viÖc    nãitrªn. b­ ThuÕ     suÊtthuÕ    doanh  thu: ThuÕ   suÊt thuÕ    doanh  thu ®èi    víiho¹t®éng   vÊn    t ph¸p luËt cña      Chi nh¸nh luËt¸p    dông  møc  thuÕ suÊt 4%       trªndoanh  thu chÞu thuÕ  (theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÓm     3, Môc    VI,BiÓu  thuÕ doanh    thu ban hµnh kÌm theo  LuËt söa    ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    doanh  ® îc Quèc    thu    héikho¸ IX,     kú  häp  8,th«ng  thø    qua  ngµy  28/10/1995). c­Thñ      tôc®¨ng      ký,kª khainép    thuÕ  doanh  thu: Chi nh¸nh      luËtthùc hiÖn    ®¨ng      ký,kª khainép    thuÕ doanh    thu theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   97    tsè  TC/TCT  ngµy 30/12/1995 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh    NghÞ  ®Þnh  96/CP  sè  ngµy  27/12/1995 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chitiÕtthi       hµnh LuËt thuÕ    doanh    LuËt söa  thu vµ    ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    doanh  thu. Trêng  hîp Chi nh¸nh luËt ký    hîp  ®ång      chøc  c¸ nh©n    víic¸c tæ  vµ    níc ngoµi ®Ó     thùc hiÖn    mét phÇn  c«ng viÖc  ®∙  nh  nªu  it¹ §iÓm   th×  íc khi 1.a  tr     thanh    to¸ncho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      ®ã,    Chi nh¸nh    luËtph¶icã    tr¸chnhiÖm     khÊu    trõ thuÕ  nép Ng©n  s¸ch  Nhµ     níc theo quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 37  TC/TCT  ngµy  10/5/1995 cña  TµichÝnh.   Bé    2.ThuÕ       lîtøc i Theo  quy ®Þnh  cña LuËt  ®Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam   c¸c v¨n    vµ    b¶n  ph¸p    lý híng dÉn thùc hiÖn, th×      lî tøc  c¸c Chi  i do    nh¸nh  chøc  tæ  luËts      níc ngoµithu ® îctõ ho¹t®éng            kinh doanh  ViÖt Nam,      ë    c¸c kho¶n      lîtøc kh¸c kÓ   i   c¶      lî tøc ph©n    i bæ cña    Tæ chøc    níc ngoµicho    luËts      Chi nh¸nh    i luËtt¹ ViÖt  Nam  (nÕu       îng chÞu  cã)lµ®èi t   thuÕ    lîtøc. i Trêng      hîp Chi nh¸nh    c¸cc¬  kinhdoanh  luËtcã    së    phô  thuéc ® Æt  trong   ë    vµ ngoµi ViÖt Nam,      th×    thu  îc tõ c¸c c¬  nµy  îc tÝnh  lî tøc  ®       së  i ®   gép vµo    lîi tøc cña      Chi nh¸nh        luËtkhix¸c®Þnh      lîtøc chÞu  i thuÕ. a­ Lîi       chÞu  tøc thuÕ: Lîitøc    chÞu thuÕ  cña  Chi  nh¸nh  luËt lµ sè      chªnh  lÖch gi÷a  tæng  sè  doanh  thu  c¸c kho¶n    vµ    chi phÝ  hîp    lý,hîp  cã  ªnquan  lÖ  li   ®Õn   viÖc h×nh  thµnh      lî tøc chÞu  i thuÕ céng      víic¸c kho¶n      lî tøc kh¸c (bao  i   gåm     c¸c kho¶n    lîi tøc phô    îcnh      nhîng b¸n    thu ®   lîtøc do  i   hoÆc   thanh      lýtµis¶n,chªnh    lÖch gi÷a  l∙tiÒn göivµ      i     l∙tiÒn vay,chªnh  i     lÖch    .vµ      tû gi¸.  lîtøc ph©n    . i bæ cña    Tæ chøc  luËts      nícngoµicho      Chi nh¸nh    i luËtt¹  ViÖt Nam)    trong n¨m    tÝnh thuÕ. Trong    ®ã:
  3. 3 a1­ Doanh  ®Ó     thu  tÝnh      lî tøc chÞu  i thuÕ    lµ toµn  sè  bé  tiÒn   Chi nh¸nh  luËtthu ® îc tõ ho¹t®éng            kinh doanh    víidoanh      phï hîp    thu tÝnh thuÕ doanh  thu ® îcx¸c®Þnh        theo híng dÉn        t¹ §iÓm     i 1.a,Môc  , II Th«ng     tnµy. a2­ C¸c    kho¶n    chiphÝ kinh doanh        ® îcx¸c ®Þnh    hîp lý,hîp lÖ      bao gåm   c¸ckho¶n    sau: +  TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng  c¸ckho¶n  l     vµ    phô cÊp    tr¶cho ngêilao®éng      ViÖt  Nam   nícngoµitrªnc¬  hîp ®ång    vµ        së    lao ®éng        phïhîp víiQuy chÕ    lao ®éng  vµ  ph¸p luËthiÖn      hµnh. +    Chi phÝ  vËt t  vÒ   ,nguyªn liÖu,n¨ng îng li       l   ªnquan  ®Õn   viÖc  cung  cÊp  dÞch  vô. + KhÊu hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng trong ho¹t®éng      cung cÊp  dÞch    vô. Møc  khÊu hao    tµis¶n  ®Þnh  cè  thùc hiÖn    theo    quy  tû lÖ  ®Þnh  i t¹  Th«ng    t 31  TC/TC§N  ngµy 18/7/1992 vµ QuyÕt ®Þnh  sè 1062 TC/Q§/CSTC  ngµy  14/11/1996    vÒ viÖc  ban hµnh ChÕ     ®é qu¶n    dông  trÝch khÊu  lý,sö  vµ    hao  tµis¶n  ®Þnh    cè  cña  TµichÝnh. Bé    +  C¸c kho¶n    chimua   s¾m   hoÆc     tr¶tiÒn sö    dông      c¸c tµiliÖu,c¸c dÞch      vô  îccung  ®   cÊp. +    Chi phÝ  qu¶n    lý,®iÒu  hµnh    Chi nh¸nh  luËt. Trêng hîp  trong §iÒu  cña      lÖ  Tæ chøc    níc ngoµi cã  luËts      ®iÒu  kho¶n  quy  ®Þnh  viÖc  ph©n      bæ chiphÝ  qu¶n    lý,®iÒu  hµnh  cña  Trô  chÝnh  së  cho  c¸c Chi    nh¸nh  luËt ® Æt   c¸c níc th×      ë      chi phÝ  qu¶n    lý,®iÒu  hµnh  thùc tÕ  ph©n   bæ cho    Chi nh¸nh    i luËtt¹ ViÖt Nam   îctÝnh    ®   vµo    chiphÝ      khix¸c ®Þnh  lî tøc chÞu      i thuÕ  nÕu  ®ñ   cã  chøng            tõ hîp lý,hîp lÖ.Trong  êng  nµy, tû tr hîp      lÖ    c¸ckho¶n    chiphÝ  thùc tÕ    ph©n   bæ cho    Chi nh¸nh    t¹ ViÖtNam   i   trongtæng    chiphÝ    cña    Tæ chøc    nícngoµikh«ng  îcvîtqu¸ tû lÖ  luËts      ®         doanh    thu chÞu  thuÕ    ph¸tsinh t¹    i ViÖt Nam   víitæng  doanh      so    sè  thu cña    Tæ chøc    níc luËts    ngoµi.ChËm     nhÊt  sau  th¸ng    ngµy  ba  kÓ tõ  kÕt thóc  n¨m    Tµi chÝnh, Chi     nh¸nh    luËtph¶inép    b¸o  kÕ  c¸o  to¸n cña    Trô  chÝnh  ® îc kiÓm   së  ®∙    to¸n bëi     mét  chøc  tæ  kiÓm     to¸n®éc  ®Ó   quan  lËp  c¬  thuÕ    x¸c ®Þnh   chiphÝ  qu¶n    lý vµ  ®iÒu hµnh  ph©n  bæ. +  C¸c  kho¶n tiÒn nép    quü b¶o  hiÓm   cho ngêilao ®éng      thuéc nghÜa    vô  cña    Chi nh¸nh    luËttheo quy    ®Þnh cña  ChÕ   b¶o  ®é  hiÓm       x∙héihiÖn hµnh. +  C¸c  kho¶n  tiÒn mua    b¶o  hiÓm     tµis¶n  cña    Chi nh¸nh  luËt. +  C¸c  kho¶n  thuÕ,lÖ    phÝ, phÝ    mang  tÝnh  chÊtthuÕ  nép      ®∙  (trõthuÕ    lîi tøc). +  C¸c kho¶n    chikh¸c cha  îckÓ    ®   ®Õn   trªnnhng  ë    kh«ng        vîtqu¸ 5% cña  tæng    chiphÝ  trªn. nªu  TÊt  c¸c kho¶n    c¶    chiphÝ      kÓ trªn®Òu  ph¶icã    chøng    lý,hîp    tõ hîp    lÖ. BÊt    kÓ kho¶n    chiphÝ nµo kh«ng  chøng    lý,hîp  ®Òu   cã  tõ hîp    lÖ  kh«ng    dîc tÝnh vµo    chiphÝ      khix¸c®Þnh      lîtøc chÞu  i thuÕ. Khix¸c®Þnh      doanh    c¸cchiphÝ  îctrõ®Ó     thu vµ      ®     x¸c®Þnh      lîtøc chÞu  i thuÕ, c¬    quan  thuÕ  quyÒn  cã  xem     xÐt tÝnh      hîp lýcña    c¸c kho¶n      thu,chi®èi  víi       hîp ®ång  c¸c dÞch  tvÊn  c¸cquan    vô   vµ    hÖ thanh  to¸n,giao dÞch      gi÷a Chi     nh¸nh  luËtvíic¸c tæ        chøc, c¸ nh©n      hoÆc   gi÷a Chi nh¸nh  luËtvíiTæ       chøc  luËts      níc ngoµi mµ     Chi nh¸nh    luËtchÞu  qu¶n    sù  lýcña  chøc  tæ  ®ã. Trêng  hîp  kÕ   sè  to¸n vµ      c¸c quan   hÖ thanh  to¸n,giao    dÞch, hîp    ®ång dÞch  vô..   ..
  4. 4 kh«ng    râ rµng,kh«ng    theo  nguyªn t¾c    giao dÞch    sßng ph¼ng, c¬    quan  thuÕ  cã quyÒn  ®Þnh  Ên  doanh  chÞu  thu  thuÕ doanh  vµ    chÞu  thu  lî tøc  i thuÕ    lîi tøc. a3­ C¸c    kho¶n          lîtøc kh¸®Ó tÝnh      i lîtøc chÞu  i thuÕ  bao  gåm   nhng  kh«ng  h¹n chÕ      c¸ckho¶n sau: +        îctõquyÒn  h÷u,sö  Lîi thu ®     tøc së    dông    tµis¶n  cña    Chi nh¸nh  luËt. + C¸c kho¶n        lîtøc tµichÝnh    i nh:chªnh  lÖch  gi÷a l∙tiÒn göithu ® îcvµ       i         l∙ i tiÒn vay;lîtøc mua           i b¸n chøng kho¸n... +      Lîi ph©n      së  tøc bæ tõTrô  chÝnh  cho    Chi nh¸nh  luËt. b­ ThuÕ     suÊtthuÕ      lîtøc: i ThuÕ  suÊt thuÕ        lî tøc ®èi      i víiho¹t®éng  t vÊn ph¸p    luËtcña    Chi nh¸nh  luËt ¸p    dông  møc  thuÕ  suÊt 25%       trªnlî tøc  i chÞu thuÕ  (theo quy ®Þnh   i t¹  LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam   c¸cv¨n b¶n      i   vµ      ph¸p lýhíng dÉn       thùc hiÖn).   c­Thñ      tôc®¨ng      ký,kª khainép    thuÕ  quyÕt to¸nthuÕ    vµ      lîtøc: i Chi nh¸nh      luËtthùc hiÖn    ®¨ng      ký,kª khainép  quyÕt      vµ  to¸nthuÕ      lîtøc i theo quy ®Þnh   ic¸c v¨n  t¹    b¶n ph¸p    lý híng dÉn thùc hiÖn LuËt ®Çu    níc t   ngoµit¹ ViÖtNam.     i   3.ThuÕ       thu nhËp    c¸nh©n      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao Ngêi níc ngoµi vµ        ngêi ViÖt    Nam   lµm viÖc  ic¸c  t¹  Chi nh¸nh luËt cã    nghÜa  nép  vô  thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n theo quy ®Þnh  i t¹  Ph¸p lÖnh thuÕ  thu  nhËp  ®èi    víingêi cã  nhËp    thu  cao ban hµnh  ngµy 19/5/1994  c¸c v¨n  vµ    b¶n  ph¸p lýhíng dÉn         thihµnh  Ph¸p lÖnh nµy. 4.ThuÕ     chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi Khi chuyÓn  i lî nhuËn  níc ngoµi,c¸c    ra      Chi nh¸nh luËt ph¶i nép      thuÕ  chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi víithuÕ  i ra        suÊt 10%.    Thñ    khainép  tôc kª    thuÕ  chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµithùc hiÖn      theo  híng dÉn  i       t¹ c¸c v¨n b¶n    ph¸p    lý híng dÉn    thùc hiÖn    LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   5.C¸c      lo¹ thuÕ  i kh¸c Ngoµi c¸c lo¹      i thuÕ nªu trªn,c¸c Chi      nh¸nh    nghÜa  nép  luËtcã  vô  thuÕ  m«n    bµi,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  c¸clo¹ thuÕ,thu kh¸ctheo quy  vµ    i           ®Þnh  cña      c¸c luËtthuÕ, Ph¸p    lÖnh thuÕ  hiÖn hµnh  c¸c v¨n b¶n  vµ      ph¸p    lýh­ íng dÉn    thùc hiÖn.   Trong qua tr×nh ho¹t ®éng,    c¸c Chi nh¸nh  luËt cã    nghÜa  kª  vô  khai,  khÊu    nép  trõvµ  cho Nhµ    níc ViÖt Nam     i   c¸c lo¹ thuÕ (nÕu  ph¸tsinh)sau  cã      ®©y: ­ThuÕ       thu nhËp    tõtiÒn b¶n    quyÒn theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   08  i tsè  TC/ TCT  ngµy 5/2/1994 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thuÕ    vÒ  ®èi      víithu nhËp    tõ tiÒn b¶n    quyÒn.
  5. 5 ­ThuÕ     thuéc nghÜa  cña    chøc,c¸nh©n      vô  c¸ctæ      nícngoµiho¹t®éng        t¹i ViÖt Nam     theo quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   37  t sè  TC/TCT  ngµy  10/5/1995 cña  Bé  Tµi chÝnh    híng dÉn  chÕ     ®é thuÕ  dông  ¸p  ®èi      chøc  víic¸c tæ  kinh      tÕ, c¸ nh©n  ho¹t®éng    kinh doanh  i   t¹ ViÖt Nam     kh«ng  thuéc    c¸c h×nh thøc ®Çu   t theo LuËt ®Çu        tnícngoµit¹    i ViÖt Nam     (kÓ  c¸c ho¹t®éng  c¶      cung  cÊp  dÞch  vô  Tæ   do  chøc    nícngoµicung  luËts      cÊp cho    Chi nh¸nh      luËtt¹ ViÖtNam). i   N¨m  tÝnh thuÕ  cña    Chi nh¸nh    luËtb¾t ®Çu     tõngµy    kÕt  1/1 vµ  thóc vµo    ngµy 31/12 n¨m d¬ng  lÞch.N¨m     tÝnh thuÕ  ®Çu     tiªnb¾t ®Çu     tõ ngµy ®¨ng  ký  hµnh nghÒ  kÕt  vµ  thóc vµo    ngµy  31/12 n¨m    ®ã. III.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c C hi n h¸nh t æ  c h ø c luËt s n íc n g o µi     h o¹t é n g  t¹i Öt N a m  ®  Vi 1. ChËm   nhÊt    ngµy  íc khi b¾t  lµ 5  tr     ®Çu  ho¹t ®éng    hoÆc     gi¶ithÓ,  hoÆc   thay  æi  ® ®Þa  ®iÓm   Æt     ®iÒu  ® trô së  hµnh, c¸c Chi      nh¸nh luËtph¶i     lµm  thñ    tôc ®¨ng  nép  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng    Æt    ®iÒu  n¬i® trôsë  hµnh  theo quy ®Þnh  i     t¹ c¸cv¨n b¶n    ph¸p lýh­     íng dÉn    thùc hiÖn    LuËt ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam.    i   2.ChÊp    hµnh  nghiªm chØnh    c¸cquy  ®Þnh  kª khai®¨ng  nép  vÒ      ký  thuÕ  theo híng dÉn            t¹ c¸cv¨n b¶n  i ph¸p lýhíng dÉn        thùc hiÖn    LuËt ®Çu        tnícngoµi  t¹ ViÖtNam   Th«ng     i   vµ  tnµy. 3. XuÊt    tr×nh ®Çy  c¸csæ,    ®ñ    chøng    to¸nvµ        tõ kÕ    c¸ctµiliÖu cÇn thiÕt   li   ªnquan ®Õn  viÖc  tÝnh thuÕ,quyÕt to¸nthuÕ    quan        khic¬  thuÕ    yªu cÇu. 4. Nép    thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng  theo  h¹n  quy ®Þnh cña    c¸c LuËt thuÕ    hiÖn  hµnh    t¹ ViÖtNam. i   IV. ö  lý vi p h¹ m  v µ gi¶i u y Õt k hi Õ u  n¹i  X  q 1.Xö        lýviph¹m Mäi  hµnh      viviph¹m    c¸cquy ®Þnh LuËt ph¸p vÒ      thuÕ  ®Òu   xö    bÞ  lýtheo  c¸cquy    ®Þnh cña LuËt ph¸p hiÖn      hµnh    t¹ ViÖtNam. i   C¸c    Chi nh¸nh    luËtkh«ng  lµm ®óng    c¸cquy  ®Þnh  thñ tôc®¨ng    vÒ      ký,kª  khaithuÕ,lËp sæ   to¸n,sö        kÕ    dông  l gi÷chøng        vµ u    tõth× tuú theo  møc  vi ®é    ph¹m    c¶nh    sÏbÞ  c¸o hay    ph¹ttiÒn theo quy      ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖtNam.       C¸c    chinh¸nh    hµnh    luËtcã  vikhaiman,    trèn lËu    thuÕ, chËm     nép tiÒn  thuÕ hoÆc   tiÒn ph¹tghi t¹      ith«ng  b¸o thu,lÖnh    thu  thuÕ hoÆc     c¸c quyÕt  ®Þnh  lýcña  quan  xö    c¬  thuÕ  sÏ bÞ  lýtheo  th×    xö    quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    vµ    c¸cquy ®Þnh  it¹ NghÞ    ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996 cña    ChÝnh  phñ vÒ  xö      ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  tronglÜnh    vùc thuÕ.
  6. 6 2.Gi¶iquyÕt khiÕu        n¹i C¸c khiÕu    thuÕ    c¬  n¹ivÒ  sÏdo  quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng    trùctiÕp qu¶n      lý thu thuÕ        c¸c Chi nh¸nh      luËtgi¶iquyÕt.§¬n    khiÕu    n¹iph¶i® îcgöití c¬          quan  i thuÕ  ®Þa  ph¬ng,n¬iph¸thµnh          c¸cquyÕt ®Þnh  lývÒ    xö    thuÕ,trong vßng      30  ngµy  tõngµy    kÓ    chinh¸nh    luËtnhËn  îcc¸cquyÕt ®Þnh  lývÒ  ®       xö    thuÕ.NÕu     ngêi khiÕu      n¹icha  tho¶ m∙n    lýcña  quan  víixö    c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lýthu thuÕ    thÓ    th× cã  göi®¬n  khiÕu      n¹itíTæng  i côc thuÕ  Bé    vµ  TµichÝnh.QuyÕt    ®Þnh  lýcña  tr xö    Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    lµ quyÕt  ®Þnh  cuèicïng.Trong        khi chê  quyÕt  ®Þnh  lýcña  xö    cÊp  thÈm  cã  quyÒn, ngêikhiÕu        n¹ivÉn ph¶ithùc     hiÖn  nghiªm  chØnh  kÕt luËn cña  quan  c¬  thuÕ ®Þa  ph¬ng    trùctiÕp qu¶n      lý thu thuÕ  ® a      ®∙  ra. C¸c khiÕu    thuÕ  ªnquan  n¹ivÒ  li   ®Õn     c¸cquy  ®Þnh  cña mét  HiÖp  ®Þnh  ký gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam   ChÝnh    vµ  phñ mét    níc kh¸c sÏ ® îc gi¶iquyÕt          theo    tôc gi¶iquyÕt  c¸c thñ      khiÕu    tranh chÊp  quy  n¹ivµ    ®∙  ®Þnh  trong HiÖp    ®Þnh  ®ã. V. T æ  c h ø c  thùc hi Ö n Côc  thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm     qu¶n    lý thu thuÕ  phæ   vµ  biÕn, híng    dÉn    c¸c Chi nh¸nh  chøc  tæ  luËt s níc     ngoµi ho¹t ®éng   iViÖt      t¹  Nam  thùc hiÖn  nghiªm  chØnh  c¸c quy ®Þnh     t¹i Th«ng   tnµy. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy    kÓ    ký.C¸c  quy ®Þnh    t¹ Th«ng  i tnµy      ®Ó     lµc¨n cø  kiÓm    traquyÕt to¸nnghÜa  nép      vô  thuÕ cña      c¸cChi nh¸nh  luËtn¨m    1996.Nh÷ng    thay ®æi    (nÕu    cã)cña   c¸cLuËt thuÕ  c¸cv¨n b¶n      vµ      díi LuËt sau    ngµy ban  hµnh Th«ng  t nµy, sÏ cã      hiÖu    dông  lùc ¸p  ®èi      i víic¸c lo¹  thuÕ ¬ng  t øng híng dÉn      t¹ Th«ng   i tnµy. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      Th«ng   t nµy,nÕu  khã    cã  kh¨n víng m ¾c         g×, ®Ò   nghÞ      c¸c Chi nh¸nh luËt,     Côc  c¸c thuÕ  ph¶n  vÒ  Tµi chÝnh    ¸nh  Bé    ®Ó cã  híng dÉn      bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2