Thông tư hướng dẫn việc lập hồ sơ thuê đất

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
105
lượt xem
8
download

Thông tư hướng dẫn việc lập hồ sơ thuê đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc lập hồ sơ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và của Bên Việt Nam thuê đất để liên doanh với nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc lập hồ sơ thuê đất

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng    t c ñ a T æ n g  c ô c § Þ a  ch Ý n h  s è  1124/TT­§ C  n g µ y  8 th¸ng 9 n¨ m  1995 H í ng d É n  vi Ö c l Ë p  å  s ¬  c ñ a  æ  ch øc,  h t c¸ n h © n   íc n g o µ i n   thuª  Ê t  ¹i Ö t N a m  v µ  c ñ a bªn Vi Ö t  a m ® t  Vi N thuª  Ê t  Ó  liªn o a n h  víi íc n g o µ i  ® ®  d  n ­ C¨n  §iÒu    cø  116  Õn  Hi ph¸p n¨m 1992  ña  íc Céng  µ    éi chñ  c n  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam; Vi   ­C¨n  LuËt ®Êt  ai ngµy  7­   cø    ®  14­ 1993; ­ C¨n  LuËt  u     íc ngoµi t¹  Öt Nam   µy  12­   cø  ®Ç t n    i Vi   ng 29­ 1987  µ   v c¸c luËtsöa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ®Ç u    íc ngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    i Vi   ngµy  6­ 30­ 1990  µ  µy  12­ v ng 23­ 1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc,c¸ nh©n  íc   cø  l v quy v ngh v c tæ     n  ngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam   µy  10­    t i   ng 14­ 1994;   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 191/CP  µy  12­ ng 28­ 1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ban hµnh quy  Õ   ×nh  µnh,thÈm   nh  µ  ùc  Ön  ù  ®Ç u     ùc tiÕp  ch h th   ®Þ v th hi d ¸n  t tr   cña  ícngoµi; n  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 11/CP  µy  1­ ng 24­ 1995  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    Õtthihµnh  chi ti     Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  l v quy v nghÜa  ô  ña  chøc, c¸  v c tæ    nh©n  ícngoµithuª®Êt  ¹ ViÖtNam; n     t i   Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  ñ tôclËp hå  ¬    t    c § ch h  th       s thuª®Ê nh sau: I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  n §i Ò u    thuª®Êt  ãit¹i 1. Bªn    n    Th«ng   µy  tn bao  å m: g 1­ C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ®¹   kh¸c  cã  chøc  n¨ng  ¹igiao cña  ícngoµi; ngo     n  2­  ¬   C quan  i diÖn    chøc  ña  ®¹   c¸c tæ  c Liªn hîp  èc  ¹  Öt Nam,  ¬    qu t i Vi   c quan,tæ    chøc  ªnCh Ýnh  ñ;c¬  li   ph   quan  idiÖn  ña  chøc  ªnCh Ýnh  ñ; ®¹   c tæ  li   ph 3­    Tæ chøc, c¸  ©n  íc ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh    ë   íc ngoµi   nh n        ®Þ c n    ®Ç u    µo  ÖtNam   tv Vi   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam;     tn     i   4­ X Ý     nghiÖp  ªndoanh  íi ícngoµi; li   v   n 5­ Bªn  Öt Nam   Vi   trong li     ªndoanh  íiníc ngoµi khi® îc phÐp  ãp  èn  v        gv b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t. gi¸tr   sd ®Ê §i Ò u    bªn    t  ®Þnh  ¹i Òu  ph¶ilËp  å  ¬      2. C¸c  thuª®Ê quy  t §i 1    h s xinthuª ®Êt  theo m É u   èng  Êt vµ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh    th nh   tr   c th quy quy   theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn
  2. 2 §i Ò u 3. 1­ Sau    ã  Õt  nh    khic quy ®Þ cho    t,bªn    t  Õn hµnh  ý  îp thuª®Ê   thuª®Ê ti   kh  ®ång    t  íi ë  Þa  Ýnh  µ  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  thuª®Ê v   § ch S v®  gi   nh quy sd ®Êt. 2­  èi víitr ng  îp  Ý   §    ê h x nghiÖp  ªndoanh, xÝ   li     nghiÖp 100%   èn  íc v n  ngoµi thuª ®Êt  ×  Êy      th gi chøng  Ën nh quyÒn  ö  ông  t  îc cÊp  sd ®Ê ®   cho  Ý  x nghiÖp  ªndoanh,xÝ  li     nghiÖp  100%   èn  ícngoµi. v n  3­  èi víitr ng  îp  §     ê h Bªn  Öt Nam   îc gãp  èn  Vi   ®  v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t    ªndoanh  íiBªn  íc ngoµi th×  Êy  ®Ê ®Ó li   v  n    gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  s dông  t  îccÊp  ®Ê ®   cho  Ý  x nghiÖp  ªndoanh. li   II­ × nh t ù l Ë p h å  s ¬  thuª ® Ê t  tr §i Ò u 4.  Öc  Ëp  å  ¬      t    ùc  Ön    ù  ®Çu    Vi l h s xin thuª ®Ê ®Ó th hi c¸c d ¸n  t theo  Ët ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   îctiÕn hµnh  ïng víi Öc  Ëp  å  ¬  Lu   tn    i     ®    c    vi l h s xincÊp  Êy phÐp  µ  u    µ    gi   v ®Ç tv chialµm  bíc:   2  B íc1:Giíi Öu ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù       thi   ® th   d ¸n. 1­ Bªn thuª ®Êt  µm  n      l ®¬ xin thuª ®Êt  Ìm    (k theo  b¶n    ×nh  Ò   ù  gi¶itr vs cÇn  Õtcña  ôc  ch  thi   m ®Ý thuª®Êt  µ      v v¨n b¶n    Ën   x¸c nh tc¸ch ph¸p  ©n  ña    nh c Bªn    t)göi®Õ n   ë  Þa  Ýnh  ¬icã  t  thuª®Ê     S § ch n   ®Ê cho  thuª. 2­  Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi nhËn  îc v¨n  th   60  k t    ®  b¶n quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n    íc 1  iÒu  µy. Së   Þa  Ýnh  ã  1, b   ® n § ch c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   c¸cc«ng  Öc    vi sau  y: ®© a) X¸c  nh  Þ  Ý,®Þa  iÓ m,  Ön  ¹ngkhu  ùc  t      ®Þ v tr   ® hi tr   v ®Ê xinthuª; b) Lµ m   Öc  íi   µnh      Õt  ÷ng  Ên    Ò     vi v   ng c¸c ®Ó gi¶iquy nh v ®Ò v quy  ¹ch, ho   m«i  êng,diÖn  Ých    ¹ ®Êt  tr   t c¸clo i   cho  thuª,     cho    t,®Ò n   ïgi¶i ãng  gi¸ thuª®Ê   b    ph m Æt   b»ng; c) TrÝch  ôc b¶n    Þa  Ýnh    l  ®å § ch khu  t. Nh÷ng  ¬i cha  o   c  Ëp ®Ê   n  ® ®¹ l   b¶n    Þa  Ýnh  × ® îcdïng b¶n  ®å § ch th       sao  ña  c b¶n    Ých ®o; ®å tr   d) Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau   ®©y   äi t¾t lµ Uû   g       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) vÒ   a   iÓ m,  Ön  Ých  t    ®Þ ® di t ®Ê thuª,ph¬ng    n   ï gi¶iphãng  Æt     ¸n ®Ò b     m b»ng, gi¸thuª®Êt,®Ó   ã         c tho¶  Ën  thu giíthiÖu ®Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    i   ® th   d ¸n. 3­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc tê tr×nh  ña  ë   Þa  th   20  k t  nh ®    c S§ chÝnh nªu  ¹  iÓ m     ti ® d, kho¶n    íc1, §iÒu  µy,Uû   2, b     n   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  cã    Õn  Ò   ÷ng  Ên    ý ki v nh v ®Ò sau: a) §Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    ® th   d ¸n; b) DiÖn  Ých  µ  ¹ ®Êt      t v lo i  xinthuª; c)Ph¬ng    n   ïgi¶i   Æt     ¸n ®Ò b     mto¶ b»ng; d) Gi¸tiÒn thuª®Êt.      
  3. 3 4­    Õn  ña  û   ý ki c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ãit¹  n  i kho¶n    íc1, ®iÒu  3, b     nµy  îc ®Ýnh  Ìm  íihå  ¬    Êp  Êy  Ðp  u   . ViÖc  Ðt  Öt    ®  k v   s xin c gi ph ®Ç t   x duy cho thuª®Êt    ùc hiÖn  ù    îctiÕn hµnh  ïng víi Öc  Èm  nh  ù    ®Ó th   d ¸n,®     c    vi th ®Þ d ¸n. B íc2:LËp  å  ¬    t    h s thuª®Ê 1­ Sau    îc Uû   khi ®   ban  µ   íc vÒ   îp    µ  Çu   cÊp  Êy  Ðp  Nh n   H t¸cv § t gi ph ®Ç u  .Bªn    t  t  thuª®Ê ph¶igöi®Õ n   ë  a  Ýnh    µiliÖu sau  y:    S ®Þ ch c¸ct     ®© a) §¬n      t  Éu  è    xinthuª®Ê (m s 1); b) B¶n    sao  Êy  Ðp  u    ã x¸c nhËn  ña  gi ph ®Ç t(c     c C«ng chøng hoÆc   ña  c Uû   ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu ); Nh n   H t¸cv § t c)Gi¶itr×nh kinhtÕ  ü  Ëtdù    u  .        k thu   ¸n ®Ç t 2­ Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën        th   5  l vi k t   nh c¸cv¨n b¶n    ë   trªnS ®Þa  Ýnh  Ëp    é  å  ¬  ch l haib h s thuª®Êt  µ  ×nh Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ®èivíi   v tr   c§ ch (    dù    ã m     ¸n nh A),hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ®èivíi ù    ã m   bao  (     ¸n nh d B)  gå m: a) C¸c      v¨n b¶n  t¹ kho¶n    íc2,®iÒu  µy; nªu    i 1,b     n b) TrÝch  ôcb¶n    a  Ýnh    l  ®å ®Þ ch khu  t  Éu  è  ®Ê (m s 2); c) Tê  ×nh cña  û     tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  öi Thñ íng  Ýnh  ñ  g  t Ch ph vÒ   Öc  vi cho  thuª®Êt  ®èivíidù    ã m   hoÆc   ù    (     ¸n nh A)  d th¶o  Õt  nh    quy ®Þ cho thuª®Êt  ña  û     c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ®èivíi ù    ã m   (     ¸n nh d B); d) Ph¬ng    n   ï;   ¸n ®Ò b ®)    Biªnb¶n  Èm    å  ¬  t  ai cña  ë  a  Ýnh  Éu  è  th trah s ®Ê ®   S ®Þ ch (m s 3). Trêng  îp Bªn  Öt Nam   íc®©y   ∙  îcgiao ®Êt,thuª®Êt  h  Vi   tr   ®®       hoÆc   îc ®  cÊp  Êy  gi chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê nay  xin  ãp  èn  g v b»ng    Þ gi¸ tr   quyÒn  ö  ông  t    ªndoanh  íiníc ngoµi hoÆc     îp  ng  îp    sd ®Ê ®Ó li   v      ®Ó h ®å h t¸c kinhdoanh  × hå  ¬    th   s chØ  bao  å m   iÓ m       kho¶n    íc2,®iÒu  µy. g ® a,b,c  2,b     n §i Ò u    5. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  Èm    å  ¬, lËp  ê tr×nh  ñ íng c§ ch th trah s   t   Th t   ChÝnh  ñ, dù  ph   th¶o  Õt  nh  quy ®Þ cho thuª®Êt  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  i   c Th t Ch ph ®è   víi   êng  îp thuª®Êt    tr c¸c h    sau  y: ®© a) C¬     quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ®¹   kh¸c  cã  chøc  n¨ng  ¹igiao cña  ícngoµi; ngo     n  b) C¬     quan  idiÖn    chøc  ña    Öp  èc  ¹  Öt Nam,  ¬  ®¹   c¸c tæ  c Liªnhi qu t iVi   c quan,tæ    chøc  ªnCh Ýnh  ñ; li   ph c) C¸c  ù  ®Ç u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi thuéc  ã m       d ¸n  t   c n    nh A (theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  ti  ®Þ s 191/CP  µy  12­ ng 28­ 1994).C¬    quan  idiÖn  ña    ®¹   c tæ chøc  ªnCh Ýnh  ñ. li   ph
  4. 4 §i Ò u    Öc  Õt  nh  thuª®Êt,ký  îp ®ång  thuª®Êt  µ  6. Vi quy ®Þ cho     h  cho    v cÊp  Êy  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc hoµn  µnh  nh quy sd ®Ê ®   th trong thêih¹n       10 ngµy  Ó   õ ngµy  ë   a   Ýnh  Ën    µiliÖu nãit¹  k t  S ®Þ ch nh ®ñ t      i kho¶n    íc1  Òu  1, b   §i 1. §i Ò u 7­ 1­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ã    tæ     c nhu  Çu  c thuªl¹ ®Êt  ∙  ©y  ùng  Õt  Êu     i ®x d kc h¹  Çng  ¹    t t i khu  Õ   Êt,khu  c¸c ch xu   c«ng nghiÖp ph¶i® îc lËp  å  ¬     h s theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu    t  i 17,NghÞ   nh  è  ®Þ s 11/CP  µy  1­ ng 24­ 1995  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2­  Öc  Vi cho  thuª ®Êt    trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng nghiÖp  îc thùc ®    hiÖn  theo hîp ®ång    ¹®Êt  ÷a Bªn    ¹vµ     thuªl   i gi   thuªl   Bªn  i cho thuª. 3­ Néi dung  îp ®ång    ¹®Êt     h  thuªl   i theo m É u   è    s 5. §i Ò u 8. Hå   ¬      t  i  íic¬  s xin thuª ®Ê ®è v   quan  i diÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù  ña  íc ngoµi vµ  ¬  l∙nh s c n     c quan  i diÖn  ña    chøc  èc  Õ, ®¹   c c¸c tæ  qu t   gå m   ã: c 1­ §¬n      t  Éu  è    xinthuª®Ê (m s 1); 2­ C«ng    ña  é  ¹igiao hoÆc   ña  ¬    v¨n c B Ngo     c c quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c ViÖtNam     Þ    ®Ò ngh cho    t    Ëp c¬  thuª®Ê ®Ó l   quan  idiÖn  ¹igiao,l∙nhsù, ®¹   ngo       c¬ quan  idiÖn  ña    chøc  èc  Õ; ®¹   c c¸ctæ  qu t 3­ Dù     u    ©y  ùng    ¸n ®Ç tx d c«ng  ×nh; tr 4­ TrÝch  ôcb¶n    a  Ýnh    l  ®å ®Þ ch khu  t  Éu  è  ®Ê (m s 2); 5­ Ph¬ng    n   ï;   ¸n ®Ò b 6­ Biªnb¶n  Èm    å  ¬  t  ai cña  ë  a  Ýnh  Éu  è     th trah s ®Ê ®   S ®Þ ch (m s 3); 7­  ê  ×nh cña  û   T tr   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  öiThñ íng  Ýnh  ñ  g  t Ch ph vÒ   Öc  vi cho    t. thuª®Ê Hå   ¬    Ëp  µnh  bé, l l¹ Së   a   Ýnh  bé, göi 2  é  n   s trªnl th ba   u  i ®Þ ch   1      b ®Õ Tæng  ôc  Þa  Ýnh    Èm    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. c § ch ®Ó th tratr   t  ph quy   §i Ò u 9. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ    ã  Õt  nh  th   15  k t khi c quy ®Þ cho thuª  ®Êt  ã  Èm  Òn, Së  a  Ýnh  µm  c th quy   ®Þ ch l xong    Öc  c¸cvi sau  y: ®© 1­ Th«ng b¸o cho Bªn thuª ®Êt    møc   n   ï thiÖth¹ivÒ   t, tµis¶n  ®Ò b       ®Ê     g ¾n  Òn víi Öc  ö  ông  t; li     vi s d ®Ê 2­ Ký  îp ®ång  íi   h  v  Bªn    t  Éu  è  thuª®Ê (m s 4); 3­ Bµn    giao ®Êt    ùc ®Þa   µ  íng dÉn    trªnth   vh   Bªn thuª®Êt  ¨ng  ý  t    ® k ®Ê t¹ Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ë  ¹ ; i nh d c x∙s t i 4­ Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  c gi   nh quy s dông  t. ®Ê
  5. 5 III­t æ  c h ø c th ù c hi Ö n     §i Ò u 10. 1­ Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chØ  o  ë  a  Ýnh  Ëp  å  ¬  ®¹ S ®Þ ch l h s thuª   ®Êt  ¶m   ® b¶o  ng  ®ó quy  nh,  êng  ®Þ th xuyªn kiÓm     ã  Ön    tra,c bi ph¸p  ö  ýsai x l    sãtvµ  µnh      ùc.  h vitiªuc 2­ Gi¸m  c  ë   a   Ýnh  cø  µo  ®è S ®Þ ch c¨n  v quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy    t n tæ chøc  Ëp  å  ¬    t  ¹  a   ¬ng  ×nh;  nh  ú  µng  ý,b¸o    Ò   l h s thuª®Ê t i ®Þ ph m ®Þ kh qu   c¸o v Tæng  ôc  Þa  Ýnh  Õt  c § ch k qu¶  cho    t  i víi c¸cdù  thuª®Ê ®è       ¸n.   3­ Bªn thuª ®Êt    ph¶i nép  Ö  Ý   a   Ýnh    l ph ®Þ ch theo quy  nh  ña  é   ®Þ cB TµichÝnh.    
Đồng bộ tài khoản