Thông tư liên Bộ số 10/LB-TT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
159
lượt xem
7
download

Thông tư liên Bộ số 10/LB-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ số 10/LB-TT về việc hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu do Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ số 10/LB-TT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B LAO NG, NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I-B c l p - T do - H nh phúc TÀI CHÍNH ******** ******** S : 10/LB-TT Hà N i, ngày 30 tháng 3 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH - BAN T CH C CÁN B CHÍNH PH S 10/LB-TT NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1994 HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH T M TH I CH TI N LƯƠNG M I I V I CÁN B , NHÂN VIÊN NGÀNH CƠ Y U. Thi hành Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lương vũ trang. Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p, và công văn s 418/KTTH, ngày 26 tháng 01 năm 1994 c a Văn phòng Chính ph v th c hi n tìen lương trong ngành Cơ y u, sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban Cơ y u Chính ph liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ban T ch c - Cán b Chính ph và B Tài chính hư ng d n thhh ch ti n lương m i trong ngành Cơ y u như sau: A. I TƯ NG 1. i tư ng áp d ng a. Theo Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph . - Sĩ quan hư ng lương theo lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam và Pháp l nh v l c lư ng an ninh nhân dân Vi t Nam làm vi c trong ngành Cơ y u. - Quân nhân chuyên nghi p; - Cán b , nhân viên cơ y u; b. Theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph thu c ngành Cơ y u qu n lý: công nhân, viên ch c trong các doanh nghi p. 2. i tư ng không áp d ng - Nh ng ngư i ang ngh ch hư ng ch b o hi m xã h i; - Nh ng ngư i làm vi c theo h p ng ng n h n và h p ng dài h n ngoài ch tiêu biên ch ư c duy t;
  2. - Nh ng ngư i ã có quy t nh thôi vi c, ph c viên, xu t ngũ; - Nh ng ngư i ngh vi c, ch vi c các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v ; - Nh ng ngư i b ình ch công tác ho c ang b k lu t chưa giao vi c ho c ang b t m giam. B. CHUY N X P LIÊƯ CŨ SANG LƯƠNG M I I. NGUYÊN T C Vi c chuy n x p lương cũ sang lương m i ph i b o m các nguyên t c sau ây: a. Làm công vi c gì, thu c i tư ng nào thì chuy n x p lương m i theo công vi c ó, i tư ng ó, c th : - Sĩ quan, h sĩ quan gi c p hàm nào thì chuy n x p lương m i theo c p hàm ó. - Quân nhân chuyên nghi p c p trình nào, thu c nhóm nào thì ư c chuy n x p lương m i theo c p trình và nhóm ó. b. Nh ng trư ng h p hư ng lương không úng ngành, ngh quy nh t i Ngh nh s 235/H BT ngày 18/9/1985 thì ph i ưa v úng khung, b c r i m i chuy n x p sang lương m i. c. Khi chuy n lương cũ sang lương m i không ư c k t h p nâng b c lương. II. CÁCH CHUY N X P LƯƠNG CŨ SANG LƯƠNG M I. 1. i v i sĩ quan áp d ng chuy n x p lương theo b ng lương c p hàm quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph và Thông tư hư ng d n c a B Qu c phòng, B N i v . 2. i v i cán b , nhân viên cơ y u ang hư ng lương hàm an ninh theo Quy t nh s 131/CT ngày 22/05/1986 bao g m: - Cán b lãnh o ngành Cơ y u g m: + Trư ng ban, Phó trư ng Ban Cơ y u; + V trư ng, C c trư ng, Vi n trư ng, Phó v trư ng, Phó c c trư ng, Phó vi n trư ng; + Trư ng phòng, Phó trư ng phòng B ; + Trư ng phòng, Phó trư ng phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; + Trư ng ban Cơ y u, ơn v , a phương. - Cán b chuyên môn nghi p v g m:
  3. + T ch c cơ y u, k ho ch - t ng h p công tác cơ y u và thanh tra m t mã ang hư ng lương hàm theo Quy t nh 131/CT ngày 22/5/1986. + Nghiên c u khoa h c, k thu t m t mã; + Qu n lý nghi p v , k thu t m t mã; + Gi ng d y k thu t m t mã; + Tr lý m t mã. Nh ng i tư ng nói trên t i i m 2 này ư c áp d ng chuy n x p theo b ng lương. B NG LƯƠNG C P HÀM ( ơn v tính: 1000 ng) S B c lương hàm theo H s lương c p hàm M c lương m i t chuy n x p 01/4/1993 TT Quy t nh 131/CT 1 B c lương hàm 668 7,20 475 2 B c lương hàm 621 6,50 429 3 B c lương hàm 576 5,90 389 4 B c lương hàm 513 5,30 350 5 B c lương hàm 455 4,80 317 6 B c lương hàm 390 4,15 276 7 B c lương hàm 350 3,80 257 8 B c lương hàm 322 3,50 237 9 B c lương hàm 300 3,20 222 Căn c vào b ng lương này, vi c chuy n x p lương có th t lươngcũ sang lương m i theo b ng ph l c s 1 kèm theo. 3. Trên cơ s áp d ng b ng lương c p hàm nh ng ngư i ã nâng lương l n 1 và l n 2 theo quy nh t i Ngh nh s 306/H BT ngày 7/10/1991 c a H i ng B trư ng thì ư c chuy n x p lương cũ sang lương m i như sau: S Nâng l n 1 Nâng l n 2 TT H s lương m i H s M c lương t H s M c lương t 01/4/1993 01/4/1993 1 6,50 6,85 452 7,20 475 2 5,90 6,20 409 6,50 429
  4. 3 5,30 5,60 370 5,90 389 4 4,80 5,05 333 5,30 350 5 4,15 4,50 297 4,80 317 6 3,80 4,00 270 4,15 276 i v i nh ng ngư i trong ngành Cơ y u ang hư ng theo b ng lương quân nhân chuyên nghi p và lương hàm theo Quy t nh 131/CT áp d ng chuy n x p lương theo ph l c s 2 kèm theo, bao g m: a. Chuyên môn k thu t cao c p. Áp d ng chuy n x p cho nh ng ngư i t t ngh p i h c ho c có trình tương ương theo quy nh c a Nhà nư c làm các công vi c sau ây: Nhóm 1: - Mã d ch m t mã. - Nghiên c u th nghi p và ng d ng k thu t m t mã. - S n xu t, l p ráp, s a ch a máy m t mã và các trang thi t b m t mã. Nhóm 2: Áp d ng chuy n x p cho các công vi c chuyên môn, nghi p v cơ y u còn l i. b. Chuyên môn k thu t trung c p. Áp d ng chuy n x p cho nh ng ngư i t t nghi p trung c p chuyên môn k thu t ho c có trình tương ương theo quy nh c a Nhà nư c làm các công vi c sau ây: Nhóm 1: - Mã d ch m t mã; - Th c hành th nghi m, s n xu t ng d ng k thu t m t mã. - L p ráp, s a ch a các trang thi t b k thu t, ki m tra tài li u nghi p v chuyên ngành Cơ y u. Nhóm 2: Áp d ng chuy n x p cho các công vi c chuyên môn, nghi p v cơ y u còn l i. c. Chuyên môn k thu t sơ c p
  5. Áp d ng chuy n x p lương cho nh ng ngư i t trình sơ c p chuyên môn k thu t ho c trình tương ương làm các công vi c sau ây. Nhóm 1: - Mã d ch m t mã; - Th c hành s n xu t ng d ng k thu t m t mã. - L p ráp, s a ch a các trang thi t b k thu t tài li u m t mã; - Lái xe chuyên ngành (xe c ch ng). Nhóm 2: Áp d ng chuy n x p cho các công vi c chuyên môn, nghi p v cơ y u còn l i. Riêng nh ng ngư i hư ng lương theo b ng lương quân nhân chuyên nghi p làm các công vi c khác trong ngành Cơ y u th c hi n chuy n x p lương cũ sang lương m i theo Thông tư hư ng d n s 715 TT-QP ngày 24/5/1993 c a B Qu c phòng. 5. i v i cán b công nhân viên ch c khác trong ngành Cơ y u bao g m: a. Công nhân, viên ch c và công nhân viên ang hư ng lương theo b ng lương hành chính s nghi p thì chuy n x p lương theo các b ng lương hành chính s nghi p quy nh t i Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph , Thông tư s 10/LB-TT ngày 2/6/1993 và Thông tư s 25/LB-TT ngày 13/9/1993 c a Liêb B Lao ng - Thương binh và Xã h i Ban T ch c cán b Chính ph - Tài chính hư ng d n chuy n x p lương cũ sang ng ch, b c lương m i. b. Công nhân viên làm vi c trong các doanh nghi p th c hi n chuy n x p lương m i theo Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh i v i các doanh nghi p Nhà nư c và Thông tư s 12/LB-TT ngày 2/6/1993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. III. CÁC CH PH C P 1. Ph c p ch c v lãnh o a. M c ph c p ch c v ơn v tính: 1000 ng Th Ch c v H s M c ti n t 01/4/1993 1 Trư ng Ban Cơ y u Chính ph 1,10 80 2 Phó trư ng Ban Cơ y u Chính ph 0,85 61 3 C c trư ng C c Cơ y u, V trư ng, Vi n trư ng 0,70 50
  6. Chánh văn phòng và tương ương 4 Phó c c trư ng, Phó vi n trư ng,Phó văn phòng và 0,50 36 tương ương 5 Trư ng phòng cơ quan Ban, B và tương ương 0,40 30 6 Phó trư ng phòng cơ quan Ban, B và tương ương 0,30 22 7 Trư ng phòng Cơ y u t nh và tương ương 0,30 22 8 Phó trư ng phòng Cơ y u t nh, Trư ng ban Cơ y u 0,20 14 ơn v , a phương và tương ương T ch c cơ y u trong l c lư ng vũ trang hư ng ph c p ch c v theo hư ng d n c a B Qu c phòng, N i v . Các ơn v không t ch c thành Phòng, Ban mà ch thành l p T , liên B s tho thu n sau khi có ngh c a Ban Cơ y u Chính ph . b. Cách tính tr áp d ng theo Th tư ng Chính ph s 11/LB-TT ngày 2/6/1993 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban T ch c - Cán b và B Tài chính. 2. Ph c p thâm niên. Nh ng i tư ng ang hư ng ph c p thâm niên theo Quy t nh s 131/CT ngày 22/5/1986 c a Ch t ch H i ng B trư ng thì nay áp d ng ph c p thâm niên theo Thông tư s 715/TT-QP ngày 24/5/1993 c a B Qu c phòng (không m r ng i tư ng). 3. Ph c p trách nhi m b o v cơ m t, m t mã. + H s ph c p 0,3 so v i m c lương t i thi u: Áp d ng cho nh ng ngư i tr c ti p qu n lý, ch o k thu t m t mã, mã d ch, m t mã, nghiên c u, biên so n, s n xu t, l p ráp máy m t mã và tài li u m t mã. + H s ph c p 0,2 so v i m c lương t i thi u: Áp d ng cho nh ng giáo viên tr c ti p gi ng d y k thu t m t mã, ngư i tr c ti p liên quan n chuyên môn k thu t nghi p v Cơ y u và nh ng ngư i làm công tác t ch c, qu n lý k thu t m t mã, nh ng ngư i gi kho m t mã. Cách tính tr : - Khi làm công tác trong ngành Cơ y u thì ư c hư ng, khi thôi làm công tác cơ y u thì thôi không ư c hư ng. - M c lương t 01/4/1993 như sau: + H s 0,3 = 21.600 ng
  7. + H s 0,2 = 14.400 ng. 4. Ph c p An ninh - Qu c phòng i tư ng áp d ng và m c ph c p: - M c ph c p 50%, áp d ng i v i công nhân viên ch c hư ng lương hành chính s nghi p theo Ngh nh 25/CP và 26/CP (tr nh ng i tư ng hư ng lương theo quân hàm và lương quân nhân chuyên nghi p) tr c ti p làm vi c trong các ơn v s n xu t l p ráp m t mã và các trang thi t b tài li u m t mã. - M c ph c p 30% áp d ng i v i công nhân viên ch c hư ng lương hành chính s nghi p theo Ngh nh 25/CP (tr nh ng i tư ng hư ng lương theo quân hàm và lương quân nhân chuyên nghi p) ph c v tr c ti p cho vi c s n xu t l p máy m t mã và các trang thi t b tài li u m t mã trong ngành. 5. Các ph c p khác Ngoài nh ng ph c p nêu trên ngành Cơ y u ư c áp d ng các ch ph c p khác theo quy nh t i các Thông tư hư ng d n c a Liên B . C. I TƯ NG H C SINH H c sinh hư ng ch ph c p sinh ho t phí nay ư c th c hi n m c ph c p m i b ng m c ph c p tiêu v t c a chi n sĩ binh nhì (h s ph c p = 0,30). Các ch nh lư ng v ăn, m c như quy nh chung c a h c sinh các trư ng l c lư ng vũ trang. i v i h c sinh hư ng lương th c hi n theo Thông tư hư ng d n c a B Qu c phòng và B N i v . K t ngày có quy t nh vào h c t i trư ng h c sinh ư c hư ng ph c p trách nhi m b o v cơ m t, m t mã = 0,1 so v i lương t i thi u. Tính t 01/4/1993 h s 0,3 = 21.600 ng, h s 0,1 = 7.200 ng. Ban Cơ y u Chính ph hư ng d n chi ti t các ch ư c hư ng cho h c sinh m t mã các trư ng Cơ y u thu c quy n. IV. T CH C TH C HI N - Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/4/1993, các Thông tư hư ng d n trư c ây v ti n lương và ph c p lương i v i nh ng ngư i làm công tác trong ngành Cơ y u u bãi b . - Các B , ngành và a phương s d ng cơ y u có trách nhi m bàn b c th ng nh t v i Ban Cơ y u c a Chính ph khi chuy n x p lương cũ sang lương m i và các ch ph c p cho cơ y u thu c B , ngành và a phương qu n lý. - Vi c chuy n x p lương cũ sang ng ch, b c lương m i th c hi n theo Thông tư s 10/LB-TT ngày 2/6/1993 c a Liên B . - Qu lương và phương th c tr lương, thanh quy t toán qu ti n lương m i th c hi n theo Thông tư s 43/LN-TT ngày 23/5/1993 c a Liên B Tài chính - B Lao ng -
  8. Thương binh và Xã h i - Ban T ch c c a Chính ph hư ng d n. Nh ng B , ngành, a phương v a qua ã ư c chuy n x p lương và t m tr theo ng ch khác trong k t qu xét duy t c a liên B thì tính toán i u ch nh l i cho phù h p v i hư ng d n t i Thông tư này. - Nh ng ngư i làm công tác trong ngành Cơ y u ph i óng qu b o hi m xã h i và b o hi m y t theo úng quy nh c a Nhà nư c. - Bãi b các ch v bù ti n i n, ti n nhà, ti n h c, các ph c p, tr c p khác như ph c p y t , giáo d c, ti n bù nh lư ng... - Các B , ngành và a phương trong quá trình th c hi n chuy n x p lương m i cho cán b , nhân viên cơ y u có gì vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. H T Phan Ng c Tư ng Tr n ình Hoan ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản